سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس بگیرید
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب

جامع ادبیات کنکور نشر الگو

کتاب جامع ادبیات کنکور نشر الگو

*** همراه با کتاب مجزای پاسخ‌های تشریحی ***

- قابل استفاده برای دانش‌آموزان سوم دبیرستان و پیش‌دانشگاهی (چهارم) و داوطلبان کنکور همه رشته‌ها

- کامل‌ترین کتاب جامع و مرجع کنکور که شامل تمام تست‌های کنکور سراسری، آزمایشی مختلف و تست‌های تألیفی و … است.

- در تألیف این کتاب نیازهای تمام دانش‌آموزان در هر سطح و مدرسه‌‌ای در نظر گرفته شده است.
- خلاصه همه درس‌ها به شیوه اینفوگرافی و نموداری که در ابتدای هر درس آورده شده است.

- وجود چندین هزار تست درس به درس به همراه پاسخ‌نامه‌ی تشریحی ضمیمه از مشخصات این کتاب است.

- تقسیم‌بندی موضوعی از مشخصات اصلی این کتاب است

 

430,000 ریال
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t7enif(11111111C Css="eFocu('1111',0)){ u_1272" 0odifyQ1111111('" na',11111,1,0,'hop_prod',0);v>
u_1272"fa/di;v>p_pr1 u_1
COMPARISdiv class="hikashop_pm-data"> u_1COMPARISdiv class="hikashop_pm-da

جامع ادبیات کنکور نشر الگو

entes-111id="1134le="position:relative;text-align"2"> jameadabiat_952902919 entes-111id="1134le="positio
کتاب جامع ادبیات کنکور نشر الگو

*** همراه با کتاب مجزای پاسخ‌های تشریحی ***

- قا دانش‌آموزان سوم د

 • !-- PRODUCT type=" dir="RTL""/cd-س1uct"/> شده م1<فبا ge-tم1 ش"" hre/سه ش- کاli> … ؇ای-س1uct"/> <.
 • oduct_stock item-cart-product ">  <- تيe/cd-ی 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t7enif(11111111C Css="eFocu('1111',0)){ u_1272" 0odifyQ1111111('" n2',11111,1,0,'hop_prod',0);v>
  u_1272"fa/di;v>p_pr1111111hop_product_p11111111111111111111111tt type="1" class", functریال u_1
  COMPARISdiv class="hikashop_pm-data"> u_1COMPARISdiv class="hikashop_pm-da

  جامع ادبیات کنکور نشر الگو

  basic-physics-volght:200px;te در هر ARیa-lee="prی (چهارم) x;tex;" class="hikashop_product_image_subdiv"> jameadabiat_952902919 basic-physics-volg
  کتاب جامع ادبیات کنکور نشر الگو

  *** همراه با کتاب مجزای پاسخ‌های تشریحی ***

  - قا دانش‌آموزان سوم دبیرستان و ARیa-lee="prی (چهارم) p_vote_وطلبان h2

  - قD تدانش‌آموزان سوم د حی ضم IPTION+vel="3 وج شده و … گdvd/63" رس بN+v همdropوطلب2ن p>دانش‌آموزان small دمام دانش‌آموزان ی کن11r />- وجود چندیت.

  آ٧ی کن11ss="طت.<>

  oduct_stock item-cart-product "> 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111127enif(11111111C Css="eFocu('1111',0)){ u_1272" 0odifyQ1111111('" n9',11111,1,0,'hop_prod',0);v>
  u_1272"fa/di;v>p_pr1 u_1
  COMPARISdiv class="hikashop_pm-data"> u_1COMPARISdiv class="hikashop_pm-da PRODکورkashop_pm-daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa یال 2

  جامع ادبیات کنکور نشر الگو

  basic-physics-enteght:200px;teان و ARیa-lee="prیass="riی (چهارم) x;tex;" class="hikashop_product_image_subdiv"> jameadabiat_952902919 basic-physics-enteg
  11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111137enif(11111111C Css="eFocu('1111',0)){ u_1272" 0odifyQ1111111('" n4',11111,1,0,'hop_prod',0);v>
  u_1272"fa/di;v>p_pr1 u_1
  COMPARISdiv class="hikashop_pm-data"> u_1COMPARISdiv class="hikashop_pm-da 2

  جامع ادبیات کنکور نشر الگو

  rehheه cs-enteght:200px;teN AREض AREO Pلp1hre/ان و است. jameadabiat_952902919 rehheه cs-enteg
  N AREض AREO Pلp1hre/ان و است.
  oduct_stock item-cart-product ">  <- تيe/cd-ی 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111eld_11111111111111111137enif(11111111C Css="eFocu('1111',0)){ u_1272" 0odifyQ1111111('" n5',11111,1,0,'hop_prod',0);v>
  u_1272"fa/di;v>p_pr1111111hop_product_p111111111111111111111113t type="1" class", functریال u_1
  COMPARISdiv class="hikashop_pm-data"> u_1COMPARISdiv class="hikashop_pm-da 2

  جامع ادبیات کنکور نشر الگو

  jameadabiat_952902919
  s-din62329be7e1e1dec31ad0aeff121ffc68m;">کتاب جامع ادبیات کنکور نشر الگو

  *** همراه با کتاب مجزای پاسخ‌های تشریحی ***

  - قا دانش‌آموزان سوم دبیرستان و n _vote__voteNرسطم أype_1شd/comhre/ AREتiv11T=" دEOtIPT هe_1"ه <فبا ge-Pلافد"d وزان ؇اef=رe_1؆="11ildیp_vote__voteild /cd-۷ />آ٧ AREتiv11T=" دEOtv11ش‌دا کا"d<فبtv11ی ڹ وp_vote__votel="3 وج شده و … گdvd/63" pdدهگرافی ه />- خلاev11همه درسp_vote__votev-اx">- کاl111111>- Pلیs/11دا وزان شدهفبا type=" dir="RTL""دانش‌آموزان small دی-س1uct"/> شده م1<فبا ge-tم1 ش"" hre/سه ش- کاli> … ؇ای-س1uct"/> <.

  oduct_stock item-cart-product "> 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111147enif(11111111C Css="eFocu('1111',0)){ u_1272" 0odifyQ1111111('" n7',11111,1,0,'hop_prod',0);v>
  u_1272"fa/di;v>p_pr1 u_1
  COMPARISdiv class="hikashop_pm-data"> u_1COMPARISdiv class="hikashop_pm-da PRODکورkashop_pm-daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa یال 3

  جامع ادبیات کنکور نشر الگو

  jameadabiat_952902919 < و n
  oduct_stock item-cart-product "> 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111157enif(11111111C Css="eFocu('1111',0)){ u_1272" 0odifyQ1111111('"100',11111,1,0,'hop_prod',0);v>
  u_1272"fa/di;v>p_pr1 u_1
  COMPARISdiv class="hikashop_pm-data"> u_1COMPARISdiv class="hikashop_pm-da 3

  جامع ادبیات کنکور نشر الگو

  oduct_stock item-cart-product "> 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111167enif(11111111C Css="eFocu('1111',0)){ u_1272" 0odifyQ1111111('"102',11111,1,0,'hop_prod',0);v>
  u_1272"fa/di;v>p_pr1 u_1
  COMPARISdiv class="hikashop_pm-data"> u_1COMPARISdiv class="hikashop_pm-da 3

  جامع ادبیات کنکور نشر الگو

  jameadabiat_952902919
  کتاب جامع ادبیات کنکور نشر الگو

  *** همراه با کتاب مجزای پاسخ‌های تشریحی *p>دtrong"_انش‌آموزان small دuct"/> < IPTIO ت.<i پاسخ‌‌.p roduc_vote__vote_انش‌آموزان small د-ass="ri!-- PRODUCT ام د n" id-ref=ص‌داv > ص N--> ت- ؇آuct"/> <‌.p roduc_vote__vote_انش‌آموزان small د-؇آuct"/> <ی کن
  - وجود چندیٱ- س رن11 /> ام تست‌ها‌.p roducبtyبیات کn: centerer_id_1091" value=""/>

  1
  oduct_stock item-cart-product "> 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111177enif(11111111C Css="eFocu('1111',0)){ u_1272" 0odifyQ1111111('"903',11111,1,0,'hop_prod',0);v>
  u_1272"fa/di;v>p_pr1 u_1
  COMPARISdiv class="hikashop_pm-data"> u_1COMPARISdiv class="hikashop_pm-da PRODکورkashop_pm-daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa یال 4

  جامع ادبیات کنکور نشر الگو

  jameadabiat_952902919
  s-f_t62329be7e1e1dec31ad0aeff121ffc68m;">کتاب جامع ادبیات کنکور نشر الگو

  *** همراه با کتاب مجزای پاسخ‌های تشریحی *"h_انش‌آموزان سوم ددtrong"uct"/> ی co1< T؄ی ص N--> ت- (1droً Pt.<ٯ //)N--> v > لیت <ی v-کثو 1d>- کرسنی‌ت/ی کن< ا"r11r ص - کA EO/آucتألی_vote__vote31امdrop<و … پvd/63" ؇ <ی e بN1ش‌Ot v-A (15امdropافی وnکثن+8امdrop ن< ام دً P!-- PRODUCT کاl‌op

  1
  oduct_stock item-cart-product "> 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111187enif(11111111C Css="eFocu('1111',0)){ u_1272" 0odifyQ1111111('2101',11111,1,0,'hop_prod',0);v>
  u_1272"fa/di;v>p_pr1 u_1
  COMPARISdiv class="hikashop_pm-data"> u_1COMPARISdiv class="hikashop_pm-da 4

  جامع ادبیات کنکور نشر الگو

  jameadabiat_952902919
  s-f_p_t62329be7e1e1dec31ad0aeff121ffc68m;">کتاب جامع ادبیات کنکور نشر الگو

  *** همراه با کتاب مجزای پاسخ‌های تشریحی *"h_trong"_انش‌آموزان سوم دبیرسی co1< T؄ی ص N--> ت- (1droً Pt.<ٯ //)N--> v > لیت <ی v-کثو 1d>- کرسنی‌ت/ی کن< ا"r11r ص - کA EO/آucتألی_vote__vote31امdrop<و … پvd/63" ؇ <ی e بN1ش‌Ot v-A (15امdropافی وnکثن+8امdrop ن< ام دً P!-- PRODUCT کاl‌op

  oduct_stock item-cart-product "> 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111197enif(11111111C Css="eFocu('1111',0)){ u_1272" 0odifyQ1111111('2102',11111,1,0,'hop_prod',0);v>
  u_1272"fa/di;v>p_pr1 u_1
  COMPARISdiv class="hikashop_pm-data"> u_1COMPARISdiv class="hikashop_pm-da 4

  جامع ادبیات کنکور نشر الگو

  oduct_stock item-cart-product "> 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111107enif(11111111C Css="eFocu('1111',0)){ u_1272" 0odifyQ1111111('2103',11111,1,0,'hop_prod',0);v>
  u_1272"fa/di;v>p_pr1 u_1
  COMPARISdiv class="hikashop_pm-data"> u_1COMPARISdiv class="hikashop_pm-da PRODکورkashop_pm-daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa یال 5

  جامع ادبیات کنکور نشر الگو

  jameadabiat_952902919
  s-215493f_p_r62329be7e1e1dec31ad0aeff121ffc68m;">کتاب جامع ادبیات کنکور نشر الگو

  *** همراه با کتاب مجزای پاسخ‌های تشریحی *"h_trong"_انش‌آموزان سوم ">ی co1< T؄ی ص N--> ت- (1droً Pt.<ٯ //)N--> v > لیت <ی v-کثو 1d>- کرسنی‌ت/ی کن< ا"r11r ص - کA EO/آucتألی_vote__vote31امdrop<و … پvd/63" ؇ <ی e بN1ش‌Ot v-A (15امdropافبNمnکثن+8امdrop ن< ام دً P!-- PRODUCT کاl‌op

  oduct_stock item-cart-product "> 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111117enif(11111111C Css="eFocu('1111',0)){ u_1272" 0odifyQ1111111('2104',11111,1,0,'hop_prod',0);v>
  u_1272"fa/di;v>p_pr1 u_1
  COMPARISdiv class="hikashop_pm-data"> u_1COMPARISdiv class="hikashop_pm-da PRODکورkashop_pm-daaaaaODکورkashop_pm-da oduct_stock ihttp://bankketab.puttem-cart-product "> tomeadabiat_9529029 p_product_quantity_field_11s_pagin ب tomeadabiat_95290299029 p_product_qprod-foiv>r"> an>

  ت/br / teg!-- P> teکوn>

  ane_status_1091" class="hikali111hikatll", funcre_pr teکوne_status_1091" class="hikali111hikatme="add" value="اضافه به سبد _394ss", funcre_pr teکوn iat_95290299029 -- EO PRODUCT CODE --resar s_10uر "ct_pn _product_pri_95290299029 Dکورkashop_pm-da e_status_1091" clasdabiat_95290299029 nn="hikafil _نکme="add" value="اضافه به سبد _394sdabiat_95290299029 nnfunctioa.نکatioprodrm actiooooo e_status_1091" clasdabiat_95290299029 nn="hikafil _نکmDime="add" value="اضافه به سبد _394sdabiat_95290299029 nnfunctioASCoprodrm actiooooo e_status_1091" clasn="hikae992fb9c82e01264cebcccffed78f5f5ss", functرتاب جا /frm actiooooo go/comprehen PR/frm actiooooo go/compn iHantSty_ Cut onent powered by http://www.uantity_.putss="hi n rors1 Busartss : 2.6.2 [1604081457]ss="teکوneg!stock"teکو teکوneکوneg!stock"tg!stocksiv ctz-ع اد5-wrapp "abiat_9529029902911111111"n>

  1p_prhop_tz-ع اد-5-tریال

  an>

   src="/medhttp://www.secararema.puttt tar111="_blank" u_lioal n e"r11mglass="bass="s/linkdonpm;"> ="hiknct54ssf="/exnc26re_prامبtyteکو teکوneکوneکوneکو an>

  an>

   sptype="h_ifr"hi3 classنک: 0;class="http://awwards.ir/sliکs/s12/index.php?group=37&sliک=sliک12&s111=http://bankketab.putt ="hiknct00%ssf="/exnc3ineePRODifr"hiبtyteکو teکوneکوneکوneکو neکوneکوneg!stock"tg!stocksiv ctz-foiv>r-top-wrapp "abiat_952902990291111111foiv>r-top1"n>

  r-top"> 1p_prhop_tz-foiv>r-top-tریال

  an>

  r-top-1-wrapp "abiat_952902990291111111 "n>

  r-top-t> 1p_prhop_tz-foiv>r-2ریال