سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس بگیرید
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب

مبحث2نظامات اداری مقررات ملی ساختمان

مبحث2نظامات اداری مقررات ملی ساختمان

فصل اول :كليات

پيشگفتار

ماده1- تعاريف
ماده2- اهداف
ماده3- خدمات طراحي، اجرا، نظارت ساختمان

فصل دوم: طراحي ساختمان

 

ماده4- طراحي ساختمان
ماده5- دفاتر مهندسي طراحي ساختمان
ماده6- طراحان حقوقي ساختمان

 

فصل سوم: اجراي ساختمان

ماده7- اجراي ساختمان
ماده8- دفاتر مهندسي اجراي ساختمان
ماده9- مجريان حقوقي ساختمان
ماده10- مجريان انبوه سازكاربرگ هاي شماره 1و2و3 انبوه ساز
ماده11- حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال كاردانهاي فني، ديپلمه‌هاي فني و معماران تجربي
ماده12- طرح و ساخت ساختمان توسط مجريان حقوقي يا دفاتر مهندسي اجراي ساختمان

 

فصل چهارم: نظارت ساختمان

ماده13- نظارت ساختمان
ماده14- ناظران حقيقي ساختمان
ماده15- ناظران حقوقي ساختمان
ماده16- نحوه ارجاع كار نظارت ساختمان به ناظران حقيقي و حقوقي و عرفي ناظرانبه صاحب كاران و شهرداري،
نحوه دريافت و نظارت،حق‌الزحمه تهيه و صدور شناسنامه فنی وملکی

 

مدارك مورد نياز براي صدور پروانه اشتغال طراحي، اجرا و نظارت ساختمان

 

فصل پنجم: فهرست ‌هاي قيمت خدمات مهندسي و نحوه عمل به ماده12 آيين‌نامه اجرايي

ماده17- نحوه محاسبه حق‌الزحمه خدمات مهندسي ساختمان در بخش طراحي و نظارت موضوع ماده هفده آيين‌نامه اجرايي
ماده18- نحوه عمل به ماده 12 آيين‌نامه اجرايي و تبصره‌هاي آن

 

فصل ششم: شناسنامه فني و ملكي ساختمان

ماده19- شناسنامه فني و ملكي ساختماندفترچه اطلاعات ساختمان

 

فصل هفتم: شيوه‌نامه تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال اشخاص حقوقي موضوع تبصره 4 ماده 11
آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

 

 فصل هشتم: پيوست مربوط به شيوه‌نامه مجريان ساختمان شامل شرايط عمومي قرارداد مجريان ساختمان،
 شرايط خصوصي قرارداد مجريان ساختمان و قراردادهاي همسان مجریان ساختمان

هت خری >کتاب های مقررات ملی ساختما- کتا

بان >کتا؆ برارئه  رو ین و سان خری >کتاب در خدم ه٨و،نا عی لی بر.

>div ied=__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_oence" style=:dislay: none;">  >div ied=__hggasdgjhsagd_oence" style=:dislay: none;">  <
> < >
<(]--> < < < >
80,000 ریل> <
> < < > < > > > > < >
ied=hikaoshp_cars_typl_1206_0" valuel=carsd"/> > < > < < >
>

مبحث1تعایف مقررات ملی ساختما- < >
class="hikaoshp_producs_imtgmritemeimge">
style=posnitio:reelatve;text-align:ccener;clear:both;width:150px;"margi: auto;6> class="hikaoshp_producs_imtgm_subdiv7"> < >
<

 <

کر ر ین جر

کنکی

کیدا طی

هت خری >کتاب های مقررات ملی ساختما- کتا

کتا ا۱رن۱ن  کتاب در خدم ه٨و،نا عی لی بر.

div ied=__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_oence" style=:dislay: none;">  >div ied=__hggasdgjhsagd_oence" style=:dislay: none;">  <
> < >
<(]--> < < < >
50,000 ریل> <
> < < > < > > > > < >
ied=hikaoshp_cars_typl_1205_0" valuel=carsd"/> > < > < < >
>

مبحث3حفظ ساختما ه،مقررات ملی ساختما- < >
class="hikaoshp_producs_imtgmritemeimge">
style=posnitio:reelatve;text-align:ccener;clear:both;width:150px;"margi: auto;6> class="hikaoshp_producs_imtgm_subdiv7"> < >
<

>

<">/strong>br""/

<">br""/    >br""/    >br""/ br""/    >br""/    >br""/    >br""/    >br""/    >br""/    >/strong>br""/    >br""/    >br""/    >br""/    >br""/    >br""/    >br""/    >br""/    >br""/    >br""/    >br""/    >br""/    >br""/    >

<">

<">br""/    >br""/    >

<" >

هت خری >کتاب های مقررات ملی ساختما- کتا

<" >

کتا- کتاب در خدم ه٨و،نا عی لی بر.

<">

<
> < >
<(]--> < < < >
50,000 ریل> <
> < < > < > > > > < >
ied=hikaoshp_cars_typl_1207_0" valuel=carsd"/> > < > < < >
>

مبحث4لاما ٨ لی ساختماٌمقررات ملی ساختما < >
class="hikaoshp_producs_imtgmritemeimge">
style=posnitio:reelatve;text-align:ccener;clear:both;width:150px;"margi: auto;6> class="hikaoshp_producs_imtgm_subdiv7"> < >
<

 >بحث4_لاما ٨ لی ساختما(مقررات ملی ساختما)>br""/>

فصلا- ليا>br""/>4-1-1>اهدف>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>

فصلوم- عا ف>br""/>4-2-1- صرف>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>فصلوم- دته بن ي ساختما ه>br""/> >br""/ >br""/>>br""/فصلچ هرم- مقررات لي>br""/>>br""/>/strong>4-4-2 >ارفع مسرت جا ساختما ه>br""/>br""/>br""/>/strong>4-4-5> الاما ل،جم نمي ساختما>br""/>br""/>br""/>/strong>فصلپنجم-الاما ٨ ي هيساختما ه>br""/>4-5-1- هي دخبو۱ار بر دت ر>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>/span style=cColo: #000000; "font-size:9pt;">>br""/فصلشم-الاما ٨ ي يو يوف ه>br""/>br""/>br""/ > صرف هيمس وني>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/ br""/> ياه>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>br""/ف هرس ول ه :>br""/               >br""/               >

هت خری >کتاب های مقررات ملی ساختما- کتا

کتا- کتاب در خدم ه٨و،نا عی لی بر.

<">

<" >

<
> < >
<(]--> < < < >
50,000 ریل> <
> < < > < > > > > < >
ied=hikaoshp_cars_typl_1208_0" valuel=carsd"/> > < > < < >
>

مبحث5مصال وفآوده ای ساختما٧یقررات ملی ساختما- < >
class="hikaoshp_producs_imtgmritemeimge">
style=posnitio:reelatve;text-align:ccener;clear:both;width:150px;"margi: auto;6> class="hikaoshp_producs_imtgm_subdiv7"> < >
<

>

br""/             br""/              br""/              br""/              br""/              br""/               br""/              br""/         >/strong    9-1-5>

br""/>br""/              br""/              br""/>

br""/>br""/              br""/>/strong5-3-5- br""/>br""/>br""/>br""/              br""/              br""/>/strong5-4-5- br""/>br""/>br""/>br""/>/strong             2-5-5>/strong             3-5-5>br""/>/strong             4-5-5>br""/>br""/>/strong             6-5-5>

br""/>/strongفصلشم-سگدا ه br""/              br""/>/strong5-6-5- br""/>br""/>br""/>br""/              br""/              br""/>br""/>/strong>br""/>br""/ >/strong>br""/           >/strong1-8-5>br""/            br""/            br""/>br""/>/strong5-8-5- br""/>br""/>br""/>br""/              /strong5-9-5>

br""/>br""/>/strong             3-10-5>br""/>br""/>/strong5-10-5- br""/>br""/>br""/>br""/>br""/>/strong             3-11-5>br""/>br""/>/strong5-11-5- br""/>br""/>/strongفصلواه -فلن، مالجاي>br""/>/strong             2-12-5-

br""/>br""/>/strong             3-13-5>/strong5-13-5- br""/>br""/>br""/فص چ هره -قر قر<br""/>br""/>/strong             3-14-5>br""/>br""/>/strong5-14-5- br""/>br""/فص پنه - br""/>br""/            >br""/>br""/>br""/>br""/فص انه -  گ پساختما >br""/>br""/            >br""/>br""/فص هفه -  ق ای رب>br""/>br""/            >br""/>br""/فص ه ه - قي ر؅ي>br""/>br""/            >br""/>br""/>

br""/>br""/            >br""/>br""/>br""/>

br""/>br""/            >br""/>br""/>br""/>

هت خری >کتاب های مقررات ملی ساختما- کتا

کتا- کتاب در خدم ه٨و،نا عی لی بر.

<
> < >
<(]--> < < < >
80,000 ریل> <
> < < > < > > > > < >
ied=hikaoshp_cars_typl_1210_0" valuel=carsd"/> > < > < < >
>

مبحث6 برهایاد اختما->مقررات ملی ساختما- < >
class="hikaoshp_producs_imtgmritemeimge">
style=posnitio:reelatve;text-align:ccener;clear:both;width:150px;"margi: auto;6> class="hikaoshp_producs_imtgm_subdiv7"> مقررات ملی ساختما7"> < >
<

>

br""/     br""/     br""/     br""/>br""/  >br""/>br""/     br""/     br""/ فص وم- برت م br""/     >br""/اختماٌe9 rcy=/mMeda/com_hikaoshp/upload/thumdbr""/ فص وم- برر<"font-sipan n>br""/ فص و "font-si "/>strong علي اخخد3 ري /strstroong>br"؄pan>>br""/ فص وم- برتbr""/> ري ng6-1-3- >br""/رbr""/>br"""font-ssا ،sا >"font-sض-1-2br""/ر <   >"font-som_ sty ""/rtle" stylle="fontn    br""/g6 "font-som_ sty ronmle="fontn    br""/ر"font-siŠ "/rلle="font-size:9ptize:9ptize:9>br""/tn    < اخخ3 ري    /strong>br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    < g><br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    ize:9pt>br""/tn    br""/tn    br""/tn    هstbr""/tn    br""/tn    /strong>/strong>r""le="font-size:9pt>br""/tn>br""/tn    ize:9pt>br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    "font-ssتم>br""/tn    br""/tn    هstbr""/tn    /sn"-n" تگstbr""/tn    br""/  ipan ب؇ي يn" sتم>r""le="font-size:9t    br""/  br""/ای/strong>br""/   r=RTL"   br""/tn    br""/tn    stbr""/tn    br""/tn    ک؅16640-2br""/tn    br""/tn    di  6-1-4- >br""/tn    br""/tn    sron<ت ملی س>br""/  br-2- ختما rong>sز ayle="font-sbr""/   r=RTر  br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tس>br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    ثg>"font-som aybr""/tn    ize:9pt>br""/tn    br""/tn    br""/tn    >br""/tn    br""/tn    trstg6 br""/tn    br""/tn    br""/tn    br""/tn    "f مo>هstle="font=RTL"n -size:9t>br""/ؠ؄ e="font-sbr""/   br""/sؠdi br""/ؠ؄61   br""/tn    br""/tn    sro br"ybr""/tn    br""/tn    trronong> an>>br"yont-s-1-4ش/st ize:9pidi: embed; :drecatio: rtl; "margin-righ: 36pt; text-align: -righ;;">br6 درize:9n    >brr=RT-"/>ize:9pidi: embed; /stro strong>مقررات ملی ساختما- کتا

کتاب در خدم ه٨و،نا عی لی بر.

> < (]--> < <80,000 ریل> 7 <
> < < > < > > > > < ieeriin-books/architecture/producs/upidatcarsd methoed=poste" -nam="hikaoshp_producs_fFor_1210_hikaoshp_ctatgory_infFormatio_m1nu_12934" rentyple=multipart/fFor-dor_1210_ >
ied=hikaoshp_car1_typl_1210_0" valuel=carsd"/> > < > < < > /div-> /div-> /div-> gn:ccener;clto;6> EO Piv-> gn:ccfield" -nam="quantrit4" ریل>
>

2-foundmultiیاد 7 پمق پمtس>مق- >
class="hikaoshp_producs_imtgmritemeimge">
style=posnitio:reelatve;text-align:ccener;clear:both;width:150px;"margi: auto;6> class="hikaoshp_producs_imtgm_subdiv7"> مق- < >
<

>م)>

‌ی ساي r=RTL"n sttrong _vote_stاد اژئ >L"nاTL"n ز stygباstyle=unicode- ong> strong    > ong>‌ی strong     )strong     ‌ی RTL"n sttrong vote_stاد مق ³L"n le="fon     RTL"n sttrong _vote_stاد ‌ی n>

r=RTL"n s    > ‌ی n>

r=RTL"n s    > ‌ی ساي r= پمt r=RTL"n s    > ‌ی n> ‌ی n>

r==RTL"n stTL"n s_vote_stاد st ی n> tس>st ی n>tس>st ی n> < ‌ی ساي r= tس>st ی n>le="fon     stکen>"fonRTL"n stTL"n svote_stاد ‌ی n> <؅16pم٨trong    > st  n> مقررات ملی ساختما- کتا

کتاب در خدم ه٨و،نا عی لی بر.

OTE ]--> (]--> < <80,000 ریل> 5 <
> < < > < > > > > < ieeriin-books/architecture/producs/upidatcarsd methoed=poste" -nam="hikaoshp_producs_fFor_1210_hikaoshp_ctatgory_infFormatio_m2nu_12934" rentyple=multipart/fFor-dor_1210_ >
ied=hikaoshp_car2_typl_1210_0" valuel=carsd"/> > < > < < > /div-> /div-> /div-> c itemecars-producs 7"> ریل>
>

4te=sonryبرهایاد 8RTمق- >
class="hikaoshp_producs_imtgmritemeimge">
style=posnitio:reelatve;text-align:ccener;clear:both;width:150px;"margi: auto;6> class="hikaoshp_producs_imtgm_subdiv7"> RTمق- < >
<

>RTم)>

br">

کpan>ong> bustyle=unicode-bidi: embed; :drecatio: rkaoshp_p0cm styl 10yl 0cmstrongبحث6_ بر؆فص و 1e=unicode    2e=unicode۠  یa"sfonRTL"n stbustyle=idi: embed; :drecatio: rkaoshp_p0cm styl 10yl 0cmاد br""/>کیa"RTL bustyle=unicode-bidi: embed; :drecatio: rkaoshp_p0cm styl 10yl 0cmstrongبحث6_ بر؆فص و ong> trong عر > br"span> ong> trong عر              tbustylestrongبحث6_ بر؆فص وbr<< فٌ RTمق-roح bustyle=unicode-bidi: embed; :drecatio: rkaoshp_p0cm styl 10yl 0cmstrongبحث6_ بر؆فص و ong> trong عر > 004>ي r=trong     > 00مr=LTRg><                                                                                      stbustyle=idi: embed; :drecatio: rkaoshp_p0cm styl 10yl 0cmاد br""/tn    br""/tn    <؅16pم٨trong    > - >R/­g> مقررات5a-typle=producsd data-max="5d data-refy=" ٌ کتا

5!--EO PRODUCT PRIC=unicode-bidi: e"  bidi: embed; /strog تما حصل م ینrrongn-1-ن خری >کتاب در خدم ه٨و،نا عی لی بر.

OTE ]--> (]--> < <80,000 ریل>9/span 5 <
> < < > < > > > > < ieeriin-books/architecture/producs/upidatcarsd methoed=poste" 5s="hikaoshp_php_producs_fFor_1210_hikaoshp_ctatgory_infFormatio_m2nu_12934" rentyple=multipart/fFor-dor_1210_ >
hikaoshp_cars_input_button btn btn-mMediumadaecars maginbg" -nam="ada5rs_input_button btn btn-mMediumadaecی" oenlickd=var field=dDocumen.getEleumenById('hikaoshp_producs_quantrit_field_5');return hikaoshpMondiyQuantrit7'1210',field,1,0,'cars',0)4""/     ied=hikaoshp_car2_typl_1210_0" valuel=carsd"/> =hHidde" -nam="ctrl6"valuel=producsd"/> > < < > /div-> /div-> /div-> c itemecars-producs 7"> ریل> >

10a hrefy=/acadSemcnbooks/enrgieeriin-books/architecture/1211-design-loads-fFo-builadinne"> 4te=sonryبرهایاد 8 >10
class="hik ­ br""/  br  e=uniي و              10-1 br"sp              10-1 /strong       : embedي f unicte:9n                               argin-righ: 36pt; ; ; ; ; ;    10-2unicode    >   و br""-h"- ˆايte:9n              10-22-4- v-> a" ngيte:9n               10- rong2/­ngŠcode    v->     يsize: <   e:9n               10- ys; :drecŠcode    v->     يsize: v->    خtiof e:9n              10-22ong6-2-4- v->      f e:9n          10     v->     < bng"ftiof: < bngg چof:str يsiboيsize:p_pro-4- >            10-22r""/tn    code    v-> :str cener: g clas    >            10-22som aya.jpn n>br"sp             10- <0om aybr"sp                  eمoخ                      10-ng6-2-4- br""/  يte:9n                          10-ng ize:9ptcode    < f unica /tn tr c   < (]--> < <80,000 ریل>10/span 5 <
> < < > < > > > > < ieeriin-books/architecture/producs/upidatcarsd methoed=poste" 7s="hikaoshp_php_producs_fFor_1210_hikaoshp_ctatgory_infFormatio_m2nu_12934" rentyple=multipart/fFor-dor_1210_ >
hikaoshp_cars_input_button btn btn-mMediumadaecars maginbg" -nam="ada7rs_input_button btn btn-mMediumadaecmo" oenlickd=var field=dDocumen.getEleumenById('hikaoshp_producs_quantrit_field_5');return hikaoshpMondiyQuantrit7'1210',field,1,0,'cars',0)4""/ ied=hikaoshp_car2_typl_1210_0" valuel=carsd"/> =hHidde" -nam="ctrl6"valuel=producsd"/> > < < > /div-> /div-> /div-> c itemecars-producs 7"> ریل> >

11a hrefy=/acadSemcnbooks/enrgieeriin-books/architecture/1211-design-loads-fFo-builadinne"> 4te=sonryبرهایاد 8 >11 class="hikو br"sp            13       11-4-8-و br"sp            13       11-5-8-و bايrztrte:9n                      eمoخte:9n  ٠   br"sp            13       11-6-5-و br"sp            13       11-6-8-و bايrztrt                        ongخ6يize:9 br""/tn    br""/tn    مقررات8a-typle=producsd data-max="5d data-refy=" ٌ کتا

8!--EO PRODUCT PRIC=unicode-bidi: e"  bidi: embed; /strog تما حصل م ینrrongn-1-ن خری >کتاب در خدم ه٨و،نا عی لی بر.

OTE ]--> (]--> < <80,000 ریل>11/span 5 <
> < < > < > > > > < ieeriin-books/architecture/producs/upidatcarsd methoed=poste" 8s="hikaoshp_php_producs_fFor_1210_hikaoshp_ctatgory_infFormatio_m2nu_12934" rentyple=multipart/fFor-dor_1210_ >
hikaoshp_cars_input_button btn btn-mMediumadaecars maginbg" -nam="ada8rs_input_button btn btn-mMediumadaecmo" oenlickd=var field=dDocumen.getEleumenById('hikaoshp_producs_quantrit_field_5');return hikaoshpMondiyQuantrit7'1210',field,1,0,'cars',0)4""/ ied=hikaoshp_car2_typl_1210_0" valuel=carsd"/> =hHidde" -nam="ctrl6"valuel=producsd"/> > < < > /div-> /div-> /div-> c itemecars-producs 7"> ریل> >

12a hrefy=/acadSemcnbooks/enrgieeriin-books/architecture/1211-design-loads-fFo-builadinne"> 4te=sonryبرهایاد 8 >12ni cي  فdiv؁ص rrong"   IMG ]-¶>   و br""/  /ronاي < c cا  ‌ztrte:9n     12-1 ys; :drec hbmtcز- br"ong ‚ I IMG ]-te:9n     12-1 righ;;" t                black r"oئnيr:bi ي ""/ >   و >طr"ص بحn ´bngف  /فصrkaoshp_ h               black te:9n     ongخ6يع ­tr ev cla: ع; -عtr:م; unid=hi-bidi: embed; عtr   >   و tyge 4- bng/ "te:9n              h    12-3-r""/tn   at t >   و ""/CTي"/ص cيnidiپgong6div>brtro:te:9n                               12- - ize:9pr"ongص;teف nفdivpe:9n                                12- -6  و t t¾-ong يtŠpe:9n                                12- -r""/tn    g كsحفdivpe:9n                                12- -som ay dir D btnio:tو bnng"فdiv; :   ongخ6يع ­tr ev cla: ع; -عtr:م; unid=hi-bidi: embed; عtr   >   و tr‌ dirpe:9n              12-5-فص /ق‌-iˆ>   و  ronŠtr c c <ئ -bE ]-ر- <بDUte:9n aoshp_                        12--3 c <ئ -bE ]-ر- ne -bidi ner <خnD >   ongخ6يع ­tr ev cla: ع; -عtr:م; unid=hi-bidi: embed; عtr   s-sp>>   و btronsr:te:9n                12-7-rong2/­ngntro e:9n                12-7-ر    gbtr c r بحp>>   ongخ6يع ­tr ev cla: ع; -عtr:م; unid=hi-bidi: embed; عtr   :ron"p>>   ongخ6يع ­tr ev cla: ع; -عtr:م; unid=hi-bidi: embed; عtr   >   و >>   ongخ6يع ­tr ev cla: ع; -عtr:م; unid=hi-bidi: embed; عtr                       12-10       ongخ6يع ­tr ev cla: ع; -عtr:م; unid=hi-bidi: embed; عtr                  black                 12-10

>MG ]-r س f ‌ztr تrp>>   ongخ6يع ­tr ev cla: ع; -عtr:م; unid=hi-bidi: embed; عtr   >   و >bngم   < btr c ش ong :drecatio: rkaoshp_         12-11 فص نnerشيc  tsn tststr cE ]-> > o  ni  < c  ni ng; >bnggE ]-> >ner In :drecatio: rkaoshp_         12-11 /strong  rک ٠bne >   ongخ6يize:9 br""/tn    br""/tn    < hikaoshdir68 ینrز sr"RTL‌ی n> hikaosh210',field,18 ینrز sr"RTL‌ی ٨trong r= t2> hikaosh di: e"/strostrong>مقررا20a-typle=producsd data-max="5d data-refy=" ٌ کتا

2> >کتا کتاب در خدم ه٨و،نا عی لی بر.

OTE ]--> (]--> < <80,000 ریل>12/span 5 <
> < < > < > > > > < ieeriin-books/architecture/producs/upidatcarsd methoed=poste" 20s="hikaoshp_php_producs_fFor_1210_hikaoshp_ctatgory_infFormatio_m2nu_12934" rentyple=multipart/fFor-dor_1210_ >
/div-> di: MondiyQuantrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr--> -EO PRODUCT PRICE ]--> حث6_ برهاc-2-4- 1حث6_ برهاucs_5ikaoshp_cars_typl_1210_0"> ied=hikaoshp_car2_typl_1210_0" valuel=carsd"/> =hHidde" -nam="ctrl6"valuel=producsd"/> onsonryبرi]--> >13 <أ  rng بDUق   ´ > < < > /div-> /div-> /div-> c itemecars-producs 7"> ریل> onsox oshp-item6"dat13 <أ  rng بDUق   ´ >

13a hrefy=/acadSemcnbooks/enrgieeriin-books/architecture/1211-design-loads-fFo-builadinne"> 4te=sonryبرهایاد 8 >13 <أ  rng بDUق   ´ class="hikو br""اn-صt>br""/  t>br""/  br""ls/20-CT Inng ngp>>   و !--Pbedte:9n            13-2-3-و ""/tn trاnيt         ع ­tr ev cla: ع; unid=hi-bidi: embed; عtr                  black               و br""سs/20-CTns-s ]--> > bng<ns-s ]--> > رطr4-r""/ttjpbongte:9n                        13-3-2-و -sdgps=""/طrzt         ع ­tr ev cla: ع; -عtr:م; unid=hi-bidi: embed; عtr   br""n trngم-i]g64T]g6""/tnnyg Uق(ntyge 4-eof//-)-نner ttygعbتأ e ng  Uق٠  m أ e ng "hiشronبbdf/i ->ي"cceniشronbng ttb-‌ztrtrک"")e:9n      p_p_  13-4-2-و !--Pbepe:9n            13-4-5-و br""¾-tr20-CTین؄ztrعريsac / erمrongnyg ٠b <ئ -bidi/ "ong حفdivr //-ر؆فm "ong  b <ئ -حفdivr //-ر؆فm      ع ­tr ev cla: ع; -عtr:م; unid=hi-bidi: embed; عtr   br""tsم-i]ipngltrcc c " <"ر؆فm      ع ­tr ev cla: ع; -عtr:م; unid=hi-bidi: embed; عtr   br"" "lass-CTی "ong سc "‌كs(b-e <پgيo"ts ي br"" ts-CTی e ng جgيong->ي"؆فm brt strrrong ]--ودي(strn )e:9n p_         13-8-3-و e n //بn yg <عz "/tn e ztrجgيong->ي"ngي>bngt         ع ­tr ev cla: ع; -عtr:م; unid=hi-bidi: embed; عtr   br"" gps-i]g6rtrtPbegيr clbrt؆فm bngمe:9n p_         13-9-5 ""/-sizng>ی""-h c ""/rrong" ´bngt         ع ­tr ev cla: ع; -عtr:م; unid=hi-bidi: embed; عtr   br""ezps-i]gعرط ger‌ztr bmtipngl؆فm > e ztrbnnyg Uقbr"يe "/-ف    ltr ­tr          black TN"/-ف  ­tr          black e:9n p_           پ1-5-""/-sizng> طPRODenersactrgيpط:حفdiv<خniث"رz""-hn64T>br"ي""-he:9n p_           پ1-7-""/-sizngbmner;clear:biv-> tronوطsيgيpط:حفdiv > ""-h؆فm      ع ­tr ev cla: ع; unid=hi-bidi: embed; عtr   r:"hiدngT > oدت gوشtronصt>btr"يpe:9n                 پb 3:""/-sizng>-sr-h"/ط؊> div ng ts-srsdgps=""/طrzte:9n                           پ3-1-""/-sizng  sگ"langte:9n                           پ3-2-و t>brثng"bng<bngbr""/tn    < DefQrchiatdde"lse" DefPriority="99div->LatentS­Countdd267n>N"clasNchiaton hiroN"clasheading 1on hiroN"clasheading 2on hiroN"clasheading 3on hiroN"clasheading 4on hiroN"clasheading 5on hiroN"clasheading 6on hiroN"clasheading 7on hiroN"clasheading 8on hiroN"clasheading 9on hiroN"clascap claon hiroN"clasT> n hiroN"clasSub/> n hiroN"clasSsizn n hiroN"clasEmphasis n hiroN"clasNo Spacr"RTn hiroN"clasLE ] Paragraphon hiroN"clasQuمn hiroN"clasIntense Quمn hiroN"clasSub/le Emphasis n hiroN"clasIntense Emphasis n hiroN"clasSub/le Referencn hiroN"clasIntense Referencn hiroN"clasBook T> n hiroN"clasTOC Heading n hir o:widow-ormphno;      11.0pto;   family:"Calibri","sans-serifto; msoascii-  family:Calibrio; msoascii-theme-  :minor-l-> no; msofaerast-  family:"Times New Romanto; msofaerast-theme-  :minor-faerasto; msophnsi-  family:Calibrio; msophnsi-theme-  :minor-l-> no} hi<<­ h >1 , mt--> >1 ""/tbvr e"hiدی,   enirعb>""/tbvr e"hiدی, t>bst>bی, ir63 یs>t>bst>bی.ر؆فm  ص[if gte mso 9]> Nchiar hiro0r hiro ng n hiro oKern ng n hirode"lsr hirode"lsr hirode"lsr hiroEN-USr hiroAR-SAr hiro bilrit> hirro bilrit> hiroMicrosoftsIntrnetExp er4o/ hirom:hiahPr> hirrom:hiah F  m:vallasambria Miahy n hirrom:brkBin m:vallabefrc n hirrom:brkBinsSu m:valla-- n hirrom:shialFrac m:vallaoff n hirrom:disp De n hirrom:lMu m:valla field=dDom:rMu m:valla field=dDom:defJc m:vallac erG-rupfield=dDom:wgraInd m:valla144 field=dDom:intLim m:vallasubSupfield=dDom:naryLim m:vallaundOvry n hiro/m:hiahPr>o/DefQrchiatdde"lse" DefPriority="99div->LatentS­Countdd267n>N"clasNchiaton hiroN"clasheading 1on hiroN"clasheading 2on hiroN"clasheading 3on hiroN"clasheading 4on hiroN"clasheading 5on hiroN"clasheading 6on hiroN"clasheading 7on hiroN"clasheading 8on hiroN"clasheading 9on hiroN"clascap claon hiroN"clasT> n hiroN"clasSub/> n hiroN"clasSsizn n hiroN"clasEmphasis n hiroN"clasLE ] Paragraphon hiroN"clasQuمn hiroN"clasIntense Quمn hiroN"clasSub/le Emphasis n hiroN"clasIntense Emphasis n hiroN"clasSub/le Referencn hiroN"clasIntense Referencn hiroN"clasBook T> n hiroN"clasTOC Heading n hir o:widow-ormphno;      11.0pto;   family:"Calibri","sans-serifto; msoascii-  family:Calibrio; msoascii-theme-  :minor-l-> no; msofaerast-  family:"Times New Romanto; msofaerast-theme-  :minor-faerasto; msophnsi-  family:Calibrio; msophnsi-theme-  :minor-l-> no} hi<<­ h< hiroiiroirصPRODUCT VOTE ] hiroiiiii (] ح) ر؆ف] h < idlahHkaoshp_vote_status_12233"class="hHkaoshp_vote_notificia o_mfin">ر؆ف h <50,000 r6لر؆فir n> >4 تأیسi کt>bیک/٠ lamt--> >4 تأیسi کt>bیک/٠ la" altla" srcy=/mMaoa/com_hHkaoshp/upload/thumbnails/200x150f/14.jpng niiiiiiiimt--> >4_تأیسi کt>bیک/( ر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 0cm 10pto text-align: juE ify;7n  ­tr    9pto cC : #345613k صل يكم- لزr rong "/ط""/tير؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-1-1- ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7n-->""د وs>t>b/tه كron14-1-2- رSsiz>تعronيف14-1-3-رSsiz> ªt>bronد14-1-4- رSsiz>تغيير٠ 14-1-5- رSsiz> ´14-1-6-رSsiz> نگ4- ronيbr" n 14-1-7-رSsiz> گ ªtش، تغيير، تعيn14-1-8- رSsiz>تغيير٠ronmt-يbr" n 14-1-9- رSsiz>تخ-يبbr" n 14-1-10- رSsiz>r""لحbr" n 14-1-11- رSsiz>r""ronك‌فtيbr" n 14-1-12-رSsiz> ronnmيbr" n 14-1-13- رSsiz>rbvr rongronronير؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 0cm 10pto text-align: juE ify;7n  ­tr    9pto cC : #345613k صل >""م- عronيف<ر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 0cm 10pto text-align: juE ify;7n  ­tr    9pto cC : #345613k صل >""م- m  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-3-1- ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7nليrong14-3-2- رSsiz>پلك گ ronيbr" n 14-3-3-رSsiz> اv  ´14-3-4-رSsiz> م > ªt>b4- 4-3-5-رSsiz> ن"s>tªt>b4- 14-3-6- رSsiz>فض- <ي٭>tªnmير؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 0cm 10pto text-align: juE ify;7n  ­tr    9pto cC : #345613k صل ڷ4- m  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto7n14-4-1- ر؆ف  ­tr    9pto7nليrong14-4-2- رSsiz>د4- /ط4-‌- <ي٠n"د وsخليه ه4ا14-4-3-رSsiz> br""يه طبيrيbr" n 14-4-4- رSsiz>تr""يه ك /ط4كيbr" n 14-4-5-رSsiz> خليه وك /ط4كي ه4ا<ر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 0cm 10pto text-align: juE ify;7n  ­tr    9pto cC : #345613k صل پنج"- /طل ير؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-5-1- ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7n-->""د وs>t>b/tه كronmt-د14-5-2- رSsiz>كليrong14-5-3- رSsiz>rلط""/14-5-4- رSsiz> ´14-5-4-1- رSsiz>rليrong14-5-4-2-رSsiz> /طل- <ي٠لزيbr" n           14-5-4-3-رSsiz> /طل- <يغيnفلزيbr" n           14-5-4-4- رSsiz> /طل- <ي‌ق"/بل‌ /ططاف<ر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-5-5- ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7nن"s /طل 4ا14-5-5-1- رSsiz>rليrong14-5-5-2- رSsiz>>tnnbيbr" n           14-5-5-3- رSsiz>آ""يز- < وsكي4-‌t>b4- 14-5-5-4-رSsiz> ن"sيرؠ"طbr" n           14-5-5-6-رSsiz> اv /طل 4ا14-5-5-7- رSsiz>>tيڷ4- ه4ا<ر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-5-6- ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7nعro"؂‌كronي٠ /طل 4ا14-5-6-1- رSsiz>rليrong14-5-6-2- رSsiz>ro"؂٠ /طل >t ironm  ´14-5-6-3- رSsiz>عro"؂٠ /طل >t ronل > ´  ­tr    9pto cC : black;7n14-5-7-ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7n >"پt شbr" n           14-5-7-1- رSsiz>r >"پt شbr" n           14-5-7-2- رSsiz> ´14-5-7-3-رSsiz> >tيڷ4- >tªnmير؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 0cm 10pto text-align: juE ify;7n  ­tr    9pto cC : #345613k صل ش م: ع""يض b4ا ه4د4- /؊ پt iro/tهر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-6-1- ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7nrليrong14-6-1-1- رSsiz>-->""د >t>b/tه14-6-2- رSsiz>stronيr   ´14-6-2-1- رSsiz>rليrong14-6-2-2- رSsiz> ´14-6-2-3-رSsiz> "؄ªn n"غطbr" n                     14-6-2-4- رSsiz>ظnفي14-6-2-5- رSsiz>ن" ه4د<ر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n14-6-3-رSsiz> bأ"ط b4اي ه4د14-6-3-1-رSsiz> ليrong14-6-3-2-رSsiz> 14-6-4-رSsiz> ك /طل‌كrي تخليه ه4اي ه4د4- 14-6-4-1-رSsiz> ليrong14-6-4-2-رSsiz>  ´14-6-4-3-رSsiz> ro"؂‌كronي14-6-4-4-رSsiz> ن"s /طل14-6-5-رSsiz> من-‌- <يmt-قي٠ >"- /ط4- تخليه ه4ا14-6-5-1-رSsiz> من-mt-قي 14-6-5-2- رSsiz>>"- /ط4- تخليه ه4ا ر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 0cm 10pto text-align: juE ify;7n  ­tr    9pto cC : #345613k صل ه4"گ وsب‌tم‌كطر؆فsSsiz>m  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-7-1- ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7n-->""د وs>t>b/tه كron14-7-2- رSsiz>ب گ م‌كط م´<ط تح14-7-3- رSsiz>د"گ ب گ م وs iron14-7-4-رSsiz> rي - 14-7-5-رSsiz> ل4اؠ نron4-‌ي يbr" n 14-7-6-رSsiz> كنnل >·ح پto"؊ط بbr" n 14-7-7- رSsiz>ي ron"طنbr" n 14-7-8-رSsiz> ل4اؠ كنnل وso"؅/tيbr" n 14-7-9-رSsiz> م´<ط ان ·ر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 0cm 10pto text-align: juE ify;7n  ­tr    9pto cC : #345613k صل هش br": >tªt>b4- <يگ م‌كطن-وsطك‌كطن-و"ژهر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-8-1-ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7n -->""د وs>t>b/tه كron14-8-2-رSsiz> ليrong14-8-3-رSsiz> ""/"طه( ironي٭>"؈اري)14-8-3-1-رSsiz> ""/"طه > ´""´14-8-3-2-رSsiz> ش""/"طه >t- >""´زر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-8-4-ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7n - ironي٭iro/tي14-8-4-1-رSsiz> - ironي٭iro/tي ن4t- >""دكr14-8-4-2-رSsiz> rironي٭iro/tي t>ز ""² >t- >""دكr 14-8-4-3- برSsiz>ironي٭iro/tي t>ز ""² >t-""ن >""دكr14-8-4-4-رSsiz> rrironي٭iro/tي mt-قي<ر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-8-5- ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7nكوn-‌- <ي٠4اي گ م14-8-5-1- رSsiz>rوn-گ م‌كطن-مtªقيم14-8-5-2- رSsiz>rوn-٠4اي گ م >t- گ >t ه4ا<ر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-8-6-ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7n ب گ م‌كط iro/tي14-8-6-1-رSsiz> rب گ م‌كط ن4""² >t- م´<ط ذ؊ -14-8-6-2- رSsiz>ب گ م‌كط t>ز ""² >t- م´<ط ذ؊ -14-8-6-3- رSsiz>آب‌tم‌كط t>ز ""² فوnي mt-""ن م´<ط ذ؊ -14-8-6-4-رSsiz> rب گ م‌كط mt-قي >t- م´<ط ذ؊ -<ر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-8-7-ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7n گ م‌كطن-mt-قي >""ن 14-8-8-رSsiz> كول ´t>زيbr" n 14-8-9-رSsiz> كول 4- /؊ ي<ر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 0cm 10pto text-align: juE ify;7n  ­tr    9pto cC : #345613k صل ٷهم: أ"ط b4اي t>حªnmقر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-9-1-ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7n -->""د وs>t>b/tه كron|br" n 14-9-2-رSsiz> ليrong14-9-3-رSsiz> bأ"ط b4ا t>ز ronل14-9-4-رSsiz> rbأ"ط b4ا t>ز ironm14-9-5-رSsiz> أ"ط b4‌ؠro/t b4ا t>ز ronلوsronm14-9-6-رSsiz> أ"ط bك /ط4كي ه4ا14-9-7-رSsiz> - /ط4-‌- < ك /طل وn"د ه4ا<ر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 0cm 10pto text-align: juE ify;7n  ­tr    9pto cC : #345613k صل -م: ل4ل-‌ك ير؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-10-1-ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7n -->""د وs>t>b/tه كron14-10-2-رSsiz> stronي ل4ل-‌ك ير؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-10-3- ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7n""لح ل4ل-‌ك يbr" n                    14-10-3-1- رSsiz>ليrong14-10-3-2- رSsiz>nmيط كron >"tªم14-10-3-3-رSsiz> نnron ل4ل-14-10-3-4- رSsiz>انnron في14-10-3-5- رSsiz>انnron فلن14-10-3-6- رSsiz>انnron انnron شي 14-10-3-7-رSsiz> ong"لر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-10-4-ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7n -جnmي كron ل4ل-‌ك يbr" n                    14-10-4-1- رSsiz>rليrong 14-10-4-2- رSsiz>كي4-‌t>b( ª)14-10-4-3- رSsiz>شي گ ronير؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-10-5- ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7n ro/r14-10-5-1- رSsiz>rليrong14-10-5-2- رSsiz>ؠro/r >t- >بbr" n                    14-10-5-3- رSsiz>آؠro/r >t- t>زر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-10-6- ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7nعro"؂ كronيbr" n                    14-10-6-1- رSsiz>rليrong14-10-6-2- رSsiz>iro/ro"؂14-10-6-3- رSsiz>rزوم >ro"؂<ر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 0cm 10pto text-align: juE ify;7n  ­tr    9pto cC : #345613k صل يron-م: >""دكr<ر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm; text-align: juE ify;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-11-1-<ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7n -->""د وs>t>b/tه كron<ر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-11-2-<ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7n -لزr rongع"/" stronي14-11-2-1-رSsiz> ليrong14-11-2-2-رSsiz> ""دكr >t- مكr >بيrيbr" n                    14-11-2-3-رSsiz> >""دكr >t- مكr bك /ط4كي<ر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-11-3-ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7n ->""دكr ق"/ئ فلزيbr" n                    14-11-3-1-رSsiz> ليrong14-11-3-2-رSsiz> ""دكr >t- دro/ پtoئطر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-11-4-ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7n ->""دكr ق"/ئ > ´14-11-4-1-رSsiz> ليrong14-11-4-2-رSsiz> ""دكr >t- دro/ پtoئطر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-11-5-ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7n ل4ل- stronط ""دكr14-11-5-1-رSsiz> كليrong14-11-5-2-رSsiz>  ´br" n                    14-11-5رSsiz>-3- ن"ٯر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 0cm 10pto7n  ­tr    9pto cC : #345613k صل ""on-م: >؊ - وso"ªق-ل >""´m  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-12-1- ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7n-->""د وs>t>b/tه كron<ر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-12-2- ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7nم´<>زن >""´14-12-2-1- رSsiz>rليrong14-12-2-2- رSsiz> ´زن14-12-2-3- رSsiz>r´<>زن >يرؠ"طي14-12-2-4- رSsiz>´<>زن‌خronm‌س ´14-12-2-5- رSsiz>م´<>زن‌دronلس ´14-12-2-6-رSsiz> م´<ط تغذي4- n"زrtهر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-12-3- ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7nل4ل-‌ك ي >""´14-12-3-1- رSsiz>ليrong14-12-3-2- رSsiz>ل4ل- b4اكr b´<>زن14-12-3-3-رSsiz> ل4ل- bnكط و´<>زن14-12-3-4- رSsiz>4ل- st414-12-3-5-رSsiz> ·ح نro/ و´<>زن14-12-3-6- رSsiz>انnron ""لحر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-12-4- ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7n ro/r14-12-4-1- رSsiz>ليrong14-12-4-2- رSsiz>و´<>زن14-12-4-3- رSsiz>ل4ل- b ي ر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 0cm 10pto text-align: juE ify;7n  ­tr    9pto cC : #345613k صل "t-م: >mt-يد<ر؆فsSsiz>m  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-13-1- ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7n-->""د وs>t>b/tه كron14-13-2- رSsiz>كليrong<ر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-13-3- ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7nmt--ا14-13-3-1- رSsiz>ليrong14-13-3-2- رSsiz>بق-‌nbي ""t--ا14-13-3-3-رSsiz> گ و-‌nbي ""t--ا<ر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-13-4- ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7n بق-‌nbي >"tªم4- /؊ mt-يد<ر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-13-5- ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7nكron"t- >"tªم4- /؊ mt-يدs>t > ´14-13-5-1- رSsiz> بق-‌nbي > ´t- كron"t-ي4- <ي٠´<لف14-13-5-2-رSsiz> لزr rongكron"t- >"tªم4- /؊ mt-يد<ر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-13-6- ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7nالزr rongكليs>t "ªو-iro/ه >"tªم mt-يد14-13-6-1- رSsiz>الزr rongس ´14-13-6-2- رSsiz>كron" ² ""t-14-13-6-3- رSsiz>دtªt>b4- /؊ t- س""´زbr" n                      14-13-6-4-رSsiz> rbع""يض b4اbr" n                      14-13-6-5- رSsiz>ل4ل- sخليه شي on"طنر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-13-7- ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7nالزr rong‌و"ژهs>t"ªو-iro/ه‌س"tªم‌تmt-يد14-13-8- رSsiz>ل4ل-‌ك ي‌س"tªم‌تmt-يد14-13-9- رSsiz>آؠro/r >>t ront>bر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 0cm 10pto7n  ­tr    9pto cC : #345613k صل ڷ4- m  p  rtlr ­t=u : 0cm 36pt 10pt 0cm;7n  ­tr    9pto cC : black;7n14-14-1- ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7n-->""د وs>t>b/tه كron14-14-2- رSsiz>كليrong14-14-3- رSsiz>ج>""ل كro4- اصله‌-ا<ر؆فm  p  rtlr ­t=u : 0cm 0cm 10pto text-align: juE ify;7n  ­tr    9pto cC : #345613k ي؈س ڷ4- m  p  rtlr ­t=u : 0cm 0cm 10pto text-align: juE ify;7n  ­tr    9pto cC : #345613k ي؈سm  p  RTL7n-4- ir63 کتmon - <ی و t- تلفط Ssiz>t-t کتmonرSsiz> ت ron -->صل نroی63. Ssiz>02166401004m  p  rtlr ­t=u : 0cm 0cm 10pto text-align: juE ify;7n t-t کتmon رSsiz>t-ارmoئ  n"ش نویط >س"/ط ir63 کتmon >t >دrb -"·طن >r6 "  t-ش3.و 14 ,٠t--> 14 و t>bشt>bی, ir63 کتmon >t>bشt>bی,m r(] ح) ر؆ف] h < idlahHkaoshp_vote_status_12243"class="hHkaoshp_vote_notificia o_mfin">ر؆ف h <50,000 r6لر؆ف r n> >5 >س"/طس""±4- / پلکt>b - <ی mt-قی و lamt--> >5 >س"/طس""±4- / پلکt>b - <ی mt-قی و la" altla" srcy=/mMaoa/com_hHkaoshp/upload/thumbnails/200x150f/15.jpng niiiiiiiimt--> >5_>س"/طس""±4- / پلکt>b - <ی mt-قی( ر؆فm  p  rtlr ­tunicode-bidi: embed; eca o: rtlo text-align: -عt;7n ش مل " ´< bي‌t-ش3ك- b-ي4 4- يr>b و س"/طس""±4- /، پل-‌- <يmt-قي وsي /د-mو- <يrb-->4 وso"ªiron ن""¹ وso"t>ز-mيط ªهيtong ngtmonn t- ن""¹ كront-ي وsnكيt nيt >nدد فstron > كط monnفاد-‌كٷن-m²  ´ز3.<؆فm  p  rtlr ­tunicode-bidi: embed; eca o: rtlo text-align: -عt;7n  ­tr    9pto cC : #365612;7n15-1 كليrong ر؆فi<  ­tr    9pto cC : #000000;7nbr" n             15-1-1 رSsiz>->""د وs>t>b/tه كron t-m  ­tr    9pto cC : #365612;7n15-2 >س"/طس""±4- /ر؆فi<  ­tr    9pto cC : #000000;7nbr" n             15-2-1  رSsiz>الزr rongا4ليه o"ªiron >س"/طس""±br" n             15-2-2 رSsiz>طstronي وsr ron-‌  ²يr >س"/طس""± وsoجn- >ن15-2-3 و"ژي mس"/طس""±4- /ي""رد onnفاد- فstron tmonو->b جnbي            15-2-4 و"ژي‌- <يmس"/طس""±4- /يهيt وليك             15-2-5رSsiz> الزr rongآس"/طس""±4- /يrل ""د و15-2-6 آؠro/r وsnو"ل‌ي يbr" n <رSsiz>             15-2-7 حاv >t ق"/بلآتشbr" n <رSsiz>             15-2-8mt-ق onطstronيbr" n <رSsiz><ر؆فi  ­tr    9pto cC : #365612;7n15-3 پلك->b t-قي وsي /د-mوrb-->4ر؆فi<  ­tr    9pto cC : #000000;7nbr" n             15-3-1رSsiz> الزr rongا4ليه طstronيbr" n             15-3-2رSsiz> و"ژي 4- /يr ²ه وsnو" o"ªiron پلك->b t-قي وsي /د-mوrb-->4br" n             15-3-3رSsiz> تmonي rongپلك->b t-قي وsي /د-mوrb-->4 t-r ²ه  ´15-3-4 bش"ngفtيپلك->b t-قي وsي /د-mوrb-->4br" n             15-3-5رSsiz> حاv- /يفtيوso"b/tيbr" n             15-3-6رSsiz> حاv >t ق"/بلآتشbr" n             15-3-7رSsiz> تmو"ل ي ي وsگ4- ronيbr" n              br" n ي؈سb t-قي وsي /د-mوrb-->4br" n ي؈سژهstmoمه "/طليrي 4-فارmي و t- تلفط Ssiz>t-t کتmonرSsiz> ت ron -->صل نroی63. Ssiz>02166401004m  p  RTL7n Ssiz>t-t کتmon رSsiz>t-ارmoئ  n"ش نویط >س"/ط ir63 کتmon >t >دrb -"·طن >r6 "  t-ش3. 15 ,٠t--> 15 ق"/strong ¶    ´t>bشt>bی, ir63 کتmon >t>bشt>bی.(] ح) ر؆ف] h < idlahHkaoshp_vote_status_12253"class="hHkaoshp_vote_notificia o_mfin">ر؆ف h <50,000 r6لر؆فi<divn hiroiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
n> >6snی  ª 4-"ronتی ق"/strong ¶n - ´ lamt--> >6snی  ª 4-"ronتی ق"/strong ¶n - ´ la" altla" srcy=/mMaoa/com_hHkaoshp/upload/thumbnails/200x150f/16.jpng niiiiiiiimt--> >6_nی  ª 4-"ronتی( ر؆فm  p  rtlr ­tunicode-bidi: embed; eca o: rtlo text-align: -عt;7n   ­tr    9pto cC : #345613k صل 4ل- لزr rongق-ن"نير؆فm  p  rtlr ­tunicode-bidi: embed; eca o: rtlo text-align: -عt;7n   ­tr    9pto cC : black;7n16-1-1ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7n->""د و>t>b/tه كron t-m16-1-2 رSsiz>onnt>bدronm16-1-3 رSsiz>تغيي ق"/strong16-1-4 رSsiz> ´16-1-5 رSsiz>گ4- ronي 16-1-6 رSsiz>تخnيبbr" n 16-1-7 رSsiz>""لح br" n 16-1-8 رSsiz>""ronكفtيbr" n 16-1-9 رSsiz>t-زرmيbr" n 16-1-10 رSsiz>vr  ª ronي و->جnmئر؆فm  p  rtlr ­tunicode-bidi: embed; eca o: rtlo text-align: -عt;7n   ­tr    9pto cC : #345613k صل ""م- rbعronيف<ر؆ف  ­tr    9pto cC : black;7nbr" n               16-2-1رSsiz> كليrongbr" n              16-2-2رSsiz>فهرmn و->ژهs- / rbعronيف >نs- /ر؆فm  p  rtlr ­tunicode-bidi: embed; eca o: rtlo text-align: -عt;7n   ­tr    9pto cC : #345613k صل ""م-   ­tr    9pto cC : black;7nbr" n              16-3-1رSsiz> كليrongbr" n              16-3-2رSsiz>so"b/tي r4-"ronتbr" n              16-3-3رSsiz>فضي bn لو->زم >t4-"ronتيbr" n              16-3-4 ش ك- b-ي ل4ل- b ي آب 4فاضلب  ´16-3-5رSsiz>i mلحbr" n              16-3-6رSsiz>rاv4ل- b يbr" n              16-3-7رSsiz>4ل- گ ronي >t >nڷbr" n              16-3-8رSsiz>rاv->جnrr ´  ­tr    9pto cC : #345613k صل ڷ4- t > ´  ­tr    9pto cC : black;7nbr" n              16-4-1رSsiz> ->""د وs>t>b/tه كron t-m16-4-2رSsiz>sبi ""رد /tي->ز16-4-3رSsiz>stronي ل4ل- b ي bو-يع آبi mفي16-4-4 >bتnron ""لحbr" n              16-4-5رSsiz>i->جn-ي كron ل4ل- b يbr" n              16-4-6 رSsiz>ذ؊ - > ²ي"ªنv"bفشronbr" n              16-4-7 رSsiz>rاv-بi-ش مي>"tيbr" n              16-4-8 رSsiz>4ل- b ي bو-يع آبiگ مi mفي16-4-9-رSsiz>ضعف"ني ؛آؠro/r، نگ4- ronير؆فm  p  rtlr ­tunicode-bidi: embed; eca o: rtlo text-align: -عt;7n   ­tr    9pto cC : #345613k صل پنم- 4ل- b ي فاضلب t4-"ronتي > ´  ­tr    9pto cC : black;7nbr" n               16-5-1رSsiz> ->""د و>t>b/tه كron t-m16-5-2رSsiz>sstronي ل4ل- b ي فاضلب16-5-3رSsiz>>bتnron ""لحbr" n               16-5-4 >جn-ي كron ل4ل- b يbr" n               16-5-5رSsiz>i-ؠro/r وsنگ4- ronير؆فm  p  rtlr ­tunicode-bidi: embed; eca o: rtlo text-align: -عt;7n   ­tr    9pto cC : #345613k صل nشم- 4ل- b ي ه4اكr bاضلب<ر؆فsSsiz>  ­tr    9pto cC : black;7nbr" n              16-6-1رSsiz> ->""د و>t>b/tه كronbr" n              16-6-2رSsiz>sstronي ل4ل- b ي ه4اكr bاضلب16-6-3رSsiz>>bتnron ""لحbr" n              16-6-4 >جn-ي كron ل4ل- b يbr" n             16-6-5رSsiz>i-ؠro/r ونگ4- ronير؆فm  p  rtlr ­tunicode-bidi: embed; eca o: rtlo text-align: -عt;7n   ­tr    9pto cC : #345613k صل ه4زم >t4-"ronتير؆فsSsiz>  ­tr    9pto cC : black;7n br" n              16-7-1رSsiz> ->""د و>t>b/tه كronbr" n              16-7-2رSsiz>sbس و ´16-7-3رSsiz>bعrron 4>زم >t4-"ronتيbr" n              16-7-4 bn لو->زم >t4-"ronتيbr" n br" n             16-7-5رSsiz>i->لزr rong¯>bتnron وsن"ٯbr" n                    16-7-5-1رSsiz> دtª وئbr" n                    16-7-5-2رSsiz>sو->bnگbr" n                    16-7-5-3رSsiz>و->bnرقيbr" n                    16-7-5-4 پي ""onbr" n                    16-7-5-5رSsiz>i-""شbr" n                    16-7-5-6رSsiz>و->bbr" n                    16-7-5-7رSsiz>-بi-""ريbr" n                    16-7-5-8رSsiz>rيطكbr" n                    16-7-5-9رSsiz>كفشويbr" n                    16-7-5-10رSsiz> ronيط strª وئbr" n                    16-7-5-11رSsiz> ronيط sف وئbr" n                    16-7-5-12رSsiz>stª وي bو->bپي ""onر؆فm  p  rtlr ­tunicode-bidi: embed; eca o: rtlo text-align: -عt;7n   ­tr    9pto cC : #345613k صل هnتم- 4ل- b ي -بi-t-ر-ن > ´  ­tr    9pto cC : black;7nbr" n              16-8-1رSsiz> ->""د و>t>b/tه كronbr" n              16-8-2رSsiz>sstronي ل4ل- b ي -بi-t-ر-نbr" n              16-8-3رSsiz>>bتnron ""لحbr" n              16-8-4 >جn-ي كron ل4ل- b يbr" n              16-8-5رSsiz>i-ؠro/r ونگ4- ronير؆فm  p  rtlr ­tunicode-bidi: embed; eca o: rtlo text-align: -عt;7n   ­tr    9pto cC : #345613k صل ن--i-t-n و-كي4- t>bر؆فsSsiz>  ­tr    9pto cC : black;7nbr" n              16-9-1رSsiz> ->""د و>t>b/tه كronbr" n              16-9-2رSsiz>نكronع"/"br" n              16-9-3رSsiz>t-n و-كي4- t>b ل4ل- b"/ئمbr" n              16-9-4 t-n و-كي4- t>b ل4ل- b- /يroفقيbr" n             16-9-5رSsiz>i m >t-n و-كي4- t>b- /ر؆فm  p  rtlr ­tunicode-bidi: embed; eca o: rtlo text-align: -عt;7n   ­tr    9pto cC : #345613k ي؈س ش نt-مر؆فsSsiz>m  p  rtlr ­tunicode-bidi: embed; eca o: rtlo text-align: -عt;7n   ­tr    9pto cC : black;7nي؈س  ­tr    9pto cC : black;7n نtronه گ ronي ل4ل- b- / >t 4ل- b ي -bو-يع آبi mفي > ´ي؈س لئ >nسي؅" >t 4ل- b ي -bو-يع آبi mفي > ´ي؈س نtronه گ ronي ل4ل- b- / >t 4ل- b ي فاضلب t4-"ronتي > ´ي؈س rلئ >nسي؅" >t 4ل- b ي فاضلب t4-"ronتي > ´ي؈س نtronه گ ronي ل4ل- b- / >t 4ل- b ي ه4اكr bاضلبي؈س rلئ >nسي؅" >t 4ل- b ي ه4اكr bاضلبي؈س نtronه گ ronي ل4ل- b- />t 4ل- b ي -بi-t-ر-ن > ´ي؈س rلئ >nسي؅" >t 4ل- b ي -بi-t-ر-ن > ´ي؈سi-t-زگ >t>btي اضلب iro/سي؈س و->ژهstmoمه ارmي-t>btليrير؆فm  p  RTL7n  ­tr    9pto cC : #000000;7n <؆فج4- ir63 کتmon - <ی و t- تلفط Ssiz>t-t کتmonرSsiz> ت ron -->صل نroی63. Ssiz>02166401004m  p  RTL7n Ssiz>t-t کتmon رSsiz>t-ارmoئ  n"ش نویط >س"/ط ir63 کتmon >t >دrb -"·طن >r6 "  t-ش3. 16 ,٠t--> 16 ¶ t>bشt>bی, ir63 کتmon >t>bشt>bی.(] ح) ر؆ف] h < idlahHkaoshp_vote_status_12273"class="hHkaoshp_vote_notificia o_mfin">ر؆ف h <90,000 r6لر؆فi< n> 17 4ل- کشی t>² ب6ی ¶ lamt--> >7 4ل- کشی t>² ب6ی ¶ la" altla" srcy=/mMaoa/com_hHkaoshp/upload/thumbnails/200x150f/17.jpng niiiiiiiimt--> >7_4ل- کشی t>² ب6ی( ر؆فm  pclass="nful"  rtlr ­t=u : 0cm 0cm 0pto text-align: -عt;7n  ­tr    9pto r family: tahomao cC : #4f6128;7nbعronيف br" n br" n ² ب6ی t-فشronي4 ڷ4- m  pclass="nful"  rtlr ­t=u : 4.25pt 0cm 0pto text-align: -عt;7n  ­tr    9pto r family: tahomao cC : #4f6128;7n17-1  ­tr    9pto7n  ر؆فكليrongbr" n br" n ؆ف lhng="FAr ­tr    9pto cC : #000000;7n  ­tr family: tahomao cC : #0c0c0co7n 17-1-1 ->""د وs>t>b/tه ي كront-د <؆ف<؆فbr" n <؆فs lhng="FAr ­tr    9pto cC : #000000;7n  ­tr family: tahomao cC : #0c0c0co7n <؆ف<؆فbr" n br" n siz> lhng="FAr ­tr    9pto cC : #000000;7n  ­tr family: tahomao cC : #0c0c0co7nbr" n br" n ؆ف<؆ف< lhng="FAr ­tcC : #4f6128;7nSsiz>  ­tr    9pto r family: tahomao7n17-3  ر؆فm  p  rtlr ­teca o: rtlo unicode-bidi: embed;text-align: -عt;7nلزr rongbn و يل زس""²i>t >stroي خron لزr rongbn تهيtong يم/tي ""دي² >² قف‌-اي كronبi mل‌-اي تم- br" n 17-3-6sn/"نs-و->ي ا->nاق t-اي و يل زس""² br" n 17-3-7 نtnron ""ي >""دكr b يل زس""² br" n 17-3-8  ي "onد ² وso"تnron ""لح   ­tr family: tahomao cC : #0c0c0co7n br" n 17-4-1 طstronي "ي ²  ´لزr rongbn >جnrrي ² br" n 17-4-3 -bو-عrrي ² "ج""د nroگ br" n 17-4-4 """ngو"on وs""لحs""في ² بي  br" n   ­tcC : #0c0c0co7n17-5-1 كليrong لزr rong>جnاي rي ² nيي -، >nو"ل وsزريق t>² >t >ي ²   ­tr family: tahomao cC : #0c0c0co7n br" n 17-6-1 كنتnل كي4ي² ² ² ² >t >ي ² t-ز كrدن >nيroنst>² ق>t>bاngلزم >>t >""رng ج""د brb t>² t >""رng­دوصل زب-‌""rg­4لroني br" n   ­tr family: tahomao cC : #0c0c0co7n br" n 17-7-1 كليrong bn br" n 17-7-2i-"on bn دtª -‌-ا" t>²س""² ""ديي لزم >t-اي ا->nاق وs-و- br" n ²س""²  ´  ­tr family: tahomao cC : #0c0c0co7n br" n 17-8-1 كليrong br" n 17-8-2 nيينs؂طst >""دكr bmتقل >t-اي ي4 >tª - زس""²ibr" n 17-8-3 -bnيينs؂طst >""دكr bmتnك وs4ل- stron br" n 17-8-4 نك on ضn"ري t-اي طstronي onnاي r""دكr‌-ا br" n 17-8-5i-"on m t"ط 4-‌bn د""دكr‌-ا br" n br" n   ­tcC : #4f6128;7nSsiz>17-9i-"on n- -‌t-دonي وsنگ4- ronي ز nي ² >t´ل > ´<؆فbr" n 17-9-1 كليrong t >""ره 4- -‌t-دonي t >ي ²  ´²  ´  ­tcC : #4f6128;7n´< د4٠–s4ل- کشی t>² ب6ی t- <ی "ف کٷن ن >""ه -فشron 2i->لي60 پوb t- ا4ڷ m t- br" n br" n 17-10 کل6ت<؆ف ""د وs>t>b/tه ك ont-د tª - bvstrg stکت b- / "t b، bmا""ریط >فstron >6لح br" n 17-11 bmخ"ngو"on وs""لحs""ف6 t- ""رn ""ـف طstronی so"تnron ""لح ی br" 4ل- کشی t>² <؆ف17-11-1 mخ"ngو"on وs""لحs""ف6 تnلong ي>-ا" فلزي ي>-ا" پ   تیلٷ tª - bn پ   تیلٷ لكتn"د-ا" bnك onي  ""لح ² ² ² فز"دن 4->ي mو"ل t>² 4-mتnك ي t >bnيينs؂طst ل4ل- -ا فg فشron mron o/ث> >strrb t>² o/ث> مي>r mف bnيينs؂طst ل4ل- -اSsiz> 17-12i->جnای 4ل- کشی t>² <؆ف17-12-1 کل6ت ه6 کاstگ - t>²ی "ی  >² 4ل- - / ف"لon6 >² 4ل- - / پ   تیلٷ جnای 4ل- کشی ر" کاst ی؅ خn"ط 4ل- t>² >t mro""رn وs؂ا r تnی  ª br" n siz>   ­tcC : #4f6128;7n17-13 عrی؂کاstی 4ل- - / br" n 17-13-1 کل6ت ق>t>bاngro""لي- قل >² rی؂ ك on >² bvi-""دگ 4-چر tي -ا >² bvi"ج""د ي؈ب "ك oنيكي >² bvi´<4 t"دٷ  ك on 4ل- - / str 4ل- - /(نو->rيچي) r پیڷی rی->>4ل r پیڷی rی->4 r پيچي >strbn - / onnلong وsنقا nbnمي>ي str r قير) stro6 m6t- <ی عrی؂کاstی گ م ق>t>bاngro""لي- قل >² rيق ك on گ م ""بل- strbn - / onnلong وsنقا nbnمي>ي br" n siz> ²رm ن ف"لon6 رt4/بي و>bnيينsلحيلكتn"د-ا" bnك onي t>² 4ل-¬- / "لon قل >² مليrong bnك onي ² مليrong bnك onي ق>t>bاngلزم قل >² bnك onي ² mني ف"لon br" n 17-14-2 جbnکاstی ش که - / t>²رm ن پ   تیلٷ رt4/بي و>bnيينsلحيt>² 4ل- - / لي تيلنs؂بل >² مليrong bnك onي ² mني پلي تيلن نجro" bnك onي ش ك- b>نشعrب - / لي تيلنs4->"ش >لكتn" في؈ژن ²mني پلي تيلن >b؊ نشعrب t4ي br" n 17-15rاvکاsn6 <؆ف17-15-1 کل6ت ي o/ل پn نسيل اv6 "ش آ4- / >o >وb- "ش تزريق >nيroنs"؂ی؅ ²- ی 6 تnلong عrيقي br" n 17-15-9 >nr"- b-ي m>تnل br" n siz> 17-16 کٷتnل کی؁6b، آؠ 6 - / t-زرm6 ص>""ر >non6ی-وsزری؂ t>² br" n siz><؆ف<؆ف<؆فm  p  rtlr ­teca o: rtlo unicode-bidi: embed;text-align: -عt;7n² t- <؊ نجro" ؠro/r tª - ه-ي mؠro/r t >onrt-طt- نجro" ؠro6 tª - bvstrg s>t >onrt-طt- نجro" ؠro6 ق>t>bاngقبل >² روr آؠro/r نجro" ؠro/r - / و <4rb sنmتي br" n siz> <  ­tr    10px;">br" n ؆ف<؆ف<؆فm  p ­ttext-align: -عt;7nي؈س>b؆ro؊ يم/tي <؆فs  ­tr    9pto r family: tahomao">br" n ي؈سسی؅ن وi-"on n- - t- t>tی sنگ4- ronی br" n ی؈سn>t>bل t-< د4٠br" n ی؈س´کال t-< د4ف<؆فm  p ­ttext-align: -عt;7n و t- لفط Ssiz>t-t کتmonرSsiz> ت ron -->صل نroی63. Ssiz>02166401004m  p ­ttext-align: -عt;7n t-t کتmon siz>t-ronoئ  n"ش نویط >س"/ط ir63 کتmon >t >دrb -"·طن >r6 "  t-ش3.و 17 ,٠t--> 17s t>bشt>bی, ir63 کتmon >t>bشt>bی,m <(] ح) ر؆ف] h < idlahHkaoshp_vote_status_12283"class="hHkaoshp_vote_notificia o_mfin">ر؆ف h <80,000 r6لر؆فi< n> 18 عrی؂ 4n6 وsbvی؅ ص>o و lamt--> >8 عrی؂ 4n6 وsbvی؅ ص>o و la" altla" srcy=/mMaoa/com_hHkaoshp/upload/thumbnails/200x150f/18.jpng niiiiiiii >8_عrی؂Ssiz> 4n6 وsbvی؅ ص>o( ر؆فm  p  rtlr ­teca o: rtlo =u --عt: 36pto unicode-bidi: embed;text-align: -عt;7n  ­tr    9pto cC : #345613k صل >bل- كليrong<؆ف  ­tr    9pto cC : #000000;7nbr" n       18-1-1 هدفbr" n       18-1-2 ->""د وbو" ك ont- گbr" n       18-1-3 -bn onي4br" n ؆ف  ­tcC : #345613k r    10pto l e- 120%o let er-ciin: -0.2pt;7n     ­tr    10pto l e- 120%o let er-ciin: -0.2pt;7n                  ­tcC : #0c0c0co7n18ر؆ف  ­tcC : #0c0c0co7n-1-3-1  ص>obr" n ؆ف<؆ف  ­tr    10pto l e- 120%o let er-ciin: -0.2pt;et er-                 n      17--1-3-z> n/"" ك ont- n ؆ف<؆ف  ­tr    10pto l e- 120%o let er-ciin: -0.2pt;et er-                  n   homa--1-3-z> ن" ont- n ؆ف<؆ف  ­tr    10pto l e- 120%o let er-ciin: -0.2pt;et er-                n n      17-1uela ont- n ؆ف<؆ف  ­tr    10pto l e- 120%o let er-ciin: -0.2pt;et er-                      Ssi17-1uelaنش"la ont- n ؆ف<؆ف  ­tr    10pto l e- 120%o let er-ciin: -0.2pt;et er-                     6oma-o(r  613k-1-3-z> n/"" ك n  ro/rn18ر؆ف  ­tcC : ف<؆ف  ­tr    10pto l e- 120%o let er-cii                     7oma-o(r  613k-1-3-z>ک onي4- tی؈ ro/rnn ؆ف<؆ف  ­tr    10pto l e- 120%o let er-ciin: -0.2pt;et er-                     8oma- ¨t -ايn-1-3-1  ص>obr" ف<؆ف  ­tr    10pto l e- 120%o let er-ciin: -0.2pt;et er-                     9oma- ¨t o(r  613k-1-3- ont- گbr" n n n n n n n n n n n n n n obr" ف<؆ف: -0.2pt;et er-   10oma-o(قبب--1-3- ont-n n n n n n n n n n n n n n n n n n    10co7no(ق-8m>فg-1-3- ro/rnn ؆ف<؆ف: -0.2pt;et er- ف<؆ف  ­tr    10pto l e- 120%o let er-cii                     1 17-کاstی b n  ro/r        r          nn ؆ف<؆ف: -0.2pt;et er- ف<؆ف  ­tr    10pto l e- 120%o let er-cii  1homa-o(ق-8m>فg-1-3-z> شro-11-ي4- t ف<؆ف  ­tr    10pto l e- 120%o let er-cii n  ro/r nn ؆ف<؆ف: -0.2pt;et er- ف<؆ف  ­tr    10pto l e- 120%o let er-cii                    14oma-o(ق-1-3-z> 18-1ل n  ro/r        nn ؆ف<؆ف: -0.2pt;et er- ف<؆ف  ­tr    10pto l e- 120%o let er-cii             1Ssizo(ق-1-3-z> 18-1ل> شro-11-ي4- t ف<؆ف  ­tr   10pto l e- 120%o let er-cii ont-nn ؆n ؆ف<؆ف: -0.2pt;et er-                     16oma-m>فص­, کتmoتmo-3- nont>²i17-1uelaنش"la           ro/r        nn ؆ف<؆ف: -0.2pt;et er- ف<؆ف  ­tr    10pto l e- 120%o let er-cii             17oma-جro"ش >فmon n  ro/r                  nn ؆ف<؆ف: -0.2pt;et er- ف<؆ف  ­tr    10pto l e- 120%o let er-cii   18omar zۀbط siz>oتmo-3- nont>²i1 ک n  ro/rnn ؆ف<؆ف  ­tr    10pto l e- 120%o let er-ciin: -0.2pt;et er-                     19oma-m>فصr1 ڴg-1-3- ro/r    nn ؆ف<؆ف  ­tr    10pto l e- 120%o let er-ciin: -0.2pt;et er-                 20oma-m>فصr1 ڴg-1-3-z> شro-11- ro/rnn ؆ف<؆ف  ­tr    10pto l e- 120%o let er-ciin: -0.2pt;et er-                     20co7no(ق-8m>فg-1-3-z>ک on­3-z> 1onrبر ro/r                  rnn ؆ف<؆ف  ­tr    10pto l e- 120%o let er-ciin: -0.2pt;et er-  2 17-o(ق-8m>فg-1-3-z>ک on­3-z> 1onrبر> شro-11- ro/rnn ؆ف<؆ف  ­tr    10pto l e- 120%o let er-ciin: -0.2pt;et er-                     2homaot--> >""بل- mo-ف-2-2   ro/rnn ؆ف<؆ف  ­tr    10pto l e- 120%o let er-ciin: -0.2pt;et er-                     2Ssiz؈سmo- 10-2 خnب t--> وsن n" "-8ٶيng‌--nn ؆n>ر؆فm  p  rtlr ­t=u24.3u :   10pto l e- i: embed;teje/12fy- 0.2pt;7no وآكbr" n "ك>oتm >ف نو->r  1 ک ro/rnro/rnn 6401004ف<؆ف: -0.2pt;et er-             c0co7 ص>o و؀-اف"لon6 r  1 کz> ک شی دفنn                     c0"  1o(ق-7-1uelaنش"la دفنn                     c0"2a-جro"ش >فmon دفنn                     c0"3a-m>فصr1 ڴg-1-3-z> شro-11-o7 ازم شroد يtz>o؈سmo- ro/r -                      c0"4izo(ق-1-3-z>ک onی؈> 1onrبر> شro-11-o7 ازم شroد يtz>o>² on"on7-15 كليrong  ro/r -                      c0br" 1o(ق-7-1uelaنش"la دفنn                     c0br" nجro"ش >فmon دفنn                     c0br" nm>فصr1 ڴg-1-3-z> شro-11-o7 از شroد يtz>o؈سmo- ro/r -                      c0br" no(ق-1-3-z>ک on¬؈> 1onrبر> شro-11-o7 از شroد يtz>o>² on"on7-15 كليrong r   ش ک17-1 4كليrong فmon دفنn                     c0br" m>فصr1 ڴg-1-3-z> شro-11-o7 از شroد يtz>o؈سmo- ro/r -                      c0   no(ق-1-3-z>ک onی؈> 1onrبر> شro-11-o7 از شroد يtz>o>² on"on7-15 كليrong فmon دفنn                     c0br" nm>فصr1 ڴg-1-3-z> شro-11-o7 از شroد يtz>o؈سmo- ro/r -                      c0br" no(ق-1-3-z>ک onی؈> 1onrبر> شro-11-o7 از شroد يtz>o>² on"on7-15 كليrong جro"ش >فmon- t8ٶش ک1sٮ/strong ¶    ش ک1 s t- ns t3 کتmk t1 o(¦laنر>؆ي . دفنn                     c0br" nm>فصr1 ڴg-1-3-z> شro-11-o7 ا شroد يtz>o؈سmo- ro/r -                      c0br" n o(ق-1-3-z>ک onی؈> 1onrبر> شro-11-o7 از شroد يtz>o>² on"on7-15 كليrong فmon دفنn                     c0b" nm>فصr1 ڴg-1-3-z> شro-11-o7 از شroد يtz>o؈سmo- ro/r -                      c0ک onی؈> 1onrبر> شro-11-o7 از شroد يtz>o>² on"on7-15 كليrong فmon دفنn                     c0br" m>فصr1 ڴg-1-3-z> شro-11-o7 از شroد يtz>o؈سmo- ro/r -              c0" n 17-1د o(¨ tكليrong فmon دفنn                     c0فصr1 ڴg-1-3-z> شro-11-o7 از شroد يtz>o؈سmo- r دفندفنn ؆n>ر؆ n>ر؆ n>ر؆m  p  rtlr ­t=u24.3u :   10pto l e- i: embed;teje/12fy- ف<؆ف  ­tr    9pto cC : دفن0.2pt;#">br" n rيng يrong ٬k t-ر؆فm  p  rtlr ­teca o: rtlo =u --عt: 36pto unicode-bidi: embed;text-align: <؆ف  ­tr    9pto cC : ٠br" n 1-؅ ا ن ي؈سنo(  ک o ٷ ( يtz>o4 n٬7 اlaنg ¶    z>or و"  „ف)دفنپ-   ي tنg شr <4t۷د Ssiz>ک o ٷ دفنپ- 2 ي tٱ nr z¬Ssiz>ک o ٷ t8ٶش ک  „ف دفنپ- 3b/tيtzڴgک o ٷ t8ٶش notنg شr ط دفنپ- r"n t>b o3k b g ¶    دفنپ- ی؈zؠ سmo-or -1-3-Ssiz>4tن- دفنپ- 6" جro"ش >فmon >b 2 دفندفنn ؆ <؆ف  ­tr    9pto cC : ٠br" n 2-ns4-ل "m>فصr1 ڴg-1-3-z>"o؈سmo-n 17-- دفنپ- 2noئ"ن- 2 دفنپ-"2a-s4-"z>or ؈zؠ س4n/"" كo؈سmo-nr دفنپ- 3b >n/"لo دفنپ-br" nzڴnr دفنپ-br" #">ronn nr دفنپ-br43 کجr دفندفنی br" n -؅ ص فg-1-3-ؠSsiz>ک onی؈>کف< o>² nr دفنپ br" n 5-؅ ص فgⶠ ¨t -اي1s1-2 ؇ٵا o3 6٠ 6n ؆n>ر؆3.و t- لفط Ssiz>t-t کتmonرSsiz> ت ron -->صل نroی63. Ssiz>02166401004t-t´t-ronoئ  n"ش نویط >س"/ط ir63 کتmon >t >دrb -"·طن >r6 "  t-ش3.[if gte mso 9]>NhHgoluc _0uc _ { reantcEN-USantcAR-SAantcantccantcMicrosoftIt-alnetExp er4antcantcc[if gte mso 9]>uc[if gte mso 10]>uc<؆فuela/* Sف Defin ­s */elatable.MsoNhHgolTable {mso-؆ف-nahH:lTable NhHgol3; mso-t؆ف-rowbacouEt0; mso-t؆ف-colbacouEt0; mso-؆ف-noshow:yes; mso-؆ف-priority:99; mso-؆ف-qfeckat:yes; mso-؆ف-parent:"3; mso-paddodu-alt:0in 5.4 in 5.4 ; mso-para- o: rttop:0in; mso-para- o: rtlo =u 0in; mso-para- o: rtbottom:10.   mso-para- o: rtlefu 0in;  10pto l 115% mso-pa: rory_i:widow-orphan;   ­t11.     family:"Calibri","sans-serif3; mso-ascii-  family:Calibri; mso-ascii-theme- :minor-osn n; mso-fareast-  family:"Times New Roman3; mso-fareast-theme- :minor-fareast; mso-hansi-  family:Calibri; mso-hansi-theme- :minor-osn n;}ucو la,b/> la٠و س"/ط ir6ش ک و t-t1-3-mon-3-t, >س"/ط ir61-3-mon-3-t.n ؆n66401004[if gte mso 9]>uc ucو t- لفط Ssiz>t-t کتmonرSsiz> ت ron -->صل نroی63. Ssiz>02166401004 ؆n>ر؆3hiroirdMsoNhHgol"3.t-ronoئ  n"ش نویط >س"/ط ir63 کتmon >t >دrb -"·طن >r6 "  ؆nٯ؆n>رs7n>[if gte mso 9]>NhHgoluc _0uc _ { reantcEN-USantcAR-SAantcantccantcantcc[if gte mso 9]>uc[if gte mso 10]>uc<؆فuela/* Sف Defin ­s */elatable.MsoNhHgolTable {mso-؆ف-nahH:lTable NhHgol3; mso-t؆ف-rowbacouEt0; mso-t؆ف-colbacouEt0; mso-؆ف-noshow:yes; mso-؆ف-priority:99; mso-؆ف-qfeckat:yes; mso-؆ف-parent:"3; mso-paddodu-alt:0in 5.4 in 5.4 ; mso-para- o: rttop:0in; mso-para- o: rtlo =u 0in; mso-para- o: rtbottom:10.   mso-para- o: rtlefu 0in;  10pto l 115% mso-pa: rory_i:widow-orphan;   ­t11.     family:"Calibri","sans-serif3; mso-ascii-  family:Calibri; mso-ascii-theme- :minor-osn n; mso-fareast-  family:"Times New Roman3; mso-fareast-theme- :minor-fareast; mso-hansi-  family:Calibri; mso-hansi-theme- :minor-osn n;}ucEO PRODUCT DESCRIPTION l_va1laPRODUCT VOTE l_va1laaaaa (l_vos7n)n l_v <فEO PRODUCT VOTE l_va1laaaaaPRODUCT PRICE l_va1laaaaael 50,000 س"/لnٯaEO PRODUCT PRICE l_va1laPRODUCT CODE l_v<فEO PRODUCT CODE l_vاa1laaaaaeluca1laa1laADD TO CART BUTTON AREA l_va1laaaaaEO ADD TO CART BUTTON AREA l_vاa1laaaaaCOMPARISON AREA l_va1laaaaaa1laaaaaEO COMPARISON AREA l_va1laaaaaa1laPRODUCT NAME l_vر؆3.و لي طiz>٭ي ٧6z>n ؆n0.2pt;ف< rt  ­tr9pt; c : #000000 br lu           0.2pt;19-2-1n لف  "ك ٱدني>ٲ  RTL¶° پoئنه ng ¶     br lu                roی6319-2-1-1n لفگoئهي صل/٭يو شكRTLiz>٭ br lu                roی6319-2-1-2n لفچك يRTLmoژي br lu                roی6319-2-1-3n لف†<ه هL ng ¶     br lu                roی6319-2-1-4n لف  ¶µ>و ييكي ٵال/ ٳيR تz>ٱت  br lu                roی6319-2-1-5n لف  ¶µ>و ن ngيR < هL مک  یکک oئtني  br lu n ؆ف< rt  ­tr9pt; c : #000000          0.2pt;19-2-2n لفطoئمxceptoئaaarTر؆ ف< rt  ­trm btn 0.r a8> شlµ>و sDiHut      roی6319-2-1-5n لف  ¶µ> ٱدني ptoئaaarT pt ng ¶  pt ييك pt ن ngيtn 0.r a        Hutڲ Ssو 3­tr9 ­tr9pt; c : #000000 br lu          r fi ف< rۀ>و fi       roی6319-2-1-3n ف  ¶µ>3-19 ­tr ه 3-29 ­tr شlµ>و sDiHut8> ین3hiroirdM n iHut8 n    lu ق>تۀ  ج8 n             roی631ف  ¶µ>53hiroirdM n    lu1-3-کک og ¶ني  br l      roی631  ¶ µ>69 ­tr ­tr9pt; c : #000000 13laa n    lu1-3-کک og n ؆فژڠ   ­tr9   ­tr9pt; c : #000000 br lu      و ل طizق>تt ®  ج            ­tr9 ­tr9p­tr9pt; c : #000000 br lu       0.2pt;19-2-2n لللللµ3-19 tr9 ­tr9pt; c : #000000 br lu          r i ف-ط >   ٠i       roی6319-2-1-3n   ¶µ3 صل/٭يو٠si <کlicka"r fiف        tق>تt ®  ج    ­tr ف  ¶µ3 ص3 ­­tr9pt; c : #000000 b13laa   ¶ /٭يو٠s9pt; c : #000000 b13laa i <کlickaتt ­tr   ­tr9 tr9pt; c : #000000 r lu            ¶            µ3 oئaaarT9 tr9pt; c : #000000 r lu           i –r i-؆ٳيrt 3n   ¶µ3 2-19 ­tr ٧ ي sL-""ckaoئtمک  n i-؆؆n l      roی631   ¶µ3 2-29 ­tr nث"lic>ه <یg ¶فrb <ڲ ¶ خ¶°=dar      roی631    roف  ¶µ3 >3­­tr ٧ث"lic>ه ن3hiroirdM 0.2pLک( n>رۀ>-L¶cka"ckaog   r i-؆؆n l 35      roی631    roف  ¶µ3 >53hiroirdM >-L¶cka"ckaog   r -؆؆n l بل(Ssi <ۀ >٩<)      roی631    roی631  ¶µ3 >69 ­tr pt; c : #000000 13laa ¶L¶cka"ckaog   r -؆؆n l ب2(Ssi <ۀ   t)      roی631  ­tr­tr9p ngيt; c : #000000          0.2pµ3 3­tr9 ­tr9pt; c : #000000 br lu          r  ­ک/0100r6¶ br lu -"i ؊u                  roی631          roی  ¶µ3 3-19 ­tr ه ng  n و           roی631          roہ  ¶µ3 3- ng ¶   L ˆو"/ت  br >n   roی631          roہ  ¶µ3 3- ييكف  oئt¶ tn ر   roی631          roہ  ¶µ3 3- ن ngي mrbn0.ut      roی6319-2-1-5n لn ل  ¶µ3 3-6ن ngي  str یل    n   roی631         roی  ¶µ3 3-7ن ngيt"/ط   ؆ڠ   ­tr9­tr9pt; c : #000000 br lu      و Hut -r - یکڠ)21664  R <­tr9 ­tr9pt; c : #000000 br lu             roی631      ف  ¶µ4-1 ­  ¶>٭ي ٧6ک/010   roی631      ف  ¶µ4-4 ؆n>رأ1-3-کL =da>؈ tn =da>   pt; c : #000000 b13laa 31                ف  ¶µ4-4-1 ­  ¶pt; c : #000000 b13laa رأsDiٳ =da>؈ tn =da>­tr                     ف  ¶µ4-4-4 ؆n>>ٲ  og n¶؆   ­tr9t; c : #000000 b13laa                   ف  ¶µ4-4- ng ¶ ¾=da  br lu ؈ tn =da>­tr   ­tr            ف  ¶µ4-3­­tr -3-کک og nt"/ b rt 3n   ¶µ4-3-1 ­  ¶رأsDit"/og n هrt 3n ف  ¶µ4-3-4 ؆n>كmrtكR( n r at >ر؆ut      roی6319-2-1-5٠­tr9t; c : #000000 br lu            ¶µ4-3hiroirdM nأ1-3-کL­tr9t; c : #000000 br lu          63btn >tٵرفn   roی631            ف  ¶µ4-4-1 ­  ¶>> شSsi6ک/010   roی631            ف  ¶µ4-4-oئaaarTرogق >ریل    100rbr >tٮن    ­tr9aaarT9t; c : #000000 br lu      و -r -3-کک ف ˆ دٱ br l­tr9 ­tr9pt; c : #000000 br lu             roی631       ف  ¶µ5-19 ­tr ٠یکک ou n-؇ٳي R( ؆ف< rt            ف  ¶µ5-29 ­tr یکک oئtzsttٯ  ؆ف ٠i<( ؆ف؆/u           roی631             t; c : #000000 b13laa   ¶µ5- -1 ­  ¶eld=پut   t; c : #000000 b13laa                    ف  ¶µ5-4-oئaaarTک/st  ج          t; c : #000000 b13laa                 ¶µ5- ن ngيt/st¶    ­tr9­tr9t; c : #000000 b13laa                 ¶µ5-6ن ngيف ¶ut­tr      ­tr9­tr9­tr9­tr9­tr9.تoئtrکt¶tم:9­tr9­  ¶9.ت1 -­tr9­­tr9pt; c : #345613: ف ron ˆم-     ( ؠn ٠sbtn 0.  str یل    n       rt            ف  ¶پ1-19 ­tr ٪ ٠sb<  0.2pt جٲ rt                        ف  ¶پ ص-1 ­  ¶جٲ Š-"  س >>  جrt                        ف  ¶پ ص-oئaaarTجٲ Š  ¶ خ rt                        ف  ¶پ ص- ng ¶  Š-"  س >>      Š  ¶ lu و"/زtzst و"/زtzst      Š-;ف٠  Lي؆ "100rۯٳ٠     ¶پ ص ng ¶  < 0.r at  str یل    n      br lu ¨ t n     ­tr9aaarT9t; c : #000000 br lu           ق>ت2 -9 tr9­­tr9pt; c : #345613: ف ron ˆم-     b ؠsiسlicka   خ¶°ٳ٠i      ¶پق>ت3 -9 ­tr ت4 -­ ¶  < 0.r atm     n      ut     ¶پق>ت5 -­ ¶ n ٠sbtn 0.      Šڲ Ssو ت6 -9 ­tr >٭ t<ٳيR ت7 -­ ¶ n "=dao"=daل    ت8 -9 ­tr >٭Š طaل    ªtmeld=br lu tm"/o L3.<       rt              ¶پ8-19 ­tr >٭Š طa    ªtmeld=br l"/o.2pt ¶  ¶r >n;  ج                  ¶پ8-29 ­tr >٭Š طaل    ªtmeld=br lu tm"/o.2pt.r ق>     ¶            پ8-3­­tr >٭Š طaل    ªt >ٮ l­tr9pt; c : #345613: ف ron ˆم-      eld=br lu t fiف        tsio"                       9pt; c : #345613: ف13laa   ¶پ8-3"بٱد b< eldک ( L)   9pt; c : #345613: ف13laa   ¶                    پ8-3oئaaarTآ<٠   (a8"/o<)­tr   pt; c : #345613: ف13laa   ¶                   پ8-3- ng ¶ <٠¶° r (pt; c : #345613: ف13laa a8"/o<­tr)­tr   pt; c : #345613: ف13laa   ¶                   پ8-3- ييكفrک "0100(a8"/o<)   ­tr9t; c : #345613: ف13laa   ¶                   پ8-3- ن ngيrک 8"  100(a8"/o<)­tr   pt; c : #345613: ف13laa   ¶                   پ8-3-69 ­tr 10tro br ٨rک "0100(³قف)   ­tr9t; c : #345613: ف13laa   ¶                   پ8-3-79 ­tr 10tro br ٨rک 8"  100(³قف)   ­tr9t; c : #345613: ف13laa   ¶                   پ8-3-89 ­tr 10tro br ٨rک eg n‚>تn=da0.¶ف 0(³قف)­tr    tr9­tr9t; c : #345613: ف ron ˆم-       ¶پق>ت9 -9 ­tr9­tr9t; c : #345613: ف ron ˆم-     ka<"=da ة٭٧ ل    ر؆ut     ¶              پ 9-19 ­tr ٶ "b ۀ t l­tr9   pt; c : #345613: ف13laa   ¶                   پ 9-1 ng ¶ =da br lu g  pt; c : #345613: ف13laa ٯ > ۀ ­tr ث٧ lu g n "b ت­tr9­  ¶t; c : #345613: ف ron ˆم-       ¶10 -9 ­tr  ط  bn0.ut   9  ¶t; c : #345613: ف13laa پق>ت­tr9­  ¶t; c : #345613: ف ron ˆم-       ¶11-9 ­tr ؠo100rsiسlۀ e lu g n    109   pt; c : #345613: ف13laa   ¶              پ 1-19 ­tr ت o g 9  ¶>٭٠  )2166401004 ؆n>ر؁ن ngيlu  ف؁٪ ngيlu0.2p >ت ن ngي"  س   Lژد.٪ ngي02166401003hiroirdM9.ت ن ngيlud¦‡  ؠن"/ط Diآ4 sDield=dar >ت n iel66i tمٯ6 sDiٹn؆tgi٨ر.9.٭٠  )2166401004 ؆n>ر_ٯrکت,166irکتŠ>٭٠  )2166401004 ؆n>ر,ield=dar >ت lu g t٭٠  )2166401004 ؆n>ر,i>ت lu g آ4i ؇u Ss0 Liz>٭ ی,  ٶفعn4i ؇u Ss0 Liz>٭ ی, lu0.2p >ت o"stگ"ی, eld=dar >ت o"stگ"ی.3hiroirdM9.< gte a-a WordDhukasho ف-a View>wbacoudف-a Zoom>0dف-a TrackMovesckedta-a TrackHeadod="" ckedta-a Punctu صرKern"" ckedta-a ValitypHAgainstSchemasckedta-a SaveIfXMLInvalit>divuededta-a IgnoreMixedCow:Lst>divuededta-a AlwaysShowPlaceholderText>divuededta-a DoNotPromoteQFckedta-a LidTcEN-USdedta-a LidTcAR-SAdedta-a Comp صbility>edtaa-a BreakWrappedف-rsckedtaa-a SnapTosdExInCellckedtaa-a WrapTextWithPunctckedtaa-a UsAsitBreakRu-rsckedtaa-a Dow:GrowAutofitckedtaa-a SplitPgBreakAndParaMarkckedtaa-a Dow:VertAedta-a BrowserLevel>Microsoftedta-m:dodhPr>edtaa-m:dodhFow: m:val="Cambria Modht ty" na-m:brkBin m:val="befet ty" na-m:brkBinSub m:val="--t ty" na-m:scoulFrac m:val="offt ty" na-m:dispDef ty" na-m:lMiroir m:val="ut ty" na-m:rMiroir m:val="ut ty" na-m:defJc m:val="150px;Groupt ty" na-m:wrapIndy_i m:val="144ut ty" na-m:intLim m:val="subSupt ty" na-m:naryLim m:val="undOvrt ty" n-/a WordDhukasho if gte mso 10]>uc<؆فuela/* Sف9]>< gte a-a endif]l_vos7MsoN"39" QStaaaaaaaattatsoNheckattatrue Naluelay" nsoNnhideWhenUseluelau 1E ty" nu 2E ty" nu Lockedta-a re" Priority="60" SemiHut ty="-a re"alelU-le Emphasisiluela1u Lockedta-a re" Priority="60" SemiHut ty="-a re"alelU-le Emphasisiluela1u Lockedta-a re" Priority="60" SemiHut ty="-a re"alelU-le Emphasisiluela1u Lockedta-a re" Priority="19" SemiHut ty="-a re"alelU-le Emphasisiluela1u 7ockedta-a re" Priority="19" SemiHut ty="-a re"alelU-le Emphasisiluela1u 8ockedta-a re" Priority="19" SemiHut ty="-a re"alelU-le Emphasisiluela1u 9ockedta-a re" Priority="19" SemiHut ty="-a re"allTOCela1u-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; ف-para-miroir-top:0in; ف-para-miroir- rt:0in; ف-para-miroir-bottom:10.0pt; ف-para-miroir-left:0in; line-hert:115%; ف-paoir صر:widow-orry_n; 345613: 11.0pt; 34561family:"Calibri","sans-serifE; ف-ascii-34561family:Calibri; ف-ascii-tcuc<" Qtd(uc<؆ف)­truc70,000 ld=daل9­trtdu-books/architecture/producx/uptypHcarxo methodapost re" QQQQnw:L="hWkashop_producx_fead_1231_hWkashop_caaagory_infeadodر_menu_129elre" QQQQenctypLamultipart/fead-data فttedtaQttttttttt
u-books/architecture/123213gns-and13ymbols فtttttt66irک20nfield¦…iت ut0r٭٠  )2166401004 ؆n>رttttu-books/architecture/123213gns-and13ymbols s_i L="مirک20nfield¦…iت ut0r٭٠  )2166401004 ؆n>ر؆ فttttttttttu_imagL s_i L="" alt="" srcal/malua/com_hWkashop/upload/thumbnails/200x150f/20.jpuockttttttttر)­  ¶­tr9.٪ؠ                                          ¶(3)­  ¶ field¦…i t el si >٪ؠ                                          ¶(4)­ ngيfield¦…i tآگ"i >٪ نسl21 شdط   u                                           ¶(5)­  ¶ field¦…i n‚ط  ) t66itut   )                                          ¶(6)­ ngيfield¦…i u6640 >ل  stsDi دsDiه ng eldn‚ط  )                                           ¶(7)­ ngيfield¦…i t   ٯ61 u664o  ؈>nؠ                                          ¶(8)­ ngيfield¦…i t   ٯ61  ؇ nt g اط"n n                                          ¶(9)­ ngيfield¦…i u6640 ng  >ل >٭ رit1 uق> ƒ"ط"n n tr9ar9.رtrt ­tr20-2--69 ­tr رi/؇  LŠ ٴ ng tرi/؇  LŠ 66itrt ­tr20-2--79 ­tr Š "طeld¹‌رiرؠ  tr9.٭ زn>رt‚>ت">٪)   ­tr20-2-79 ­tr   field¦…i tiت    ­tr20-2-89 ­tr گuŠ field¦…i tiت    ­tr20-2-99 ­tr ح field¦…i tiت    ­tr20-2-109 ­tr field¦…i tiت Š sn>رنگ 0r٭٠  )2   ­tr20-2-119 ­tr ٲ  a t66i¦ˆƒfield¦…i tiت    ­tr20-2-129 ­tr 66i/ofield¦…i tiت    ­tr20-2-13­­tr >صelfield¦…i tiت    ­tr20-2-13hiroirdM u "ط tژه(n‚n>رiت ل‌o  ص)   ­tr20-2-153hiroirdM field¦…iˆت o /s/oi/     ­tr20-2-169 ­tr field¦…is/o    ­tr20-2-179 ­tr field¦…i g    u     ­tr20-2-189 ­tr field¦…i  u  ield0     ­tr20-2-199 ­tr field¦…i  u  i0n     >ت                                                                                                                                                 3hitr9.صelfield¦…iˆت ut                ­tr20-3-6ن ngي /el s  „4 يu6field¦…iˆت ut                ­tr20-3-7ن ngيn>t t6گut  field¦…iˆت ut                 ٪ ngي20-3-8ن ngي/o<61et‚>ت">٪ؠn‚3-field¦…i  u  i tiت ut                ­tr20-3-9ن ngي/o<61et‚>ت">٪ؠn‚3-field¦…i  u  in i>ل>n n                ­tr20-3-109 ­tr /o<61et‚>ت">٪ؠn‚3-field¦…is/o                ­tr20-3-119 ­tr ٶ/o<61et‚>ت">٪ؠn‚3-field¦…i g                  ­tr20-3-129 ­tr ض/o<61et‚>ت">٪ؠn‚3-field¦…i  u  ield0                  ­tr20-3-13­­tr ٶ/o<61et‚>ت">٪ؠn‚3-field¦…i  u  i0n     >ت                ­tr20-3-13hiroirdM /o<61et‚>ت">٪ؠn‚3-field¦…i  u  in i٧ط  ؁m6iƒخ tuti٪­tr9.٪ د…in i خ³خ؆n>ر‌o ­tr9  ¶9.٪ /el s in im  گ"‌o ­tr9  ¶9.٪ /el s in im  گ"      ٭­tr20-6ن ngي/el 6t6صb field¦…i  u  iر روŠ زtو0nطٯ61t ا ي /o< el ز s               ٭­tr 20-6-1­ ngيm     ٠ field¦…i>ل  stsD‌گٰ ) زtو066iلo   dts/o< el ز s                ­tr20-6-2­ ngيm     ٠ field¦…i>ل  stsD‌گٰ ) ٯ6‌o 6t66كرo   dts/o< el ز s            ٭­tr    20-6-3­­trfield6iگٰ ) n im  گ"o ³s/٭  خ¬o<‌o 6iنگld6 el‌ش 6رo ، >ل >‚neld6ts/oز 6t66iƒ‌o   ز s­tr9.6t6"/o   ng t66i²ط رn‚³خ؆n>ريtr9­­tr9.o ري>o ut  s6 u < u6i/ozت ut t6i              ٭­tr20-8-19 ­tr ٪ ut i ن61 u6i/oم1u6i٪)t‌o   ng >o ري>٠               ٭­tr20-8-29 ­tr ت ut t6i               ٭­tr20-8-3­­tr ٩s/o< پneldكutiت ut 6i­tr9.٪ صb ٪ etصb ut               ٭­tr20-10-29 ­tr ار"> دزn)ttت ut               ٭­tr20-10-3­­tr ٩ر"> 6iحدف/٭/  tت ut               ٭­tr20-10-3hiroirdM ¾n)روŠ ت utin i n6ts>عn>t0                 ٭­tr20-10-53hiroirdM  n6tت ut 6i؆nف9­tr9.رنگ­tr9.رؠ­ ngي٨0nnفؠ ngي٨نک ک 9 ­tr ؆n>س ا 6so ی=dar. ngي02166401003hiroirdM9.٪)216s/o stعز=da1u61004شar.9.ر_مirک20, 6irک20٭٠  )2166401004 ؆n>ر,teld=dar ک o ی٭٠  )2166401004 ؆n>ر,tک o یn4 utنظd6ts؇>oی,  u <>n4 utنظd6ts؇>oی,٨نک ک ٠>گ"ی,eld=dar ک ٠>گ"ی, ٳ">ش nnفیک , وش neldیtک .9.(uc<؆ف)­truc50,000 ld=daل9­trtdu-books/architecture/producx/uptypHcarxo methodapost re" QQQQnw:L="hWkashop_producx_fead_1232_hWkashop_caaagory_infeadodر_menu_129elre" QQQQenctypLamultipart/fead-data فttedtaQttttttttt
d
40 60 80 100 6s؇ 9­elect> 9divk
  • 9ar9li>
  • 9ar9li>
  • 9ar9li>9ar9li>
dinput typLahWhenU" nw:L="limitstartauockedttttttttttttdinput typLahWhenU"فtttttttttttttt QQnw:L="filier_order_Dir_hWkashop_caaagory_infeadodر_menu_129e_417aفtttttttttttttt QQvalue="ASCockedttttttttttttdinput typLahWhenU"Qnw:L="92d312af65210cb0d9cafd59d83dbcf6" value="1a
d
ecliauhrefalhttp://bankketab.com/examiree/pu-ishers-gaj" rel="alierr e eld=dar ک 6o یکنکٯ6ی9ar9li>ecliauhrefalhttp://bankketab.com/cd-dvd/educodرa-software/curriculum" rel="alierr e دیویnیآمٯ6شیnرiی9ar9li>ecliویnئt6o یnنک ک یؠل†9li>ec/ul> d