معرفی کتاب

قانون توانگريبانک کتاب ایرانیان


پول از شعور کيهان يا خرد کائنات سرشار است... پس در برابر گرايشهايي که نسبت به آن داريد، واکنش نشان مي دهد...زيرا قانون ذهن چنين است که هر چه را مورد قدرداني قرار دهيد، به سوي خود جذب مي کنيد و هر آنچه را مورد قدرداني قرار ندهيد، دفع مي کنيد. پس اگر به طرزي دلپذير درباره پول بينديشيد، آن را چندين برابر مي کنيد.در گفتگو با صدها هزار نفر از مردم درباره امور مالي شان دريافته ام که هر گاه پول کافي براي تأمين مخارجشان ندارند، به اين دليل بوده است که در امور مالي خودشان يا ديگري، پول را مورد سرزنش يا تحقير قرار داده اند.

 

 

 

 

{JN_newsletter}cost:0{/JN_newsletter}

 

اخيراً خانمي برايم تعريف کرد که به محض اينکه اين عقيده را کنار گذاشت که پول، چيزي کثيف و پليد است، آنقدر پول بدست آورد که توانست از مصرف آن به راستي لذت ببرد. شايد تعجب کنيد که چرا براي داشتن اوضاع مالي رضايت بخش تر، ايجاد گرايشي دوستانه و صميمانه نسبت به پول تا اين حد مهم است.يک بار مردي وارفته و بدحال که هم وضع سلامتيش خراب بود و هم بيکار بود و هم به شدت احساس تنهايي و بدبختي مي کرد، با من به گفتگو نشسته بود. به هنگام صحبت کوشيدم دريابم که کدام گرايش ذهني، او را به چنين وضع رقت باري انداخته است. برايم تعريف کرد که چه زندگي سختي را پشت سر گذاشته و مردم چه ناجوانمرديها در حق او کرده اند. چون گفتگو ادامه يافت، شروع کرد به انتقاد از سياستمداران واشينگتن که به چه شکل وحشتناکي پول اين مملکت را به مصرف مي رسانند.در کمال آرامش و ملايمت به او پيشنهاد کردم که اگر ميخواهد سلامت و توانگري و سعادتش به او بازگردد، بکوشد گرايشهايش را درباره مردم و به ويژه در مورد سياستمداران مورد بررسي مجدد قرار دهد. اگرچه طوري به من چشم دوخت که انگار در سلامت روانم شک کرده، سرانجام موافقت کرد که شيوه تفکر توانمندانه را بيازمايد.چند ماه بعد که به نزدم باز گشت، نتوانستم او را بشناسم. با چهره يي بشاش و درخشان، درباره آن روز سرد زمستان حرف زد که دفترم را ترک کرد و از بي پولي مجبور شد که همه راه تا شبانه روزي اش را پياده برود و حتي پول اتوبوس هم نداشت. وقتي به اتاقش رسيده بود، دريافت که به علت پذيرش و جذب بيدرنگ بعضي از گفته هايم، همه دردهاي جسماني اش او را ترک گفته اند.آن شب، پس از چند ماه، براي نخستين بار در آرامش به خواب رفت.چون هر روز انديشه توانگر را به کار گرفت، رويدادهايي اعجاب انگيز رخ نمودند. تندرستي اش را کاملاً بازيافت و چندي نگذشت که در کاري تازه و متفاوت وارد شد که مدتها آرزويش را در سر پرورانده بود. اين مرد گفت که تمام عمرش، پول وامور مالي و دولتمندان را به باد تمسخر گرفته بود و اينک مي فهميد که با اين کار چه بلايي سر زندگي خودش آورده بود.اين مرد سرانجام دريافت که هرگاه براي تأمين مخارجمان لنگ مي مانيم، اغلب به علت قدر ناشناسي از پول خودمان يا ديگري است.گاه مردم با گفتن اين که خودشان توانگر و مورد لطف و عنايت هستند، براي خودشان مشکلات مالي مي آفرينند. اگر خودتان را توانگر و ديگران را تنگدست ببينيد، در واقع طبق قانون عمل و عکس العمل، از آن موقعيت دعوت مي کنيد تا به سراغ شما بيايد. حتي رشک به پول ديگري، نشانه اين اعتقاد است که به اندازه همه برکت و نعمت وجود ندارد.پول چنان از هوش و خرد الهي سرشار است که با هرچه درباره اش بگوييد و بشنويد، همنوا مي شود و همان گونه به شما پاسخ مي گويد. دوستي بارها برايم تعريف کرد که هرگاه گرايشش نسبت به پول سرشار از قدرداني بوده، حتي در دوران رکود اقتصادي هم سفره اش همواره پر و رنگين بوده است.هرگز نخستين باري که اين جمله را در يکي از سخنراني هايم به کار بردم، فراموش نمي کنم:«از پول به صورت جوهر غني خدا قدرداني کنيد و براي اين قدرداني، دنبال هيچ عذر و بهانه يي نگرديد.اگر براي قدرداني تان دنبال عذر و بهانه بگرديد، پول از بهانه آوردن احمقانه شما منزجر خواهد شد و شما را دفع خواهد کرد.»اگر هدايايي به شما داده شده که به دردتان نمي خورند ونمي توانيد از آنها استفاده کنيد، اين مسأله را به زبان نياوريد. صرفاً به خاطر انديشه سخاوتمندانه يي که در پس آن نهفته است، هديه را بپذيريد و آنگاه با خوشحالي آن را به کسي بدهيد که مي تواند از آن استفاده کند. تنها زماني که نبايد هديه يي يا لطفي را بپذيريد، زماني است که کسي بخواهد از اين طريق به شما رشوه بدهد يا دوستي تان را بخرد يا برايتان تعهدي ايجاد کند. به سخاوت راستين، نخي وصل نيست و بستگي و بندگي نمي آورد.يکي از عبارات تأکيدي نيرومند که اگر همراه با تجسم مبلغ مورد نياز استفاده شود، براي تقويت ذهن سودمند است، چنين است:«همه درها گشوده اند و همه راهها باز و آزادند تا همه ثروتها به سوي من سرازير شوند. اکنون مبلغ...... نزد من مي آيد.»و«سپاس مي گذارم که اکنون ثروتمند و سالم و شادمانم و امور مالي ام در نهايت نظم الهي است. خدا را شکر که هر روز از هر جهت دولتمند تر مي شوم: شکوهمند و خردمند»هر گاه احساس افسردگي مي کنيد، به ياد آوريد که همواره پيش از طلوع موهبت تازه، تاريک است. نوميدي معمولاً نشانه آن است که جزر و مد امور در حال دگرگوني است و ديگر چيزي تا سحر نمانده. تا مي توانيد به سفر دروني خود ادامه دهيد تا در برون همه چيز خود به خود پيش برود. وقتتان را در کنار اشخاص موفق بگذرانيد. به ديدن محيط هاي زيبا و خيال انگيز و ساختمانهاي با شکوه و مغازه هاي دلپذير و دوست داشتني برويد. به محله هاي ثروتمند شهرتان برويد يا به ييلاقهاي بسيار زيبا و شکوهمند، آنجا که ثروتهاي خدا و انسان مشاهده مي شود. اگر فضاي باز بيرون در شما احساس استغناء پديد مي آورد، به دامن طبيعت پناه ببريد و روزي چند ساعت را در نور آفتاب و استنشاق هواي تازه و لذت از آرامش کوهها و درختها بگذرانيد.هر گاه وسوسه شديد که به جمع صاحبان انديشه هاي منفي بپيونديد، به تأکيد بگوييد:«در وجودم نشانه يي از انتقاد نيست. نه من از کسي انتقاد مي کنم، نه کسي از من. هماهنگي الهي در والاترين اوج خود، حاکم بر زندگي و جهان من است.»


خواه بخواهيد در کار فعلي خود بمانيد و يا کاري ديگر را از سر بگيريد، تکرار اين عبارت سودمند است:
«خرد لايتناهي اکنون در من و زندگي و امورم سرگرم کار است تا عالي ترين و والاترين خير و صلاحم را به انجام برساند، خرد لايتناهي شکست نمي خورد.»اگر به اين نتيجه رسيده ايد که کار کنوني شما رضايت بخش نيست، تکرار کنيد:«اکنون راههاي تازه زندگي و شيوه هاي جديد کار به من نشان داده مي شود. من محدود و مقيد به راهها و شيوه هاي گذشته ام نيستم. کار عالي و بي نظيرم را از راهي عالي و بي نظير تجربه مي کنم. کاري که بي درنگ به من رضايت کامل و درآمدي بي همتا مي بخشد».بگذاريد فني ساده و عملي را که از همين امروز مي تواند کمکتان کند تا توانگرتر شويد، به شما بياموزم. قدما معتقد بودند که در رقم «ده»، قدرت جادويي افزايش وجود دارد. از اين رو، از هم اکنون، هرگاه به پول مي انديشيد، (خواه اين پول درآمدتان باشد و خواه پولي که مي پردازيد و خواه مبلغ چک يا موجودي کيف پول يا پس انداز يا سهام)، ذهناً مجسم کنيد که ده برابر اين مقدار به سوي شما باز مي گردد.اين فني فرح انگيز و سحرآسا براي افزايش پول است. با هر رقمي که مواجه مي شويد، آن را ضربدر ده کنيد و منتظر باشيد تا از راههايي شگفت و بي همتا به سويتان آيد.ذهن به ارقام معين، فوراً پاسخ مثبت مي دهد.بانويي پس از شنيدن قدرت جادويي رقم ده در يکي از سخنراني هايم، تصميم گرفت که به جاي ده، پولش را ضربدر صد کند که ده برابر ده است. دو روز نگذشته بود که از يکي از همکارانش که از مدتها پيش به او مقروض بود، يک چک صددلاري گرفت!روزنامه ها و مجلاتي را بخوانيد که سرشار از تصاوير و تبليغات لباسهاي زيبا و چشمگير و خانه هاي فاخر و شکوهمند و تفريحات دلنشين و پرتجمل و همه چيزهايي است که آرزومند تجربه اش هستيد. بي وقفه تصاوير ذهني و دروني زندگي دلخواهتان را بسازيد و بسازيد و بسازيد.برنامه هايي که براي موفقيت خود در نظر داريد، در معرض انديشه ديگران قرار ندهيد. وقتي درباره آنها صحبت مي کنيد، اين مجال را بوجود مي آوريد که ديگران تکه پاره اش کنند.به ياد آوريد که همه موهبتها، پيشاپيش در حيطه جوهر وجود دارد. از طريق اميدي والا، تصاوير ذهني و انديشه و عمل توانگر، ارباب حيطه جوهر مي شويد، آنگاه مي توانيد هر آنچه را مي خواهيد، از آن بيرون بکشيد.اگر آرزوي استقلال مالي داريد، مدام ندا در دهيد:«هر روز، از هرجهت، به ياري خدا، صاحب استقلال مالي افزونتر مي شوم.»اگر توانگر نباشيد، نه به درد خودتان مي خوريد و نه به در ديگري. انساني که نخواهد توانگر باشد، نابهنجار است. زيرا زندگي بدون توانگري نابهنجار مي شود. صرفاً به اين دليل که مي توانيد کارهاي نيک بسيار انجام دهيد، نخواهيد توانگر شويد. از آنجا که فرزند پادشاه و فرزند خدا هستيد، توانگري حق مسلم شما و ميراث الهي شماست.وقتي راز توانگري زني را که شوهر قماربازش او را با چند بچه ترک کرده بود پرسيدم، گفت: هرگاه نياز مالي نزديک مي شد، بارها اين دعا را در دل تکرارمي کردم و آرام به آن مي انديشيدم: «بازايستيد و بدانيد که من خدا هستم»روزي که موعد پرداخت قسط خانه بود، مي بايست چهل دلار بپردازد، حال آنکه يک سنت هم نداشت. پس به آرامي به اين عبارت انديشيد که:«باز ايست و بدان که من خدا هستم. باز ايست و بدان که من خداوند در اين وضعيت، سرگرم کارم.»ساعتي بعد که مراقبه يک ساعته اش را به پايان رساند، خويشاوندي براي غذا دادن به او به خانه اش آمد. در حال صرف ناهار بود که همسايه يي داخل اتاق شد و در حالي که پولي را به دستش مي داد، گفت:« کلاس روز يکشنبه، تمام مدت به ياد تو بوديم. ديديم در خزانه بيش از مخارج لازم پول داريم، تصميم گرفتيم اين برکت را با تو تقسيم کنيم.» پولي که به زن داده شد، چهل دلار بود.خانمي خانه دار براي پرداخت دو صورتحساب که مي بايست تا پايان هفته مي پرداخت، به صد دلار نياز داشت و اوايل هفته هرگاه اين ترس به دلش راه مي يافت که چگونه بايد آن دو صورتحساب را بپردازد، بيدرنگ در دل خود تکرار مي کرد:«خداوند شبان من است، محتاج به هيچ چيز نخواهم بود.»جمعه صبح که مي بايست صورتحسابها را بپردازد، در ميان نامه هاي رسيده چکي به مبلغ صد و ده دلار يافت. چک از طرف شرکتي بود که چند سال پيش شوهرش براي آنها کار کرده بود!

قانون تشعشع و جاذبه
دليل اينکه در اين عالم فراواني هنوز فقر هست، اين است که بسياري از مردم اين قانون اصلي زندگي را نمي فهمند . اين حقيقت را در نمي يابند که براي قدرت جذب، نخست بايد بدهند و ببخشند.اخيراً که به ديدن افرادي از محله هاي فقيرنشين رفته بودم، بسيار زود دريافتم که آنها تنها «دست بگير» داشته اند در نتيجه در همان فقر دائمي خود بسر مي بردند. انسان همواره مي تواند چيزي محسوس يا نا محسوس را ببخشد تا موجب تماس او با خزانه بيکران خدا شود. همه ما چون مغناطيس هستيم و در مقام مغناطيس لازم نيست ثروت و کاميابي را به سوي خود بکشانيم.خانمي اخيراً برايم تعريف کرد از هنگامي که انديشه توانگر را در خود بيدار کرده است، همه افراد خانواده اش برکتهايي شگفت بدست آورده اند: برادرش رئيس شرکتي شده که در آن کار مي کند. دوخواهرش با حقوق ماهيانه يي کم نظير باز نشست شده اند. خواهري ديگر در اداره اش صاحب مقامي شده است که تا کنون زني صاحب آن مقام نشده بود. برادري ديگر نيز مدير عامل شرکتي شده است.بي ترديد درون و بيرون هر يک از ما قدرتي عظيم نهفته است. تکرار جملاتي از اين دست در روز، مي تواند اين انرژي نهفته را بيدار سازد:«از همين لحظه، هدايا و عطاياي خدا را در درون و پيرامونم برمي انگيزم و از هر جهت و هر دست، برکت، کامراني و کاميابي راستين به سويم مي آيد»
«هم اکنون همه چيز و همه کس مرا توانگر و ثروتمند مي سازد.»« من مغناطيسي مقاومت ناپذيرم که داراي قدرت جذب همه آرزوهاي الهي و خواستهاي درستم به سوي من است»«من کانون کائنات خويشم، سرشار از قدرت آفرينش. مي توانم همه آنچه را مي خواهم، بيافرينم»«اکنون تندرستي و کاميابي و شادماني را انتخاب مي کنم و مي پذيرم. اکنون برکتي بيکران را براي خويشتن وهمه مردمان برميگزينم»
 قانون خلأ
قانون خلأ، يکي از قدرتمندترين قوانين توانگري است. قانون خلأ در اصل چنين است: اگر در زندگيتان طالب موهبتي عظيم هستيد، بي درنگ خلأ بيافرينيد تا بتوانيد موهبت دلخواهتان را دريافت کنيد. به عبارت ديگر، خود را از شر آنچه نمي خواهيد خلاص کنيد تا براي آنچه مي خواهيد، جا باز کنيد. جوهر هاي نو نمي توانند در جايگاه آشفته بنشينند.اگر در گنجه لباس شما لباسهايي است که ديگر مناسب خود نمي يابيد، اگر در خانه يا محل کارتان لوازمي داريد که ديگر از آنها استفاده نمي کنيد، اگر در ميان دوستان و آشنايان، افرادي را مي يابيد که ديگر معاشرت با آنها را براي خود مناسب نمي يابيد، همه چيزها و روابط مرئي و نامرئي غير لازم را از زندگيتان بيرون برانيد و ايمان داشته باشيد که همه آنچه را به راستي مي خواهيد و آرزومنديد، به دست خواهيد آورد.عفو و بخشايش يعني رها کردن آرمانها و انديشه ها و باورها و احساسها و اوضاع و شرايط کهنه، به منظور جا باز کردن براي چيزي بهتر. بزرگترين فايده عفو و بخشايش اين است که خلأ مي آفريند و براي موهبتي تازه جا مي گشايد.براي بخشيدن ديگران در ذهن خود تکرار کنيد:
«عشق بخشاينده خدا ما را آزاد کرده است. عشق الهي اکنون ثمراتي نيکو و کامل مي آفريند و ديگر بار ميان ما، صلح و صفا برقرار مي شود. من تو را به ديده محبت مي نگرم و از شکوه و جلال، کاميابي ، توانگري و موهبتهاي تو به وجد مي آيم.»
اما هشداري که بايد در مورد رها کردن چيزهاي ملموس به شما بدهم: يک بار که سراغ گنجه لباسم رفتم، احساس کردم چه خوب است اگر همه لباسهايم را به خواهرم ببخشم، چون مدتي بود که لباس تازه يي در زندگيم پديدار نشده بود.پس از اينکه لباسها رابراي خواهرم پست کردم، با شادماني منتظر رسيدن لباسهاي تازه شدم، اما چند هفته يي گذشت و لباسي پديدار نشد. سرانجام دريافتم که هنوز ذهناً به آن لباسها چسبيده بودم و هر روز فکر مي کردم:«اگر هنوز آن لباس را داشتم، امروز مي پوشيدم.»
پس اکنون نوبت رها کردن راستين بود، رها کردن چيزهايي که فکر مي کردم رها کرده ام.. در ذهنم سراغ يکايک لباسها رفتم و به يکايک آنها گفتم: «آزادانه تو را رها کردم. کاملاً تو را رها مي کنم و مي گذارم بروي. تا آنجا که به من مربوط است، مأموريت تو در گنجه لباسهايم تمام شده و ديگر به تو نيازي ندارم.»
به راستي که چه زود لباسهاي تازه و زيبا در گنجه ام پديدار شدند.جالب اينجاست لباسهايي که دوستانم برايم هديه آوردند، همان لباسهايي بودند که در ذهنم مجسم کرده بودم گنجه خالي ام را پر خواهند کرد.
هيچ گاه از تنگدستي ظاهري خود يا اينکه خلأ ايجاد کرده ايد، با کسي سخن نگوييد. چه بسيارند افرادي که به علت سخن گفتن از تنگدستي خود، همچنان در مشکلات مالي خود برجا مانده اند. اکنون وقت آن است که بهترين ظروف چيني و نقره تان را استفاده کنيد وحتي اگر به صرف ساده ترين خوراک سرگرميد، در نور شمع غذا بخوريد.
 قانون خلاقيت
قانون خلاقيت داراي سه مرحله است:
1-داشتن طرح و برنامه و نوشتن آرزوهاي مربوط به آنها.
2-تجسم ذهني اين که طرح ها و برنامه ها به سرانجام دلخواه رسيده اند.
3-تکرار مدام عبارات تأکيدي مربوط به انجام کامل و عالي آنها.
قانون خلاقيت اين است که به جاي اينکه آرزوهاي ديرين خود را با اين بهانه که روياهايي محال هستند خفه و سرکوب کنيد، به طرزي سازنده به آنها بنگريد، يعني ببينيد که آرزوهاي راستين شما چيستند و آنگاه آنها را بنويسيد.همان طور که دکتر اميلي کدي مي گويد:«هرگاه آرزويي درست و نيرومند به سراغتان مي آيد، دست خداست که در ذهنتان را مي کوبد و مي خواهد موهبتي عظيمتر به شما عطا کند.»وعده کتاب مقدس اين است: «در خواست کنيد، که به شما داده خواهد شد. بطلبيد که خواهيد يافت. بکوبيد که براي شما باز کرده خواهد شد.»در کلاسهاي توانگريم از شاگردانم مي خواستم که آرزوهايي بسيار قطعي و معين را انتخاب کنند مثلاً مي خواهند به طور روزانه يا هفتگي يا ماهانه چقدر پول در آورند و همه اينها را در فهرست خود بنويسند. ضمناً از آنها خواسته مي شد به اينکه چگونه اين آرزوها برآورده مي شوند، فکر نکنند. نتايجي که به دست مي آوردند، بي همتا بود. نامه هايي از سراسر دنيا دريافت کرده ام که نمايانگر خرسندي ژرف آنها از به کار بستن اين قوانين است.در کلاسهاي توانگري اغلب اوقات اين عبارت را تکرار مي کرديم:«هر آنچه را بتوانيم تصور کنيم، به ياري خدا مي توانيم بدست آوريم.چه بسا ساده لوحانه بنمايد، اما معمولاً حقيقتهاي بزرگ و اسرار قدرتمند، ساده اند.»زني بازرگان از راهي ديگر قانون خلاقيت را بيدار کرد. در آغاز سال به جاي تصميم گيري براي ماههاي آينده، نامه يي به خدا نوشت و همه آرزوهايي که براي سال نو در دل داشت، صادقانه با خدا در ميان نهاد. آنگاه در پاکت را بست و آن را در کتاب مقدس نهاد. نزديک پايان سال، آن نامه را نشانم داد و گفت که همه آرزوهاي بزرگش برآورده شده اند.اما بايد اين هشدار را به شما بدهم که وقتي آرزوهايتان را مي نويسيد، با خودتان صادق باشيد. احساسها و آرزوهاي ژرف خودتان را بيان کنيد. با خودتان و آفريدگارتان صادق باشيد.يکي ديگر از راههاي ساده و موثر براي بيدار کردن قانون خلاقيت اين است که روز خود را با نوشتن فهرست کارها آغاز کنيم و با نوشتن خواستها و آرزوهايمان پايان دهيم. در پايان روز چند دقيقه مي نشينم و نامه يي تشکر آميز براي خدا مي نويسم. از همه موهبتها و کاميابيهاي آن روز، به شادي ياد مي کنم و سپاس مي گذارم.اگر تهيه فهرست از کارها و آرزوها در نظرتان بي اهميت جلوه مي کند، بگذاريد به شما بگويم که بسياري از افراد موفق اين شيوه را به کار مي گيرند، اما راز موفقيت خود را فاش نمي کنند.دو مهندس مشهور به طور محرمانه نشانم داده اند که دفترچه کوچکي را همواره در جيب بغل دارند و هر گاه کار و بار روزانه شان آشفته مي شود، به آن مراجعه مي کنند. در چنين مواقعي بيدرنگ خواستهايشان را در دفترچه يادداشت مي کنند. مي نويسند که مي خواهند چه رويدادهايي پيش آيد و امور به چه منوال بگذرد. هيچ کس به اين فکر نمي افتد که آنها به چه کاري سرگرمند. از اين رو در ميان مردم آنچه را مي خواهند، مي نويسند و بيدرنگ بر اوضاع مسلط مي شوند.اگر در مورد مسائل مالي تفاهم مي طلبيد، مخفيانه براي فرشته کساني که در اين کار دست دارند، نامه بنويسيد، آنگاه اين نامه ها را لاي کتاب مقدس خود بگذاريد.عارفان مي گفتند که هر کس فرشته يا ضمير برتري دارد. هر گاه نتوانيم از راههاي معمول به آن فرشته برسيم، بايد مخفيانه برايش نامه بنويسيم.عارفان از اين نيز پا را فراتر مي گذاشتند و مي گفتند که تماس با هفت سنخ از آدميان دشوار است. آسانتر است که براي تماس با آنها، به جاي بحث و گفتگو و استدلال از راههاي معمول، به فرشته شان نامه بنويسيد. با هر کسي که مشکلي داريد، به اين معناست که نتوانسته ايد از راههاي معمول به او برسيد. پس اگر بکوشيد که مخفيانه از طريق ضمير برتر يا فرشته اش به او برسيد، چه اشکالي دارد؟وقتي اوضاع و شرايط بر خلاف ميل شماست، هر روز به گوشه خلوت خود برويد و بنويسيد که مي خواهيد اوضاع و شرايط چگونه باشند. اين کار نه تنها به ذهنتان کمک مي کند که پيشرفتهاي دلخواهتان را بپذيريد، بلکه به سطح اثير مي رود و با ذهن نيمه هشيار همه کساني که در آن کار دخالت دارند، همنوا مي شود و همکاري و ياري آنها را برايتان به ارمغان مي آورد. شايد شيوه يي عارفانه بنمايد، اما اگر بتواند عملاً سودمند باشد و ثمراتي نيکو به بار آورد، چرا عارفي متجدد نباشيم؟وقتي درباره رويدادهاي گذشته مي نويسيد که مي خواستيد اوضاع و شرايط به گونه اي ديگر مي بود، انگار زهر آن وقايع ناخوشايند از خاطره تان زدوده مي شود. آنگاه اگر بخواهيد مي توانيد با کساني که در آن رويداد بر خلاف ميل شما رفتار کرده اند، ديگر بار رابطه يي درست و سرشار از تفاهم برقرار کنيد.هر روز به فهرست آرزوهايتان بنگريد و هر تغيير تازه اي را که لازم مي بينيد، در آن ايجاد کنيد. دست کم روزي پانزده دقيقه را صرف اين فهرست کنيد. به اين روش ساده بچسبيد و براي بهمني از ثمرات نيکو و شادي بخش آماده شويد. افزونتر از آنچه بتوانيد تصورش را بکنيد، به سوي شما مي آيد، زيرا کائنات مهربان خدا مي خواهد که توانگر و متبرک باشيد.گوته مي گويد: «آنچه را مي تواني يا مي انديشي که مي تواني، آغاز کن..در جسارت، نبوغ و قدرت و سحر و جادو نهفته است.»
 قانون تخيل
در روزگاري زندگي مي کنيم که دانشمندان علوم ذهني مي گويند انسان مي تواند آنچه را در تخيل خود تصور مي کند، بيافريند. به عبارت ديگر اگر در زندگيتان شاهد شکست و تنگنا هستيد، نخست آن را در ذهنتان تجسم کرده بوديد.دکتر اميل کوئه فرانسوي براي نخستين بار اعلام کرد که قدرت تخيل، بسيار نيرومندتر از قدرت اراده است و اگر تخيل و اراده با يکديگر در کشمکش و تضاد باشند، همواره تخيل پيروز مي شود.نخستين بار که در ايجاد تصويري ذهني مي کوشيم، اراده آن را نمي پذيرد، اما وقتي تصوير ذهني به اندازه کافي تکرار شد، هراندازه هم که براي قدرت استدلال، نامحتمل بنمايد، تخيل چاره اي جز پذيرش و تجلي آن ندارد.چون آرزومند موهبتهايي عظيمتر هستيد، بايد تصاوير ذهني آنها را در انديشه خود ايجاد کنيد. شايد استدلال بگويد: اين محال است! کوچکترين اهميتي ندهيد. شايد قدرت اراده تان بگويد: اين رؤيا بزرگتر از آن است که به وقوع بپيوندد. اگر دلاورانه به تخيل خود بچسبيد، آرزويتان را متجلي خواهد کرد.گاهي ثمرات نيروي تخيل بي درنگ است اما اگر برآورده شدن آرزويتان به طول انجاميد، مطمئن باشيد که ثمراتي عظيمتر از آنچه فکر مي کنيد، به سراغتان خواهد آمد.مهندسي براي آموزش قدرت تخيل، استفاده از چرخ اقبال را آغاز کرد. اين فرد اکنون صاحب يک شرکت ساختماني بزرگ چند ميليون دلاري است که همچنان با موفقيت کار مي کند. اين «چرخ اقبال» ابتکاري او، به افرادي بيشمار، کمکهايي معجزه آسا کرده است. (ادامه مطلب چرخ اقبال با مراجعه به کتاب در دسترس خواهد بود)اگر با استفاده از قدرت ذهن بخواهيم صاحب موهبتي شويم که حقاً از آن ديگري است، بايد بدانيم که به استقبال مشکلات رفته ايم. نبايد اين تصوير را به ذهنمان راه بدهيم که برکت و نعمت کسي از دست او گرفته شود و به سوي ما آيد. آنچه متعلق به ديگري است، حق الهي ما نيست.هر گاه مي بينيد ديگري صاحب چيزي است که شما نيز خواهانش هستيد، ميل به تملک آن نداشته باشيد و نکوشيد ذهناً آن را از آن خود مجسم کنيد و به سوي خود فراخوانيد. تنها دريابيد جاذبه اي که در آن موهبت مي بينيد، نشانه اين است که موهبتي مشابه آن براي شما در راه است. براي کمک به تجلي آن به خود بگوييد: من نيز با منشأ آن موهبت در تماسم. هم اکنون معادل الهي آن موهبت در راه است و به سويم مي آيد و من با سپاس آن را مي پذيرم.همچنين نبايد آنچه را خودتان نمي خواهيد تجربه کنيد، براي ديگري مجسم نماييد. زيرا تصاويري که از ذهنتان برون مي فرستيد، قهراً به سوي خودتان باز مي گردد.مادري پريشان از بدرفتاري پسرش، شروع کرد به اينکه هر روز آرام بنشيند و او را به شيوه دلخواهش مجسم کند. او را در استخري از نور و عشق مجسم کرد و به سيماي کودکي آرام و مؤدب و هماهنگ وشاد. پسرش نيز بتدريج همان صفات را از خود بروز مي داد و پس از چند ماه گويي او ديگر کودک پيشين نبود.زني که همسرش از آغاز زندگيشان چشم چراني را شروع کرده بود، نزدم آمد و گفت با اينکه هنوز چيزي از شروع زندگي ما نگذشته، اين سومين باري است که شوهرم چشم چراني مي کند. پس از سؤالات بسيار دريافتم که خودش اين ماجراي دروني را آغاز کرده و مدام از خود پرسيده بود اگر در آغاز ازدواجم اين امر پيش آيد، چه خواهم کرد؟ و البته اتفاق افتاد، زيرا خودش تجسم آن را آغاز کرده بود.درباره تصاوير ذهني خود بسيار محتاط و دقيق باشيد زيرا حتماً به وقوع مي پيوندند.از تخيل خود سود بجوييد و دفترچه حساب پس اندازتان را با ارقامي بسيار بزرگ ببينيد. يکي از دوستانم که آرزومند سفري به دور دنيا بود، درباره قدرت تخيل شنيد. بيدرنگ پيراهني خريد که طرح پارچه اش، نقشه جهان بود. اغلب اوقات اين پيراهن را به تن مي کرد و به سفر دور دنيا مي انديشيد. هنوز شش هفته از خريدن پيراهنش با طرح نقشه جهان نگذشته بود که راهي سفر اروپا شد.اين شيوه براي مرداني که مي خواهند همسرانشان شيک پوش تر و جذابتر شوند نيز بي نهايت سودمند است. به جاي تمرکز بر لباسي که در اين لحظه به تن دارد، همسرتان را به سيمايي مجسم کنيد که مي خواهيد به آن قيافه در آيد. اگر بدانيد ذهن نيمه هشيارش چه سريع پاسخ مثبت مي دهد، شگفت زده مي شويد.اگر اين حقيقت را دريابيد، متوجه مي شويد که براي بدست آوردن موهبتهايتان، لازم نيست وارد زور و پيکار شويد. به جاي همه اين کارها، آرام گوشه اي بنشينيد و آنچه را مي خواهيد، با همه جزئيات دلخواهتان مجسم کنيد و درباره آن تصاوير ذهني بگوييد: «اي پدر آسماني، اين موهبت يا موهبتي برتر را از خزانه بيکرانت به من عطا فرما، نيکي نامحدودت هم اکنون انجام خواهد پذيرفت»
 قانون فرمان
قانون فرمان چيزي تازه نيست. در سفر پيدايش مي خوانيم که يهوه براي آفرينش زمين گفت: بشود...و شد. واقعاً استفاده از قانون فرمان آسان است. پس از اينکه فهرست آرزوهايتان را تهيه و ذهناً مجسم کرديد که همه آنها به طور کامل به انجام رسيده اند، وقت آن است که آن جوهر را به صورت کلام در آوريد و فرمان دهيد تا اثير را به عمل بدل کند.به دانش پژوهان ذهن همواره اهميت ونفوذ کلام را آموخته اند. خردمندان مصر و ايران و هند و چين و تبت همواره به شاگردان خود آموخته اند که تنها زماني لب به سخن بگشايند که بتوانند کلامي سازنده بر زبان آورند. به علت آگاهي از خطر کلام کاهلانه، براي سنجش اينکه بر زبان آوردن کلامي خردمندانه است يا نه، معياري به اين شکل تعيين کردند:«آيا در اين کلام حقيقت هست؟ آيا در اين کلام محبت هست؟ و آيا بيان آن ضرورت دارد؟» حتي اگر حقيقت دارد اما محبت ندارد، پس بيان آن ضرورتي هم ندارد.صدها عبارت تأکيدي هست که ميتوانيد با استفاده از آنها به موهبت دلخواهتان فرمان تجلي بدهيد. نبايد در استفاده از آنها ترديد کنيد. مثلاً اگر درآمدتان کافي نيست يا کيف پولتان خالي مي نمايد، آن را ميان دو دست خود بگيريد و در گوشه خلوت خود چندين بار به صداي بلند بگوييد:«من برايت برکت مي طلبم و هم اکنون تو را براي ثروتهاي خدا که در تو و از طريق تو متجلي مي شوند، متبرک مي کنم.»وقتي با لذت غذا مي خوريد، براي خوراک و سفره خود برکت بطلبيد. وقتي لباس مي پوشيد، با سپاس و شادماني جامه خود را به تن کنيد.يکي ديگر از عبارات تأکيدي که شاگردان کلاسهاي توانگريم آن را بسيار قدرتمند يافته اند، اين است:«هم اکنون همه چيز و همه کس سبب توانگريم مي شود و من نيز هم اکنون موجب توانگري همه چيز و همه کس مي شوم.»
با تکرار مدام عبارت تأکيدي بالا، يک کارمند دولت به ميراثي پي برد که انتظارش را نمي کشيد و سالها ازآن بي خبر مانده بود.خانمها به اين عبارت فرمان توجه ويژه اي نشان دادند:«براي سلامت و جواني و زيبايي روزافزونم سپاس مي گذارم.»يکي از عبارات تأکيدي که من در آغاز روز تکرار مي کنم، چنين است:« با حمد و ثنا ثروتهاي بيکران خدا را پيشاپيش خود مي فرستم تا در اين روز، هدايت، پشتيباني و توانگرم کند. هر آنچه نيازمندم هم اکنون فراهم مي شود. موهبت غني و دلخواهم امروز مرئي و متجلي مي گردد.»شايد گوشه خلوتي نداشته باشيد و نتوانيد عبارات تأکيدي خود را به صداي بلند تکرار کنيد. در اين صورت هر روز بارها آنها را بنويسيد.همه دنيا آرزومند و مجذوب قانون فرمان است.از موهبتهاي غني خدا هرچه بخواهيد، مي توانيد بدست آوريد به شرط اينکه بهاي آن را با تکرار روزانه عبارات تأکيدي خود بپردازيد.پيشنهاد مي کنم به اين سه مرحله توجه کنيد:
1-هر روز فهرست موهبتهاي دلخواهتان را بنويسيد.
2-ذهناً مجسم کنيد که به آرزوهايتان رسيده ايد.
3-جسورانه و آگاهانه به ثمرات نيکو و نتايج دلخواهتان فرمان تجلي بدهيد.
 اگر هر روز با پشتکار و مداومت اين سه مرحله را به انجام برسانيد، نمي توانيد جلوي بهمن موهبتهاي نيکويي را که به سوي زندگيتان سرازير مي شوند، بگيريد.
قانون افزايش
کافي است احساس دولتمندي و کاميابي و بي نيازي را در خود ايجاد کنيد تا مردماني صاحب انديشه توانگر را به سوي خود جذب کنيد. مردم به طور ناخودآگاه به جايي مي روند که سرشار از فضاي افزايش باشد.وقتي در ذهنتان به ديگران انديشه افزايش عطا مي کنيد، ديگران به سوي شما کشيده مي شوند و بيدرنگ توانگرتان مي کنند. هر انديشه و گفتار و کردارتان بايد نمايانگر توانگري باشد، نوشته يي را که برخلاف توانگري است، نخوانيد و جدي نگيريد.وقتي مردم درباره اوضاع دشوار صحبت مي کنند، نه بايد ناراحت شويد و نه بايد در آن شرکت کنيد؛ مگر آنکه بخواهيد خودتان هم دچار همان تجربه شويد. بر عظمت ديدگاه و آرزويتان بيفزاييد تا شاهد پاسخي شويد که در تصورتان نيز نمي گنجد. شکست همان موفقيتي است که مي کوشد در مقياسي وسيع تر به سراغتان بيايد. بيشتر شکستهاي ظاهري، پي ريزي راهي به سوي پيروزي است.وقتي مردم مي کوشند به صورتي شما را پايين آورند يا تحقير کنند، نشانه بارز آن است که پيشرفت و موفقيت شما آنقدر چشمگير بوده است که ديگران آن را دريافته اند. در چنين مواقعي، نفسي عميق بکشيد و سپاس بگذاريد که کاميابي شما هم اکنون متجلي شده است.با تکرار اين عبارات، قانون افزايش را در خود بيدار کنيد:«اکنون سلامت کامل و ثروت بيکران و سعادت نامحدود را تجربه مي کنم. اين حقيقت دارد، زيرا جهان سرشار از مردماني نازنين و مهربان است که از هر جهت کمکم مي کنند. اکنون در حضور فرشتگاني بي شمارم و از يک زندگي شاد و جالب و رضايت بخش برخوردارم. به دليل تندرستي و خوشبختي و توانگريم، مي توانم به ديگران کمک کنم تا از يک زندگي شاد و جالب و رضايت بخش برخوردار باشند. همه انسانها مي توانند از موهبتهاي جهاني و کيهاني بهره مند شوند.»
به محض بر زبان آوردن کلام نيکو، موهبتهايتان آفريده مي شوند!
 قانون محبت و خير خواهي
هر روز آگاهانه چند دقيقه را به آفرينش محبت بگذرانيد. دراين چند دقيقه به تأکيد بگوييد:«اکنون به ياري خدا، آگاهانه و شادمانه، عشق الهي را در خودم و جهانم و زندگاني همه انسانها بيدار مي کنم و مي گسترانم.»هر روز بخواهيد که عشق الهي در وجودتان زنده شود.محبت رابه سيماي نوري درخشان ببينيد که شما را در آغوش مي گيرد و روشن و تابناکتان مي کند و به شما تعالي مي بخشد. ببينيد که محبت در يکايک ياخته هاي وجودتان نفوذ مي کند. اگر در زندگيتان نقاطي تاريک هست، ببينيد که در پرتو عشق الهي، روشن و زنده و تابناک مي شوند.به هر که سراسر روز مي بينيد، بگوييد:«بادا که عشق الهي در تو زنده شود.»الا ويلر گفته است: معيار خدا براي سنجش روحها، ميزان توانايي آنها در خرسند ساختن بهترين فرشته اش، يعني عشق است. به راستي که عشق شکست نمي شناسد.با تکرار عبارت «عشق الهي»، مي توان آگاهانه عشق الهي آفريد.اشخاصي که دشمن مي نمايند، کساني هستند که بيش از همه به نور عشق شما نياز دارند. خصومت آنها خود نشانه تشنگي روح آنها براي محبت شماست. هرگاه محبت کافي نسبت به آنها ابراز داريد، ناهماهنگي ناپديد خواهد شد.يکي از زيباتين کارهايي که مي توانيد در حق بچه ها بکنيد، اين است که مدام در دلتان برايشان تکرار کنيد:«من تو را به ديده محبت مي نگرم و جلال و کمال الهي تو را تحسين مي کنم. خدا دوستت دارد و هم اکنون عشق الهي در تو، و از طريق تو و براي تو متجلي مي شود.»هم اکنون به خودتان قول بدهيد که آگاهانه عشق الهي را در خويشتن و براي خانواده تان و نوع بشر ايجاد کنيد. آنگاه مي بينيد که مشکلات شما به راه حل بدل مي شوند و توانگريتان افزايش مي يابد. براي اين کار بسيار بگوئيد:«عشق الهي، پيشاپيش همه چيز را مي داند و هم اکنون به شيوه يي غني و شکوهمند، همه نيازها را برمي آورد. ثمرات نيکوي عشق الهي هم اکنون پديدار مي شوند.»
 قانون دعا
مي گويند دعا نيرومندترين قدرت کائنات است.يکي از بهترين راههاي دعا اين است که با چشمان بسته، صاف بنشينيد و در سکوت و در آرامش باطن، در ناحيه پيشاني تان نور خدا راببينيد . اين سکوت، اقتدار معنويتان را رها و متجلي مي کند.بانويي برايم نوشت:بيست سال بود که جز نفرت احساسي نسبت به شوهرم نداشتم اما به خاطر فرزندانم نمي خواستم از او جدا شوم تا اينکه عاقبت درباره قدرت دعا و حمايت عيسي مسيح شنيدم. پس هر روز پس از دعا مجسم مي کردم که با او ناهار مي خورد. حتي مجسم مي کردم که عيسي مسيح همراه او براي ناهار به خانه ما مي آيد و شوهرم به دستپختم و رفاه خانه مان افتخار مي کند.اکنون ثمره دعاهايم اين است که شوهرم از زمين تا آسمان عوض شده و ديگر آن مرد خودخواه و خشن و بي توجه و بي عاطفه پيشين نيست. اکنون همسري مهربان و انديشمند و با ملاحظه و پرمهر و شادي بخش است.دعاي نفي به شما کمک مي کند تا امور را همان گونه که هست، نپذيريد و انديشه هاي منفي درباره آنها را از ذهنتان بزداييد و راه را براي چيزي بهتر بگشاييد. دعاي نفي يعني اين گرايش که مي گويد:
«من اين وضع را تحمل نمي کنم يا با اين تجربه کنار نمي آيم و امور را همان گونه که هستند، نمي پذيرم. زيرا خدا دوستم دارد و تنها نيکي کامل و والاترين موهبتهاي او را مي پذيرم.»انسان به شدت نيازمند دعاي نفي است. شما بايد به دنبال آنچه نمي خواهيد، آنچه را مي خواهيد بر زبان آوريد. مثلاً وقتي مي گوييد:«نه، اين را نمي پذيرم.» بايد بگوييد: «به جايش اين يکي يا چيزي بهتر را مي پذيرم.»بعضي افراد دچار اين توهمند که ديگري مي تواند موهبتشان را از آنها بگيرد. اينجاست که بايد دعاي نفي و تکذيب را به کار بريد. در چنين مواقعي ندا دردهيد:«هيچ چيز نمي تواند با عطايايم بستيزد.» آنگاه مي بينيد که همه افراد و اموري که بر ضدتان مي نمودند، در جهت خدمت به شما حرکت مي کنند.وقتي مردم مي خواهند با حرفهاي منفي سرتان را درد آورند، آرام و خاموش در دلتان بگوييد: «نه، نه، نه، من نمي خواهم اين حرفها را بشنوم. من اين حرفها را لازم و درست نمي دانم.» يا آنها فوراً سر موضوعات سازنده مي روند يا شما را ترک مي کنند.يکي از ثمربخش ترين کارها براي حل هر مساله اين است که آرام بنشينيم و با چشماني بسته به عبارات زير بينديشيم:«راه حل الهي، والاترين راه حل است. من اکنون براي حل اين مساله، راه حل الهي را مي طلبم و راه حل الهي را مي پذيرم.»آدمي بايد زماني را به مراقبه و سکوت و آرامش روزانه اختصاص بدهد. راز اقتدار انسان، در مراقبه و سکوت روزانه او نهفته است.هنگام مراقبه مي توانيد انديشه تان را بر آيه هاي مقدس متمرکز کنيد، مانند:«خدايا دوستت دارم»، «خدايا تو را سپاس مي گذارم»، «خدايا در حضور تو هستم.»، «امروز، روز خداست و از امرز به وجد مي آيم.»، «در سکون و آرامشم.»
قانون اعتماد به نفس
يکي از بهترين راههاي اعتماد به نفس اين است که شب در بستر، پيش از آنکه به خواب فرو رويد، با انديشه هاي قدرتمند سرشار از اعتماد به نفس، به ذهنتان خوراک برسانيد. اگر در اين هنگام ذهنتان را از انديشه کاميابي و توانگري و ثمرات نيکو سرشار کنيد، ذهن نيمه هوشيارتان آنها را به صورت فرمان از شما مي پذيرد و فردايي توانگر و شاد و کامياب برايتان مي آفريند. يک از بهترين عباراتي که شب پيش از خواب مي توان تکرار کرد، اين است:«من به خواب مي روم، اما خدايي که در من است، بيدار مي ماند تا مسأله ام را با نظم الهي حل کند و مرا به کاميابي و شادماني و توانگري برساند.»عبارات تأکيدي براي ايجاد اطمينان و اعتماد به نفس:«خدا دوستم دارد. خدا هدايتم مي کند. خدا راه را نشانم مي دهد.»«همه موهبتهاي خدا از آن من است. مجبورم صاحب همه آنها باشم زيرا فرزند خدا هستم. همه آنها را هم اکنون مي طلبم و همه آنها هم اکنون پديدار مي شوند.»«قدرتم از خداست و از طريق قدرت مطلق او، قادر به انجام همه کارها هستم. همه اکنون ثمره کامل و بي همتا پديدار مي شود.»«عشق الهي مرا توانا و توانگر مي سازد، به هر کاري که دست بزنم، پيروز و کامياب مي شوم.»«خداوند شبان من است، محتاج به هيچ چيز نخواهم بود.»
«اکنون زمان توفيق الهي است. معجزه از پس معجزه مي آيد و برکتها و شگفتي هاي خدا هرگز از بارش باز نمي ايستند.»هرگاه در وضعيتي ترسناک قرار مي گيريد، بگوييد:«خدا مرا به دست فرشتگانش سپرده است تا در همه حال مراقبم باشند.»

(خرید انلاین کتاب و سفارش تلفنی کتاب)
www.bankketab.comبانک کتاب ایرانیان 02166401004
براي پرورش اعتماد به نفس، به مراجعان و شاگردانم توصيه مي کنم که هر روز به گوشه يي خلوت بروند و دست کم به مدت پنج دقيقه، به صداي بلند عبارات تأکيدي خود را تکرار کنند.يکي ديگر از راههاي پرورش اعتماد به نفس در خودتان و ديگران، آغاز قدرداني و تحسين و تمجيد از نکات مثبت ديگران است. با مردم مهربان باشيد و با کلامي مهرآميز آنها را به سوي تعالي و کاميابي سوق دهيد. شگفت اينجاست که کلام مهرآميزتان هزار برابر به سوي خودتان باز مي گردد.

 

 

 

نظرات کاربران
تصویر امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید
شماره کارت
6395991145733515
شماره حساب
010340500842126
شماره شبا ملی
IR580520000010340500842126
بنام آقای محمد صادقی Mohammad Sadeghi