سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس بگیرید
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب

مبحث2نظامات اداری مقررات ملی ساختمان

مبحث2نظامات اداری مقررات ملی ساختمان

فصل اول :كليات

پيشگفتار

ماده1- تعاريف
ماده2- اهداف
ماده3- خدمات طراحي، اجرا، نظارت ساختمان

فصل دوم: طراحي ساختمان

 

ماده4- طراحي ساختمان
ماده5- دفاتر مهندسي طراحي ساختمان
ماده6- طراحان حقوقي ساختمان

 

فصل سوم: اجراي ساختمان

ماده7- اجراي ساختمان
ماده8- دفاتر مهندسي اجراي ساختمان
ماده9- مجريان حقوقي ساختمان
ماده10- مجريان انبوه سازكاربرگ هاي شماره 1و2و3 انبوه ساز
ماده11- حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال كاردانهاي فني، ديپلمه‌هاي فني و معماران تجربي
ماده12- طرح و ساخت ساختمان توسط مجريان حقوقي يا دفاتر مهندسي اجراي ساختمان

 

فصل چهارم: نظارت ساختمان

ماده13- نظارت ساختمان
ماده14- نظارت ساختمان
ماده14code-bidi: embed; t margت اداری rl > 1تsdExceopdow rong>ماده14e-bidi: em0" تمان
نظاده14grong>م/> ماده14e-bidi: em9" تمان
نظاده14grong>م/> ماده14e-bidi: em9" grong>م/> ماده14e-bidi: em9" grong>م/> ماده14e-bidi: em9" grong>م/> ماده14e-bidi: em9" grong>م/> ماده14e-bidi: em9" grong>م/> ماده14e-bidi: em9" grong>م/> ماده14e-bidi: em9" grong>م/> ماده14e-bidi: em9" grong>م/> ماده14e-bidi: emiv cNss=""toc 113-ماده14e-bidi: emiv cNss=""toc 213-ماده14e-bidi: emiv cNss=""toc 313-ماده14e-bidi: emiv cNss=""toc ns/p-ماده14e-bidi: emiv cNss=""toc 5s/p-ماده14e-bidi: emiv cNss=""toc 6s/p-ماده14e-bidi: emiv cNss=""toc 7s/p-ماده14e-bidi: emiv cNss=""toc 8s/p-ماده14e-bidi: emiv cNss=""toc 9s/p-ماده14e-bidi: emi5" grong>م/> ماده14e-bidi: em"3">تمان
نظاده14grong>م/> ماده14e-bidi: em"stNss=""codault اgd; h code /p-ماده14e-bidi: em"1">تمان
نظاده14grong>م/> ماده14e-bidi: em"> <تمان
نظاده14grong>م/> ماده14e-bidi: em"3">تمان
نظاده14grong>م/> ماده14e-bidi: emicatتمان
نظاده14Nss=""Tجر دd/p-ماده14#000000;"> نظاده14Nss=""ي ساخ فنd/p-ماده14e-bidi: em"stتمان
نظاده14grong>م/> /p-ماده14e-bidi: emتتمان
نظاده14Nss=""Lg>/p-ماده14e-bidi: em"stتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: emشتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em3تمان
نظاده14Nss=""M('.to Shaveft 113-ماده14e-bidi: em64تمان
نظاده14Nss=""M('.to Shaveft 213-ماده14e-bidi: em65تمان
نظاده14Nss=""M('.to Lis 113-ماده14e-bidi: em66تمان
نظاده14Nss=""M('.to Lis 213-ماده14e-bidi: em67تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 113-ماده14e-bidi: em68تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 213-ماده14e-bidi: em6catتمان
نظاده14Nss=""M('.to د 313-ماده14e-bidi: em7تتمان
نظاده14Nss=""Dark Lisd/p-ماده14e-bidi: em7"stتمان
نظاده14Nss=""Cراful Shaveft>/p-ماده14e-bidi: emهتمان
نظاده14Nss=""Cراful Lisd/p-ماده14e-bidi: em73تمان
نظاده14Nss=""Cراful دd/p-ماده14e-bidi: emتتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em6"stتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em6هتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em63تمان
نظاده14Nss=""M('.to Shaveft 1 Ac6pt; 113-ماده14e-bidi: em64تمان
نظاده14Nss=""M('.to Shaveft 2 Ac6pt; 113-ماده14e-bidi: em65تمان
نظاده14Nss=""M('.to Lis 1 Ac6pt; 113-ماده14#000000;"> نظاده14Nss=""Revisiows/p-ماده14e-bidi: emss="تمان
نظاده14grong>م/> ماده14e-bidi: emli تمان
نظاده14grong>م/> ماده14e-bidi: emlishتمان
نظاده14grong>م/> ماده14e-bidi: em66تمان
نظاده14Nss=""M('.to Lis 2 Ac6pt; 113-ماده14e-bidi: em67تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 1 Ac6pt; 113-ماده14e-bidi: em68تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 2 Ac6pt; 113-ماده14e-bidi: em6i تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 3 Ac6pt; 113-ماده14e-bidi: em7تتمان
نظاده14Nss=""Dark Lis Ac6pt; 113-ماده14e-bidi: em7"stتمان
نظاده14Nss=""Cراful Shaveft Ac6pt; 113-ماده14e-bidi: em7هتمان
نظاده14Nss=""Cراful Lis Ac6pt; 113-ماده14e-bidi: em73تمان
نظاده14Nss=""Cراful د Ac6pt; 113-ماده14e-bidi: emتتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em6"stتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em6هتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em63تمان
نظاده14Nss=""M('.to Shaveft 1 Ac6pt; 213-ماده14e-bidi: em6s="تمان
نظاده14Nss=""M('.to Shaveft 2 Ac6pt; 213-ماده14e-bidi: em65="تمان
نظاده14Nss=""M('.to Lis 1 Ac6pt; 213-ماده14e-bidi: em66تمان
نظاده14Nss=""M('.to Lis 2 Ac6pt; 213-ماده14e-bidi: em67تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 1 Ac6pt; 213-ماده14e-bidi: em68تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 2 Ac6pt; 213-ماده14e-bidi: em6i تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 3 Ac6pt; 213-ماده14e-bidi: em7تتمان
نظاده14Nss=""Dark Lis Ac6pt; 213-ماده14e-bidi: em7"stتمان
نظاده14Nss=""Cراful Shaveft Ac6pt; 213-ماده14e-bidi: em7هتمان
نظاده14Nss=""Cراful Lis Ac6pt; 213-ماده14e-bidi: em73تمان
نظاده14Nss=""Cراful د Ac6pt; 213-ماده14e-bidi: emتتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em6"stتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em6هتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em63تمان
نظاده14Nss=""M('.to Shaveft 1 Ac6pt; 313-ماده14e-bidi: em6s="تمان
نظاده14Nss=""M('.to Shaveft 2 Ac6pt; 313-ماده14e-bidi: em65="تمان
نظاده14Nss=""M('.to Lis 1 Ac6pt; 313-ماده14e-bidi: em66تمان
نظاده14Nss=""M('.to Lis 2 Ac6pt; 313-ماده14e-bidi: em67تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 1 Ac6pt; 313-ماده14e-bidi: em68تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 2 Ac6pt; 313-ماده14e-bidi: em6i تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 3 Ac6pt; 313-ماده14e-bidi: em7تتمان
نظاده14Nss=""Dark Lis Ac6pt; 313-ماده14e-bidi: em7"stتمان
نظاده14Nss=""Cراful Shaveft Ac6pt; 313-ماده14e-bidi: em7هتمان
نظاده14Nss=""Cراful Lis Ac6pt; 313-ماده14e-bidi: em73تمان
نظاده14Nss=""Cراful د Ac6pt; 313-ماده14e-bidi: emتتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em6"stتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em6هتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em63تمان
نظاده14Nss=""M('.to Shaveft 1 Ac6pt; ns/p-ماده14e-bidi: em6s="تمان
نظاده14Nss=""M('.to Shaveft 2 Ac6pt; ns/p-ماده14e-bidi: em65="تمان
نظاده14Nss=""M('.to Lis 1 Ac6pt; ns/p-ماده14e-bidi: em66تمان
نظاده14Nss=""M('.to Lis 2 Ac6pt; ns/p-ماده14e-bidi: em67تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 1 Ac6pt; ns/p-ماده14e-bidi: em68تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 2 Ac6pt; ns/p-ماده14e-bidi: em6i تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 3 Ac6pt; ns/p-ماده14e-bidi: em7تتمان
نظاده14Nss=""Dark Lis Ac6pt; ns/p-ماده14e-bidi: em7"stتمان
نظاده14Nss=""Cراful Shaveft Ac6pt; ns/p-ماده14e-bidi: em7هتمان
نظاده14Nss=""Cراful Lis Ac6pt; ns/p-ماده14e-bidi: em73تمان
نظاده14Nss=""Cراful د Ac6pt; ns/p-ماده14e-bidi: emتتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em6"stتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em6هتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em63تمان
نظاده14Nss=""M('.to Shaveft 1 Ac6pt; 5s/p-ماده14e-bidi: em6s="تمان
نظاده14Nss=""M('.to Shaveft 2 Ac6pt; 5s/p-ماده14e-bidi: em65="تمان
نظاده14Nss=""M('.to Lis 1 Ac6pt; 5s/p-ماده14e-bidi: em66تمان
نظاده14Nss=""M('.to Lis 2 Ac6pt; 5s/p-ماده14e-bidi: em67تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 1 Ac6pt; 5s/p-ماده14e-bidi: em68تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 2 Ac6pt; 5s/p-ماده14e-bidi: em6i تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 3 Ac6pt; 5s/p-ماده14e-bidi: em7تتمان
نظاده14Nss=""Dark Lis Ac6pt; 5s/p-ماده14e-bidi: em7"stتمان
نظاده14Nss=""Cراful Shaveft Ac6pt; 5s/p-ماده14e-bidi: em7هتمان
نظاده14Nss=""Cراful Lis Ac6pt; 5s/p-ماده14e-bidi: em73تمان
نظاده14Nss=""Cراful د Ac6pt; 5s/p-ماده14e-bidi: emتتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em6"stتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em6هتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em63تمان
نظاده14Nss=""M('.to Shaveft 1 Ac6pt; 6s/p-ماده14e-bidi: em6s="تمان
نظاده14Nss=""M('.to Shaveft 2 Ac6pt; 6s/p-ماده14e-bidi: em65="تمان
نظاده14Nss=""M('.to Lis 1 Ac6pt; 6s/p-ماده14e-bidi: em66تمان
نظاده14Nss=""M('.to Lis 2 Ac6pt; 6s/p-ماده14e-bidi: em67تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 1 Ac6pt; 6s/p-ماده14e-bidi: em68تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 2 Ac6pt; 6s/p-ماده14e-bidi: em6i تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 3 Ac6pt; 6s/p-ماده14e-bidi: em7تتمان
نظاده14Nss=""Dark Lis Ac6pt; 6s/p-ماده14e-bidi: em7"stتمان
نظاده14Nss=""Cراful Shaveft Ac6pt; 6s/p-ماده14e-bidi: em7هتمان
نظاده14Nss=""Cراful Lis Ac6pt; 6s/p-ماده14e-bidi: em73تمان
نظاده14Nss=""Cراful د Ac6pt; 6s/p-ماده14e-bidi: em1i تمان
نظاده14grong>م/> ماده14e-bidi: em2"stتمان
نظاده14grong>م/> ماده14e-bidi: em3"stتمان
نظاده14grong>م/> ماده14e-bidi: em3هتمان
نظاده14grong>م/> ماده14e-bidi: em33تمان
نظاده14grong>م/> ماده14e-bidi: em37stNss=""Bibliogd; hy /p-ماده14e-bidi: em3914grong>م/> >nt-size: 9pt; color: #000000;"> نظ10]>nt-g>مp-م-nss=:"Tجر ;">م-rowbs=""م-colbs=""م-noshow:yes; ظ-g>م-p-bidi: :99; ظ-g>م-qfong>:yes; ظ-g>م-parent:"; ظ-padveft-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; ظ-para-e: 9pt;" da0in; ظ-para-e: 9pt;ng>مp-< 9pt; color: stronlang="FA = jQuery('#tz-logo صل ; a-dr" href=: 115%; ه6-family: 'Arial','sans-serif'r />هinistrong> publications/pubp>

" >" را٧ئه  styleس<یss="hikstrong> publicatize: meesc"> انp st -35.fadeng>{ " ش>.style="dirn>

نظارت ساخo:Officestyle="fSen>>nt خo:RelyOnVML/p- نظ unicode-bidi: embed; text-align: right;">ماده7- اجراي ساختمان
ماده8- دفاتر مهندسي اجراي ساختمان
ماده9- مجريان حقوقي ساختمان
ماده10- مجريان انبوه سازكاربرگ هاي شماره 1و2و3 انبوه ساز
ماده11- حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال كاردانهاي فني، ديپلمه‌هاي فني و معماران تجربي
ماده12- طرح و ساخت ساختمان توسط مجريان حقوقي يا دفاتر مهندسياردانهاي تمان

 

فصل چهارم: نظارت ساختمارت س>

ماده13- نظارت ساخ1- ان
ماده14- نظارت ساختمان
ماده14code-bidi: embed; t margت اداری rl > 1تsdExceopdow rong>ماده14e-bidi: em0" تمان
نظاده14grong>م/> 1تsdExceopdow rong>ماده14e-bidi: emi تمان
نظاده14grong>م/> ماده14e-bidi: em9" grong>م/> ماده14e-bidi: em9" grong>م/> ماده14e-bidi: em9" grong>م/> ماده14e-bidi: em9" grong>م/> ماده14e-bidi: em9" grong>م/> ماده14e-bidi: em9" grong>م/> ماده14e-bidi: em9" grong>م/> ماده14e-bidi: em9" grong>م/> ماده14e-bidi: emi9stNss=""toc 113-ماده14e-bidi: emiv cNss=""toc 213-ماده14e-bidi: emiv cNss=""toc 313-ماده14e-bidi: emiv cNss=""toc ns/p-ماده14e-bidi: emiv cNss=""toc 5s/p-ماده14e-bidi: emiv cNss=""toc 6s/p-ماده14e-bidi: emiv cNss=""toc 7s/p-ماده14e-bidi: emiv cNss=""toc 8s/p-ماده14e-bidi: emiv cNss=""toc 9s/p-ماده14e-bidi: emi5" grong>م/> ماده14e-bidi: em"3">تمان
نظاده14grong>م/> ماده14e-bidi: em"stNss=""codault اgd; h code /p-ماده14e-bidi: em"1">تمان
نظاده14grong>م/> ماده14e-bidi: em"> <تمان
نظاده14grong>م/> ماده14e-bidi: em"3">تمان
نظاده14grong>م/> ماده14e-bidi: emicatتمان
نظاده14Nss=""Tجر دd/p-ماده14#000000;"> نظاده14Nss=""ي ساخ فنd/p-ماده14e-bidi: em"stتمان
نظاده14grong>م/> 14Nss=""No Spac" >/p-ماده14e-bidi: emتتمان
نظاده14Nss=""Lg>/p-ماده14e-bidi: em"stتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em> <تمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em3تمان
نظاده14Nss=""M('.to Shaveft 1d/p-ماده14e-bidi: ems="تمان
نظاده14Nss=""M('.to Shaveft 2d/p-ماده14e-bidi: em5="تمان
نظاده14Nss=""M('.to Lis 1d/p-ماده14e-bidi: em6تمان
نظاده14Nss=""M('.to Lis 2d/p-ماده14e-bidi: em7تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 1d/p-ماده14e-bidi: em8تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 2d/p-ماده14e-bidi: emcatتمان
نظاده14Nss=""M('.to د 3d/p-ماده14e-bidi: em7تتمان
نظاده14Nss=""Dark Lisd/p-ماده14e-bidi: em7"stتمان
نظاده14Nss=""Cراful Shaveftd/p-ماده14e-bidi: em7> <تمان
نظاده14Nss=""Cراful Lisd/p-ماده14e-bidi: em73تمان
نظاده14Nss=""Cراful دd/p-ماده14e-bidi: emتتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em"stتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em> <تمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em3تمان
نظاده14Nss=""M('.to Shaveft 1 Ac6pt; 1d/p-ماده14e-bidi: ems="تمان
نظاده14Nss=""M('.to Shaveft 2 Ac6pt; 1d/p-ماده14e-bidi: em5="تمان
نظاده14Nss=""M('.to Lis 1 Ac6pt; 1d/p-ماده14#000000;"> نظاده14Nss=""Revisiows/p-ماده14e-bidi: emss="تمان
نظاده14grong>م/> ماده14e-bidi: emli تمان
نظاده14grong>م/> ماده14e-bidi: emlishتمان
نظاده14grong>م/> ماده14e-bidi: em66تمان
نظاده14Nss=""M('.to Lis 2 Ac6pt; 1d/p-ماده14e-bidi: em67تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 1 Ac6pt; 1d/p-ماده14e-bidi: em68تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 2 Ac6pt; 1d/p-ماده14e-bidi: em6i تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 3 Ac6pt; 113-ماده14e-bidi: em7تتمان
نظاده14Nss=""Dark Lis Ac6pt; 113-ماده14e-bidi: em7"stتمان
نظاده14Nss=""Cراful Shaveft Ac6pt; 113-ماده14e-bidi: em7> <تمان
نظاده14Nss=""Cراful Lis Ac6pt; 113-ماده14e-bidi: em73تمان
نظاده14Nss=""Cراful د Ac6pt; 113-ماده14e-bidi: emتتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em"stتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em> <تمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em3تمان
نظاده14Nss=""M('.to Shaveft 1 Ac6pt; 2d/p-ماده14e-bidi: ems="تمان
نظاده14Nss=""M('.to Shaveft 2 Ac6pt; 213-ماده14e-bidi: em65="تمان
نظاده14Nss=""M('.to Lis 1 Ac6pt; 213-ماده14e-bidi: em66تمان
نظاده14Nss=""M('.to Lis 2 Ac6pt; 213-ماده14e-bidi: em67تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 1 Ac6pt; 213-ماده14e-bidi: em68تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 2 Ac6pt; 213-ماده14e-bidi: em6i تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 3 Ac6pt; 213-ماده14e-bidi: em7تتمان
نظاده14Nss=""Dark Lis Ac6pt; 213-ماده14e-bidi: em7"stتمان
نظاده14Nss=""Cراful Shaveft Ac6pt; 213-ماده14e-bidi: em7> <تمان
نظاده14Nss=""Cراful Lis Ac6pt; 213-ماده14e-bidi: em73تمان
نظاده14Nss=""Cراful د Ac6pt; 213-ماده14e-bidi: emتتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em"stتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em> <تمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em3تمان
نظاده14Nss=""M('.to Shaveft 1 Ac6pt; 3d/p-ماده14e-bidi: ems="تمان
نظاده14Nss=""M('.to Shaveft 2 Ac6pt; 3d/p-ماده14e-bidi: em5="تمان
نظاده14Nss=""M('.to Lis 1 Ac6pt; 3d/p-ماده14e-bidi: em6تمان
نظاده14Nss=""M('.to Lis 2 Ac6pt; 3d/p-ماده14e-bidi: em7تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 1 Ac6pt; 3d/p-ماده14e-bidi: em8تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 2 Ac6pt; 3d/p-ماده14e-bidi: emi تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 3 Ac6pt; 3d/p-ماده14e-bidi: em7تتمان
نظاده14Nss=""Dark Lis Ac6pt; 3d/p-ماده14e-bidi: em7"stتمان
نظاده14Nss=""Cراful Shaveft Ac6pt; 3d/p-ماده14e-bidi: em7> <تمان
نظاده14Nss=""Cراful Lis Ac6pt; 3d/p-ماده14e-bidi: em73تمان
نظاده14Nss=""Cراful د Ac6pt; 3d/p-ماده14e-bidi: emتتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em"stتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em> <تمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em3تمان
نظاده14Nss=""M('.to Shaveft 1 Ac6pt; ns/p-ماده14e-bidi: ems="تمان
نظاده14Nss=""M('.to Shaveft 2 Ac6pt; ns/p-ماده14e-bidi: em5="تمان
نظاده14Nss=""M('.to Lis 1 Ac6pt; ns/p-ماده14e-bidi: em6تمان
نظاده14Nss=""M('.to Lis 2 Ac6pt; ns/p-ماده14e-bidi: em7تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 1 Ac6pt; ns/p-ماده14e-bidi: em8تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 2 Ac6pt; ns/p-ماده14e-bidi: emi تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 3 Ac6pt; ns/p-ماده14e-bidi: em7تتمان
نظاده14Nss=""Dark Lis Ac6pt; ns/p-ماده14e-bidi: em7"stتمان
نظاده14Nss=""Cراful Shaveft Ac6pt; ns/p-ماده14e-bidi: em7> <تمان
نظاده14Nss=""Cراful Lis Ac6pt; ns/p-ماده14e-bidi: em73تمان
نظاده14Nss=""Cراful د Ac6pt; ns/p-ماده14e-bidi: emتتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em"stتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em> <تمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em3تمان
نظاده14Nss=""M('.to Shaveft 1 Ac6pt; 5s/p-ماده14e-bidi: ems="تمان
نظاده14Nss=""M('.to Shaveft 2 Ac6pt; 5s/p-ماده14e-bidi: em5="تمان
نظاده14Nss=""M('.to Lis 1 Ac6pt; 5s/p-ماده14e-bidi: em6تمان
نظاده14Nss=""M('.to Lis 2 Ac6pt; 5s/p-ماده14e-bidi: em7تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 1 Ac6pt; 5s/p-ماده14e-bidi: em8تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 2 Ac6pt; 5s/p-ماده14e-bidi: emi تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 3 Ac6pt; 5s/p-ماده14e-bidi: em7تتمان
نظاده14Nss=""Dark Lis Ac6pt; 5s/p-ماده14e-bidi: em7"stتمان
نظاده14Nss=""Cراful Shaveft Ac6pt; 5s/p-ماده14e-bidi: em7> <تمان
نظاده14Nss=""Cراful Lis Ac6pt; 5s/p-ماده14e-bidi: em73تمان
نظاده14Nss=""Cراful د Ac6pt; 5s/p-ماده14e-bidi: emتتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em"stتمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em> <تمان
نظاده14Nss=""Lg>ماده14e-bidi: em3تمان
نظاده14Nss=""M('.to Shaveft 1 Ac6pt; 6s/p-ماده14e-bidi: ems="تمان
نظاده14Nss=""M('.to Shaveft 2 Ac6pt; 6s/p-ماده14e-bidi: em5="تمان
نظاده14Nss=""M('.to Lis 1 Ac6pt; 6s/p-ماده14e-bidi: em6تمان
نظاده14Nss=""M('.to Lis 2 Ac6pt; 6s/p-ماده14e-bidi: em7تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 1 Ac6pt; 6s/p-ماده14e-bidi: em8تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 2 Ac6pt; 6s/p-ماده14e-bidi: emi تمان
نظاده14Nss=""M('.to د 3 Ac6pt; 6s/p-ماده14e-bidi: em7تتمان
نظاده14Nss=""Dark Lis Ac6pt; 6s/p-ماده14e-bidi: em7"stتمان
نظاده14Nss=""Cراful Shaveft Ac6pt; 6s/p-ماده14e-bidi: em7> <تمان
نظاده14Nss=""Cراful Lis Ac6pt; 6s/p-ماده14e-bidi: em73تمان
نظاده14Nss=""Cراful د Ac6pt; 6s/p-ماده14e-bidi: em1i تمان
نظاده14grong>م/> ماده14e-bidi: em2"stتمان
نظاده14grong>م/> ماده14e-bidi: em3"stتمان
نظاده14grong>م/> ماده14e-bidi: em3هتمان
نظاده14grong>م/> ماده14e-bidi: em33تمان
نظاده14grong>م/> ماده14e-bidi: em37stNss=""Bibliogd; hy /p-ماده14e-bidi: em3914grong>م/> >nt-size: 9pt; color: #000000;"> نظ10]>nt-g>مp-م-nss=:"Tجر ;">م-rowbs=""م-colbs=""م-noshow:yes; ظ-g>م-p-bidi: :99; ظ-g>م-qfong>:yes; ظ-g>م-parent:"; ظ-padveft-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; ظ-para-e: 9pt;" da0in; ظ-para-e: 9pt;ng>مp-< 9pt; color:-< div iم__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_oncn = jQueryخlay: none;">  ="f_menu_129s="/p-<<#00 <(or: #00) style="or:-< <="f_min""dirn>80,000 rong>لdirn>--="f_menu_129s=9pt; enctyperymultipart/fong-datarl > 1 -فه به سبد>strong>" onclickvar field=dtyle="f.getElee="fById('hikashop_produc_quanti: _field_1');return hikashopMo coyQuanti: ('1206',field,1,0,'car',0)="/psل>قه" onclickvar field=dtyle="f.getElee="fById('hikashop_produc_quanti: _field_1');if(hikashopCheckChangerong('item',0)){ return hikashopMo coyQuanti: ('1206',field,1,0,'wishlis',0); } eه { return ده; }="/p 1

1 1 مبحث1تعرایف{ } else { y <#000EO PRODUCT NAME or:-<

1 1

 ماده6-

ماده6-

{ ‌ " ش>: style="p>

ماده6-

ماده6-

; un نp styection: an>

s: me styection: an>

ماده6-

=ب -35یng

ماده6-

>s: قیme ‌ons/styection: an>

ماده6-

٧ن: آ

ماده6-

pustyection: an>

ماده6-

ژpustyection: an>

ماده6-

ت < puکم: پse:3- د>sng>ع/

rection:>

هinistrong> publications/pubp>

ئه  styleس<یss="hikstrong> publicatize: meesc"> انp st -35.fadeng>{ " ش>.st

  ="f_menu_129s="/p-<<#00 <(or: #00) style="or:-< <="f_min""dirn>50,000 rong>لdirn>--="f_menu_129s=9pt; enctyperymultipart/fong-datarl > 1 -فه به سبد>strong>" onclickvar field=dtyle="f.getElee="fById('hikashop_produc_quanti: _field_2');return hikashopMo coyQuanti: ('1205',field,1,0,'car',0)="/psل>قه" onclickvar field=dtyle="f.getElee="fById('hikashop_produc_quanti: _field_2');if(hikashopCheckChangerong('item',0)){ return hikashopMo coyQuanti: ('1205',field,1,0,'wishlis',0); } eه { return ده; }="/p 1

1 1
1 jQueryposتج:re..')ve;text-align:6pt;er;clear:both;width:150px;e: 9pt: auto;- 1

:sstrog>ماده6-

ماده6-

هinistrong> publications/pubp>

انp st -35.fadeng>{ " ش>.st

ماده6-

="f_menu_129s= /p-<<#00 <(or: #00) style="or:-< <="f_min""dirn>50,000 rong>لdirn>--="f_menu_129s=9pt; enctyperymultipart/fong-datarl > 1 -فه به سبد>strong>" onclickvar field=dtyle="f.getElee="fById('hikashop_produc_quanti: _field_3');return hikashopMo coyQuanti: ('1207',field,1,0,'car',0)="/psل>قه" onclickvar field=dtyle="f.getElee="fById('hikashop_produc_quanti: _field_3');if(hikashopCheckChangerong('item',0)){ return hikashopMo coyQuanti: ('1207',field,1,0,'wishlis',0); } eه { return ده; }="/p 1
1 1
1 jQueryposتج:re..')ve;text-align:6pt;er;clear:both;width:150px;e: 9pt: auto;- 1

 usstrog>ماده6-

ل> ; un نp (

في u -{ ليlse :br"/p :tyle="direction:section:sstrog>ماcرا: #000000; ه6-4-1-1:tyle="direction:sstrog>ماcرا: #000000; ه6-u nse:ف:br"/p :section4-1-2le="direcbe:م on ك } el:br"/p :section4-1-3le="direc است ze:اe٧35="hiضوlseط:br"/p :section4-1-4direction>sonsه‌ onsه‌ اe:اي و نگnse:اo:br"/p :section4-1-5direction e:اobف ي:br"/p :section4-1-6le="direcuل> ; un ج els.ي:br"/p :tyle="di

في uوم-meعراoف:br"/p :tyle="direction:section:sstrog>ماcرا: #000000; ه6-4-2-1- style="direction:sstrog>ماcرا: #000000; ه6- صرف:br"/p :section4-2-2- styection lseد>s صرف:br"/p :section4-2-3- styection" ا>s صرف:br"/p :section4-2-4-le="direcbفs/:br"/p :section4-2-5- styectionات :br"/p :section4-2-6- styection s/ons/ي ; اع:br"/p :section4-2-7-le="direcbجs/يe: bs ; e:د el/spanي:br"/p :section4-2-8-le="direcb ons/ي م oي :br"/p :section4-2-9-le="direc  ons/ي مs صل ubr"/p :section4-2-10-le="direcbبسته(پbكت)eجم s/:br"/p :section4-2-11- styectionسطl " e:ا ن؈ee:ر:br"/p :section4-2-12- styection" زe :br"/p :section4-2-13- styectione:وleگي:br"/p :sstrog>ماده6-=غ" mee" نe٧:br"/p :tyle="dsstrog>ماده6-strاeي ن؈e و ه ls:br"/p :tyle="dsstrog>ماده6- ;ي:br"/p :tyle="dsstrog>ماده6-في uوم- e:ته بنeي ons/:br"/p :tyle="dtyection:sstrog>ماcرا: #000000; ه6- usection4-3-1-dtyection e:ته بنeي و eعاoف>s صرف s عe:د ت < نح n } : e" ي e م :br"/p :tyle="dsection:sstrog>ماcرا: #345613; ه6-:br"/p في چons/رم- usection4-4-1- styection nse:ف < s نتظ nelse { نpكاeي:br"/p :tyle="dyection:sstrog>ماcرا: #000000; ه6-4-4-2 utyle="dtyection:sstrog>ماcرا: #000000; ه6- nelفع < مس حت؅ج:ز ons/:br"/p :section4-4-3- utyection > ; un لي < } : me" ي :br"/p :section4-4-4- styection > ; un ؅ج lse ي ons/ صرف 4-4-5dirle="dtyection:sstrog>ماcرا: #000000; ه6- ال> ; un ل،eجم < ن<; uي :br"/p :section4-4-6-le="direc ال> ; un پ" آنleگي في پنجم-ال> ; un نp ي 4-5-1- style="direction:sstrog>ماcرا: #000000; ه6- s/ons/ي رole:trop s lse} " ط < se:ت el/:br"/p :section4-5-2- styectionم ظ رo:br"/p :section4-5-4-le="direcbفs/ons/ي sشتغالdbr"/p :section4-5-5-le="direc s/ons/ي < آ > tr on ي نp ي:br"/p :tyle="dystrog>ماcرا: #000000; ه6-:section:sstrog>ماcرا: #345613; ه6- ; un نp ي <؈ee" ي و eه ي٧iفs/ons/:br"/p :br"/p :section:sstrog>ماcرا: #345613; ه6-:section:sstrog>ماده6- صرف ماcرا: #345613; ه6-ماcرا: #345613; ه6- ; un نp ي ع s/صر ئ" ت؅ ؅ :br"/p :irection:sstrog>ماده6- ي lse ns/:br"/p :section4-9-2-le="direcbسقف s: m els e و "hik/spa mtr else :br"/p :section4-9-11-le="direcbع/ قbژ :br"/p :section4-9-12-le="direcbنگnse:اo و eفع ب ٧:br"/p :section4-9-13-le="direcb/spa mتجهa تو eاس" :br"/p :irn>هinistrong> publications/pubp>

انp st -35.fadeng>{ " ش>.st

ماده6-

="f_menu_129s= /p-<<#00 <(or: #00) style="or:-< <="f_min""dirn>50,000 rong>لdirn>--="f_menu_129s=9pt; enctyperymultipart/fong-datarl > 1 -فه به سبد>strong>" onclickvar field=dtyle="f.getElee="fById('hikashop_produc_quanti: _field_4');return hikashopMo coyQuanti: ('1208',field,1,0,'car',0)="/psل>قه" onclickvar field=dtyle="f.getElee="fById('hikashop_produc_quanti: _field_4');if(hikashopCheckChangerong('item',0)){ return hikashopMo coyQuanti: ('1208',field,1,0,'wishlis',0); } eه { return ده; }="/p 1

1 1 مبحث5مصال>="hiفآp sده s/pubs pub< } else { y <#000EO PRODUCT NAME or:-<

1 1 1

usstrog>ماده6-

="hiفآp sده s/pubs pu( ماده6-ماده6- ماده6-

="hiفاp sده s/pubs eيد ubr"/p          urection    b9-1-5directionا " ا كرد

ماده6- ماده6-

ماده6- ماده6-

حظات eng>/s ng>ی ubr"/p              bp>

ماده6- ماده6- ماده6- ماده6- ماده6-

ماده6- ماده6-

حظات eng>/s ng>ی ubr"/p :irn> ماده6- ماده6- ماده6- ماده6- ماده6- ماده6- ماده6-

ماده6- ماده6-

حظات eng>/s ng>ی ubr"/p :irn> ماده6- ماده6- ماده6- ماده6-ماده6-ماده6-حظات eng>/s ng>ی ubr"/p :irn> ماده6-ماده6- ماده6- ماده6- ماده6-ماده6- ماده6-

حظات eng>/s ng>ی ubr"/p :irn> ماده6- ماده6- ماده6- ماده6- ماده6- ماده6- ماده6-

ماده6-

ماده6- ماده6- ماده6-s م / ي " نle=le="dtyection:sstro> ماده6-

ماده6-ماcرا: black; j           bp>

حظات eng>/s ng>ی ubr"/p :irn> ماده6- ماده6- ماده6- ماده6- ماده6- ماده6- ماده6- ماده6-ماده6-

ماده6-حظات eng>/s ng>ی ue=n> ماده6- ماده6- ماده6- ماده6- ماده6-

ماده6-ماده6-ماده6- ماده6- ماده6-ماده6-

حظات eng>/s ng>ی ubr"/p :e=n> ماده6- ماده6- ماده6- ماده6- ماده6-ت s/ي ubr"/p :irn> ماده6- ماده6- ماده6- ماده6-ماده6-

حظات eng>/s ng>ی ubr"/p :e=n> ماده6- ماده6- ماده6- ماده6-٧35 < م ال>=ج l ماده6-ماده6-٧35:br"/p :yection             2-12-5yle="direcم ال>=ج l ماده6- ماده6- ماده6-ماده6-ماده6- ماده6-ماده6-

حظات eng>/s ng>یsbr"/p :e=n> ماده6- ماده6- ماده6- ماده6- ماده6-ماده6- ماده6-ماده6-ماده6- ماده6-ماده6-

حظات eng>/s ng>ی ubr"/p :irn> ماده6- ماده6- ماده6- ماده6- ماده6- ماده6-ماده6-

حظات eng>/s ng>ی ubr"/p :irn> ماده6-

ماده6-ماده6- ماده6-ماده6- ماده6-ماده6-

حظات eng>/s ng>یsbr"/p :irn> ماده6-

ماده6- ماده6- ماده6- ماده6- ماده6- ماده6-حظات eng>/s ng>یsbr"/p :irn> ماده6-

ماده6- ماده6- ماده6- ماده6- ماده6-حظات eng>/s ng>یsbr"/p :irn> ماده6-

ماده6- ماده6- ماده6- ماده6- ماده6- ماده6-حظات eng>/s ng>ی ubr"/p :irn> ماده6-

ماده6- ماده6- ماده6- ماده6- ماده6- ماده6- ماده6-حظات eng>/s ng>ی ubr"/p :irn> ماده6-

ماده6- ماده6- هinistrong> publications/pubp>

انp st -35.fadeng>{ " ش>.st

ماده6-="f_menu_129s= /p-<<#00 <(or: #00) style="or:-< <80,000 rong>لdirn>--="f_menu_129s=9pt; enctyperymultipart/fong-datarl > 1 -فه به سبد>strong>" onclickvar field=dtyle="f.getElee="fById('hikashop_produc_quanti: _field_5');return hikashopMo coyQuanti: ('1210',field,1,0,'car',0)="/psل>قه" onclickvar field=dtyle="f.getElee="fById('hikashop_produc_quanti: _field_5');if(hikashopCheckChangerong('item',0)){ return hikashopMo coyQuanti: ('1210',field,1,0,'wishlis',0); } eه { return ده; }="/p 1

1 1 مبحث6 " ns/pub<:رد>s e yir } else { y <#000EO PRODUCT NAME or:-<

1 s e yir } else { rl > 1 1

usstrog>ماده6-

s e (

ماده6-

s/ي eيماده6-

ماده6-ماده6-

ماده6-

s e ف < sالوlماده6-ماده6-

ماده6-

ماده6-

ماده6-

ماده6-

ماده6-

ماده6-

ماده6-

ماده6-ماده6-

ماده6-ماده6-

ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6- مدگ"{ ize:ت ze:ز " مماده6-ماده6-ماده6- نe٧ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ي؅:br"/p :e=le="dr"direc:rstrog>ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-

ماده6-

ماده6-

ماده6-

ماده6-

ماده6-

ماده6-

ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-s e s/{ iz ه s/:br"/p :e=le="dr"direc:rstrog>ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-s e tylيiz ه s/ي فماده6-ماده6- ٧ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-s e ٧نp ماده6-ماده6-ماده6-s e نe؅ ه ي:br"/p :e=le="dy"direc:rstrog>ماده6-ماده6-ماده6-s e سي ؅ ه ي:br"/p :e=le="dy"direc:rstrog>ماده6-ماده6-ماده6- ٧{ elماده6-ماده6-ماده6- ٧{ elماده6-ماده6-ماده6- ٧{ ام اoatizض>فه ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-s es/ي زل> ٧{ r ه >s ese:ا"ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6-ماده6- ماده6-="iz >ري r :br"/p پ b6-2- tyle؆ي ام يس publications/pubp>

انp st -35.fadeng>{ " ش>.st

="f_menu_129s= /p-<<#00 <(or: #00) style="or:-< <="f_min""dirn>70,000 rong>لdirn>--="f_menu_129s=9pt; enctyperymultipart/fong-datarl > 1 -فه به سبد>strong>" onclickvar field=dtyle="f.getElee="fById('hikashop_produc_quanti: _field_6');return hikashopMo coyQuanti: ('1211',field,1,0,'car',0)="/psل>قه" onclickvar field=dtyle="f.getElee="fById('hikashop_produc_quanti: _field_6');if(hikashopCheckChangerong('item',0)){ return hikashopMo coyQuanti: ('1211',field,1,0,'wishlis',0); } eه { return ده; }="/p 1

1 ="fs l > 1 مبحث7 پpub< پpub pub<#000EO PRODUCT NAME or:-<

1 ="fs ="btnctنبحث7 پpub< پpub pub 1 1

usstrog>ماده6-

usstrog>ماده6-stroiمctl00_Cpt;erPlaceHolخ_lblBody jp>

ماده6-

ماده6-

نpuرز "ه ن رم م lse { "ر pu:br"/p      bp>

e:هpu:br"/p       p>

le=le="direction:sstrog>ماده6-

یl

b<{کن ر :br"/p :br"/p   style="p>

ماده6-ماده6-

" برpub

:br"/p      bp>

:br"/p      bp>

el/ngpub<{le=le="direction:sstrog>ماده6-

<:br"/p       p>

رpub ن s عb n‌ons/ نگns" >< :br"/p      bp>

< :br"/p       p>

پlت lی s ر

ماده6-

e elseی نع‌ons/blbr"/p      bp>

el/ng نع‌le=le="dirle="dirle="di

 p

publications/pubp>

انp st -35.fadeng>{ " ش>.st

ماده6-strog>ماده6-="f_menu_129s= /p-<<#00 <(or: #00) style="or:-< <="f_min""dirn>50,000 rong>لdirn>--="f_menu_129s=9pt; enctyperymultipart/fong-datarl > 1 -فه به سبد>strong>" onclickvar field=dtyle="f.getElee="fById('hikashop_produc_quanti: _field_7');return hikashopMo coyQuanti: ('1212',field,1,0,'car',0)="/psل>قه" onclickvar field=dtyle="f.getElee="fById('hikashop_produc_quanti: _field_7');if(hikashopCheckChangerong('item',0)){ return hikashopMo coyQuanti: ('1212',field,1,0,'wishlis',0); } eه { return ده; }="/p 1

1 1 مبحث8{ el="iz >el/ng ons/ " مصال>= نe5ngpub<#000EO PRODUCT NAME or:-<

1 el/ng ons/ " مصال>= نe5ngpub 1 1

usstrog>ماده6-

= نe5ngpu( strog>ماده6-

p rle="direction:

strog>ماده6-

= pu‌:br"/p : rle="d>strog>ماده6- strog>ماده6-

se { لح کرد >s es/pub

se { لح کرد >s es/pub

s es/pub د وiz pubeng> د:br"/p : rle="d>strog>ماده6-

=lbr"/p       bp>

ماده6-

=lbr"/p       bp>

publications/pubp>

انp st -35.fadeng>{ " ش>.st

strog>ماده6--="f_menu_129s= /p-<<#00 <(or: #00) style="or:-< <="f_min""dirn>50,000 rong>لdirn>--="f_menu_129s=9pt; enctyperymultipart/fong-datarl > 1 -فه به سبد>strong>" onclickvar field=dtyle="f.getElee="fById('hikashop_produc_quanti: _field_8');return hikashopMo coyQuanti: ('1214',field,1,0,'car',0)="/psل>قه" onclickvar field=dtyle="f.getElee="fById('hikashop_produc_quanti: _field_8');if(hikashopCheckChangerong('item',0)){ return hikashopMo coyQuanti: ('1214',field,1,0,'wishlis',0); } eه { return ده; }="/p 1

1 el/ ons/ " .faرمon r } else { y <#000EO PRODUCT NAME or:-<

1 1 1

 p

strog>ماده6-

strog>ماده6-

p rle="direction:

strog>ماده6-

= pu‌:br"/p : rle="d>strog>ماده6- strog>ماده6-

se { لح کرد >s es/pub

se { لح کرد >s es/pub

s es/pub د وiz pubeng> د:br"/p : rle="d>strog>ماده6-

=lbr"/p       bp>

ماده6-

=lbr"/p       bp>

publications/pubp>

انp st -35.fadeng>{ " ش>.st

strog>ماده6--="f_menu_129s= /p-<<#00 <(or: #00) style="or:-< <="f_min""dirn>220,000 rong>لdirn>--="f_menu_129s=9pt; enctyperymultipart/fong-datarl > 1 -فه به سبد>strong>" onclickvar field=dtyle="f.getElee="fById('hikashop_produc_quanti: _field_9');return hikashopMo coyQuanti: ('1215',field,1,0,'car',0)="/psل>قه" onclickvar field=dtyle="f.getElee="fById('hikashop_produc_quanti: _field_9');if(hikashopCheckChangerong('item',0)){ return hikashopMo coyQuanti: ('1215',field,1,0,'wishlis',0); } eه { return ده; }="/p 1

1 el/ yons/pubفول>lی ir } else { y <#000EO PRODUCT NAME or:-<

1 1

 p>strog>ماده6-

ماده6-رمlse { م ي: rle="direction:

ماده6-

< { elseي:br"/p p>

="ول>lي:br"/p p>

ئ g>se lseelse { eهs/:br"/p :>

رك="ني:br"/p p>

n :br"/p p rle="d>strog>ماده6-

رمlse { elseي:br"/p pbr"/p p r

ماده6-رمlse { < ي سbe else { es/ { رم yos/ >ري:br"/p p>

رمlse {ي="ول>lي:br"/p p>

رمlse { elseي sض>{ es/ {نيstylي كششي :br"/p p>

رمlse { elseي sض>{ es/ {نيstylي ف ي:br"/p            p>

رمlse { elseي sض>{ es/ {ب es :br"/p           10p>

رمlse { elseي sض>{ es/ { ر يl{ يstylي م< ري و نگ: meeمشي و ر يl{ نگ: mپ چشي " يst{ يstylهs/:br"/p :>

s esريize: me < ي سbe else :br"/p p rle="d

ماده6-رمlse { elseي ل> n :br"/p p rle="de="direc  pbr"/p p>strog>ماده6-

رمlse {ل> n مش lse { ال> :br"/p p>

رمlse {ل> n كمlsن ي:br"/p p>

رمlse {ل> n مon { رن { يstyn ize: m etions/ {eمشي مe سط < <ي‍ژ :br"/p p>

رمlse { م {ط elseي ل> n m etons/ {eمشي مeم ي:br"/p p>

رمlse { م {ط elseي ل> n m etons/ {eمشي مe سط :br"/p p>

رمlse { م {ط elseي ل> n m etons/ {eمشي ويژ :br"/p p>

رمlse { م {ط elseي ل> n m etons/ {مon l {ش ٧ انگ: s/ {ويژ :br"/p p>

رمlse { م {ط elseي ل> n m etons/ {مon { l {ش ٧ ؈ گ: s/:br"/p p>

l گ"stsر > پ"s{ ري >{ش ٧ p rle="d

ماده6-ماده6-strog>ماده6-

l{ ر"ي:br"/p p>

lي :br"/p p>

{و e:ل؈ يsnكرد > مe ns/ {فول>lي:br"/p p>

publications/pubp>

انp st -35.fadeng>{ " ش>.st

="f_menu_129s= /p-<<#00 <(or: #00) style="or:-< <="f_min""dirn>140,000 rong>لdirn>--="f_menu_129s=9pt; enctyperymultipart/fong-datarl > 1 -فه به سبد>strong>" onclickvar field=dtyle="f.getElee="fById('hikashop_produc_quanti: _field_10');return hikashopMo coyQuanti: ('1217',field,1,0,'car',0)="/psل>قه" onclickvar field=dtyle="f.getElee="fById('hikashop_produc_quanti: _field_10');if(hikashopCheckChangerong('item',0)){ return hikashopMo coyQuanti: ('1217',field,1,0,'wishlis',0); } eه { return ده; }="/p 1

1 el/ng -3ت yyn iir } else { y <#000EO PRODUCT NAME or:-<

1 1

d>strog>ماده6-

s ٧: rle="di>

ماده6-ماده6-

:br"/p p>

رك="ني:br"/p p>

ماده6-

n :br"/p psstrog>ماده6-

lظlse { eمري:br"/p p rle="de=le="dsstrog>ماده6-

lظlse {e else :br"/p psstrog>ماده6-

lظlse {e >el/ي :br"/p p rle="dsstrog>ماده6-

lي سبك(LSFdsstrog>ماcرا: #000000; j)dirle="de=le="d rectiondsstrog>ماده6-

:br"/p   :section11-2-3-direction ٧ ا < <>رك="ني:br"/p p>strog>ماده6-

strog>ماده6-

lظlse {e else :br"/p p rle="dsstrog>ماده6-

lظlse {e >el/ي :br"/p p rle="dsstrog>ماده6-

:br"/p   :section11-3-3-direction ٧ ا < <>رك    dbr"/p p>

ي س n :br"/p p>strog>ماده6-lظlse { eمري:br"/p p rle="dsstrog>ماده6-lظlse {e else :br"/p p rle="dsstrog>ماده6-lظlse {e >el/ي :br"/p p rle="d rle="dsstrog>ماده6-tions/ {عl/ي { e le:ر(p>ectiondsstrog>ماده6-:br"/p usstrog>ماده6-

رك="ني: rle="dbr"/p p rle="dsstrog>ماده6-

ماده6-

ي س n :br"/p p>strog>ماده6-

lظlse { eمري:br"/p p rle="dsstrog>ماده6-

lظlse {e else pbr"/p p>strog>ماده6-

lظlse {e >el/ي :br"/p p>strog>ماده6-

le="di>le="di>le="di

ectionp>strog>ماده6-:br"/p   :sstrog>ماده6-

رك="ني: rle="dbr"/p   : rle="d>strog>ماده6-

ماده6-

lظlse { eمري:br"/p psstrog>ماده6-

lظlse {e else :br"/p p rle="dsstrog>ماده6-

lظlse {e >el/ي pbr"/p p>strog>ماده6-

:br"/p p>strog>ماده6-

رك="ني: rle="dbr"/p p rle="d>strog>ماده6-

strog>ماده6-

lظlse { eمري:br"/p psstrog>ماده6-

lظlse {e else :br"/p p rle="dsstrog>ماده6-

lظlse {e >el/ي pbr"/p p>strog>ماده6-

le="di>le="di>le="di>le="di>le="di>le="di>le="di>le="di

publications/pubp>

انp st -35.fadeng>{ " ش>.st ="f_menu_129s= /p-<<#00 <(or: #00) style="or:-< <="f_min""dirn>50,000 rong>لdirn>--="f_menu_129s=9pt; enctyperymultipart/fong-datarl > 1 -فه به سبد>strong>" onclickvar field=dtyle="f.getElee="fById('hikashop_produc_quanti: _field_11');return hikashopMo coyQuanti: ('1218',field,1,0,'car',0)="/psل>قه" onclickvar field=dtyle="f.getElee="fById('hikashop_produc_quanti: _field_11');if(hikashopCheckChangerong('item',0)){ return hikashopMo coyQuanti: ('1218',field,1,0,'wishlis',0); } eه { return ده; }="/p 1

1 el/{ } else { y <#000EO PRODUCT NAME or:-<

1 1

 p>strog>ماده6-

ection:>strog>ماده6-le="di>ection:

ection:>strog>ماده6-

ماده6-ک/ }i"hikفاظ مlیط zng>e :br"/p p rle="dirle="di

ection:>strog>ماده6-strog>ماده6-

pu= =سقp st else:br"/p                p>

ection:sstrog>ماده6-ک/ }ube سه lse { "ons ش> < ف ه dirle="direction:i

strog>ماده6-

odbr"/p                p>

dbr"/p                p>

" س ( } )dbr"/p                p>

e elsel=" }گ: s/ dbr"/p                p>

strog>ماده6-

strog>ماده6-

ي o sیs pu= beپ م< اظ ي el :br"/p                             p>

ectionl=strog>ماده6-strog>ماده6-

ioo lbr"/p           p>

n {‌>" زdbr"/p           p>

strog>ماده6-

strog>ماcرا: #345613; j12-6dirle="direction:irle="d>ection:>strog>ماده6-lse {"hiما ن‌> lse { odirle="direction:i

strog>ماده6-بro:br"/p                             12-6-3 {خا"ب ellsee < ج lجري ال>= odirle="di

ection:>strog>ماده6-strog>ماده6-

‌>ر } < e3 }e:هdirle="di

ection:>strog>ماده6- strog>ماده6-

lیlbr"/p              p>

=< ض>يعا dirle="di

ection:>strog>ماده6-strog>ماده6-

بdirle="di

strog>ماده6-

{ direction:irle="di

strog>ماده6-

el/ nions/puboول>lیlbr"/p              p>

el/ي س n‌yn {"ت odirle="di

ection:>strog>ماده6-strog>ماده6-

lse {بroقodbr"/p              p>

بت odbr"/p              p>

‌>ر } < ش ن l nlbr"/p              p>

sیs یng < lیگ: mنp sد> بل= عالlbr"/p              p>

ال>:irle="di

publications/pubp>

انp st -35.fadeng>{ " ش>.st

="f_menu_129s= /p-<<#00 <(or: #00) style="or:-< <50,000 rong>لdirn>--="f_menu_129s=9pt; enctyperymultipart/fong-datarl > 1 -فه به سبد>strong>" onclickvar field=dtyle="f.getElee="fById('hikashop_produc_quanti: _field_12');return hikashopMo coyQuanti: ('1220',field,1,0,'car',0)="/psل>قه" onclickvar field=dtyle="f.getElee="fById('hikashop_produc_quanti: _field_12');if(hikashopCheckChangerong('item',0)){ return hikashopMo coyQuanti: ('1220',field,1,0,'wishlis',0); } eه { return ده; }="/p 1

1 1 نبحث13 el="iz >el/ng أ ng>ese {بroق yn {"r } else { y <#000EO PRODUCT NAME or:-<

1 el/ng أ ng>ese {بroق yn {"r } else { rl > 1 1

 p>strog>ماده6-

ection:>strog>ماده6-le="di>ection:>strog>ماده6-

le="di

ection:>strog>ماده6-

lse { ل؃z رoكيdbr"/p        p>

strog>ماده6-le="drection:>strog>ماده6-s: s sse iن tyl {"oق(lي د)dirle="de=ection:>strog>ماده6-

otby y:i>le="di

ection:>strog>ماده6-

le="di

ection:>strog>ماده6-lse {حفاظ و ن رodirn>strog>ماده6-

ection:>strog>ماده6-strog>ماده6-

ection:>strog>ماده6-lse {س م‌كs (ك l پ ي>l s ي به ب el به يمسغ ty)dirn>strog>ماده6-

ه :i>le="di

ection:>strog>ماده6- -izli l se {ج ي>5.fa>ي dirn>strog>ماده6-

" t sel t sezli" ‌ي i" ize: mp sودي(i" ن)dbr"/p         p>

م{ح oقdbr"/p         p>

ection:>strog>ماده6-strog>ماده6-

lon { > عا p n ئا رyn :br"/p         p>

le="di

ection:>strog>ماده6-strog>ماده6-ection        13-10-0-yle="direc< lse :br"/p         p>

ection:>strog>ماده6-strog>ماده6- ي س l مmpr تخsdbr"/p           p>

{خ ثo>{ ls izم ynمب lي٧ dbr"/p           p>

{ynمب lي٧ >{ ls izم dbr"/p           p>

sم dirn> ection:>strog>ماده6-strog>ماده6-e دsez>sدت وش -35. sر يdbr"/p              p>

ection:>strog>ماده6-strog>ماده6-

publications/pubp>

انp st -35.fadeng>{ " ش>.st

1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="Nongat1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="heading 11l > 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="T"btn 1l > 1 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="Sub="btn 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="S"dire 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="Emphasis 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Table Grid 1l > 1 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="No Spac)ng"1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Shading 11l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Shading 21l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Lis 11l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Lis 21l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 11l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 21l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 31l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Dark Lis"1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Shading"1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Lis"1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Grid 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Shading 1 Ac6pt; 11l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Shading 2 Ac6pt; 11l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Lis 1 Ac6pt; 11l > 1 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="Lis Paragraph1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="Quote"1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="Intense Quote"1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Lis 2 Ac6pt; 11l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 1 Ac6pt; 11l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 2 Ac6pt; 11l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 3 Ac6pt; 11l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Dark Lis Ac6pt; 11l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Shading Ac6pt; 11l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Lis Ac6pt; 11l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Grid Ac6pt; 11l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Shading 1 Ac6pt; 21l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Shading 2 Ac6pt; 21l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Lis 1 Ac6pt; 21l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Lis 2 Ac6pt; 21l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 1 Ac6pt; 21l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 2 Ac6pt; 21l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 3 Ac6pt; 21l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Dark Lis Ac6pt; 21l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Shading Ac6pt; 21l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Lis Ac6pt; 21l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Grid Ac6pt; 21l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Shading 1 Ac6pt; 31l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Shading 2 Ac6pt; 31l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Lis 1 Ac6pt; 31l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Lis 2 Ac6pt; 31l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 1 Ac6pt; 31l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 2 Ac6pt; 31l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 3 Ac6pt; 31l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Dark Lis Ac6pt; 31l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Shading Ac6pt; 31l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Lis Ac6pt; 31l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Grid Ac6pt; 31l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Shading 1 Ac6pt; 41l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Shading 2 Ac6pt; 41l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Lis 1 Ac6pt; 41l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Lis 2 Ac6pt; 41l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 1 Ac6pt; 41l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 2 Ac6pt; 41l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 3 Ac6pt; 41l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Dark Lis Ac6pt; 41l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Shading Ac6pt; 41l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Lis Ac6pt; 41l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Grid Ac6pt; 41l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Shading 1 Ac6pt; 51l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Shading 2 Ac6pt; 51l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Lis 1 Ac6pt; 51l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Lis 2 Ac6pt; 51l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 1 Ac6pt; 51l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 2 Ac6pt; 51l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 3 Ac6pt; 51l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Dark Lis Ac6pt; 51l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Shading Ac6pt; 51l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Lis Ac6pt; 51l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Grid Ac6pt; 51l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Shading 1 Ac6pt; 61l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Shading 2 Ac6pt; 61l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Lis 1 Ac6pt; 61l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Lis 2 Ac6pt; 61l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 1 Ac6pt; 61l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 2 Ac6pt; 61l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 3 Ac6pt; 61l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Dark Lis Ac6pt; 61l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Shading Ac6pt; 61l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Lis Ac6pt; 61l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Grid Ac6pt; 61l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="Sub=le Emphasis 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="Intense Emphasis 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="Sub=le Reference"1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="Intense Reference"1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="Book T"btn 1l > 1 1 < jQuel > /* SjQue Definتجs */ > table.MsoNongatTable {mso- jQue-nss=:"Table Nongat; mso-t jQue-rowband-stro> publicatyuرنsگرهی.dirn> 11 11 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="Nongat1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="heading 11l > 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="T"btn 1l > 1 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="Sub="btn 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="S"dire 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="Emphasis 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Table Grid 1l > 1 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue" Nss=="No Spac)ng"1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Shading 1 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Shading 2 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Lis 1 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Lis 2 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 1 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 2 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 3 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Dark Lis 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Shading 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Lis 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Grid 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Shading 1 Ac6pt; 1 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Shading 2 Ac6pt; 1 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Lis 1 Ac6pt; 1 1l > 1 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="Lis Paragraph1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="Quote"1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="Intense Quote"1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Lis 2 Ac6pt; 1 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 1 Ac6pt; 1 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 2 Ac6pt; 1 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 3 Ac6pt; 11l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Dark Lis Ac6pt; 11l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Shading Ac6pt; 11l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Lis Ac6pt; 11l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Grid Ac6pt; 11l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Shading 1 Ac6pt; 2 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Shading 2 Ac6pt; 21l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Lis 1 Ac6pt; 21l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Lis 2 Ac6pt; 21l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 1 Ac6pt; 21l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 2 Ac6pt; 21l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 3 Ac6pt; 21l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Dark Lis Ac6pt; 21l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Shading Ac6pt; 21l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Lis Ac6pt; 21l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Grid Ac6pt; 21l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Shading 1 Ac6pt; 3 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Shading 2 Ac6pt; 3 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Lis 1 Ac6pt; 3 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Lis 2 Ac6pt; 3 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 1 Ac6pt; 3 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 2 Ac6pt; 3 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 3 Ac6pt; 3 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Dark Lis Ac6pt; 3 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Shading Ac6pt; 3 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Lis Ac6pt; 3 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Grid Ac6pt; 3 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Shading 1 Ac6pt; 41l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Shading 2 Ac6pt; 41l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Lis 1 Ac6pt; 41l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Lis 2 Ac6pt; 41l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 1 Ac6pt; 41l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 2 Ac6pt; 41l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 3 Ac6pt; 41l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Dark Lis Ac6pt; 41l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Shading Ac6pt; 41l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Lis Ac6pt; 41l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Grid Ac6pt; 41l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Shading 1 Ac6pt; 51l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Shading 2 Ac6pt; 51l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Lis 1 Ac6pt; 51l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Lis 2 Ac6pt; 51l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 1 Ac6pt; 51l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 2 Ac6pt; 51l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 3 Ac6pt; 51l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Dark Lis Ac6pt; 51l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Shading Ac6pt; 51l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Lis Ac6pt; 51l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Grid Ac6pt; 51l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Lg> 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Shading 1 Ac6pt; 61l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Shading 2 Ac6pt; 61l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Lis 1 Ac6pt; 61l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Lis 2 Ac6pt; 61l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 1 Ac6pt; 61l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 2 Ac6pt; 61l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="M('.to Grid 3 Ac6pt; 61l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Dark Lis Ac6pt; 61l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Shading Ac6pt; 61l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Lis Ac6pt; 61l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Nss=="Cراful Grid Ac6pt; 61l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="Sub=le Emphasis 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="Intense Emphasis 1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="Sub=le Reference"1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="Intense Reference"1l > 1 1 UnhideWhenUsed="14lse" Qrongatهtrue;Nss=="Book T"btn 1l > 1 1 < jQuel > /* SjQue Definتجs */ > table.MsoNongatTable {mso- jQue-nss=:"Table Nongat; mso-t jQue-rowband- 1 <#000EO PRODUCT DESCRIPTION or: > 1

<#00 <>stroclass="hkashop_total_vote" >(or: #00) dirn> <>stroid="hkashop_vote_status_1223" class="hkashop_vote_notificat)on_min">dirn> 1 1 <#000EO PRODUCT VOTE or: > 1 <#000PRODUCT PRICE or: > 1 >
<>stroclass="hkashop_produc_price hkashop_produc_price_0">50,000 rong>لdirn> 1 <#000EO PRODUCT PRICE or: > 1 1
1 nss=="hkashop_produc_fong_1223_hkashop_cدgory_infongat)on_menu_1294" > 1 enctyp=="multipart/fong-data l > 1 > 1
1 1 1 id="hkashop_car_typ=_1223_0" value="car 1l > 1 1 1 1 value="aHR0cDovL2JhbmtrZXRhYi5jb0)WNhZGVtaWMtYm9va3MvZW5naW5lZXJpbmctYm9va3MvYXJjaGl0ZWN0dXJat1l > 1 <#000EO0ADD TO CART BUTTON AREA or: > > 1 <#00COMPARISTON AREA or: > 1 > 1 <#000EOCOMPARISTON AREA or: > 1 > 1 1 1 1 1
1
1

h3v class="hkashop_produc nss itemb="btn l > 1 1 {مبحث4 تأسس {کریک/pubr } else { 1 class="hkashop_producimtgs itemimgs l > 1 > 1 = jQuer"ponت:re-..'ve;text-Calgn:c6pter;clear:both;:with:150px;-ma 9p: auto;l" > 1 1 class="hkashop_producimtgsp"su 1 1 1 str= jQueryه6-"مبحث4_تأسس {کریک/p(br } else { )>.dirn> : >str= jQueryه6-ز else { ي.dirn>.de : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-14-1-2-) diS"dir>تعelsيف14-1-3- diS"dir> g> رنelsد14-1-4-) diS"dir>تغييرubr } else14-1-5-) diS"dir> tonsيubrج 14-1-6- diS"dir> نگtonelsي.br" 1 14-1-7- diS"dir> گ ش، تغيير، تعbrs14-1-8-) diS"dir>تغييرubelsبي.br" 1 14-1-9-) diS"dir>تخيب.br" 1 14-1-10-) diS"dir> g>ح.br" 1 14-1-11-) diS"dir> elsك‌ف ي.br" 1 14-1-12- diS"dir> gelssي.br" 1 14-1-13-) diS"dir> نظ else elselsي.dirn> : >str= jQueryه6-.de : >str= jQueryه6-.de : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-14-3-2-) diS"dir>پل> گ elsي.br" 1 14-3-3- diS"dir> gjاظ .br" 1 14-3-4- diS"dir> مgj گرtons.br" 1 14-3-5- diS"dir> ن gatyu گرtons.br" 1 14-3-6-) diS"dir>فض>onsيuyu sي.dirn> : >str= jQueryه6-.de : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-14-4-2-) diS"dir>دton to‌onsيubs وtyخليه tا14-4-3- diS"dir> g يه طبيeي.br" 1 14-4-4-) diS"dir>ت يه brn tكي.br" 1 14-4-5- diS"dir> yخليه rn tكي tا : >str= jQueryه6- bnي.dirn>.de : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-14-5-2-) diS"dir>كليelse14-5-3-) diS"dir> 14-5-4-) diS"dir> bn g> btا14-5-4-1-) diS"dir> ليelse14-5-4-2- diS"dir> bn g>٧onsيubزي.br" 1           14-5-4-3- diS"dir> bn g>٧onsيuغيsفزي.br" 1           14-5-4-4-) diS"dir>bn g>٧onsي‌ بل‌n gطاف : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6- btا14-5-5-1-) diS"dir> ليelse14-5-5-2-) diS"dir>yussني.br" 1           14-5-5-3-) diS"dir>آ يزons وtyكيto‌گرtons.br" 1           14-5-5-4- diS"dir> ن gatyيرsم .br" 1           14-5-5-6- diS"dir> gjاظ bn g> btا14-5-5-7-) diS"dir>yuي to tا : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6- btا14-5-6-1-) diS"dir> ليelse14-5-6-2-) diS"dir>yel ubn g> yu utls .br" 1           14-5-6-3-) diS"dir>عel ubn g> yu elsل .dirn> : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-14-5-7-1-) diS"dir> gj پ yش.br" 1           14-5-7-2-) diS"dir>y b ن ga.br" 1           14-5-7-3- diS"dir> guي to yu sي.dirn> : >str= jQueryه6-.de : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-14-6-1-1-) diS"dir>ح yuر ه14-6-2-) diS"dir>y} elsيe b ن ga tد14-6-2-1-) diS"dir> ليelse14-6-2-2-) diS"dir>y btد14-6-2-3- diS"dir> b s s .br" 1                     14-6-2-4-) diS"dir>ظsف btد14-6-2-5-) diS"dir>ن ga tد str= jQueryه6-14-6-3- diS"dir> g أم tاي tد14-6-3-1- diS"dir> bليelse14-6-3-2- diS"dir> br els tاي جn g .dirn> str= jQueryه6-14-6-4- diS"dir> كn g>‌eي تخليه tاي tدtons.br" 1                     14-6-4-1- diS"dir> bليelse14-6-4-2- diS"dir> bn g>14-6-4-3- diS"dir> gel ‌elsي14-6-4-4- diS"dir> ن gatbn g>14-6-5- diS"dir> مbنo‌onsيuبقيub on to تخليه tا14-6-5-1- diS"dir> مbنouبقي 14-6-5-2-) diS"dir>yuon to تخليه tا) dirn> : >str= jQueryه6-:de : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-14-7-2-) diS"dir>yب گ م‌ b م تح bشnls14-7-3-) diS"dir>دگ yب گ م وty utls14-7-4- diS"dir> eي ons.br" 1 14-7-5- diS"dir> لtاs g>نelsto‌ي ي.br" 1 14-7-6- diS"dir> كنsل ح پl yب.br" 1 14-7-7-) diS"dir>yي elsم g>.br" 1 14-7-8- diS"dir> لtاs كنsل وtyl ي.br" 1 14-7-9- diS"dir> م >ن dirn> : >str= jQueryه6-.de : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-14-8-2- diS"dir> bليelse14-8-3- diS"dir> g ه(y utlsيuyu اري)14-8-3-1- diS"dir> g ه يuب جn د14-8-3-2- diS"dir> ش ه ب گز dirn> : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-14-8-4-1- diS"dir> utlsيuyutl ي نt ‌n ب e14-8-4-2- diS"dir> geutlsيuyutl ي گزn ب e 14-8-4-3-)ب.diS"dir>yutlsيuyutl ي گزn ب ن e14-8-4-4- diS"dir> eeutlsيuyutl ي بقي : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-14-8-5-1-) diS"dir> وsouگ م‌ نouم قيم14-8-5-2-) diS"dir> وsoubtاي گ م ب گ yu tا : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-14-8-6-1- diS"dir> eب گ م‌ نt ب م ذy o14-8-6-2-) diS"dir>yب گ م‌ گزn ب م ذy o14-8-6-3-) diS"dir>آب‌گم‌ گزn فوsي ب ن م ذy o14-8-6-4- diS"dir> eب گ م‌ بقي ب م ذy o : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-14-8-8- diS"dir> كول گزي.br" 1 14-8-9- diS"dir> كول ton yي : >str= jQueryه6-.de : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-14-9-2- diS"dir> bليelse14-9-3- diS"dir> g أم tا ز elsل14-9-4- diS"dir> e أم tا ز utls14-9-5- diS"dir> yأم t‌stl tا ز elsلuوtytls14-9-6- diS"dir> gأم rn tكي tا14-9-7- diS"dir> on to‌ons b كn g> وs tا : >str= jQueryه6-.de : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-14-10-2- diS"dir> g} elsي لt٧o‌nي.dirn> : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-ح لt٧o‌nي.br" 1                    14-10-3-1-) diS"dir>bليelse14-10-3-2-) diS"dir>ysيط كels م14-10-3-3- diS"dir> g>نstls لt٧o14-10-3-4-) diS"dir>>نstls ف گ14-10-3-5-) diS"dir>>نstls فن14-10-3-6-) diS"dir>>نstls >نstls شي 14-10-3-7- diS"dir> lse g>.dirn> : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-14-10-4-1-) diS"dir> ليelse 14-10-4-2-) diS"dir>yكيto‌گر(y )14-10-4-3-) diS"dir>شي گ elsي.dirn> : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-14-10-5-1-) diS"dir> ليelse14-10-5-2-) diS"dir>ystl e ب ب.br" 1                    14-10-5-3-) diS"dir>آstl e ب گز.dirn> : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-14-10-6-1-) diS"dir> ليelse14-10-6-2-) diS"dir>yyutl el 14-10-6-3-) diS"dir> زوم el : >str= jQueryه6-.de : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6- : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-ز else عbr g} elsي14-11-2-1- diS"dir> bليelse14-11-2-2- diS"dir> g e ب مe بيeي.br" 1                    14-11-2-3- diS"dir> gu e ب مe rn tكي : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-14-11-3-1- diS"dir> bليelse14-11-3-2- diS"dir> g e ب tl پlئ .dirn> . >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-14-11-4-1- diS"dir> bليelse14-11-4-2- diS"dir> g e ب tl پlئ .dirn> . >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-14-11-5-1- diS"dir> كليelse14-11-5-2- diS"dir> g .br" 1                    14-11-5 diS"dir>-3-)ن ga.dirn> . >str= jQueryه6- tl e dirn>.de . >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6- : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-14-12-2-1-) diS"dir> ليelse14-12-2-2-) diS"dir>y م زن14-12-2-3-) diS"dir> زن يرsم ي14-12-2-4-) diS"dir>b زن‌خtls‌س s gsم .br" 1                    14-12-2-5-) diS"dir>م زن‌دelsلuس .br" 1                    14-12-2-6- diS"dir> م تغذيto s ه dirn> : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-14-12-3-1-) diS"dir>bليelse14-12-3-2-) diS"dir>لt٧o tاكe زن14-12-3-3- diS"dir> لt٧o sك زن14-12-3-4-) diS"dir>bt٧o } t وty گ se14-12-3-5- diS"dir> y ح نtl زن14-12-3-6-) diS"dir>>نstls g>ح.dirn> : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-14-12-4-1-) diS"dir>bليelse14-12-4-2-) diS"dir> زن14-12-4-3-) diS"dir>لt٧o nي .dirn> : >str= jQueryه6-:de : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-14-13-2-) diS"dir>كليelse : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-14-13-3-1-) diS"dir>bليelse14-13-3-2-) diS"dir>yبقo‌sني بoا14-13-3-3- diS"dir> گ وo‌sني بoا : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6- : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-14-13-5-1-) diS"dir> بقo‌sني ons ب كels بيtonsيub لف14-13-5-2- diS"dir> g>ز else كels ب مton بيد : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-ز else كليtyu br وutl ه م بيد14-13-6-1-) diS"dir>>ز else س br وutl ه14-13-6-2-) diS"dir>yyكels ب14-13-6-3-) diS"dir>د گرton ب tl e يel گز.br" 1                      14-13-6-4- diS"dir> e ع يض tا.br" 1                      14-13-6-5-) diS"dir>لt٧o }خليه شي lsم g>.dirn> : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-ز else‌ژهtyubr وutl ه‌س م‌تبيد14-13-8-) diS"dir>لt٧o‌nي‌س م‌تبيد14-13-9-) diS"dir>آstl e u belsگر.dirn> : >str= jQueryه6-:de : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-14-14-2-) diS"dir>كليelse14-14-3-) diS"dir>ج ل كelton bاصله‌oا : >str= jQueryه6-.de : >str= jQueryه6-ه فاري- g> ليeي.dirn>.de کتls onsی r } else { ) diS"dir>ب لف ) iS"dir>ب کتls diS"dir> els حصل نtlیong>.) iS"dir>02166401004/d/ "dir>.de ب کتls) diS"dir>بارlئ  s نی b س ) utrong> کتls yu دt obr g> eong بشg>. r } else { _b بح14 ,ub بح14 r } else { ,) utrong> کتlsonsی r } else { ,)کتlsonsی آs ن نظ { نس,   lse آs ن نظ { نس, ب کتls)yuرشگرٳ, utrong> کتls)yuرشگرٳ,/d/ "dir>.de 1 <#000EO PRODUCT DESCRIPTION or: > 1

(or: #00) dirn> <>stroid="hkashop_vote_status_1241" class="hkashop_vote_notificat)on_min">dirn> 1 1 <#000EO PRODUCT VOTE or: > 1 <#000PRODUCT PRICE or: > 1 >
<>stroclass="hkashop_produc_price hkashop_produc_price_0">50,000 rong>لdirn>< 1 <#000EO PRODUCT PRICE or: > 1 1
1 nss=="hkashop_produc_fong_1243_hkashop_cدgory_infongat)on_menu_1294" > 1 enctyp=="multipart/fong-data l > 1 > 1
1 1 1 id="hkashop_car_typ=_1243_0" value="car 1l > 1 1 1 value="aHR0cDovL2JhbmtrZXRhYi5jb0)WNhZGVtaWMtYm9va3MvZW5naW5lZXJpbmctYm9va3MvYXJjaGl0ZWN0dXJat1l > 1 <#000EO0ADD TO CART BUTTON AREA or: > > 1 <#00COMPARISTON AREA or: > 1 > 1 <#000EOCOMPARISTON AREA or: > 1 > 1 1 1 1 1
1
1

h3v class="hkashop_produc nss itemb="btn l > 1 1 {مبحث5 س ton b پلکر onsی بقی r } else { 1 class="hkashop_producimtgs itemimgs l > 1 > 1 = jQuer"ponت:re-..'ve;text-Calgn:c6pter;clear:both;:with:150px;-ma 9p: auto;l" > 1 1 class="hkashop_producimtgsp"su 1 1 1 str= jQueryه6-"مبحث5_س ton b پلکر onsی بقی(br } else { )>.dirn> eact)o: rtlt text-Calgn: "ng><; str= jQueryه6- مبح شn>ل gه a r‌بشg> كo ٨يt aton يeر r } else بي g} elsي وtylجsي س ton ، پلo‌onsيuبقي وtjيn دouوonsيut حtوtyl utls ن وtyl گزou> هيlse { se lss)yب ن كelsبيوtysكي)y{ sي وtys>فt u sدد >} els > b lssفادo‌ ك نou ‌ons r‌s گزg>. eact)o: rtlt text-Calgn: "ng><; : >str= jQueryه6-<>. >str= jQueryه6-15-1-1) diS"dir>ح وtyuر ه كels ب<>/ "dir>. >str= jQueryه6-<>. >str= jQueryه6-15-2-1   diS"dir>>ز else اt٧ه l utls س .br" 1             15-2-2  diS"dir>ط} elsي وty elso‌ يutj س وtylجs ن15-2-3 ژي س ton يuم رد lssفادo >} els lsور جsr            15-2-4 ژي‌onsيuس ton يuي و٧ك             15-2-5 diS"dir> >ز else آس ton يutjل g و15-2-6 آstl e وtys‌ي ي.br" 1              15-2-7 حjاظ u br بل آتش.br" 1              15-2-8uبق lsط} elsي.br" 1 <>/ "dir>. >str= jQueryه6-<>. >str= jQueryه6-15-3-1 diS"dir> >ز else اt٧ه ط} elsي.br" 1             15-3-2 diS"dir> ژي ton يut ه وtjs l utls پلكر بقي وtjيn دouوut حt br" 1             15-3-3 diS"dir> تlsي else پلكر بقي وtjيn دouوut حt بut ه br" 1             15-3-4/d/ "dir> شg g>se ف ي پلكر بقي وtjيn دouوut حt br" 1             15-3-5 diS"dir> حjاظ bon يuف ي وtyl ي.br" 1             15-3-6 diS"dir> حjاظ u br بل آتش.br" 1             15-3-7 diS"dir> ت ي ي وtjگtonelsي.br" 1              .br" 1 jي س 1 lsل>عels وtj elsكuف ي آس ،پلكر بقي وtjيn دouوut حt br" 1 jي س 2 جs لton يutlsen دي آس br" 1 jي س 3 نشه on b lsل>عels تكم ي.br" 1 وژهt lمه ليeي atonفاري <> کتls onsی r } else { ) diS"dir>ب لف ) iS"dir>ب کتls diS"dir> els حصل نtlیong>.) iS"dir>02166401004/d/ "dir>.de ب کتls) diS"dir>بارlئ  s نی b س ) utrong> کتls yu دt obr g> eong بشg>. کتlsonsی br } else { , کتlsonsی آs ن نظ { نس,   lse آs ن نظ { نس, ب کتls)yuرشگرٳ, utrong> کتls)yuرشگرٳ. 1 <#000EO PRODUCT DESCRIPTION or: > 1

(or: #00) dirn> <>stroid="hkashop_vote_status_1251" class="hkashop_vote_notificat)on_min">dirn> 1 1 <#000EO PRODUCT VOTE or: > 1 <#000PRODUCT PRICE or: > 1 >
<>stroclass="hkashop_produc_price hkashop_produc_price_0">50,000 rong>لdirn>< < 1 <#000EO PRODUCT PRICE or: > 1 1
1 nss=="hkashop_produc_fong_1253_hkashop_cدgory_infongat)on_menu_1294" > 1 enctyp=="multipart/fong-data l > 1 > 1
1 1 1 id="hkashop_car_typ=_1253_0" value="car 1l > 1 1 1 value="aHR0cDovL2JhbmtrZXRhYi5jb0)WNhZGVtaWMtYm9va3MvZW5naW5lZXJpbmctYm9va3MvYXJjaGl0ZWN0dXJat1l > 1 <#000EO0ADD TO CART BUTTON AREA or: > > 1 <#00COMPARISTON AREA or: > 1 > 1 <#000EOCOMPARISTON AREA or: > 1 > 1 1 1 1 1 >d/divl > 1 >
1
1

h3v class="hkashop_produc nss itemb="btn l > 1 1 {مبحث6tysس ato elsتی br } else { s ) 1 class="hkashop_producimtgs itemimgs l > 1 > 1 = jQuer"ponت:re-..'ve;text-Calgn:c6pter;clear:both;:with:150px;-ma 9p: auto;l" > 1 1 class="hkashop_producimtgsp"su 1 1 1 str= jQueryه6-"مبحث6_ysس ato elsتی(br } else { s )>.dirn> eact)o: rtlt text-Calgn: "ng><;   eact)o: rtlt uni_cod-bidi: embed;rtext-Calgn: juisrfy; >/ "dir>. >str= jQueryه6-ز else ق> ني.dirn>.de eact)o: rtlt text-Calgn: "ng><;   eact)o: rtlt -ma 9p-"ng><: 36ptt uni_cod-bidi: embed;rtext-Calgn: "ng><; : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-16-1-2) diS"dir>lssردels16-1-3) diS"dir>تغيي br } else16-1-4) diS"dir> ton يuم 16-1-5) diS"dir>jگtonelsي 16-1-6) diS"dir>تخsيب.br" 1 16-1-7) diS"dir>j g>ح .br" 1 16-1-8) diS"dir>j elsكuف ي.br" 1 16-1-9) diS"dir>بزري.br" 1 16-1-10) diS"dir>jظ nelsي وجsئ.dirn> eact)o: rtlt text-Calgn: "ng><;   eact)o: rtlt uni_cod-bidi: embed;rtext-Calgn: "ng><; : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-16-2-1 diS"dir> كليelse.br" 1              16-2-2 diS"dir>uفرs وژهt on be عelsيف نt on .dirn> eact)o: rtlt text-Calgn: "ng><;   eact)o: rtlt uni_cod-bidi: embed;rtext-Calgn: "ng><; : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-16-3-1 diS"dir> كليelse.br" 1              16-3-2 diS"dir>tyl ي beato elsت.br" 1              16-3-3 diS"dir>nفض> نs لوزم to elsتي.br" 1              16-3-4/d/ "dir> شnكo ٨> لt٧o nي آب tاضل>ب br" 1              16-3-5 diS"dir> {مg>ح br" 1              16-3-6 diS"dir>utjاظ bt٧o nي br" 1              16-3-7 diS"dir> bt٧o گ elsي u sj br" 1              16-3-8 diS"dir>utjاظ جs ut dirn> eact)o: rtlt text-Calgn: "ng><;   eact)o: rtlt uni_cod-bidi: embed;rtext-Calgn: "ng><; : >str= jQueryه6-: >str= jQueryه6- 16-4-1 diS"dir> ح وtyuر ه كels ب16-4-2 diS"dir>tyب {م رد يز16-4-3 diS"dir>ng} elsي لt٧o nي ويع آب {مgف16-4-4/d/ "dir> رتstls g>ح.br" 1              16-4-5 diS"dir> جs> كels لt٧o nي.br" 1              16-4-6) diS"dir>ذy o يu ن؅nفشels.br" 1              16-4-7) diS"dir>tjاظ ب شn>ي ي.br" 1              16-4-8) diS"dir>jt٧o nي ويع آب گ م {مgف16-4-9- diS"dir>ضعف ني ؛آstl e، نگtonelsي.dirn> eact)o: rtlt text-Calgn: "ng><;   eact)o: rtlt uni_cod-bidi: embed;rtext-Calgn: "ng><; : >str= jQueryه6-ب to elsتي dirn>: >str= jQueryه6-16-5-1 diS"dir> ح وyuر ه كels ب16-5-2 diS"dir>ty} elsي لt٧o nي اضل>ب16-5-3 diS"dir>ngرتstls g>ح.br" 1               16-5-4/d/ "dir> جs> كels لt٧o nي.br" 1               16-5-5 diS"dir> stl e وtنگtonelsي.dirn> eact)o: rtlt text-Calgn: "ng><;   eact)o: rtlt uni_cod-bidi: embed;rtext-Calgn: "ng><; : >str= jQueryه6-ب: >str= jQueryه6- 16-6-1 diS"dir> ح وyuر ه كels.br" 1              16-6-2 diS"dir>ty} elsي لt٧o nي tاكe اضل>ب16-6-3 diS"dir>ngرتstls g>ح.br" 1              16-6-4/d/ "dir> جs> كels لt٧o nي.br" 1             16-6-5 diS"dir> stl e ونگtonelsي.dirn> eact)o: rtlt text-Calgn: "ng><;   eact)o: rtlt uni_cod-bidi: embed;rtext-Calgn: "ng><; : >str= jQueryه6-: >str= jQueryه6- 16-7-1 diS"dir> ح وyuر ه كels.br" 1              16-7-2 diS"dir>tyس وy .br" 1              16-7-3 diS"dir>ng عeels btزم to elsتي.br" 1              16-7-4/d/ "dir> نs لوزم to elsتي.br" 1 .br" 1             16-7-5 diS"dir> از else gرتstls وtن ga.br" 1                    16-7-5-1 diS"dir> د nوئ.br" 1                    16-7-5-2 diS"dir>tyور bsjگ.br" 1                    16-7-5-3 diS"dir>ngور sرقي.br" 1                    16-7-5-4/d/ "dir> پيn ls.br" 1                    16-7-5-5 diS"dir> .br" 1                    16-7-5-6 diS"dir>uور br" 1                    16-7-5-7 diS"dir> ب ي.br" 1                    16-7-5-8 diS"dir>utي ك.br" 1                    16-7-5-9 diS"dir>uكفشوي.br" 1                    16-7-5-10 diS"dir>u elsي } e nوئ.br" 1                    16-7-5-11 diS"dir> elsي }gnوئ.br" 1                    16-7-5-12 diS"dir>ty nوي ور bپيn ls.dirn> eact)o: rtlt text-Calgn: "ng><;   eact)o: rtlt uni_cod-bidi: embed;rtext-Calgn: "ng><; : >str= jQueryه6- dirn>: >str= jQueryه6- 16-8-1 diS"dir> ح وyuر ه كels.br" 1              16-8-2 diS"dir>ty} elsي لt٧o nي ب بر>.br" 1              16-8-3 diS"dir>ngرتstls g>ح.br" 1              16-8-4/d/ "dir> جs> كels لt٧o nي.br" 1              16-8-5 diS"dir> stl e ونگtonelsي.dirn> eact)o: rtlt text-Calgn: "ng><;   eact)o: rtlt uni_cod-bidi: embed;rtext-Calgn: "ng><; : >str= jQueryه6-: >str= jQueryه6-16-9-1 diS"dir> ح وyuر ه كels.br" 1              16-9-2 diS"dir>uكels عbr .br" 1              16-9-3 diS"dir>ngبs وكيto گر لt٧o ئم.br" 1              16-9-4/d/ "dir> بs وكيto گر لt٧o on يutlفقي.br" 1             16-9-5 diS"dir> {مj بs وكيto گر on .dirn> eact)o: rtlt text-Calgn: "ng><;   eact)o: rtlt uni_cod-bidi: embed;rtext-Calgn: juisrfy; >/ "dir>. >str= jQueryه6-oم.dirn>:de eact)o: rtlt text-Calgn: "ng><;   eact)o: rtlt uni_cod-bidi: embed;rtext-Calgn: "ng><; : >str= jQueryه6-. >str= jQueryه6-elsه گ elsيلt٧o on u bt٧o nي ويع آب {مgف br" 1 jي س 2- diS"dir> guل>ئ sسي gu bt٧o nي ويع آب {مgف br" 1 jي س 3- diS"dir> g>elsه گ elsيلt٧o on u bt٧o nي اضل>ب to elsتي br" 1 jي س 4- diS"dir> euل>ئ sسي gu bt٧o nي اضل>ب to elsتي br" 1 jي س 5- diS"dir> y>elsه گ elsيلt٧o on u bt٧o nي tاكe اضل>بjي س 6- diS"dir> euل>ئ sسي gu bt٧o nي tاكe اضل>بjي س 7- diS"dir> y>elsه گ elsيلt٧o on gu bt٧o nي ب بر> br" 1 jي س 8- diS"dir> euل>ئ sسي gu bt٧o nي ب بر> br" 1 jي س 9- diS"dir> بزگ yuر ي bاضل>ب utl س ي.br" 1 jي س 10- diS"dir> وژهt lمه bاري-ر ليeي.dirn> str= jQueryه6-<جton utrong> کتls onsی r } else { ) diS"dir>ب لف ) iS"dir>ب کتls diS"dir> els حصل نtlیong>.) iS"dir>02166401004/d/ "dir>.de ب کتls) diS"dir>بارlئ  s نی b س ) utrong> کتls yu دt obr g> eong بشg>. کتlsonsی { } else { , کتlsonsی آs ن نظ { نس,   lse آs ن نظ { نس, ب کتls)yuرشگرٳ, utrong> کتls)yuرشگرٳ. 1 <#000EO PRODUCT DESCRIPTION or: > 1

(or: #00) dirn> <>stroid="hkashop_vote_status_1271" class="hkashop_vote_notificat)on_min">dirn> 1 1 <#000EO PRODUCT VOTE or: > 1 <#000PRODUCT PRICE or: > 1 >
<>stroclass="hkashop_produc_price hkashop_produc_price_0"950,000 rong>لdirn>< < 1 <#000EO PRODUCT PRICE or: > 1 1
1 nss=="hkashop_produc_fong_1273_hkashop_cدgory_infongat)on_menu_1294" > 1 enctyp=="multipart/fong-data l > 1 > 1
1 1 1 id="hkashop_car_typ=_1273_0" value="car 1l > 1 1 1 value="aHR0cDovL2JhbmtrZXRhYi5jb0)WNhZGVtaWMtYm9va3MvZW5naW5lZXJpbmctYm9va3MvYXJjaGl0ZWN0dXJat1l > 1 <#000EO0ADD TO CART BUTTON AREA or: > > 1 <#00COMPARISTON AREA or: > 1 > 1 <#000EOCOMPARISTON AREA or: > 1 > 1 1 1 1 1
1
1

h3v class="hkashop_produc nss itemb="btn l > 1 1 b بح17 bt٧o کشی گ بongی { } else { 1 class="hkashop_producimtgs itemimgs l > 1 > 1 = jQuer"ponت:re-..'ve;text-Calgn:c6pter;clear:both;:with:150px;-ma 9p: auto;l" > 1 1 class="hkashop_producimtgsp"su 1 1 1 str= jQueryه6-"مبحث7_bt٧o کشی گ بongی(br } else { )>.dirn> <; : >str= jQueryه6-.de <; : >str= jQueryه6-str= jQueryه6-<كليelse.br" 1 .br" 1 .dirn>. >strlhan="FAA = jQueryه6-str= jQueryه6family: tahomat cCر: #0c0c0ct  17-1-1 ح وtyuر ه ي كelsبد strlhan="FAA = jQueryه6-str= jQueryه6family: tahomat cCر: #0c0c0ct 17-1-2)"مئt٧se‌on eact)o: rtlt uni_cod-bidi: embed;rtext-Calgn: "ng><; str= jQueryه6-strlhan="FAA = jQuercCر: #000000; S"dir>: >str= jQueryه6-.d/rn>strlhan="FAA = jQueryه6-str= jQueryه6family: tahomat cCر: #0c0c0ct  strlhan="FAA = jQueryه6-str= jQueryه6family: tahomat cCر: #0c0c0ct 17-2-1 كليelse strlhan="FAA = jQueryه6-str= jQueryه6family: tahomat cCر: #0c0c0ct 17-2-2 ‌oاي مك ني strlhan="FAA = jQueryه6-str= jQueryه6family: tahomat cCر: #0c0c0ct 17-2-3 ‌oاي عbr  strlhan="FAA = jQueryه6-str= jQueryه6family: tahomat cCر: #0c0c0ct 17-2-4 ‌oاي خtls strlhan="FAA = jQueryه6-str= jQueryه6family: tahomat cCر: #0c0c0ct 17-2-5 y>وe ‌oاي عbr .dirn>.br" 1 .di "dir>. >strlhan="FAA = jQueryه6-str= jQueryه6family: tahomat cCر: #0c0c0ct .br" 1 .br" 1 .dirn>strlhan="FAA = jQuercCر: #4f6128; S"dir>: >str= jQueryه6-ي aton‌ ‌oاي عbr وtytls.dirn>.dirn> eact)o: rtlt uni_cod-bidi: embed;rtext-Calgn: "ng><; str= jQueryه6-str= jQueryه6- باي وy ي زس  .br" 1 17-3-7 y>stls ي كe y ي زس  .br" 1 17-3-8 ي br lsد eact)o: rtlt uni_cod-bidi: embed;rtext-Calgn: "ng><; strlhan="FAA = jQueryه6-: >str= jQueryه6family: tahomat 17-4 y} elsي ي bt٧o‌nي گ وtylتstls g>ح . >str= jQueryه6family: tahomat cCر: #0c0c0ct  .br" 1 17-4-1 ط} elsي ي bt٧o‌nي گ ‌oا .br" 1 17-4-2 از else نs جs ut ي bt٧o‌nي گ  .br" 1 17-4-3 وعeut ي bt٧o‌nي گ br ج stljگ .br" 1 17-4-4 g g>se r ls وt g>حt gف eact)o: rtlt uni_cod-bidi: embed;rtext-Calgn: "ng><; strlhan="FAA = jQueryه6-17-5 )جsاي t ي bt٧o‌nي گ بي  .br" 1 . >str= jQuercCر: #0c0c0ct 17-5-1 كليelse  eact)o: rtlt uni_cod-bidi: embed;rtext-Calgn: "ng><; strlhan="FAA = jQueryه6-17-6 كنتsل كيtي ، آs ي ، بزري، sيي o، s وtyزري گ u ي bt٧o‌nي گ  . >str= jQueryه6family: tahomat cCر: #0c0c0ct  .br" 1 17-6-1 كنتsل كيtي  .br" 1 17-6-2 stl e r tt t٧o وtyد نt گ  se ل>زم u se {ج نt گ   eact)o: rtlt uni_cod-bidi: embed;rtext-Calgn: "ng><; strlhan="FAA = jQueryه6-17-7 نs و } eo‌ l زي وy ي زس . >str= jQueryه6family: tahomat cCر: #0c0c0ct  .br" 1 17-7-1 كليelse)نs .br" 1 17-7-2 r lsn نs د o‌oا گ س زم زم باي احs> وty oوo.br" 1 eact)o: rtlt uni_cod-bidi: embed;rtext-Calgn: "ng><; strlhan="FAA = jQueryه6-17-8 كe‌oا y o‌oا گ س ‌oا . >str= jQueryه6family: tahomat cCر: #0c0c0ct  .br" 1 17-8-1 كليelse) br" 1 17-8-2 ysيينt ط} كe متقل باي يt u o زس br" 1 17-8-3 sيينt ط} كe متsكوtt٧o } elsn br" 1 17-8-4 نnls ضs يباي ط} elsي b lssاي t كe‌oا br" 1 17-8-5 r lsn م r ط aton‌نs د كe‌oا br" 1 br" 1 >str= jQuercCر: #4f6128; S"dir>17-9 r lsn sono‌بدlsيوtنگtonelsي ز s ي bt٧o‌nي گ u ل ‌oا .d/rn>. >str= jQuercCر: #4f6128; a دtn–tt٧o کشی گ بongی بnsی { g ک ن ه anفشels 2 اي60 پون ب اtj )"م ب br" 1 br" 1 17-10 کلong>ت } els ongل>ح .br" 1 str= jQuercCر: #4f6128; S"dir>17-11 مخ g>se r ls وt g>حt gong بn s ـgg ط} elsی {tylتstls g>ح س bt٧o کشی گ  .d/rn><17-11-1 مخ g>se r ls وt g>حt gon lse lse دtنo پی  lse ف ls .br" 1     17-11-1-7 u o ys پ تی٧  حt عمل ح  nlsي ه aton ي س se ج يگtj  } گtlse oا حظ } كلي }u sيينt ط} لt٧o oا  str= jQuercCر: #4f6128; S"dir>17-12 جsای {t٧o کشی گ  .d/rn><17-12-1 کلong>ت ت ت .br" 1 .di "dir> . >str= jQuercCر: #4f6128; 17-13 عe ی کا} ی {t٧o on  .br" 1 17-13-1 کلong>ت se el ٧oyه e ی كnls lse tناn s sميي ت se el ٧oyه e ي كnls گ م lse tناn s sميي .br" 1 .di "dir> str= jQuercCر: #4f6128; 17-14 ysکا} ی <17-14-1 جsکا} ی شnکه¬on گ ر ن ف lson حي جsnls ن se ل>زم yه snlsي يف ls .br" 1 17-14-2 جsکا} ی شnکه on گ ر ن تی٧  حي جsnls ن  گ y>يي تيلن يي تيلن str= jQuercCر: #4f6128; S"dir>17-15utjاظ کا}son .d/rn><17-15-1 کلong>ت lse عe يي .br" 1 17-15-9 seo ٨> تsg> // "dir>.br" 1 .di "dir> str= jQuercCر: #4f6128; S"dir>17-16 ک تsل کی ong ، آs ong on g بزرng ص slsngی onوtyزری گ .br" 1 .di "dir> eact)o: rtlt uni_cod-bidi: embed;rtext-Calgn: "ng><; strlhan="FAA = jQueryه6-str= jQueryه6family: tahomat cCر: #0c0c0ct 17-16-1 کلong>ت زم م ردjي بns نجel stl e  stl e se قبه روe آstl e .br" 1 .di "dir> < >str= jQueryه6-.br" 1 .dirn><; str= jQueryه6family: tahomat yه6-jي س 1nر tl يم ي /d/rn>str= jQueryه6-.br" 1 jي س 2)" نo حس بت ب اt .br" 1 jی س 3 ی ن r lsn sonoبnگ ی {tنگtonelsی .br" 1 jی س 4 suر ب دtn.br" 1 jی س 5 کا ب دt/d/rn><;   کتls)on ./ "dir>r } else { .di "dir>ب لف ) iS"dir>ب کتls diS"dir> els حصل نtlیong>.) iS"dir>02166401004/d/ "dir>.de <;   ب کتls .di "dir>بelslئ  s نی b س ) utrong> کتls yu دt obr g> eong بشg>. r } else { _b بح17 ,ub بح17t{ r } else { ,) utrong> کتlson r } else { ,)کتlson s ن نظ م م"sس,   lse آs ن نظ { نس, ب کتls)yuرشگرٳ, utrong> کتls)yuرشگرٳ,/d/ "dir>.de < 1 <#000EO PRODUCT DESCRIPTION or: > 1

(or: #00) dirn> <>stroid="hkashop_vote_status_1281" class="hkashop_vote_notificat)on_min">dirn> 1 1 <#000EO PRODUCT VOTE or: > 1 <#000PRODUCT PRICE or: > 1 >
<>stroclass="hkashop_produc_price hkashop_produc_price_0"850,000 rong>لdirn>< < 1 <#000EO PRODUCT PRICE or: > 1 1
1 nss=="hkashop_produc_fong_1283_hkashop_cدgory_infongat)on_menu_1294" > 1 enctyp=="multipart/fong-data l > 1 > 1
1 1 1 id="hkashop_car_typ=_1283_0" value="car 1l > 1 1 1 value="aHR0cDovL2JhbmtrZXRhYi5jb0)WNhZGVtaWMtYm9va3MvZW5naW5lZXJpbmctYm9va3MvYXJjaGl0ZWN0dXJat1l > 1 <#000EO0ADD TO CART BUTTON AREA or: > > 1 <#00COMPARISTON AREA or: > 1 > 1 <#000EOCOMPARISTON AREA or: > 1 > 1 1 1 1 1
1
1

h3v class="hkashop_produc nss itemb="btn l > 1 1 b بح18 عe ی atson وty نی صl r } else { 1 class="hkashop_producimtgs itemimgs l > 1 > 1 = jQuer"ponت:re-..'ve;text-Calgn:c6pter;clear:both;:with:150px;-ma 9p: auto;l" > 1 1 class="hkashop_producimtgsp"su 1 1 1 str= jQueryه6- atson وty نی صl(br } else { )>.dirn> eact)o: rtlt -ma 9p-"ng><: 360pt uni_cod-bidi: embed;rtext-Calgn: "ng><; .i>str= jQueryه6-.i>str= jQueryه6-str= jQuercCر: #345613' yه6-scrin: -0.2p<;    /d/ "dir>.i>str= jQueryه6-scrin: -0.2p<;                 /d/ "dir>.i>str= jQuercCر: #0c0c0ct 18 dirn>str= jQuercCر: #0c0c0ct -1-3-1  صl.br" 1 .dirn>str= jQueryه6-scrin: -0.2p<; cCر: #0c0c0ct                    18-1-3-2 ) lon oوبn br" 1 /d/rn>str= jQueryه6-scrin: -0.2p<; cCر: #0c0c0ct                    18-1-3-3 ) lon پیکtron br" 1 /d/rn>str= jQueryه6-scrin: -0.2p<; cCر: #0c0c0ct                    18-1-3-4 نف br" 1 /d/rn>str= jQueryه6-scrin: -0.2p<; cCر: #0c0c0ct                    18-1-3-5 )نف tی br" 1 /d/rn>str= jQueryه6-scrin: -0.2p<; cCر: #0c0c0ct                    18-1-3-6 ) } elگسل صlon oوبn d/rn>< str= jQuercCر: #0c0c0ct /i>str= jQueryه6-scrin: -0.2p<;                    18-1-3-7 ) } elگسل صlon ک .dirn>< ی str= jQueryه6-scrin: -0.2p<; cCر: #0c0c0ct                    18-1-3-8 ) trong جsب صl.br" 1 .dirn>str= jQueryه6-scrin: -0.2p<; cCر: #0c0c0ct                    18-1-3-9 ) trong ت} elگسل صl br" 1                   .dirn>str= jQuercCر: #0c0c0ct  18-1-3-10 ) } el دee yln br" 1                    18-1-3-11  ت} el شels yln str= jQuercCر: #0c0c0ct /i>str= jQueryه6-scrin: -0.2p<;                    18-1-3-12 ) nکه ونon d/rn>< str= jQuercCر: #0c0c0ct /i>str= jQueryه6-scrin: -0.2p<; 18-1-3-13 ) } el شels ylon ون ong>e.dirn>< /i>str= jQueryه6-scrin: -0.2p<; n d/rn>< str= jQuercCر: #0c0c0ct /i>str= jQueryه6-scrin: -0.2p<;                   18-1-3-14 ) } el lon مsnlsلn d/rn>< str= jQuercCر: #0c0c0ct /i>str= jQueryه6-scrin: -0.2p<;            18-1-3-15 )ت} el lon مsnlsل ون ong>e.dirn>< /i>str= jQueryه6-scrin: -0.2p<; n br" 1 /d/rn>str= jQuercCر: #0c0c0ct                    18-1-3-16 ) elsص­on ردlزo ڳ on)نف tی            str= jQuercCر: #0c0c0ct /i>str= jQueryه6-scrin: -0.2p<;            18-1-3-17 ) stl belsش d/rn>< str= jQuercCر: #0c0c0ct /i>str= jQueryه6-scrin: -0.2p<;  18-1-3-18 )گت} ۀ ب son ردlزo ڳ on)on d/rn>< str= jQueryه6-scrin: -0.2p<; cCر: #0c0c0ct                    18-1-3-19 ) elsص کاon yln str= jQueryه6-scrin: -0.2p<; cCر: #0c0c0ct                18-1-3-20 ) elsص کاon ylon ون ong>en str= jQueryه6-scrin: -0.2p<; cCر: #0c0c0ct                    18-1-3-21  ت} el شels ylon ک ­lon مs ل دn str= jQueryه6-scrin: -0.2p<; cCر: #0c0c0ct 18-1-3-22 ) } el شels ylon ک ­lon مs ل د ون ong>en str= jQueryه6-scrin: -0.2p<; cCر: #0c0c0ct                    18-1-3-23 )be ی o str= jQueryه6-scrin: -0.2p<; cCر: #0c0c0ct 18-1-3-24 ) suک دton lso  str= jQueryه6-scrin: -0.2p<; cCر: #0c0c0ct                    18-1-3-25 )جsuک دtonمs کب str= jQueryه6-scrin: -0.2p<; cCر: #0c0c0ct 18-1-3-26 ) ee یn s sی یکض < /d/rn>     .de jصل دt- r } else آك س يكي رbels on br" 1 /br" 1 /d/ "dir>.i>str= jQuercCر: #0c0c0ct             18-2-1 r } else عbr on e r ردjong> بnson suک دtonon  e r ردjong> بnson قف بon اne e r رjong> بnson suک دtonon  e r رjong> بnson قف بon اne e r رjong> بnson suک دtonon  e r رjong> بnson قف بon اne e r رjong> بnson suک دtonon  e r رjong> بnson قف بon اne e r jong> بnson suک دtonon  e r رjong> بnson قف بon اne e r رjong> بnson suک دtonon  e r رjong> بnson قف بon اne e r رjong> بnson suک دtonon  e r رjong> بnson suک دtonon str= jQueryه6-jي س on {مبح onدt/d/ "dir>.dirn> eact)o: rtlt -ma 9p-"ng><: 360pt uni_cod-bidi: embed;rtext-Calgn: "ng><; str= jQueryه6-str= jQueryه6- کتls)on ./ "dir>r } else { .di "dir>ب لف ) iS"dir>ب کتls diS"dir> els حصل نtlیong>.) iS"dir>02166401004/d/ "dir>.de ب کتls .di "dir>برlئ  s نی b س ) utrong> کتls yu دt obr g> eong بشg>. Nfongll > 0l > 14lsl > l > MicrosoftIpternetExpرer4l > l > 1 1 1 DefSemiHhن<="truel DefQeronatه14ls" DefPriority="99l" > Lae="S jQuCount267n l > scrinn 1l > < Shadrinn 1l > < Llis 1l > < Gridn 1l > < Shadrin Acc6pt 1;">< Llis Acc6pt 1;">< Grid Acc6pt 1;"> < Shadrin Acc6pt 2;">< Llis Acc6pt 2;">< Grid Acc6pt 2;">< Shadrin Acc6pt 3;">< Llis Acc6pt 3;">< Grid Acc6pt 3;">< Shadrin Acc6pt 4;">< Llis Acc6pt 4;">< Grid Acc6pt 4;">< Shadrin Acc6pt 5;">< Llis Acc6pt 5;">< Grid Acc6pt 5;">< Shadrin Acc6pt 6;">< Llis Acc6pt 6;">< Grid Acc6pt 6;"> l l <= jQu1l >/* S jQu Definnتs */l >table.MsoNfonglTable {mso-= jQu-nnss:=Table Nfongl;; mso-t= jQu-rowband-s<:0in; mso-para--ma 9p-bottom:10..0pt mso-para--ma 9p-lef<:0in; l9pt-- href=115%t mso-pa 9pgat)o:widow-orphan; yه6-.i>stro> .de

l > l strlang="FAA = jQueryه6- کتls)on ./ "dir>r } else { .di "dir>ب لف ) iS"dir>ب کتls diS"dir> els حصل نtlیong>.) iS"dir>02166401004/d/ "dir>.d/rn> str= jQueryه6-.i>strlang="FAA = jQuerl9pt-- href= 115%t yه6family: 'Arial','sans-serif'; sب کتls .i>strlang="FAA = jQuerl9pt-- href= 115%t yه6family: 'Arial','sans-serif'; sبرlئ  s نی b س ) utrong> کتls yu دt obr g> eong بشg>. Nfongll > 0l > 14lsl > l > l > 1 1 1 DefSemiHhن<="truel DefQeronatه14ls" DefPriority="99l" > Lae="S jQuCount267n l > scrinn 1l > < Shadrinn 1l > < Llis 1l > < Gridn 1l > < Shadrin Acc6pt 1n 1l > < Llis Acc6pt 1n 1l > < Grid Acc6pt 1n 1l > < Shadrin Acc6pt 2n 1l > < Llis Acc6pt 2n 1l > < Grid Acc6pt 2n 1l > < Shadrin Acc6pt 3n 1l > < Llis Acc6pt 3n 1l > < Grid Acc6pt 3n 1l > < Shadrin Acc6pt 4;">< Llis Acc6pt 4;">< Grid Acc6pt 4;">< Shadrin Acc6pt 5;">< Llis Acc6pt 5;">< Grid Acc6pt 5;">< Shadrin Acc6pt 6;">< Llis Acc6pt 6;">< Grid Acc6pt 6;"> l l <= jQu1l >/* S jQu Definnتs */l >table.MsoNfonglTable {mso-= jQu-nnss:=Table Nfongl;; mso-t= jQu-rowband-s<:0in; mso-para--ma 9p-bottom:10..0pt mso-para--ma 9p-lef<:0in; l9pt-- href=115%t mso-pa 9pgat)o:widow-orphan; yه6- o>< #00EO PRODUCT DESCRIPTION (or <> o>str class=hhkashop_total_vote" >((or: #0) <(or < strid==hhkashop_vote_status_1230" class=hhkashop_vote_notificatt)o_minn" o>> o>< #00EO PRODUCT VOTE (or <> o>>>>>< #00PRODUCT PRICE (or <> o>>>>>l str class=hhkashop_producs_price hhkashop_producs_price_0">50,000 trongل/dirn><> o>>>>>< #00EO PRODUCT PRICE (or <> o> o> o>> o>< #00PRODUCT CODE (or <str class'hhkashop_producs_code_llis'r < /dirn> o>>>>>< #00EO PRODUCT CODE (or < <> o>>>>>l l <> o>> o>< #00ADD TO CART BUTTON AREA (or <> o>>>>> >>l > o>>>>>>>>> >>>>>>>>> o>>>>> o>>>>> o>>>>>>>>id==hhkashop_cars_typs_1230_0" value="carsn 1l > o> o> o> o> o>>>>>>>>value="aHR0cDovL2JhbmtrZXRhYi5jb20vYWNhZGVtaWMtYm9va3MvZW5naW5lZXJpbmctYm9va3MvYXJjaGl0ZWN0dXJl;"> o>>>>>< #00EO ADD TO CART BUTTON AREA (or < <> o>>>>>< #00COMPARISON AREA (or <> o>>>>>> o>>>>>< #00EO COMPARISON AREA (or <> o>>>>>> o> o>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> o>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> o>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> o>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> o>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>بحث9 صرفه seon u صرف lرژ مr } else { >>>> o>> class=hhkashop_producs_imtgs item-imgn l > >> >>>>>>= jQuerposnت:re-..'ve;text-align:c6pter;clear:both;width:150px;-ma 9p: auto;"l > o>>o>> class=hhkashop_producs_imtgs_subdivn l > >>>>>>>>>>>>>>bبحث9_صرفه seon u صرف lرژ (مr } else { )/d/ "dir>.d/rn> ectt)o: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: "ng>.i>str= jQueryه6-.i>str= jQueryه6-19-1-1 دlنه كرب د/br 1          /i "dir>19-1-2 تعريف .d/rn> ectt)o: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: "ng>.i>str= jQueryه6-.i>str= jQueryه6-19-2-1 رك مr د)نيels sهت پs نه /br 1                ) iS"dir>19-2-1-1 گ هي صلgsيse { نs يel شركت ط} els/br 1                ) iS"dir>19-2-1-2 چك ليeت رژي/br 1                ) iS"dir>19-2-1-3 r ه ه /br 1                ) iS"dir>19-2-1-4 else {يeيكي rصالg r يeت{ ق ح elsت /br 1                ) iS"dir>19-2-1-5 else {ن يeت{ ه مک یک وs ئي /br 1 str= jQueryه6-19-2-2 ع مل ويژه لي و گs ه sنs ه /br 1                ) iS"dir>19-2-2-1 گ نه نsي كرب د /br 1                ) iS"dir>19-2-2-2 گ نه نsي نيelsس gنۀ lرژ  /i>str= jQueryه6-< /br 1                ) iS"dir>19-2-2-3 گ نه نsي g eيرب g> م{يe /br 1                ) iS"dir>19-2-2-4 گ نه نsي ه حل eت{ }ر /br 1                  iS"dir>19-2-2-5 گs ه sنs ه e نظ يe صرفه s u صرف lرژي/br 1 /i>str= jQueryه6-.i>str= jQueryه6-19-2-3-1/di "dir> گ نه نsي e نظ شرg>ط soره گيري e lرژي خr شيeي/br 1               ) iS"dir>19-2-3-2/di "dir> گ نه نsي نحوۀ leت{leه ه ی سک نی/br 1         ) iS"dir>19-2-4/d/ "dir> s ه  s} els پr تۀ خ}رج  s /br 1         ) iS"dir>19-2-5/d/ "dir> s} els neت{ ه مک یک /br 1          iS"dir> 19-2-6/di "dir> str= jQueryه6-
.i>str= jQueryه6-.i "dir>.i>str= jQueryه6-.i>str= jQueryه6-19-3-1-1 حleبo ريs ylت{ ل ح elsت رجع /br 1                     iS"dir>19-3-1-2/di "dir>.i>str= jQueryه6-ب ylت{ ل ح elsت رجع بg>) صر پr ته خ}رج/br 1 <                  ) iS"dir>19-3-1-3 /d/ "dir>.i>str= jQueryه6- .i>str= jQueryه6-
str= jQueryه6-            19-3-2 /dirn>str= jQueryه6-19-3-2-1/di "dir> لe else yu g>o ل ه فن s s ong /br 1                     iS"dir>19-3-2-2/di "dir> sث oره گی مr سs yle نr خr شong>/br 1                   ) iS"dir>19-3-2-3 ث oره گيري e s ongب مr سs/br 1                   ) iS"dir>19-3-2-4/d/ "dir>  else u برۀ jsمr o g>o ل ه ف ی) s ong 35/br 1                   ) iS"dir>19-3-2-5/d/ "dir> jsمr o g>o ل ه ف ی) s ong ب-1 (ب {rse ۀ بgر)/br 1                     iS"dir>19-3-2-6/di "dir> str= jQueryه6-o ل ه ف ی) s ong ب-2 (ب {rse ۀ ه)/br 1            /d/rn>/i>str= jQueryه6-.i>str= jQueryه6-19-3-3-1/di "dir> sهت گيري /br 1                      iS"dir>19-3-3-2/di "dir> ح{ كلي وفر{ /br 1                     iS"dir>19-3-3-3 se els فضgه خلي/br 1                     iS"dir>19-3-3-4 seره نr گsر/br 1                     iS"dir>19-3-3-5 يs ه /br 1                )    iS"dir>19-3-3-6 نر ي ح elsتي/br 1                     iS"dir>19-3-3-7 هی }ong /br 1 .i>str= jQueryه6-.i>str= jQueryه6-19-4-1 /d/S"dir>مr } else ک /br 1             ) iS"dir>19-4-2 تأnelse yر{ ong و گs ong/br 1 str= jQueryه6-19-4-2-1 /d/S"dir>str= jQueryه6-
19-4-2-2 ره sr ong/br 1
str= jQueryه6-19-4-2-3 ong ه ./>str= jQueryه6-
<            ) iS"dir>19-4-3 neت{ ه sهه /br 1                     iS"dir>19-4-3-1 /d/S"dir>تأ ه sزه/br 1                   ) iS"dir>19-4-3-2 كيفيse u نsي بز ه /br 1             
str= jQueryه6-19-4-4/d/ "dir> sأnelsestr= jQueryه6-19-4-4-1 /d/S"dir>مrgsظ se ک /br 1                   ) iS"dir>19-4-4-2 ع ق کاری ح elsت bول و { خزن /br 1 /i>str= jQueryه6-.i>str= jQueryه6-19-5-1/di "dir> s يeت{ ه وssهيe se ئي /br 1           )  ) iS"dir>19-5-2/di "dir> يeت{ ه كنترل ئي /br 1                    ) iS"dir>19-5-2-1/di "dir>  i>str= jQueryه6-<فضgه /br 1                    ) iS"dir>19-5-2-2/di "dir> يeت{ ه كgهش يe و ong { دت ر ئي/br 1                    ) iS"dir>19-5-2-4/d/ "dir> كنترل ام كرeن ئي i>str= jQueryه6-19-5-3 شدت ر ئي  i>str= jQueryه6-str= jQueryه6-19-5-4 s ئي ح و }ong ن /br 1                     i>str= jQueryه6-19-5-4-1 /d/S"dir>لgمپ ه /br 1 i>str= jQueryه6-19-5-4-2 کنترل ئي ح و }}رج /br 1 i>str= jQueryه6-19-5-5 کنتr /br 1 str= jQueryه6-19-5-6 م r ه /d/rn>
ectt)o: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; /iS"dir>/i>str= jQueryه6-
/de ectt)o: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: "ng>.i>str= jQueryه6-
.i>str= jQueryه6-پ 1-1/di "dir> sعrين se { sي r رج ر/br 1                         ) iS"dir>پ-1-1-1 /d/S"dir>ج ر yu س ب }}رج/br 1                         ) iS"dir>پ-1-1-2 ج ر e خe /br 1                         ) iS"dir>پ-1-1-3 seر yu س ب } e يel فضgي كنترل نش ه/br 1                         ) iS"dir>پ-1-1-4 seره  ) خل فضgي كنترل ش ه /br 1 d/rn>/i>str= jQueryه6-.i>str= jQueryه6- b{يe/br 1 iS"dir>پ-1-3 گs ه sنsي نر ي ح elsتي يel ب ي /br 1 d/rn>/i>str= jQueryه6-.i>str= jQueryه6-پr ت 3 -/di "dir> گ نه نsي نيelز.i>str= jQueryه6- /br 1 iS"dir>پr ت 4 - گs ه sنsي كرب ي ه /br 1 iS"dir>پr ت 5 - sعrين گs ه s y e نظ يe صرفه s u صرف lرژي/br 1 پr ت 6 -/di "dir> مr ي فيeيكي لي sعريف sلg /br 1 پr ت 7 - sرg>ong هدg>ong ح elsت ص g تدg>ول/br 1 پr ت 8 -/di "dir> مr مg ح elsتي لgيه ه ي ه وق gت ي/br 1              iS"dir>پ 8-1/di "dir> مr مg ح elsتي لgيه ه ي r e خلي }رج/br 1              iS"dir>پ 8-2/di "dir> مr مg ح elsتي لgيه ه ي ه ي r s /br 1              پ8-3 مr مg ح elsتي بg /d/rn>str= jQueryه6-ول/br 1                     /i>str= jQueryه6-پ8-3-1 آse {rgک ( el)/br 1 /i>str= jQueryه6-                    پ8-3-2 آse پs (s ر)/d/rn>
str= jQueryه6-                    پ8-3-3 sse r ر (/i>str= jQueryه6-<)/d/rn>
str= jQueryه6-                    پ8-3-4 sbوک rg> (s ر)/br 1 d/rn>str= jQueryه6-                    پ8-3-5 bوک (s ر)/d/rn>
str= jQueryه6-                    پ8-3-6/di "dir> ت ر و بbوک rg> (sقف)/br 1 d/rn>str= jQueryه6-                    پ8-3-7/di "dir> ت ر و بbوک (sقف)/br 1 d/rn>str= jQueryه6-                    پ8-3-8/di "dir> ت ر و بbوک {r s تs ong مr (sقف)/d/rn>
str= jQueryه6-پr ت 9 -/di "dir>/d/rn>str= jQueryه6-ong ت{ ل ح elsت seره br گsر و }از ه /br 1 /iS"dir>              پ-9-1/di "dir> sرg>ب ylت{ ل ح elsت شيeه ه /br 1 d/rn>str= jQueryه6-str= jQueryه6-                    پ-9-1-1 شongه ه s ه/br 1 d/rn>str= jQueryه6-                    پ-9-1-2 شongه ه  دو }eرۀ عr /d/rn>
str= jQueryه6-                    پ-9-1-3 songه ه  /i>str= jQueryه6-< ylقی(sقفی)/br 1 d/rn><             پ-9-2/di "dir>  d/rn>str= jQueryه6-str= jQueryه6-ong ت{ ل ح elsت seره br گsر/br 1 d/rn>str= jQueryه6-                    پ-9-2-1 seره br گsر ر songۀ تک eرۀ ه/br 1 iS"dir>                    پ-9-2-2 /d/S"dir> d/rn>str= jQueryه6-<             /iS"dir>پ-9-3 مث ل ه sرg>ب ylت{ ل ح elsت جeره br گsر/br 1 d/rn>str= jQueryه6-str= jQueryه6-              پ-9-4 sرg>ب ylت{ ل ح elsت دsه /d/rn>
i>str= jQueryه6-
i>str= jQueryه6-10 -/di "dir> ی ه /br 1 /iS"dir> i>str= jQueryه6-
i>str= jQueryه6-11-/di "dir> ر ه bح سبۀ {r ه sح elsت /br 1 /i>str= jQueryه6-              پ-11-1/di "dir> گ نه ه b ف {r ه sح elsت /d/rn>
str= jQueryه6-              پ-11-2/di "dir> s ند)ح سبت دs /br 1 d/rn>str= jQueryه6-              پ-11-3 رg>ب ylت{ ل ح elsت d/rn>str= jQueryه6-ول/br 1 /i>str= jQueryه6-                    پ-11-3-1 /d/S"dir>کف { song e خe ک/br 1 d/rn>str= jQueryه6-                    پ-11-3-2 /d/S"dir>s ر { /i>str= jQueryه6-
str= jQueryه6-                    پ-/d/S"dir> i>str= jQueryه6-11-3-3 /d/ "dir>.i>str= jQueryه6-ول کف { e خe رج فضg کنترل نش ه/d/rn>

str= jQueryه6-                    پ-/d/ "dir>.d/rn>str= jQueryه6-11-3-4 sتص glse { تدg>ول sقف { /br 1 d/rn>str= jQueryه6-                    پ-11-3-5 /d/S"dir> d/rn>str= jQueryه6-ول s ه و s ر/br 1 /i>str= jQueryه6-                    پ-11-3-6 تص s ر{ sخ b e رج /d/rn>
str= jQueryه6-                    پ-/d/S"dir> d/rn>
str= jQueryه6-11-3-5 /d/S"dir>sتص glse }on باز ه b eره یbr گsر/d/rn>
کتب ه /iS"dir>مr } else { el ف el کتب س صل { elon د. 02166401004/d/ "dir>/de el کتب ele را  ) نی و آ utrong> کتب دs ut{ ت هم عsong باش ./de مr } else { _بحث9 , { بحث9 مr } else { , utrong> کتب{ r } else { , کتب{ آ st ن نظ نsی,  مr بع st ن نظ نsی, el کتب دg>نشگg>هی, utrong> کتب دg>نشگg>هی./d/ "dir>/de

m:brkBin m:nva="befرesn 1l > m:brkBinSub m:nva="--sn 1l > m:songlFTra m:nva="offsn 1l > m:dispDefn 1l > m:lM-ma 9 m:nva=""0" 1l > m:rM-ma 9 m:nva=""0" 1l > m:defJa m:nva=":c6pteGroup0" 1l > m:wrapIndc6ptm:nva="144"0" 1l > m:intLimtm:nva="subSup0" 1l > m:naryLimtm:nva="undOvr0" 1l > De SemiHhن<=truel De Qeronatه14ls" De Priority=99e1l >:Lae="S jQCounat267cn l > <<< << < Shadritn 1l > < Llitn 1l > < Grisn 1l > < Shadrin Acc6pt sn 1l > < Llis Acc6pt sn 1l > < Grid Acc6pt sn 1l > < Shadrin Acc6pt sn 1l > < Llis Acc6pt sn 1l > < Grid Acc6pt sn 1l > < Shadrin Acc6pt sn 1l > < Llis Acc6pt sn 1l > < Grid Acc6pt sn 1l > < Shadrin Acc6pt 4;">< Llis Acc6pt 4;">< Grid Acc6pt 4;">< Shadrin Acc6pt 5;">< Llis Acc6pt 5;">< Grid Acc6pt 5;">< Shadrin Acc6pt 6;">< Llis Acc6pt 6;">< Grid Acc6pt 6;"> l l r= jQ 1l /* "S jQ" Deinipat)s */1l tTabl.Mso Nfong Tabl { ms-r= jQ-nNns:= Table Nfongl; ms-tr= jQ-rowband6-:0in; ms-para-m-ma 9-bottom:10.0pt; ms-para-m-ma 9-lef>:0in; line-he"ng>:115%; ms-paa 9uatt):widow-ormphn; ryه6-

r >: #0EO PRODUCT DESCRIPTION ](o1l >r >div class=" "ng>cn l1l >r >r >: #0PRODUCT VOTE ](o1l >r : # stclass="hHkashop_total_vote" >(](or: #)1 /d/rn>](o1l stids=hHkashop_vote_status_1231elclass="hHkashop_vote_notificnatt)_mini">1l <
r >r >: #0EO PRODUCT VOTE ](o1l >r >: #0PRODUCT PRICE ](o1l >r 1l
70,000 utronل >
r >: #0EO PRODUCT PRICE ](o1l >r >
r >div class="lef>cn l1l >r >r >: #0PRODUCT CODE ](o1lstclass='hHkashop_produci_icod_lLli'o1l 1l >r >: #0EO PRODUCT CODE ](o1l1l >r 1l l1l >r >r >: #0ADD TO CART BUTTON AREA ](o1l >r >fero aectt)="/acadSemc-books/ena 9eeriri-books/architecture/produci/upip: caris methods=posts" 1l >r
r >input typss=hHhن" nNns="popup" value="1en 1l >r >input typss=hHhن" nNns="hHkashop_cari_typs_1231_0"1l >r ids=hHkashop_cari_typs_1231_0" value="carisn 1l >r >input typss=hHhن" nNns="produci_iaelvalue="1231en 1l >r >input typss=hHhن" nNns="module_iaelvalue=""0" 1l > >input typss=hHhن" nNns="adaelvalue="1en 1l >r >input typss=hHhن" nNns="ctrlelvalue="producisn 1l >r >input typss=hHhن" nNns="taskelvalue="upip: carisn 1l >r >input typss=hHhن" nNns="return_urle1l >r value="aHR0cDovL2JhbmtrZXRhYi5jb20vYWNhZGVtaWMtYm9va3MvZW5naW5lZXJpbmctYm9va3MvYXJjaGl0ZWN0dXJgl" 1lr >: #0EO ADD TO CART BUTTON AREA ](o1l1l >r >: #0COMPARISON AREA ](o1l >r >r >: #0EO COMPARISON AREA ](o1l >r >r <
r
r
r
r
:200px; text-aligncc6per;clear:both;e1l >r class="hHkashop_produci_immgs item-imgcn l >
= jQueposipat):reluatve; text-aligncc6per;clear:both;width:150px;m-ma 9: auto;e1l >r r class="hHkashop_produci_immgs_subdivcn l >

str= jQueryه6- d/rn> ectt)o: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; /iS"dir>/i>str= jQueryه6-ول/d/rn>/de ectt)o: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: "ng>.i>str= jQueryه6-.i>str= jQueryه6- ز>و r } else و s نهشst /br 1          . هدgف< d/rn> ectt)o: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: "ng>.i>str= jQueryه6-.i>str= jQueryه6- sلg ن/br 1              iS"dir20129-2/di "dir> نگهئ ue ر ٧ف>و ن/br 1              iS"dir20129-3 تب ه > sلg صيي/br 1 /br 1             iS"dir2012904/d/ "dir yl ع تب ه > sلg صي( s sهت كرب e) /br 1                           iS"dir2012909-1/di "dir> تب ه > sلg صيي ن دs ه > كشگg> ه /br 1             1  1                    sلg صيي بازeرنsه/br 1   sلg صيي e نsه/br 1   iS"dir(4)1 /d/S"dir sلg صييآگg> نsونسبse }هش ر ط ه/br 1   iS"dir(5)/d/S"dir> sلg ) s ط } elي { يهئ } el/br 1   iS"dir(6)1 /d/S"dir sلg { بئ نش ue sهت ut s ط } elه/br 1   iS"dir(7)1 /d/S"dir sلg صيي ر؅ e }ه { هؘي لٯه/br 1   iS"dir(8)1 /d/S"dir sلg صيي ر؅ e }ه sٯيe ت طrg> sحٯ/br 1   iS"dir(9)1 /d/S"dir sلg { sهت ue ؊ بئs e }ه لgطrg> sحٯ/dirn> ectt)o: rtl;m-ma 9- "ng>: 729pt; unicode-bidi: embed; text-align: "ng>.i>str= jQueryه6-.i>str= jQueryه6- تب > تبغ ؘي/br 1 d/ "dir201290904/d/ "dir تب > g>نظ ( gف )1 /br 1 d/ "dir201290954/d/ "dir تب > /br 1 d/ "dir2012909-6/di "dir> تب g { e> هي g { e> { ي /br 1 d/ "dir2012909-7/di "dir> تب > gطلg‌ ي/dirn> ectt)o: rtl;m-ma 9- "ng>: 369pt; unicode-bidi: embed; text-align: "ng>.i>str= jQueryه6-.i>str= jQueryه6- sلg صي( s sهت > { ص ،> ل و ص ) /br 1 d/ "dir20129-6/di "dir> yl ع تب > sلg صي( s sهت sت s سrgs) /br 1 d/ "dir20129-7/di "dir> ه sلg صي و تب /br 1 d/ "dir20129-8/di "dir> گو> sلg صي و تب /br 1 d/ "dir2012997/di "dir> ح> sلg صي و تب /br 1 d/ "dir20129107/di "dir> sلg صي و تب > نگ ب r } els /br 1 d/ "dir201291-1/di "dir> eرنsي { لsلg صي و تب /br 1 d/ "dir201291-2/di "dir> { sلg صي و تب /br 1 d/ "dir201291-3 مص sلg صي و تب /br 1 d/ "dir20129104/d/ "dir gط ژه( s تل‌ هؘي e ) /br 1 d/ "dir20129154/d/ "dir sلg و تب هؘيl gن/br 1 d/ "dir201291-6/di "dir> sلg /br 1 d/ "dir201291-7/di "dir> sلg صؘي ن/br 1 d/ "dir201291-8/di "dir> sلg ن لgي/br 1 d/ "dir20129197/di "dir> sلg ن ب sحكت u ت/br 1 4/dirn> ectt)o: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: "ng>.i>str= jQueryه6-.i>str= jQueryه6- حد sونصب yl ع sلg و تب ه /br 1             1 d/ "dir20138-2/di "dir> { حد slse { نصب sلg و تب ه /br 1             1 d/ "dir20138-3 e ت صب sلg و تب ه /br 1             1 d/ "dir2013804/d/ "dir yl e ت g و ه sلg و تب ه /br 1             1 d/ "dir2013854/d/ "dir yl e ت > {{ { ت مص sلg و تب ه /br 1             1 d/ "dir20138-6 l e ت تي sلg و تب ه /br 1             1 d/ "dir2013876 ي گهeرsلg و تب ه /br 1               e ٘ s سrgs s sلg ن صي و تب ه /br 1             1 d/ "dir2013896 e ٘ s سrgs s sلg ن دs ب ب sحٯ/br 1 1 d/ "dir20138-07/di "dir> e ٘ s سrgs s sلg /br 1 1 1 d/ "dir20138--1/di "dir> e ٘ s سrgs s sلg صؘه/br 1 1 d/ "dir20138--2/di "dir> e ٘ s سrgs s sلg ن لgي/br 1 1 d/ "dir20138--3 e ٘ s سrgs s sلg ن ب sحكت u ت/br 1 1 d/ "dir20138-04/d/ "dir e ٘ s سrgs s sلg ن دs ط } e { ؊لحeكيe ه ود s هؘي ب ط } sق eي ؁gs3 ectt)o: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; /iS"dir>/i>str= jQueryه6- دs ue ل sue ‌ ه3/de ectt)o: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: "ng>.i>str= jQueryه6-.i>str= jQueryه6-.i>str= jQueryه6-> l e دs كشگg>‌ ه3/de ectt)o: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: "ng>.i>str= jQueryه6-.i>str= jQueryه6-> l e دs كشگg>ه/br 1 /br 1 d/ "dir201-6 > e و ط e >> ي> , u } /br 1 1 d/ "dir 201--11 /d/S"dir كرب e sلg بئ نش >‌گ el> e و { بئهؘي ue ر ٧ , u } /br 1 1 d/ "dir2016-21 /d/S"dir كرب e sلg بئ نش >‌گ el> >‌ ه> { هؘي ue ر ٧ , u } /br 1 1 d/ "dir    2016--3 دs كشگg>٦هؘي ٧{ ت ue ل >‌ ه> ي نگg{, u‌ ش> ي ب ه،> بئs لg{ ٧ط > { ؊‌ هؘي } ectt)o: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; /iS"dir>/i>str= jQueryه6-/de ectt)o: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: "ng>.i>str= jQueryه6-.i>str= jQueryه6- ectt)o: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: "ng>.i>str= jQueryه6-.i>str= jQueryه6- تب ه ون ي e }ه { e { slي‌ هؘي هي نsرنs/br 1 1 d/ "dir201-9-2/di "dir> تب هؘي ي{ ا /br 1 1 d/ "dir201-9-3 عپ لgك ه و تب هؘي{ ا ectt)o: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: "ng>.i>str= jQueryه6-.i>str= jQueryه6-{ ا تب ه ectt)o: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: "ng>.i>str= jQueryه6-.i>str= jQueryه6- صب yl ع تب ه /br 1 1 d/ "dir201101-1/d/ "dir> { دs> ٘ صب تب ه /br 1 1 d/ "dir201101-2/di "dir> سrg>>د l تب ه /br 1 1 d/ "dir201101-3 سrg>{ ا دف{ gن تب ه /br 1 1 d/ "dir20110104/d/ "dir lر > ا تب ه دs sحٯ{ ع ب ع ي/br 1 1 d/ "dir20110154/d/ "dir sحٯ{ تب هؘي{ ف< d/rn> ectt)o: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: "ng>.i>str= jQueryه6-.i>str= jQueryه6- { l ب تب /br 1 1 d/ "dir2011-8-2/di "dir> دs تب d/rn> ectt)o: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: "ng>.i>str= jQueryه6-.i>str= jQueryه6- eا دs تب ه ectt)o: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: "ng>.i>str= jQueryه6-.i>str= jQueryه6- س>> صل یrong.1 d/S"dir021664010004/d/ "dir ی و utrong ک تبدs slse ٧ عزrone { بشng. { بح20 r } else { , utrong ک ت هی1 r } else { , ک ت هی1 نظg{ ٧ نsی,1 Š ع1 نظg{ ٧ نsی,1 بنک ک ت1eا نگg>ی,1 utrong ک ت1eا نگg>ی,  rgش> ف ی1ک ت, } ش> لgی ک ت. ectt)o: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: "ng>str= jQueryه6-

r >: #0EO PRODUCT DESCRIPTION ](o1l >r >div class=" "ng>cn l1l >r >r >: #0PRODUCT VOTE ](o1l >r : # stclass="hHkashop_total_vote" >(](or: #)1 /d/rn>](o1l stids=hHkashop_vote_status_1232elclass="hHkashop_vote_notificnatt)_mini">1l <
r >r >: #0EO PRODUCT VOTE ](o1l >r >: #0PRODUCT PRICE ](o1l >r 1l
50,000 utronل >
r >: #0EO PRODUCT PRICE ](o1l >r >
r >div class="lef>cn l1l >r >r >: #0PRODUCT CODE ](o1lstclass='hHkashop_produci_icod_lLli'o1l 1l >r >: #0EO PRODUCT CODE ](o1l1l >r 1l l1l >r >r >: #0ADD TO CART BUTTON AREA ](o1l >r >r >fero aectt)="/acadSemc-books/ena 9eeriri-books/architecture/produci/upip: caris methods=posts" 1l >r
r >input typss=hHhن" nNns="popup" value="1en 1l >r >input typss=hHhن" nNns="hHkashop_cari_typs_1232_0"1l >r ids=hHkashop_cari_typs_1232_0" value="carisn 1l >r >input typss=hHhن" nNns="produci_iaelvalue="123 sn 1l >r >input typss=hHhن" nNns="module_iaelvalue=""0" 1l > >input typss=hHhن" nNns="adaelvalue="1en 1l >r >input typss=hHhن" nNns="ctrlelvalue="producisn 1l >r >input typss=hHhن" nNns="taskelvalue="upip: carisn 1l >r >input typss=hHhن" nNns="return_urle1l >r value="aHR0cDovL2JhbmtrZXRhYi5jb20vYWNhZGVtaWMtYm9va3MvZW5naW5lZXJpbmctYm9va3MvYXJjaGl0ZWN0dXJgl" 1lr >: #0EO ADD TO CART BUTTON AREA ](o1l1l >r >: #0COMPARISON AREA ](o1l >r >r >: #0EO COMPARISON AREA ](o1l >r >r <
r
r
r
r
r
r >fero aectt)="http://bankketab.com/acadSemc-books/ena 9eeriri-books/architectures methods=posts"
l
40 60 80 100 ٧
>input typss=hHhن" nNns="limitstartelvalue=""0"n
stclass="hHkashop_resulis_cou6per">](o<: # /d/rn>](o1l
r >input typss=hHhن" l > rrnNns="filper_orlde_hHkashop_cmtgory_inferonatt)_menu_1296_417e l > rrvalue="a.orldedritn 1l >input typss=hHhن" l > rrnNns="filper_orlde_Die_hHkashop_cmtgory_inferonatt)_menu_1296_417e l > rrvalue="ASCtn 1l >input typss=hHhن"rnNns="066ffa2440ecbf4e02e685592fef09cc" value="1el/
r >
r >div class="hHkashop_submodulesel = jQueclear:both">1l >
HHkaShop Component powered by http://www.hHkashop.com ](o1l <: #0versat)oBus 9ess : 2.6.2 [1604081457] ](o
class=" "

="2"70"n <

="300pxcn class="footer-top "

class=";"
l
l
gی تt ی
l
l
ک <
eا 1 بنک { <
l
l
="470"borlde=""0"data-cke-saved-srcy=http://sarzam 9download.com/immgss/banndes/sdlogo/SDLogo_115x40.png" n <
="470"borlde=""0"n <
="470"borlde=""0"n <

ک : 63959911457335151 بنک ق ro د> (؊ng ؁gsی) /br شs >ح : 0103405008421261 بنک ق ro د> (؊ng ؁gsی) /br شs >ش ب: IR5805200000103405008421261 بنک ق ro د> (؊ng ؁gsی) /br gی ro : stids=cloakcaf43b57197deea755303831d2212cf7t gro رس>>gی ro /i>mbots>حrglse {ی1 .1 برro1 ید s یا e }ه ا ک tro ت eا trong