سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس بگیرید
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب

کلید عشق

کلید عشق

آرام معدن دار

کلید عشق بچه ها نگاه کنید داره برف میاد صدای فرشته، دختر با انرژی و شیطانی که همیشه روی صندلی کنار پنجره می نشست را شناختم . بلافاصله بعد از حرف فرشته همه سرها به طرف پنجره کلاس چرخید. اخ جون برف میاد بچه ها . زیر لب گفتم :اه بازم برف میاد. زهره که کنار دستم نشسته بود حرفم را شنید و گفت :چه بی ذوق. می خواستم جوابش را بدهم که صدای گچی که خانم جعفری ،دبیر فیزیک ،به تخته کوبید ، از هیاهو کمک کرد: خانمها به درس توجه کنید امروز باید ایبن فصل را تاموم کنیم . زنگ تفریح وقت کافی برای هیجان زده شدن وجود داره. خانم جعفری شروع به اثبات فرمول جدید کردو تا کمتر از سه الی چهار دقیقه جز صدای چرخیدن خودکار بر روی کاغذ دفتر ها و گچ بر روی تخته صدای دیگری شنیده نمی شد.

برای تهیه کتاب های نشر علی می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از طریق شماره تماس 
66401004 / 88944298 / 88944299 سفارش تلفنی داشته باشید.

160,000 ریال

پشت پلک شب

پشت پلک شب

مریم صمدی

پشت پلک شب تبریز – آذرماه 1384 صداهای مختلفی در سرش می پیچیدند. گویی همه قصد کرده بودند باهم حرف بزنند: اون مریضه ! متاسفم عزیزم اما واقعا امید زیادی بهش نیست. سکته شدیدی کرده حتی اگه از بستر هم بلند بشه... و افروز با خود اندیشیده بود (( حتی اگه ؟...)) دستهایش را محکم روی گوشهایش فشرد و پیشانی اش را روی زانوهایی که آنها را در بغل جمع کرده بود . نمی خواست چیزی بشنود. هیچ چیز جز اینکه حال او خوب شده است و باز به عصای آبنویش تکیه می دهد. عجز آلود و درمانده اندیشید: حالا فقط اون برام مونده . اوه خدایا .... اونو ازم نگیر! تازه می فهمید که چقدر او را دوست دارد و چه قدر وجود محکم و استوار او برایش ارزشمند است.

برای تهیه کتاب های نشر علی می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از طریق شماره تماس
66401004 / 88944298 / 88944299 سفارش تلفنی داشته باشید.

240,000 ریال

در امتداد حسرت

در امتداد حسرت

طیبه امیر جهادی

نیمه های شب بود که با مهرداد مهمانی را ترک کرده و بیرون آمدم. داخل ماشین چون سرم به شدت درد می کرد سرم را به صندلی تکیه داده و چشمهامو بستم که مهرداد پرسید: چیه یاسی خانم، چرا دمغی؟ نکنه از دوستام خوشت نیومد؟ - نه اتفاقا بچه های خوبی بودن. یه خورده سرم درد می کنه فقط همین؟ خنده ای کرد و گفت: خوب عزیزم تقصیر خودته. بچه و چه به این حرفها! چشمامو باز کردم و با عصبانیت جواب دادم: این فضولیها به تو نیومده و به تو مربوط نیست.

برای تهیه کتاب های نشر علی می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از طریق شماره تماس
66401004 / 88944298 / 88944299 سفارش تلفنی داشته باشید.

3,250,000 ریال

غزال

غزال

طیبه امیر جهادی

در آخرین لحضات غروب دومین شب باییزی وقتی بابا ماشین رو پارکینک نگاه می داشت از فرط خستکی فقط کیفم را برداشتم و به طرف اسانسور رفتم و منتظر بقیه نشدم که صدای اعتراض ساناز بلند شد: ای خانوم ما که حمالت نیستیم حرکت اسانسور مجال بکو مکو را نداد. به سختی توانستم قفل حفاظ را باز کنم. وقتی به داخل رفتم به سرعت لباس راحتی تنم کردم و روی تخت ولو شدم.

برای تهیه کتاب های نشر علی می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از طریق شماره تماس
66401004 / 88944298 / 88944299 سفارش تلفنی داشته باشید.

250,000 ریال

می تراود مهتاب

می تراود مهتاب

مریم رضاپور

تا کی می خوای به این لجبازی هات ادامه بدی مهتاب؟ خاله فروزان بود که برای اولین مرتبه سرم داد می کشید. حوصله اش را نداشتم. حوصلهء هیچ کس را نداشتم. چرا نمی گذاشتند به حال خودم بمونم؟ چرا هر روز دوره ام می کردند و به نوعی باعث آزارم می شدند؟ خاله فروزان باز هم شروع کرد اما این مرتبه آرام تر.

برای تهیه کتاب های نشر علی می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از طریق شماره تماس
66401004 / 88944298 / 88944299 سفارش تلفنی داشته باشید.

265,000 ریال

بهت اصلا نمی آد

بهت اصلا نمی آد

م.بهارلویی

فصل اول


از بار اولی که طعم قاتل شدن را چشیدم سه سال گذشته... درست سه سال پیش، روز اول مهر بود که پایم به آن خانه باغ باز شد. اولین بار در مراسم تدفین عزیزجون انگشت اتهام به سمتم گرفته شد و همهمه ها گوش به گوش چرخید:


ــ این همونیه که عزیزجونو زد کشت!


ــ نیگا! از چشاش شرارت می ریزه... اصن انگار از نسل حاج ابراهیم نیست!


ــ یه دفعه از کجا پیداشون شد که مثل صاعقه پیرزنو کشتن؟!


ــ من اگه جای خان عمو بودم کسی رو که بعد این همه مدت اومده و یه راستم زده مادرمو کشته حتی تو خونه هم راهش نمی دادم!

برای تهیه کتاب های نشر علی می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از طریق شماره تماس


66401004 / 88944298 / 88944299 سفارش تلفنی داشته باشید.

370,000 ریال

چند سطر زندگی

چند سطر زندگی

لیلا عبدی


کیمیا، انقدر اون ورق رو نجو ! یه نگاه به اون ساعت بنداز ....!

کیمیا سرش را از روی دفتر زبانش بلند کرد و برای لحظه ای با دهان باز به مادر چشم دوخت . هنوز درگیر مطلبی بود که خوانده بود. تازه کلمات مادر در ذهنش حلاجی می شد. نگاهش را به ساعت دوخت، از هفت و نیم چند دقیقه ای گذشته بود. چشمانش آرام آرام گرد شد و وحشت زده نگاهی به مادر انداخت و گفت:...

برای تهیه کتاب های نشر علی می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از طریق شماره تماس
66401004 / 88944298 / 88944299 سفارش تلفنی داشته باشید.

290,000 ریال

هرچه سریعتر به خانه برگرد

هرچه سریعتر به خانه برگرد

مرتضی عبدی

دستم را گذاشتم روی شانه اش و گفتم : تو فقط قشنگ حرف می زنی . با چیزایی که میگی خیلی فرق داری . کاش فقط یه ذره شبیه حرفای قشنگت بودی . کمی خیره به چشم هایم نگاه کرد . سکوت کرده بود و هیچ نمی گفت . ترسیدم . از اینکه چیزی نگفت ترسیدم . منتظر شدم ببینم از دهانش چه کلامی خارج می شود . دستم را از شانه اش پس زد و گفت : تو هم فقط حرف می زنی . فکر نمی کنی ببینی معنی حرفی که می زنی چیه . بعد با همان آرامش خاص خودش بدون اینکه نشانی از عصبانیت داشته باشد دمپایی آبی روفرشی اش را پوشید و به سمت حیاط رفت . در را پشت سرش نکوبید . خیلی آرام در را بست و رفت و نشست روی پله های ورودی ساختمان و زل زد به باغچه ی بی جان گرفتار پاییز . از پنجره که نگاهش می کردم دیر به دیر بخار محوی از دهانش خارج می شد به خاطر سوز کم جان هوای پاییز . کاری نمی کرد و تنها زل زده بود به جایی که از پنجره نمی دیدم دقیقا کجاست .

برای تهیه کتاب های نشر آرینا می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از طریق شماره تماس
66401004 / 88944298 / 88944299 سفارش تلفنی داشته باشید.

170,000 ریال

در پس نقاب

در پس نقاب

عاطفه منجزی

بخش اول( فری پپه)


تقه ای به در خورد ومتعاقبش صدای ظریف


معصومه: _ هانی جون پشت خطی داری! دستم به طرف گوشی رفت اما با جمله ی بعدی معصوم، روی گوشی خشک شد.


_ ولی خودشو یه چیز عجیب غریبی معرفی کرد!


_چی مثلاً؟!


_ می گه حسن تا به تا، فکر کنم سرِکاریه! گل از گلم شکفت؛ باز به سرِحسن زده بود که به یاد گذشته ها خودش را "تابه تا" لقب بدهد! دستم را توی هوا تکانی دادم تا معصوم را مرخص کنم وبه محض بسته شدن در اتاق، خندان و سر حال گوشی را بلند کردم:

برای تهیه کتاب های نشر علی می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از طریق شماره تماس
66401004 / 88944298 / 88944299  سفارش تلفنی داشته باشید.

400,000 ریال

یک جرعه آب, یک جرعه سراب

یک جرعه آب, یک جرعه سراب

س. سادات

صدای خنده دخترها فضای خانه را پر کرده بود. طوبا دستکش ظرفشویی را از دستش در آورد و با صداقتی مادرانه گفت : الهی همیشه شاد باشن و صدای خنده هاشونو بشنویم. ترلان آخرین بشقاب را با دستمال خشک کرد و گفت : آره ، اما یه کمی ملاحظه هم خوبه ! طوبا با لبخند پرسید : ملاحظه واسه چی ؟ ترلان روی صندلی نشست ، دستمال را روی میز نهاد و گفت : ملاحظه ی بزرگ ترا. انگار نه انگار که باباهاشون خوابن! طوبا که مشغول چای ریختن برای او بود گفت : ای خواهر ! یه روز تعطیل که بیشتر ندارن ، بذار شاد باشن ، چه ساکت ، چه شلوغ ، این باجناقها مدام چرت می زنن. اصلا بهتره بیدار بشن ، مثلا دورهم جمع شدیم که دلمون وابشه.

برای تهیه کتاب های نشر علی می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از طریق شماره تماس
66401004 / 88944298 / 88944299  سفارش تلفنی داشته باشید.

400,000 ریال

هوس

هوس

هوس زمان نمی گذرد صدای ساعت شماته تکرار است خوشا به حال کسی که لحظه لحظه اش از بانگ عشق سرشار است نور خورشید روی صفحه ی شیشاه ای ساعتش تابید و انعکاس آن در چشمان خسته ، اما پر هیجان مهسا افتاد .موهای روی پیشانیش به هم چسبیده بود و از یقه مانتوی سفید کتانش حرارت شکنجه آوری بیرون می آمد .نگاه بی تابش را به صف طویل ماشین های پیش رویش انداخت و زیر لب نالید:اگه از من بپرسن جهنم از نظر تو چه جوریه حقیقتا این صحنه را توصیف می کنم.

برای تهیه کتاب های انتشارات علی می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از طریق شماره تماس

66401004 / 88944298 / 88944299سفارش تلفنی داشته باشید.

260,000 ریال

نیازم

نیازم

با عصبانیت گوشی موبایلم رو روی میز پرت کردم. شاید این بدترین خبری بود که در تموم عمرم شنیده بودم. چرا باید این طوری می شد؟ به اندازه کافی دردسر داشتم. حالا بایدیه دردسر به مراتب بزرگ تر رو هم تحمل می کردم. آآآی خدا! از شنیدن چنین خبری سرم واقعا درد گرفته بود. تحملش بعد از او اتفاق با نگاهی تحقیر آمیز برای من خیلی سخت بود. خیلی...


برای تهیه کتاب های انتشارات علی می توانید از طریق همین وب سایت بانک کتاب ایرانیان ( www.bankketab.com ) خرید آنلاین داشته باشید و یا از طریق شماره تماس

66401004 / 88944298 /  88944299 سفارش تلفنی داشته باشید.

250,000 ریال