سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس بگیرید
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب

کلید عشق

کلید عشق

آرام معدن دار

کلید عشق بچه ها نگاه کنید داره برف میاد صدای فرشته، دختر با انرژی و شیطانی که همیشه روی صندلی کنار پنجره می نشست را شناختم . بلافاصله بعد از حرف فرشته همه سرها به طرف پنجره کلاس چرخید. اخ جون برف میاد بچه ها . زیر لب گفتم :اه بازم برف میاد. زهره که کنار دستم نشسته بود حرفم را شنید و گفت :چه بی ذوق. می خواستم جوابش را بدهم که صدای گچی که خانم جعفری ،دبیر فیزیک ،به تخته کوبید ، از هیاهو کمک کرد: خانمها به درس توجه کنید امروز باید ایبن فصل را تاموم کنیم . زنگ تفریح وقت کافی برای هیجان زده شدن وجود داره. خانم جعفری شروع به اثبات فرمول جدید کردو تا کمتر از سه الی چهار دقیقه جز صدای چرخیدن خودکار بر روی کاغذ دفتر ها و گچ بر روی تخته صدای دیگری شنیده نمی شد.

برای تهیه کتاب های نشر علی می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از طریق شماره تماس 
66401004 / 88944298 / 88944299 سفارش تلفنی داشته باشید.

160,000 ریال

پشت پلک شب

پشت پلک شب

مریم صمدی

پشت پلک شب تبریز – آذرماه 1384 صداهای مختلفی در سرش می پیچیدند. گویی همه قصد کرده بودند باهم حرف بزنند: اون مریضه ! متاسفم عزیزم اما واقعا امید زیادی بهش نیست. سکته شدیدی کرده حتی اگه از بستر هم بلند بشه... و افروز با خود اندیشیده بود (( حتی اگه ؟...)) دستهایش را محکم روی گوشهایش فشرد و پیشانی اش را روی زانوهایی که آنها را در بغل جمع کرده بود . نمی خواست چیزی بشنود. هیچ چیز جز اینکه حال او خوب شده است و باز به عصای آبنویش تکیه می دهد. عجز آلود و درمانده اندیشید: حالا فقط اون برام مونده . اوه خدایا .... اونو ازم نگیر! تازه می فهمید که چقدر او را دوست دارد و چه قدر وجود محکم و استوار او برایش ارزشمند است.

برای تهیه کتاب های نشر علی می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از طریق شماره تماس
66401004 / 88944298 / 88944299 سفارش تلفنی داشته باشید.

240,000 ریال

در امتداد حسرت

در امتداد حسرت

طیبه امیر جهادی

نیمه های شب بود که با مهرداد مهمانی را ترک کرده و بیرون آمدم. داخل ماشین چون سرم به شدت درد می کرد سرم را به صندلی تکیه داده و چشمهامو بستم که مهرداد پرسید: چیه یاسی خانم، چرا دمغی؟ نکنه از دوستام خوشت نیومد؟ - نه اتفاقا بچه های خوبی بودن. یه خورده سرم درد می کنه فقط همین؟ خنده ای کرد و گفت: خوب عزیزم تقصیر خودته. بچه و چه به این حرفها! چشمامو باز کردم و با عصبانیت جواب دادم: این فضولیها به تو نیومده و به تو مربوط نیست.

برای تهیه کتاب های نشر علی می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از طریق شماره تماس
66401004 / 88944298 / 88944299 سفارش تلفنی داشته باشید.

230,000 ریال

غزال

غزال

طیبه امیر جهادی

در آخرین لحضات غروب دومین شب باییزی وقتی بابا ماشین رو پارکینک نگاه می داشت از فرط خستکی فقط کیفم را برداشتم و به طرف اسانسور رفتم و منتظر بقیه نشدم که صدای اعتراض ساناز بلند شد: ای خانوم ما که حمالت نیستیم حرکت اسانسور مجال بکو مکو را نداد. به سختی توانستم قفل حفاظ را باز کنم. وقتی به داخل رفتم به سرعت لباس راحتی تنم کردم و روی تخت ولو شدم.

برای تهیه کتاب های نشر علی می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از طریق شماره تماس
66401004 / 88944298 / 88944299 سفارش تلفنی داشته باشید.

250,000 ریال

می تراود مهتاب

می تراود مهتاب

مریم رضاپور

تا کی می خوای به این لجبازی هات ادامه بدی مهتاب؟ خاله فروزان بود که برای اولین مرتبه سرم داد می کشید. حوصله اش را نداشتم. حوصلهء هیچ کس را نداشتم. چرا نمی گذاشتند به حال خودم بمونم؟ چرا هر روز دوره ام می کردند و به نوعی باعث آزارم می شدند؟ خاله فروزان باز هم شروع کرد اما این مرتبه آرام تر.

برای تهیه کتاب های نشر علی می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از طریق شماره تماس
66401004 / 88944298 / 88944299 سفارش تلفنی داشته باشید.

265,000 ریال

بهت اصلا نمی آد

بهت اصلا نمی آد

م.بهارلویی

فصل اول


از بار اولی که طعم قاتل شدن را چشیدم سه سال گذشته... درست سه سال پیش، روز اول مهر بود که پایم به آن خانه باغ باز شد. اولین بار در مراسم تدفین عزیزجون انگشت اتهام به سمتم گرفته شد و همهمه ها گوش به گوش چرخید:


ــ این همونیه که عزیزجونو زد کشت!


ــ نیگا! از چشاش شرارت می ریزه... اصن انگار از نسل حاج ابراهیم نیست!


ــ یه دفعه از کجا پیداشون شد که مثل صاعقه پیرزنو کشتن؟!


ــ من اگه جای خان عمو بودم کسی رو که بعد این همه مدت اومده و یه راستم زده مادرمو کشته حتی تو خونه هم راهش نمی دادم!

برای تهیه کتاب های نشر علی می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از طریق شماره تماس


66401004 / 88944298 / 88944299 سفارش تلفنی داشته باشید.

370,000 ریال

چند سطر زندگی

چند سطر زندگی

لیلا عبدی


کیمیا، انقدر اون ورق رو نجو ! یه نگاه به اون ساعت بنداز ....!

کیمیا سرش را از روی دفتر زبانش بلند کرد و برای لحظه ای با دهان باز به مادر چشم دوخت . هنوز درگیر مطلبی بود که خوانده بود. تازه کلمات مادر در ذهنش حلاجی می شد. نگاهش را به ساعت دوخت، از هفت و نیم چند دقیقه ای گذشته بود. چشمانش آرام آرام گرد شد و وحشت زده نگاهی به مادر انداخت و گفت:...

برای تهیه کتاب های نشر علی می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از طریق شماره تماس
66401004 / 88944298 / 88944299 سفارش تلفنی داشته باشید.

290,000 ریال

هرچه سریعتر به خانه برگرد

هرچه سریعتر به خانه برگرد

مرتضی عبدی

t"0"/> "hidstrong" srad/t"hiddeی>مر7_jpg.giall;">کیر لندe" ts="ite/span دقۧز er_b

رe: mediual-a < رe: div class

iual-a < به گ٨ه خstrong>

برای تهیه کتاب های نشر علی 8ی توانید از طریق همین وب سایت ب8ی تواproduct_quan از طریق همین وای نشر عb.com/" tit8ی تواک کتاب ایرانیان">www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از طریق شماره تماس<8r />66401004 / 88944298 /8T PRICE -->

290,000 ریال
8 8
رp>

ons-ali/1768-come-home-soon"> هرچه سریعتر به خانه برگرد

lass=ه جچhome-soon" title="هرچه سریعتر به خانه برٮد ass="(if"/>ندdd)مهر بود کهت>
sh ">کstrem -/p> t"0ندtaiص "h63_jpg.clasum;">sh ک>لیمهر بود که_v "g.gia="add" ت، زهر" naرle="؇رندtaishop_subdsh ی hi
290,000 ریال
9 9
<
یک>٬rt- چآب, یک>٬rt- چDUCT">

٬rt- چآب, یک>٬rt- چDUCT">ons-ali/1768-come-home-soon"> هرچه سریعتر به خانه برگرد

به خاidth:150pیک>٬rt- چآب, یک>٬rt- چDUCT"><" title="م آر="هرچه ر زندگی"> به خاidth:150pس claashopت رو title="م آر="هرچه گی"> به خانه بر
290,000 ریال
10 70
<

ons-ali/1768-come-home-soon"> هرچه سریعتر به خانه برگرد

بهs-de =" ;madhik t --> نڄ خو. تاprodmtDUCTong>بهs-de رد="ad

ss="جss='"ad<- PRan>>" srز - PRaon< . edia/com_h! اpana" va/strdhikٵ""طهrc=نمشیز٨لند50f/1classد asاون ساعpan s>د:به آn>iuaم بa م جss=" عn>iuaرگرt-sir /spa"ad<- ik rong>www.bankketab.com ) خرید آنلاین د vote_userikashop_/>66401004 / 88944298 70T PRICE --> ردند font-size:rنclasikas اشته باشید.

5290,000 ریال
ZlbC9wdWJsaWNhdGlvbnMtY 70
<
نڄu_1398" enctype="muls_pagin" ct_price_full ites_pagin" _="ptom t --> ن نڄu_1398" 'ite-foaper"> <ل liame=>،ن 9442ذتابan>-typeinputliameup10atecart" method="post" name="_544idden" nliameup10atecart" method="post" name="_544idل chzn-done 2"h=>-typeedata-typeت28 56">56 84">84 1f2e>1f2 14alue40 alun stه PRO-type> PRon:r <ل pagin" "> ن نڄ
ن نڄion:relative;text-ap .subcohop_>
p ASC_>
p pion:rel ARE-H Snct Component powered by tنید ا enctegory" /> AREvers cBusiness : 2.6.2 [1604081457]y" /PRon:r RO- /PRon:r PRon:r Ron:r RO- /PO- inputtz-le="posi5-wrappce"t --> ن نquantity"r <ل r hikasho"r <ل rowg" datle="posi5"> ue="1" cltz-le="posi-5-nput id="hcol-lg-2 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "r <ل tz-ame="p ame="p g" datMod493"r <ل ame="p-insho"r <ل ame="p-===> <ل custom >

 pe_quantitنید اse="haremae_1767" are="="_bl ط" hil/> l:cen" e_quamg classdes/linkdoni.jp" bikash 154idle="he/>26alant 7pد PRon:r PRon:r Ron:r Ron:r Ron:r <" cltz-le="posi-5put id="hcol-lg-10 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "r <ل tz-ame="p ame="p g" datMod501Tr <ل ame="p-insho"r <ل ame="p-===> <ل custom >

 pد و بifraluیان">wsubco: 0; clastنیدawwards.ir/slibcos/s12/index.php?bankp=37&slibco=slibco12&shik=tنید طریق ه bikash 100%idle="he/>3ht:2sitiifralupد PRon:r PRon:r Ron:r Ron:r Ron:r Ron:r Ron:r RO- /PO- inputtz-foaper-top-wrappce"t --> ن نquantitfoaper-topy"r <ل r hikasho"r <ل rowg" datfoaper-top"> ue="1" cltz-foaper-top-nput id="hcol-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "r <ل tz-ame="p ame="p g" datMod475"r <ل ame="p-insho"r <ل ame="p-===> <ل custom > ن نquantit "r <ل rowg" datfoaper-top-np> ue="1" cltz-foaper-2put id="hcol-lg-2 col-md-3 col-sm-12 col-xs-12 "r <ل tz-ame="p ame="p g" datMod471Tr <ل ame="p-insho"r CT NAME --ame="p-رد= block-heaتا ن ب2 چرار د <ل ame="p-===> <ل custom >

    pe_quantitنیدnewtrackhop.gene.ir/" hil/> l:cen" e_q_quaو ) ss=ر زتمافتp> 7pli>و li> 944ct_qعn>aabهبه هیه کli>و li>pe_quantitنید طریق هexa="hee CART shcos-gaj" hil/> l:cen" e_q_antitpro5iاشید. 7pli>و li>pe_quantitنید طریق هcd-dvd/e it" 0 software/curriculum" hil/> l:cen" e_q_ان ماng>66h" va tit8ۧنسp> 7pli>و li>گذدئیزabه ؄نتهیه کتاب هاli>و /ul <ل custom >
      pe_quanti/bulk-subcos_q_antitproa"adg>و li>pe_quanti/buyhop ن نquantitfoaper-="ptomy"r <ل r hikasho"r <ل rowg" datfoaper-="ptom <" cltz-foaper- <ل ame="p-insho"r <ل ame="p-===> <ل custom > 0px;margh:15=>،i7pe=" ."fm/" iyle="ont-size: smaبه؈نتهیه کتاب های نutlasson =" .. .pد و <ان">0px;margh:15=>pe_quantitنیدl عb.." .ize: sm 7peاpe_quantitنیدl www.bل .ize: sm 7pee="foطpe_ان">ive;tdecokashoargnone;"_quantitنید اl l:cen" e_q ذهز quan smaڈک7p /pe_quantitنیدiwanweb.ir7"hil/> l:cen" e_qنه itpنه 004 / 7pee="foطpe_quantitنیدiwanweb.ir7"hil/> l:cen" e_q iylefont="ont 7pد PRon:r PRon:r Ron:r Ron:r <ل tz-ame="p ame="p g" datMod498"r <ل ame="p-insho"r <ل ame="p-===> <ل custom > ive;/javascrip<" l guantcejavascrip<" clastنید اwebgozareir/c.aspx?C =3657768&t= un:ce" r ROcrip<و nocrip< e_ان">display:none;"_quantitنید اwebgozare هc un:ce/op_ts.aspx? =36577687" are="="_bl ط">آمار 7pnocrip<و !— End WebGozaregoryC un:ce — PRon:r PRon:r Ron:r Ron:r Ron:r <" cltz-foaper-type p ردن7pli>و li<ل skew-25"r avote_stoom_17 true_vquantitنsدtelegrameme طری_vote_stد="atelegram"ران۳ایت بانک 22:15cb.com <0EA2F5;pe p ردن7pli>و li<ل skew-25"r avote_stoom_17 true_vote_stد="aface