سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس بگیرید
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب

ادبیات موضوعی میکرو طبقه بندی گاج

ادبيات موضوعي  میکروطبقه‌بندی گاج

* شامل ادبيات سال دوم، سوم و پيش‌دانشگاهي + زبان فارسي سال سوم

*تنها كتاب آموزشي كشور به روش‌تيپ‌بندي

 تيپ‌بندي، پرسش و آموزش جامع هر شش مبحث زبان و ادبيات فارسي شامل:

1. قرابت معنايي: اصول تشخيص تناسب معنايي، زنجيره‌ي مضمون‌هاي مرتبط

2. زبان فارسي: آموزش نكته به نكته لابه لاي پرسش‌ها، شگردهاي شمارش و تفكيك

3. آرايه‌هاي ادبي: الگوهاي شناخت صور خيال، شيوه‌هاي اولويت‌بندي و ترجيح آرايه‌ها

4. معني واژه: فهرست تكميلي واژگان بيرون از واژه‌نامه‌ي كتاب درسي، معرفي مشابهت‌هاي فريبنده

5. املاي واژه: تحليل صورت‌هاي مختلف غلط املايي و رسم‌الخطي

6. تاريخ ادبيات: بررسي انواع اطلاعات «غلط‌انداز» درباره‌ي مولفان، آثار و ويژگي‌هايشان

 

 

450,000 ریال

پاسخ نامه ادبیات موضوعی گاج

پاسخ‌نامه‌ی ادبیات موضوعی  میکروطبقه‌بندی گاجویژگی های کتاب:

    پاسخ نامه تشریحی ادبیات موضوعی میکرو شامل شش مبحث زبان و ادبیات فارسی: قرابت معنایی ،زبان فارسی، آرایه های ادبی، معنی واژه، املای واژه و تاریخ ادبیات
    همراه با شرح گزینه درست و بررسی دلایل نادرستی سایر گزینه ها
    تاکید بر نکات کلیدی و پرکاربرد
    اعلام موارد مغایرت آزمون سراسری و کتاب درسی
    تعیین تکلیف موضوعات محل اختلاف
    براساس آخرین تغییرات کتاب درسی
    مطابق با آخرین تغییر طراحان آزمون سراسری
    به همراه کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور 95
    چاپaj/pre-. -عیۧخلورن ک: 288 />
 >

 ت>

nput type="hidden" id="votashop_vote_ok_r_id_589"9value="car
(-->
4501900 ریال

ادان انگلیسی

strong> <ان انگلیسی /> > ong>

*تز یه ه 3 ر۱سش و ا كگزینه ه، کتةورهای سراسری داراد

*تزوزش ن٧ر؄ شبحثانزیه څ دا سبان اند

*تزوزش نٯی‌هدا هد عل آخالات اختلف غلگقاتیسرینامه‌ی ی کتالای شریحی ا>

*تزوزش نٯۧت کل۲ ید

*تز یه هاژه و مه‌ی ادمع هتاب دی ی کرسی

*تز همراه ک٧ژه ن بيرج از کشوب دزةوره>

*r="rtl">  nput type="hidden" id="votashop_vote_ok_r_id_589"91alue="car

(-->
4503300 ریال

ادیکتالاaکرو طبقه بندی گاج">

ادیکتالاaکرو طبقه ببندی گاج

rong>ا*ختتامر؀ی ادد لا

ong>

* gn:ceight"> -ا لو،وزش نٯژٌۧبرال

* gn:ceight"> -ا م، سوجيح تشوجد" پر ب، :امل ششسي،مه‌ی ی کتاید عدا ه سروزش نٯ كگهاي ،زيح ت>

* gn:ceight"> -ا م

* gn:ceight"> -راٱه٧ژٌۧدل سولو؈التی بير؅راه ک٧سش‌ها، کتا كگزینه هبنا>

* gn:ceight"> -ا هي انمموسش‌ها، ا٪ا كگیي هبنكت؃تٱهای اناسری اطبموٌ ا ك؊،م آ،سرینای اكل شلشریح آ/p>

6. gn:ceight"> -؅راه با شرت صی ادمموحثاندیکتةورهه ه سراٱهٱی دع>

 

nput type="hidden" id="votashop_vote_ok_r_id_589"92alue="car
(-->
4503800 ریال
پعدو ادجي هتةورهٌکرو طبقه بندی گاج">

pyle="posdireon="/: rtl; p" v-pacht"> : 5marrgin: "cht"> : 12marrfain-fneely: Btle=r,Bme=zmatn,Tahoma,Arialrrfain-e: {x:14marlt=":ceight"> دو ادجي هتةورهٌکرو طقه ببندی گاج

*تزجيح ت؄یح تش س؄یح تاد ط بيممسر٧ل<ت>

*تز هي هت؅ل شر ب ؈ پيال*تز یئی ادۧت کتاد" کر همدیهٱگثام؄*تز یثامل

*تاسخ ن سبممسرؤ*تز یئی اصاي ۱سش و ا كگینه هبنادلف میم؄<ه ا شرییرات کتاب درسی

*تز یئی اتممساسش‌ها، کتا كگینه هبناتةورهای کراسری و کبموٌ گشکر،م ؄<ه ا شرییرات کتاب درسی
<

nput type="hidden" id="votashop_vote_ok_r_id_589"93alue="car
(-->
450,000 ریال

پاسخ‌نامه‌ی ادلیحی اددو ادجي هتةورهٌکرو طاجویژگی های کتاب:

    پاسخ ندلیحی اد سبممسرؤ    پز یئم؄    بهوزش ن٨قطلدثات ککب٧ل<تاسخ ٪یج    بهشاآبت؀راحاۄگاؤ/>    به ل    پز یئيممسر٧ل<تهتة کآو ي ۄ ط لاقانیيت،ز ه ٴت يوbr />    اتخصكتزشبيالات اخ؀؈ پور ؃گ>/>    به هاٱاه بتةورهای کراسری و و خارج از کور 95br />    چاپaj/pre-.-یۧخلورن ک:328> <

nput type="hidden" id="votashop_vote_ok_r_id_589"94alue="car
(-->
4501800 ریال

strong> <تيمدقه بندی گاج"> > ong>

* gn:ceight"> زجف لریه سبی٪اب دی ی کرسی

* gn:ceight"> زجف ل،سش‌ها، خاةها، کتاب دی ی کرسی

* gn:ceight"> ز هي ه،سش‌ها، کتا كگینه هبناتةورهای کراسری و و خارج اور 95>

* gn:ceight"> تاب دو ه س؇ ها س /ند بدبي؊ ۄح ه،نیوابطقه >

* le="post-align:cen ht"> ;"r="rtl">  nput type="hidden" id="votashop_vote_ok_r_id_589"95alue="car

(-->
4503000 ریال

strong> <سخ نشتيمتةوره> ong>

*trong> <سخ ننامه‌ی ادلیحی ا+رسی<مه‌ی ، کتاج ها> ong>

*tزجحیتا شبحات۪اب دی ی کرسی

*تاسخ نی ، کتا شلشریحی ا؇ ه س319۱سش وی تا كگینه هبنا>

*تابطه ي؊ ۄرین تغییرات کتاب درسی

* le="post-align:cen ht"> ;"r="rtl">  nput type="hidden" id="votashop_vote_ok_r_id_589"96alue="car

(-->
4505000 ریال

strong>  pan>ویژگی های کتاب:

    پرج ئيممسرسش وای کتا كگینه ه کراتا ستةورهای کراسری و و خارج از کور 95>/>    پرج ئٱسش وای کتا كگینه ه کابتیبمووو ي کراسری و ج"> کبموٌ گشکر،م>/>    پرج ئيممسر ب ؈ومن ت<تام    ارج ئي ل ڲ 4ریی اور شر ب، brةانن د <تهخااقه" به />    ارج ئ691یسش‌تا كگینه ه کابتیب ه س؇ن ابوزش ا٧نی ۧدنباع /٩ررد؈ 1ریهفصل />    ار هاٱاه بتةورهای کراسری و و خارج از کور 9595p/>    چاپaj/pre-.-یۧخلورن ک:384>

nput type="hidden" id="votashop_vote_ok_r_id_589"97alue="car
(-->
4502900 ریال

pyle="post-align:cen ht"> ;"r="rtl"> pan>

;"r="rtl"> nput type="hidden" id="votashop_vote_ok_r_id_589"98alue="car

(-->
4504900 ریال

ptrong> <" رر، کهاکرو طدقه بندی گاج"> />
کبموٌ يان،م>a

 <يرد؈ 1رpan> هفصل a

 < pong>  nput type="hidden" id="votashop_vote_ok_r_id_589"99alue="car

(-->
4502900 ریال

h4trong> <سخ ن،مه‌ و ریحی اا" رر، کهاج"> trong>

h4tp>

*تاسخ نی ی اٴوه‴لشریيانه انيز ک 3 ریسش‌تا كگیي هبنا a

*ترج ئی اٱوت؃لياٴٌسشو هوقاتۈاقصک٧وت>

*ترج ئی اٱسش‌ی ی خامي ی ، انيترۄگاسخ ن،سش‌ی ی ا٪ا كگیي هبنا>

   nput type="hidden" id="votashop_vote_ok_r_id_589600alue="car

(-->
4504900 ریال

strong> <شتٱال ن ااهي<ا2اکرو طدقه بندی گاج"> />
;"r="rtl">کرو طدقه بندی گpan>

;"r="rtl">

;"r="rtl">

;"r="rtlltr">اع ان: کن؄اق٪،ر نگق،رؤ

;"r="rtlltr">ذااکن:ۄگق،رؤم ٧ل<ۄگ، ،ی ، ا؅بت<ا؇ ستةوره و؆ کز همه ی ؆،ڭاتۅج">م ةب٩ع ام ری ی ی  ذاب٩کن؄ج">ن ،سخ نة/وم.>

;"r="rtlltr">رۄگةام ؈ دگ؈؄و؈ٌ کن؄اقئم نگق،اسخ نی ی ةب٩کنوع؈اع ة/وما اد؈ٌی ری ؅د ع٧مگهی م.؈رۄگا، ری ی ی ند

;"r="rtlltr">ما:ۄگق،اسخ نی ی ةانات۱گ؈روت ٪ةدی و ةه <ادلدٯف د؆اد کزری ی ی رد علری م ج"> و ؾمای ی ادک٨ه وامای ی ؆ی ع٪و windows قسراج ٌ ی .>

;"r="rtlltr"> چVIP٩رر <هباتاه‴لEngihers-P_imhers ؈؅> فف sity important >

;"r="rtlltr">و ن ڬ ک:ۄؤ/و ری .>

;"r="rtlltr"> <ا رن، د: خع /ما٧ناتۅ کنق،ر، ر ن کدخ؅ی ی ٪،خ؈لتةوره هي< ةب٩د <د.>

;"r="rtlltr">با ی ی ردڨنشد:ر، ر نگ؈کنڬ ن کةر؆ی ؆ /م؆ کتةوره هي< ةب٩د <د>

;r="reon="/n htl; vere_li-bidi: embed 

n clalang="FA">تلي طه سبطٴوب درسی<اهگقاتیسش‌ی ی ا٪ا كگیي هبناpan>

;r="reon="/n htl; vere_li-bidi: embed 

n clalang="FA">ج ئی اٱسش‌ی ی ا٪ا كگیي هبنازركيي٪،خ؈لدخ٧تٱهی ی ا"> ي> o>

;r="reon="/n htl; vere_li-bidi: embed 

n clalang="FA"> هی<اٴسش‌ی ی ا٪ا كگیي هبنااتٱهی ی ااسری انخل و خارج اشور ب> o>

;r="reon="/n htl; vere_li-bidi: embed 

n clalang="FA">راه کٯ الدييت؃ب درسی<ا> o>

;r="reon="/n htl; vere_li-bidi: embed 

n clalang="FA">  ٪/م ؊؈شن ؈/span>

;"r="rtl"> < pong>  nput type="hidden" id="votashop_vote_ok_r_id_589602alue="car

(-->
4502700 ریال

ان اخاا لتف <ش ةرو طاج">

h4trong> <ان ا ی ی ا لتی <ش٪ةوره ةرو طاج"> />
 <تترک٪ةدسبشتی ، ه سبری ثن شتی اد گ ّتو؄ام، ؆ /م /گpanng> ;">ع ‴ rong> <ا لتالی خااهي<اpanng> <ا لت(2)و(3)panng> <ان ا؁ <شpanng> ;">ن نشه سبشٴسش‌ی ی نان اخاا لتف <ش سبهاةرو طقه بی دی گدع ‴:>

;">* 3500سش‌تا كگینه هی اد کزموووی ی سری rةبموٌ گشکر،م؈شاهد بی ا>

;">* سش‌ی ی نأدفنققةب وعخاای /م؆ ڱbr a

;">* موووی ی سری rنخل و خارج اور 95>a

;">* ینه ؈دقه بی دی گت/مص همرr a

;">* سخ نی ی نیحی ابو ؅، a

   nput type="hidden" id="votashop_vote_ok_r_id_589603alue="car

(-->
4502900 ریال

h4trong> <سخ نی مه‌ ان اخاا ياف <شااتٱه ةرو طج"> rong>

ه کا، اجاج >

   nput type="hidden" id="votashop_vote_ok_r_id_589604alue="car

(-->
4502200 ریال

strong>  ر،ع٩ةرو طدقه بندی گاج"> pan>
/>
nput type="hidden" id="votashop_vote_ok_r_id_589605alue="car
(-->
4503800 ریال

h4trong> <شتٱالی ن ااهي<ي(1و2)panng> * هشااسش‌ی ی وعموٌ ييی ی خا؃لی ی ااب:

* هشr ری ؅ ةورهدسری r ابم<ال و خارج از کشور ب٧ب: و 89>

* هشr >/و ری ؆ /دفن سخ ن، ا ‴ ریحی ا

 

nput type="hidden" id="votashop_vote_ok_r_id_589606alue="car
(-->
4501750 ریال

strong> <ی٧ب: الز تٱالی ن ااهي<ی(1)اج"> panng> اةووةه <ا/ ؅ا اردال ته سب، رن اٱژوی ؆؄،نکشري<م و؆ی -رأدف اب: بۧ؄ز اب:/و مه .چوتة/د اهرٌ گسب:ترج ندی سب:<ی . a

وب:/و ی ةلr؈ۄ، r ةةر؆مووو؈٪ع نلد.>

* وزش ٴا ‴ر ؇ت ؈ب:

* ج ئ ا120 ا

* ج ئ ا60اسش‌ا ب اٯقه بی دی گبعسب سخ ندریحی ا>

* ج ئ ا738اسش‌ا كگینه ه دقه بی دی گبعسب سخ ندریحی ا>

* ج ئ ااسش‌ی ی ا كگینه ه ةورهای سری r ل و خارج اور 95ن سخ ندریحی ا>

nput type="hidden" id="votashop_vote_ok_r_id_589607alue="car
(-->
4502500 ریال

syle="posdireon="/: rtl; p" v_im-ht"> : 5mar gin: a-ht"> : 12mar fain-fneely: Btle=r,Bme=zmatn,Tahoma,Arialr fain-size: 14marlt=":ceikht"> ی٧ب: الز نةياايی >

nput type="hidden" id="votashop_vote_ok_r_id_589608alue="car
(-->
4502700 ریال

h4trong> <ان اخاا لتف <ش الی ن ااهي<ا(1و2) ا 95panng>   <ويهاي شتی ی panng>  <* هشااسخخف همسخخف خا يه سب ي٧ب:

 <*اج ئ اايی ا٩سش‌ی ی اا كگیاوسی :ااتٱه سری يبم<ابمميان؅م٧ساجا نش؆ سخ ن>

 <*اج ئ ااوز؇ ه ؤ

 <*اوزش ٴوميی ی اٯا يقاتی اٯ؈ۄ طق٧ ک ڶرها؈۩سك ه>

 <*ن؂ه ٯ غيي ت خ عس ااب:

 

nput type="hidden" id="votashop_vote_ok_r_id_589609alue="car
(-->
4502000 ریال
< ga> -ut type="hidden" na mme="addfil;cl_er itkashop_category_information_menu_1214" _341a mmue="0"/a.er it" da ckashop_category_information_menu_1214" _341.ue="aH20; f.mit" c()turn hikse; }"amss="itepagenatylkew25502> ckash >ckash Mod493"tis['" ee/m('>ckash-in "tis['" ee/m('>ckash-DD n_mekue="aHR2 custh:3 i- iا(1 n_me>ent54t"> hreff="6a.er p/t" da it" da " da da da _mekue=n_metz-ي<ی tl-5450100ckash >ckash Mod501"tis['" ee/m('>ckash-in "tis['" ee/m('>ckash-DD n_mekue="aHR2 custh:3 i-ent00%t"> hreff=3/exa ckash >ckash Mod47op_ps['" ee/m('>ckash-in "tis['" ee/m('>ckash-DD n_mekue="aHR2 custh:3 i- ckash >ckash Mod471"tis['" ee/m('>ckash-in "tih3> a mme="addfil; indivgram EOpan>-dU id=تو26 ت- >cor: #ea10aa_mdp.'>catف ک>-->a mme="U id=تو2 >cor: #0EA2F5lrs_cour;c pa['"-alsne EOpan>-->p.'>catف ک>-->a