۰

مبحث14 تأسیس مکانیکی مقررات ملی ساختمان کدمحصول : az14

وضعیت محصول :
قابل تهیه
220,000 ریال قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
500 g

مشخصات فنی

توسعه ایران
دفتر امور مقررات ملی ساختمان
وزیری
9789647588942

توضیحات این محصول

مبحث14_تأسیس مکانیکی(مقررات ملی ساختمان)

فصل يكم- الزامات قانوني

14-1-1- حدود و دامنه كار
14-1-2- تعاريف
14-1-3- استاندارد
14-1-4- تغيير مقررات
14-1-5- ساختمانهاي موجود
14-1-6- نگهداري
14-1-7- گسترش، تغيير، تعمير
14-1-8- تغيير كاربري
14-1-9- تخريب
14-1-10- مصالح
14-1-11- مدارك‌فني
14-1-12- بازرسي
14-1-13- نظامات اداري

فصل دوم- تعاريف

فصل سوم- مقررات كلي

14-3-1- كليات
14-3-2- پلاك گذاري
14-3-3- حفاظت ساختمان
14-3-4- محل دستگاهها
14-3-5- نصب دستگاهها
14-3-6- فضاهاي دسترسي

فصل چهارم- تعويض هوا(تهويه)

14-4-1- كليات
14-4-2- دهانه‌هاي ورود و تخليه هوا
14-4-3- تهويه طبيعي
14-4-4- تهويه مكانيكي
14-4-5- تخليه مكانيكي هوا

فصل پنجم- كانال كشي

14-5-1- حدود و دامنه كاربرد
14-5-2- كليات
14-5-3- پلنوم
14-5-4- ساخت كانال هوا
          14-5-4-1- كليات
          14-5-4-2- كانالهاي فلزي
          14-5-4-3- كانالهاي غيرفلزي
          14-5-4-4- كانالهاي‌قابل‌انعطاف

14-5-5- نصب كانال هوا
          14-5-5-1- كليات
          14-5-5-2- درزبندي
          14-5-5-3- آويزها و تكيه‌گاهها
          14-5-5-4- نصب زيرزمين
          14-5-5-6- حفاظت كانال هوا
          14-5-5-7- دريچه هوا

14-5-6- عايق‌كاري كانال هوا
          14-5-6-1- كليات
          14-5-6-2- عايق كانال در خارج ساختمان
          14-5-6-3- عايق كانال در داخل ساختمان

14-5-7- دمپر آتش
          14-5-7-1- محل دمپر آتش
          14-5-7-2- ساخت و نصب
          14-5-7-3- دريچه دسترسي

فصل ششم: تعويض هوا و هودهاي آشپزخانه

14-6-1- كليات
          14-6-1-1- حدود دامنه
          14-6-2- طراحي، ساخت و نصب هود
                    14-6-2-1- كليات
                    14-6-2-2- ساخت هود
                    14-6-2-3- فيلتر روغن
                    14-6-2-4- ظرفيت هود
                    14-6-2-5- نصب هود

          14-6-3- تأمين هواي هود
                     14-6-3-1- كليات
                    14-6-3-2- مقدار هواي جانشين

         14-6-4- كانال‌كشي تخليه هواي هودها
                    14-6-4-1- كليات
                    14-6-4-2- ساخت كانال
                    14-6-4-3- عايق‌كاري
                    14-6-4-4- نصب كانال

14-6-5- مكنده‌هاي برقي و دهانه تخليه هوا
                    14-6-5-1- مكنده برقي
                    14-6-5-2- دهانه تخليه هوا

فصل هفتم: ديگ و آب‌گرم‌كن

14-7-1- حدود و دامنه كار
14-7-2- آب گرم‌كن و مخزن تحت فشار
14-7-3- ديگ آب گرم و بخار
14-7-4- شيرها
14-7-5- لوازم اندازه‌گيري
14-7-6- كنترل سطح پايين آب
14-7-7- شير اطمينان
14-7-8- لوازم كنترل و ايمني
14-7-9- مخزن انبساط

فصل هشتم: دستگاههاي گرم‌كننده و خنك‌كننده ويژه

14-8-1- حدود و دامنه كار
14-8-2- كليات

14-8-3- شومينه(بخاري ديواري)
                    14-8-3-1- شومينه ساختماني با سوخت جامد
                    14-8-3-2- شومينه با سوخت گاز

14-8-4- بخاري خانگي
                    14-8-4-1- بخاري خانگي نفت‌سوز با دودكش
                    14-8-4-2- بخاري خانگي گازسوز با دودكش
                    14-8-4-3- بخاري خانگي گازسوز بدون دودكش
                    14-8-4-4- بخاري خانگي برقي

14-8-5- كوره‌هاي هواي گرم
                    14-8-5-1- كوره گرم‌كننده مستقيم
                    14-8-5-2- كوره هواي گرم با گردش هوا

14-8-6- آب گرم‌كن خانگي
                     14-8-6-1- آب گرم‌كن نفت سوز با مخزن ذخيره
                     14-8-6-2- آب گرم‌كن گازسوز با مخزن ذخيره
                     14-8-6-3- آب‌گرم‌كن گازسوز فوري بدون مخزن ذخيره
                     14-8-6-4- آب گرم‌كن برقي با مخزن ذخيره

14-8-7- گرم‌كننده برقي سونا
14-8-8- كولر گازي
14-8-9- كولرهاي آبي

فصل نهم: تأمين هواي احتراق

14-9-1- حدود و دامنه كار|
14-9-2- كليات
14-9-3- تأمين هوا از داخل
14-9-4- تأمين هوا از خارج
14-9-5- تأمين هم‌زمان هوا از داخل و خارج
14-9-6- تأمين مكانيكي هوا
14-9-7- دهانه‌ها و كانال ورود هوا

فصل دهم: لوله‌كشي

14-10-1- حدود و دامنه كار
14-10-2- طراحي لوله‌كشي

14-10-3- مصالح لوله‌كشي
                   14-10-3-1- كليات
                   14-10-3-2- شرايط كار سيستم
                   14-10-3-3- انتخاب لوله
                   14-10-3-4- انتخاب فيتينگ
                   14-10-3-5- انتخاب فلنج
                   14-10-3-6- انتخاب انتخاب شير
                   14-10-3-7- اتصال

14-10-4- اجراي كار لوله‌كشي
                   14-10-4-1- كليات
                   14-10-4-2- تكيه‌گاه(بست)
                   14-10-4-3- شيرگذاري

14-10-5- آزمايش
                   14-10-5-1- كليات
                   14-10-5-2- آزمايش با آب
                   14-10-5-3- آزمايش با گاز

14-10-6- عايق كاري
                   14-10-6-1- كليات
                   14-10-6-2- ضخامت عايق
                   14-10-6-3- لزوم عايق

فصل يازدهم: دودكش

14-11-1- حدود و دامنه كار

14-11-2- الزامات عمومي طراحي
                   14-11-2-1- كليات
                   14-11-2-2- دودكش با مكش طبيعي
                   14-11-2-3- دودكش با مكش مكانيكي

14-11-3- دودكش قائم فلزي
                   14-11-3-1- كليات
                   14-11-3-2- دودكش با دماي پائين

14-11-4- دودكش قائم ساختماني
                   14-11-4-1- كليات
                   14-11-4-2- دودكش با دماي پائين

14-11-5- لوله رابط دودكش
                   14-11-5-1- كليات
                   14-11-5-2- ساخت
                   14-11-5
-3- نصب

فصل دوازدهم: ذخيره و انتقال سوخت مايع

14-12-1- حدود و دامنه كار

14-12-2- مخازن سوخت مايع
                   14-12-2-1- كليات
                   14-12-2-2- ساخت مخازن
                   14-12-2-3- مخازن زيرزميني
                   14-12-2-4- مخازن‌خارج‌ساختمان روي زمين
                   14-12-2-5- مخازن‌داخل ساختمان
                   14-12-2-6- مخزن تغذيه روزانه

14-12-3- لوله‌كشي سوخت مايع
                   14-12-3-1- كليات
                   14-12-3-2- لوله هواكش مخازن
                   14-12-3-3- لوله پركن مخازن
                   14-12-3-4- لوله رفت و برگشت
                   14-12-3-5- سطح نماي مخازن
                   14-12-3-6- انتخاب مصالح

14-12-4- آزمايش
                   14-12-4-1- كليات
                   14-12-4-2- مخازن
                   14-12-4-3- لوله كشي

فصل سيزدهم: تبريد

14-13-1- حدود و دامنه كار
14-13-2- كليات

14-13-3- مبردها
                    14-13-3-1- كليات
                    14-13-3-2- طبقه‌بندي مبردها
                    14-13-3-3- گروه‌بندي مبردها

14-13-4- طبقه‌بندي سيستمهاي تبريد

14-13-5- كاربرد سيستمهاي تبريد در ساختمانهاي مختلف
                     14-13-5-1- طبقه‌بندي ساختمانها با كاربريهاي مختلف
                     14-13-5-2- الزامات كاربرد سيستمهاي تبريد

14-13-6- الزامات كلي در موتورخانه سيستم تبريد
                     14-13-6-1- الزامات ساختمان موتورخانه
                     14-13-6-2- آشكارساز مبرد
                     14-13-6-3- دستگاههاي با سوخت مايع يا گاز
                     14-13-6-4- تعويض هوا
                     14-13-6-5- لوله تخليه شيراطمينان

14-13-7- الزامات‌ويژه درموتورخانه‌سيستم‌تبريد
14-13-8- لوله‌كشي‌سيستم‌تبريد
14-13-9- آزمايش در كارگاه

فصل چهاردهم: كاهش فاصله مجاز

14-14-1- حدود و دامنه كار
14-14-2- كليات
14-14-3- جدول كاهش فاصله‌ها

پيوست هاي مبحث چهاردهم

پيوست 2واژه‌نامه فارسي- انگليسي

جهت خرید کتاب های مقررات ملی ساختمان با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

 

بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

مقررات ملی ساختمان_مبحث14 , مبحث14 مقررات ملی ساختمان, خرید کتابهای مقررات ملی ساختمان, کتابهای آزمون نظام مهندسی,  منابع آزمون نظام مهندسی, بانک کتاب دانشگاهی, خرید کتاب دانشگاهی,

نظرات کاربران
تصویر امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید
شماره کارت
6219861030390552
شماره حساب
۸۰۲۸۰۰۴۱۰۹۶۴۲۱
شماره شبا ملی
IR190560080280004109642001
بنام آقای محمد صادقی Mohammad Sadeghi