سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس بگیرید
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب
 • s/gaj-f="/a/haoppicg/hiejunior-shopping/highschool-books/third-high-school" د کتاب متوسطه
 • 5li data-id="1353" dattuidemic2"> s/gaj-f="/a/haoppicg/hiejunior-shopping/hi/-universityme-university-science" >پیش علوم تج2ٌک 5li data-id="1353" dattuidemic2"> s/gaj-f="/a/haoppicg/hiejunior-shopping/hi/-university-bouniversity-humanities" >پیش علوم انسانی
 • s/gaj-f="/a/kalaoppiepiding/eلtarانk/prی به کارشناسی ارشد
 • s/zharfandishaicf="/academicadng/elemeeoks/rights-bookatsفeeoksnt-beeokghschooks/rights-bookatsفeeoksnt-beeokchool" د کتاب متوسطه
 • s/zharfandishaicf="/academicxtbook-shopping/highschool-books/first-high-school" >اوعلوم تج32ass="dropdown m
 • s/zharfandishaicf="/academicxxtbook-shopping/highschlementaks/first-high-school" >اوعلوم تج32a-nav level2">
 • s/zharfandishaicf="/academicxtbook-shopping/highschool-books/third-high-school" >سوشناسی ارشد
 • s/khelisabz-f="/academicademiooks/rights-bookrstes"d-hزchool" د کتاب متوسطه
 • s/khelisabz-f="/academic/primxtbook-sary-book/sixth-gradeد کتاب متوسطه
 • 4li data-id="1353" dattuidemic2"> s/khelisabz-f="/academic/primxtbextbook-shopping/elementary-book/second-grade" >دوم ابتد23a-nav level2"> 4li data-id="1353" dattuidemic2"> s/khelisabz-f="/academic/primxtbetbook-ass="" hreing/eelementary-book/third-grade" >سوم ابتد23a-nav level2"> 4li data-id="1353" dattuidemic2"> s/khelisabz-f="/academic/primxtbextbook-shopping/elementary-book/fourth-grade" >چهارم ابتد23iv> 4li data-id="1353" dattuidemic2"> s/khelisabz-f="/academic/primxtbextbook-shopping/elementary-book/fifth-grade" >پنجم ابتد2تم 4li data-id="1353" dattuidemic2"> s/khelisabz-f="/academic/primxtbextbook-shopping/elementary-book/sixth-grade" >ششم ابتدایی
 • s/khelisabz-f="/academic/sks/sout--secondary" ing/elemsoutu-secondary" >خرید کتاب متوسطه
 • 4li data-id="1353" dattuidemic2"> s/khelisabz-f="/academic/sks/sout--secondary" lass=ok-shopping/the-first-secondary/seventh" >پایه ه2ga-nav level2"> 4li data-id="1353" dattuidemic2"> s/khelisabz-f="/academic/sks/sout--secondary" lass=ok-shpping/the-first-t-secondary/eight" >پایه هش3iv> 4li data-id="1353" dattuidemic2"> s/khelisabz-f="/academic/sks/sout--secondary" lok-shopping/the-first-secondary/ninth-base >پایه هشبی 4li data-id="1353" dattuidemic2"> s/khelisabz-f="/academic/sks/sout--secondary" lppin-tens/ene-first-ssksndary/nint" >ششم ابتدایی
 • s/khelisabz-f="/academic/shopping/highschks/third-high-school" د کتاب متوسطه
 • s/valeh-f="/academicghschooks/rights-book >خ" >خرید کتاب متوسطه
 • s/valeh-f="/academic/beh-rave/book-o/ba-y" >ید کتابعپایه هشa-nav level2">
 • s/valeh-f="/academic/adam fis/enmelenics-eh-grade" >پنجم ابتد4gم
 • s/valeh-f="/academic/dolfins/enmرrstschool" >سوشناسی ارشد
 • s/merab-f="/academicghschooks/rights-book -engد کتاب رشته مدیریت
 • s/andishmic-bf="/academicghschooks/rights-bookeeoksnt-bمoksn کتاب رشته مدیریت
 • s/banihashembf="/academicghschooks/rights-booketies"ementemen کتاب رشته مدیریت
 • ega" data-id="1090" dattuidemic2"> s/chaharkg/hnebf="/academicghschooks/rights-bookelementaخol-" >خرید کتاب متوسطه
 • s/chaharkg/hnebf="/academic/findrekxamcghschoosecحhooksbook lemensixth-grade >پنان انگلیسی
  • s/m clasheraicf="/academicadschooks/rights-bookمoks/rigngineering" د کتاب متوسطه
  • s/m clasheraicf="/academic/stepef="/textbrowursity-boanagenic" anageniy" >u-secondary" >خر >پنجم ابتد34م
  • s/m clasheraicf="/academic/stepef="/textby-boanagenic" anageniy" >uoks/third-high-school" >سوجم ابتد34ر
  • s/m clasheraicf="/academic/stepepk-shopping/preowursity-boanagenic" anageniy" >u-sity-book" >خرید کتاdiv>
  ega" data-id="1090" dattuidemic2"> s/mansg/hredane/bf="/academicadschooks/rights-bookمokss/soook" >chool" >سوجul class="mega-nav level1">
 • s/kagocf="/academicadschooks/rights-bookand-گوering" د کتاب متوسطه
 • s/nashreolgocf="/academicadschooks/rights-book >gnginگوering" د کتاب متوسطه
 • s/nashreolgocf="/academiclass="" hreadschory-book/sixth-grade >پنجم ابتد2ری
 • s/nashreolgocf="/academiclass="" href="endbook--secondary" >خر" >شجم ابتد2تم
 • s/nashreolgocf="/academiclolympiading/ginenginehorی به کارشناسی ارشد
 • s/hooks/rights-boo-lish >ژ" ing/eooks/rights-booklish >ژ" ering" د کتاب متوسطه
 • s/eooks/rights-boo-lish >ژ" lass="" hreadschory-book/sixth-gradeد کتاب متوسطه
 • 4li data-id="1353" dattuidemic2"> s/eooks/rights-boo-lish >ژ" lass="" hrel-kbook-primxtbook-slementary-book/second-grade" >دوم ابتد32ک 4li data-id="1353" dattuidemic2"> s/eooks/rights-boo-lish >ژ" lass="" hrelxtbook-shopping/elementary-book/third-grade" >سوم ابتد32ی 4li data-id="1353" dattuidemic2"> s/eooks/rights-boo-lish >ژ" lass="" hrelxtbook-shopping/elementary-book/fourth-grade" >چهارم ابتد33a-nav level2"> 4li data-id="1353" dattuidemic2"> s/eooks/rights-boo-lish >ژ" lass="" hrelxtbook-shopping/elementary-book/fifth-grade" >پنجم ابتد33a-nav level2"> 4li data-id="1353" dattuidemic2"> s/eooks/rights-boo-lish >ژ" lass="" hrelxtbook-shopping/elementary-book/sixth-grade" >ششم ابتدایی
 • s/eooks/rights-boo-lish >ژ" lf="/textbook--secondary" >خرید کتاب متوسطه
 • s/eooks/rights-boo-lish >ژ" lshopping/highschks/third-high-school" د کتاب متوسطه
 • 4li data-id="1353" dattuidemic2"> s/eooks/rights-boo-lish >ژ" lshopping/hilf="/textbr"" hreing/elementaks/third-high-school" >سو> <>
 • s/home-bif="/academic-" ath"d-hi ید کتاب رد کتاب متوسطه
 • <> /li>
 • ega" data-id="1068" data-level="1"> دانشگاهی
 • ega" data-id="1084" datoks/acco/ghalamشcf="/academicadschooks/rights-book ive ies" >پشته روانشناسی
 • خرشته روانشناسی
 • 4li data-id="1353" datoks/acco/ghalamشcf="/academic/f="/textbook-shoppincondary/ninth-baseلوم انسانی
 • خریty-math" >پیش ریاضی و فی22pdown-submenu m5li data-id="1353" datoks/acco/ghalamشcf="/academic/fng/hi/tshop/-universityme-university-science" >پیش علوم تج22م
 • 5li data-id="1353" datoks/acco/ghalamشcf="/academic/fng/hi/tshop/-university-bouniversity-humanities" >پیش علوم انسانی
 • 5li data-id="1353" datoks/acco/ghalamشcf="/academic/fng/hi/junior-shopping/hi/-university-bouniversity-humanities" >پیش علوم انسانی
 • خرید کتاشته روانشناسی
 • 4li data-id="1353" datoks/acco/ghalamشcf="/academic/pk-shopping/pr/-universityme-university-science" >پیش علوم تج2سی 4li data-id="1353" datoks/acco/ghalamشcf="/academic/pk-shopping/pr/-university-bouniversity-humanities" >پیش ععلوم تج2a-nav level2"> 4li data-id="1353" datoks/acco/ghalamشcf="/academic/pk-shopping/pr/ars/rigoks/i" >مهش ععلوم تج2a-nav level2"> 4li data-id="1353" datoks/acco/ghalamشcf="/academic/pk-shopping/pr/books/book-مoksصts-bge" >خرید div>
 • nner"data-id="1353" datoks/acco/mobtakeraicf="/academicy-bouooks/rights-book sey-btiongh-school" د کتاب متوسطه
 • 4li data-id="1353" datoks/acco/mobtakeraicf="/academic/shopping/hi/-universit-iiping/kersity-humanities" >پیش ععلوم تج28ی 4li data-id="1353" datoks/acco/mobtakeraicf="/academic/shopping/hi/" href="/as-iiiping/element" >خریhool" >اوعم ابتج28a-nav level2"> 4li data-id="1353" datoks/acco/mobtakeraicf="/academic/shopping/hi/-univer3ping/elementity-science" >پیش علوم تج28iv> 4li data-id="1353" datoks/acco/mobtakeraicf="/academic/shopping/hi/xtbookingons/enmelementahumanities" >پیش علوم انسانی
 • خرید کتاشته روانشناسی
 • 4li data-id="1353" datoks/acco/mobtakeraicf="/academic/pk-shopping/pr/-universityme-university-science" >پیش علوم تج29a-nav level2"> 4li data-id="1353" datoks/acco/mobtakeraicf="/academic/pk-shopping/pr/-university-bouniversity-humanities" >پیش علوم انسانی
 • nner"data-id="1353" datoks/acco/f="/academichilhro-mappingsooks/rights-book sهi" وk se" >خرشته روانشناسی
 • <-experim"" he-fielding/tuaok-ofdataes"thematicsity-science" >پیش علوم تج39ی
 • <-incade-fieldمهauniving/tuaok-ofdataes"thematics-humanities" >پیش ععلوم تج39ی
 • nner"data-id="1353" datoks/acco/khoshkhancf="/academicghschooks/rights-bookخolrigolrh-school" د کتاب متوسطه
 • پیش علوم تج41a-nav level2">
 • پیش ععلوم تج41ی
 • اوعم ابتج26ک
 • سو>
   سو>
    خرید کتاکار>
    • ega" data-id="1084" datoks/acco/ف-bگوath"d-hiing/ginks/rights-bookف-bگوath"d-hiering" د کتاب متوسطه
   • دانشگاهی
   • nner"data-id="1353" datgea-wdre2"> s/historiadre2"> ook-sok-ot >ence" >پیش عul class="mega-nav level1">
   • s/no/liook-s se"school" د کتاب متوسطه
   • s/no/li/amob-f="/academiping >soآoagaokب ر زبان انگلیسی
  • s/sportcghsc-gazg>es"e" >پیش عul class="mega-nav level1">
  • s/psyng/="/academ" >h-scید کتاب رد کتاب متوسطه
  • s/psyng/="/a/nas"> o-andishbf="/ashingsitymbnks/rights-bookنسل نt >h-smnt-bkب ر زبان انگلیسی
  • s/poettbook-sعazchool" د کتاب متوسطه
 • s/magazaccپیش عul class="mega-nav level1">
 • ping/techkeودکk نt >t >h-shool" د کتاب متوسطه
 • s/توre-nae2"> /center-fordattellectudredel2"opilds/rigo >sosand-نt -scپm" >the فtiones"e" >پیش عli class="d10م
 • s/توre-nae2"> /culturheing/ >sosstم فsoutks/kتةتاکار>
   s/توre-nae2"> /fountaiiping >so kss" >خرdiv>
  • s/توre-nae2"> /gea-siso /eityok/sihe >خرdiv>
  • s/توre-nae2"> /opdos/en >so /طsoutu>خرdiv>
  • s/توre-nae2"> /phoenixs/en >so ///t >chool" div>
  • s/توre-nae2"> /horizmiping >soks-hقy/nint زبان انگلیسی
  • s/p="/academi-damizghsc >soksری زchool" د کتاب متوسطه
  • s/p="/academi-damizdmanags="" -and-busacc<okوeood-hkوeoodbozchool" div>
  • s/p="/academi-damizd-univer-and-educademipingstم وcآoaga>تاب رdiv>
  • s/p="/academi-damizdlanguags-teachingsitymoaga>ce" >خرید div>
 • ega" data-id="1084" datgea-wdre2"> s/pe-nqurhiping ive قso>خinاب ر زبان انگلیسی
  • دانشگاهی
  • خرید ڧهی
 • h-sید کتاب رdiv>
 • okب رdiv>
  • zchool" د کتاب متوسطه
  • droding/techkط-b-bsixth-grade >پنجul class="m34le
  • droding/techkاd-highkتةتاکار>
   • droding/techko>خ ering" ش علوم انسانی
   ega" data-id="1084" datf="/academic/nashredaneshgacf="/academicing/ginks/rights-bookg >soksری >خرید کتاکار>
    • خر>خ/kل-تاب رdiv>
    • ega" data-id="1084" datf="/academic/modaresanesharifcf="/academicing/ginks/rights-bookمrnrd-hخر>soی-chool" د کتاب متوسطه
    خری s/-io>خschool" >سو>
    • ega" data-id="1084" datf="/academic/f="/academi-pardazeshing/ginks/rights-bookپts-nagز>chool" د کتاب متوسطه
    • h-b-boo ghts-oی به کارشناسی ارشد
   • ega" data-id="1084" datf="/academic/rahiaicarshading/ginks/rights-booksthید >خر>ts-oی به د کتاب متوسطه
   • پیش شناسی ارشد
   ega" data-id="1084" datf="/academic/marketingcf="/academicing/ginks/rights-booksagز>m"nehoience" >پیش عul class="mega-nav level1">
  • ega" data-id="1084" datf="/academicdf="/ashers-sading/ginks/rights-booksk/ ی به د کتاب متوسطه
  • <-frcodroptug/techataes"hts-oیsری >خری sز>mی به کارعپایه ه45a-nav level2">
  • خری sز>mی به کارشناسی ارشد
  ega" data-id="1084" datf="/academic/f="/academi-adibaicrozghschooks/rights-bookrhkت >خر>" >chool" کارشناسی ارشد
 • دانشگاهی
 • nner"data-id="1353" datcd-dvd/plarpinggagزes"e" >پیش divli class="d13le ega" data-id="1084" datcd-dvd/cartomidroptughts-gschool" کارdivli class="d13a-nav level2"> ega" data-id="1084" datcd-dvd/videoing/ty-miveary/nintکارdivli class="d13a-nav level2"> ega" data-id="1084" datcd-dvd/docum"" htbook--se-gmی به کارشناسی ارشد
 • soks >خخریر>t-btید >خhgle="dropdown">دانشگاهی
 • -p="/asheding/ing/techkdatas" soks/rig>s ering" ش علوم انسانی
 • ega" data-id="1068" data-level="1"> دانشگاهی
 • ega" data-id="1084" dat2016-08-31-06-33-40/tigernblood-and-raersitying/techkdatas" s"k/ ق sgolر sgsokب ر زبان انگلیسی
 • drmethos="post"ga-col-nformdatline" اهیgoاutton <هی انگ انگ انگ 1) { jQuery('.top-head').addC-col('stacky'); } else { jQuery('.top-head').removeC-col('stacky'); } }); jQuery('docum"" ').ready(funcdemi () { var Scrl = jQuery(winwn-).scrollTop(); if (Scrl > 1) { jQuery('.top-head').addC-col('stacky'); } else { jQuery('.top-head').removeC-col('stacky'); } }); } }); header12secdemi ss="cla-wrapp-wi a-col-n -12 mega-col-ncontaii-widiv class="mega-d ss="dropdownss="clacompone" -area"ga-col-now">lg cla>
  sthین ses" s"a/tnes>خh/smal"ro h2ro لیس ">ksthین ses"a/tوt-bt mict >pesoks/roks/es"and/techkdk seصol-b-bookفsoutks/kتشگ h2ro لheader1 o !-- Aside -- dside ass="medrtacle-dside asearfix" left" ddga-col-noreate"> d/tect >>t-b>mیskt 2span>19kاd-فgmی39 da1"> /97-help">sthین ses" s"a/tnes>خh/a cوkm"hین ses"and-ng mict >peزkفsou>خری ssoks/roks/es" >خخ"and/techk>t-btید >خh/spanنstrong12/spanنp> btes"estrong1ool-sokksagرstrong1kاd-oke sزk"k/sihoksagخ"and/techk>t-btید >خ kت ر tuks >pestrong1osamostrong1kب>t-bpestrong1ثsakنامstrong1kن sest-b.2/spanنp> btes"ثsakنام ط ق"a/tوt-btskt قس-secsagb-bsikس-secچپ>" تspangpdown-mbackgroundrow"or: #ff00ff;-1"ثsakنام tesری sesoutu-gses>btes"ثsakنام and-فes"ا-o.ktks/kام ثsaks ktک sso-miv قokes >pe s ktک sso-miv قok-nagematicsagش >pe s ktک sso-miv امiv wwwkin-o.2/span h/p> خر>s s>in sesض sggخ"and/techk>t-btید >خ شkت kdk sinت >h-sت spangpdown-mbackgroundrow"or: #ff00ff;-1""k/ kdsou>خری st -h/spanنspanنp> خری ssos/roks/es" kت kdk>btes"ict >pesok 2spangpdown-mbackgroundrow"or: #ff00ff;-1 s"ar-booksthket icطsok-nagematicsagش >خ thkeos/richkea t dk>kthkdaزiv حt iv /kتct >.csag ssokdام and-thbt وeoonengsبt >zctk شtusinت >h-sت sزk"k/sihoksagخ"and/techk>t-btید >خ ict >pin-sت .2/spanنp> خ edatas" >خ-g"and/techk2spangpdown-mbackgroundrow"or: #ff00ff;-1جd-higوskt sk/sihot-btید >خ ا-o.2/spanنp> t-btید >خ" titel="magخ"and/techk>t-btید >خ" s="col-574" height="282"gpdown-mdisplar: block; margii>left: auto; margii>right: auto;" /spanنp> " > dakت2spangpdown-mbackgroundrow"or: #ff00ff;-1 ا-oف-b sزkdaiهospan d-o.skt ssokdس-secsagت >tics sdخ edatas"oفes">s ehmickdaga kdظa >خ thkeos/richke-sت . خt-btand/techdatas tko>خ edsohok techdkمrigha s-o.and/techkdaga kdظa >خ thkeos/richke-sت .b-ف-b ginengs-hزagaرs shmksthkeز-sت .
  2spangpdown-mbackgroundrow"or: #ff00ff;-1 and/thk>ienشa/tnesspan sinبagش >peزes-هhspangpdown-mbackgroundrow"or: #ff00ff;-1 -b امi sict >2span dthktuksکkin-sت .2/spanنp> h- >p " >k2spangpdown-mbackgroundrow"or: #ff00ff;-1ict > >خ nd-ng m>2span eزes-ه" k2spangpdown-mbackgroundrow"or: #ff00ff;-1اosd-n sict >2span dthkeز-sت . t-btید >خ" titel="magخ"and/techk>t-btید >خ" s="col-582"gheight="373م/p> kt sبamo"ثsakنام خa ehmgش >pskt ssoksaحtkinزs-hnd-ن"ثsakنام >t >یsرa .s ktک،kنام ش-io>s"ا-oاoss"andkپt /esss"andaga s"oلفgcوkm"sssبt >zcمaga kdظa (>iengc8 d/tek10km"قم ب sb- >h- )- >ksth hspangpdown-mow"or: #ff0000;-1ب قo2span dkt nd-dktdatas" s"بt >tka kin-sت . قokgsousest-b"antu2spangpdown-mbackgroundrow"or: #ff00ff;-1estrong1andkپt /esk10t-btیu2spangpdown-mbackgroundrow"or: #ff00ff;-1estrong1hخvز>م gstrong12/spankm-o.2/spanنp> " k2spangpdown-mbackgroundrow"or: #ff00ff;-1ثsakنامspan euksکkin-sت . iقs/es"ثsakنام and-ng m>kdام and-thbt وem"sssبt >zcdthkethkeghس-secs-secچپa kin-sت .
  h-hok- >ksth۱a kin-sت .mز-io"and/techk1sدد s>kenشa/tnkinازsرaت ؟spanنp> خs2span hقطchmg2spangpdown-mbackgroundrow"or: #ff00ff;-1gine2span hagaot >zs"a -hخv مinشagakپt eزes-ه" 2spangpdown-mbackgroundrow"or: #ff00ff;-1kdineکk2spanethkeos/richk sesos. kر2spangpdown-mbackgroundrow"or: #ff00ff;-1kش-io>-oاoهospan d>t-bpeزes-ه" 2spangpdown-mbackgroundrow"or: #ff00ff;-1kdi>-o2span dthkeos/richk sesos. خ" titel="and/techgsou>s"t-btید >خ" s="col-581" height="38y" /p> ool-2spangpdown-mbackgroundrow"or: #ff00ff;-1sot-bkdk ید s2span dthkees">ز-sت s-tkmatas"2spangpdown-mbackgroundrow"or: #ff00ff;-1پts-nagخhok--b-bsig2/spankmز ط zsق and-t/-ias"عاd>zcdagخ"aزes-ه"2spangpdown-mbackgroundrow"or: #ff00ff;-1dagخ"ngo2span dthkeos/richk sesت . ksth۱a kina tk"aزes-ه"2spangpdown-mbackgroundrow"or: #ff00ff;-1پts-nagخho2span dthkeز-sت .-nagematر>" sssnive  and-t/k-خvز>م "a-o.2/p> left: auto; margii>right: auto;" /p> k2secdemi> left" ddga-col-nhits-1dagز>kت : 2span>191812span لd لl
  s-otline-1kict >pe-b-bsig"and/techشگ h2ro لheader1 o !-- Aside -- dside ass="medrtacle-dside asearfix" left" ddga-col-noreate"> d/tect >>t-b>mیskt 2span>13 kت 39 da1"> /97-help">sthین ses" s"a/tnes>خh/ape-b-bsig"and/techh1e pesoka/tnoka/s"and/tech:spanنstrong12br /spanنp> pe-b-bsig"and/techpskt s tsecs seshok-hketkathe/es"dkt ntsect sbsچos"ثsید ssmenta > sbsnd/thkdخhoلف"dkس-a تsnagematicsagش > "نt g"s-hnd-ن"ict >ping/tech dthkeرtas"تgsentahagadانkdsohیم مinin-ss"تhkeز-io"نt>tkaes>in-kdat-gss"بaot >نgss"ازkفsou>خری ssoks/roks/es" >خخ"and/techk>t-btید >خ ict >pin-sos.
  no folla-drand/techgsou>s"t-oks/roks/esh/a pe-b-bsig" s"اجع ن sesت . خری s-b-bsig"and/tech h2r ping/tech d-b-bsig2/h2r pe-b-bsig"and/tech strong1ks" > enش"ازk30dat>m"sst"k/g"and/techpsزkناsosig" s"d/thm"sskt ssoksk/sihoks"ض ss ea-o.2br /eزرگ >osig" sou>خری ssoks/roks/es"hstrong1hict >pe-b-bsig"and/techk2strong1-"hstrong1hict >pand/tech strong1k-"hstrong1gsou>خری and/tech strong1k-"hstrong1hict >pe-b-bsig"and/tech strong12br /eخخ"and/techk> > e/esمin s"thksزkپts--b"and-tڢ s""بakdatف"dentsoks -hخcوkmct >"and/techkdatas" sga kdظa and-tڨرtaoksath"dsskt ssos/roks/pskt s tsechagadانka-o.2/p> left" ddga-col-nhits-1dagز>kت : 2span>9764span لd لl
  d hsou>خری ssoks/roks/es"and/tech گ h2ro لheader1 o !-- Aside -- dside ass="medrtacle-dside asearfix" left" ddga-col-noreate"> d/tect >>t-b>mیskt 2span>13 kت 39 da1"> /97-help">sthین ses" s"a/tnes>خh/apesoka/tnoka/s"and/techspanنh1e pand/techpst-oks/roks/esh/spanنh2r خری ssoks/roks/es"and/tech spanنh2r cوkhstrong1hict >pesoks/roks/es"and/tech strong1ks" >خخ"and/techk> > enش"ازk30kdat>m"sst"k/g"and/techpsری >خرید وkmhagمin >" ssنkakناsosنk-btید .osig" sou>خری ssoks/roks/es"hstrong1hict >pesoks/roks/es"and/techpsرk>t-btی strong1k-"hict >pis-ts-خv and/techp-"hstrong1gsou>خری esoks/roks/es"and/tech strong1k-"hstrong1hict >pesoks/roks/es"and/tech strong1gbk>gضtnksnش"ازk30dat>m"sst"k/g"and/techpsزkناsosig" s"d/thm"sskt ssoksk/sihoks"ض ss ea-o.k2spanنbr /spangpdown-mfont-size: smal";-1e >خخ"and/techk> > e/esمin s"thksزkپts--b"and-tڢ s""بakdatف"dentsoks -hخcوkmct >"and/techkdatas" sga kdظa and-tڨرtaoksath"dsskt ssos/roks/pskt s tsechadانka-o.2/spanنp> left" ddga-col-nhits-1dagز>kت : 2span>8774span لd لl cs >h-b-boo tsecsریv2شگ h2ro لheader1 o !-- Aside -- dside ass="medrtacle-dside asearfix" left" ddga-col-noreate"> d/tect >>t-b>mیskt 2span>17ks >خ 39 da1"> /97-help">sthین ses" s"a/tnes>خh/a خخ"and/techkha and/techdataethke-ts-خv مinin-ss؟spanنbr /spanنp> osig" یژ/kتe>خخ"and/techk-btید انksoksshokin-kskt 2spangpdown-mbackgroundrow"or: #ffff00;-1تgsentتeاخ edataspanتets-s" s"ts-ه,kin-">ts-s,kin-خgas,ksری >خرید (تgsentas-ooهkdatadk tecع) ,mhagمin,and/thkhas,kand/thkفesس و..." sخvsihokمinin-ss.> > e/ >tics ssoin-k2spangpdown-mbackgroundrow"or: #ffff00;-1مinsری ی ق-b-boh span e/هرtaoksنهoks"ض in-sos sent>"andh-b-b-ias"صosd/ and/techkk eصol-b-books"بt >tkssho s"oد tksق-b-bم مga dظa s"a/tnes>خ s agaoksict >e-ts-خ s-io>-oاoتe> >m"ssشagam"ssshokk زes-ه"-ias"aز-فes"thke s"a/tnes"deensov مinin-ss.at >ی-ssgematرمaech> sbs-b-bsاd/es"dent>"وkmsou>e>sث ss edineh>ina d sbs-b-bsاd/ and/techk(st"k/g-hagلف-ناso)ksزkط zفes"وkmnt>"ڢ gaspe-هoksakناsosنkپts-in-sstksskط zف kتkt s > eشagam"s"صoga / akتct>ی,ksمhke>خخ"and/techk-btید انk-io"and/techs"akio"ناsoinin-icsخ >h- >poد tkina dk"skt ntsectsoksgsenkmsoas" ses-ts-خv مinن ses . چnes-tsin-sesم؟spanنbr /spanنspanنspanنp> h-sت s soga / 2spangpdown-mbackgroundrow"or: #ffff00;-1oلفgesspan d-فs-ts-"د- >. -oاoهo: 88944299_021/spanنbr /spanنspanنspanنspanنspanنp> ects-ts-خv مinشagak اe فges؟spanنbr /spanنspanنspanنspanنspanنp> >-g" sخvsihoke>خخ"and/techk-btید انkak2spangpdown-mbackgroundrow"or: #ffff00;-1یvt-bos-nag"sssho.spanنbr /spanنspanنspanنspanنspanنp> خخh/a -btید انh/a"تgsentahhoke >ksth۱s s-tse>ooهkd/tee> >h-sدpespangpdown-mbackgroundrow"or: #ffff00;-1سct >"som"osig" "dent>"ectsoksبin-ics >th"d"and/techksth۱skt ssic اa s" d قرs-tse>pis > e tseboo tsec ses k2spangpdown-mbackgroundrow"or: #ffff00;-1oehmoke-icsقبospan dhl-b-/pskt soد tkina/techksth۱sohیم ڢ ga .mkt 2spangpdown-mbackgroundrow"or: #00ff00;-1oقs/h-shdata>oocنt g"soد tkina/techpiinin-sesم.spanنbr /spanنp> خخ"and/techk>-btید ان hقطcاskرs"سk/sihokshnd-ن"-t-btsssho؟spanنbr /spanنp> bخخ"and/techk>-btید ان s sوkhda1"> d titel="http://www.bankketab.com/buyc2"> d> >-g" sou>csoectoecتa1""" sou>cت فges tse زsssho"antu2spangpdown-mbackgroundrow"or: #ffff00;-1osou>cت فgesieng"aرkت >s"ا sesbخخ"and/techk>-btید ان skt skح"a-oر som"kmngamگs"tsec tec انkسtss-ttsindagakis/es"dicر اskindagakiinبbs.spanنp> zف نظa >skسs-ts-boo s فges in-icsاs sesoutudatas"02166401004 /"02188944298 /"02188944299 skt مgad" k2da1"> -btید انh/a"ر ت /kتمinشagas" dsokسs-ts-boo sbت /es"dec seرs"سk/sihoksbخخ"and/techk>-btید انkssakaرk>piha s" حلks-فs-ts-"k ehoksgsenks"arkstksinشaga.(sbخخ"and/techk>عs"s 2spangpdown-mbackgroundrow"or: #ffff00;-1oحiه"-فs-ts-"رs"سk/siho >m"2spangpdown-mbackgroundrow"or: #ffff00;-1 dthdeckisct >ieng"an-ss"in-ics/es"and-tssaoages in-icsاdhoks sict >csoectoecت-ssgtoeی-s"dssaot >نgss"سct >"وkmsohdecs"ثsaks-فs-ts-"in-sos.)spanنp> م gspan da-o.2/spanنp> csoectoecت)مinot >نkپts-gخho؟ آ اpمinot >نkهزsoه"th۱skt هs/kام تحt iv and/techkپts-nagخhoks ؟spanنp> cskطtso"درگ ی esoks/roks/es"d-sجentkشaga.spanنbr /spanنp> -btید ان csا2spangpdown-mbackgroundrow"or: #ffff00;-1-sosecپthoksvدgspan dhgsou>kمins-دpis >خخ"and/techk>-btید ان د چ skخ-kو تص zفs"kt قsosecna/techdata-ssgts.spanنp> h-hos"kt سhmksict >piss"s" حلks-فs-ts-"k ts-nagخhokskt مرحله"ر ت /kتقرs-tsiinikتct>.spanنp> h-hos"طs"es">/teeوksou>kindm"s"oد tkمinشagakوk(-bگg>oد tkina/techkdataenشa/tnksskدوksou>ksgsenkb-bontksرsematبb>pi-hol-bsok مربt >tksاs se>oses ezفmatوks se>th۱skt bs-b-bspe-قرs-tsiins -ss)spanنp> in-icsسooهkd da1"> " titel="http://www.bankketab.com/mailingc2"> "1oحis"as-خvتa1"in-ics ses-oks/richkea t b >cطs"es">/teaهs-tssou>kindm"s"ب sahoتenkمinss-د.k(-kt 2spangpdown-mbackgroundrow"or: #ffff00;-1sobtیgspan ds-ts-boo s فges 2spangpdown-mbackgroundrow"or: #ffff00;-1ntsectkssgspan 12 sk/sd/ hmaho مشa/tnes"مinss-د)spanنbr /spanنp> pقsosecna/techkezفmatبb>pin-icssok"مgaga قhdkmaks-ts-خv ب s-s-b-bspe ses >h->cر ت .spanنbr /spanنp> ؟spanنbr /spanنp> /teقhdkmaksأst-b"s-فs-ts-"inot >نk-فs-ts-"رh۱in-ssiv andt>.ا sesb>cskپts-nagخhok hdغ s-hnd-ن"ahos-nagد"s-فs-ts-"kmsoaرk>-oksر hdغ وt >ی-ssgt>.spanنbr /spanنp> piه"booفs-قs"inspanنspangpdown-m> zs"دg>odthرne"dagرkigseمgak-t/"دg>-io>-oاokdata2"dagرkب s ktک s"اجع مinin-ss,"دg>oga / b>o حagat مشa/tnes>خ s-in-s>-io>odthرs"دsgkhh-هs/k iinikرk>pis >ooهkd-ts-خv مinشagak(k زsoه"gine"ب s-> مشa/tnes"مinsag>)pisg>-io>-oاokdataب s-sgtهk-t/>-io>-oاoke >ks"اجع ن sesos. left: auto; margii>right: auto;" /spanنp> left" ddga-col-nhits-1dagز>kت : 2span>2656span لd لl "1kd-ts-خv پt/es"and/tech2شگ h2ro لheader1 o !-- Aside -- dside ass="medrtacle-dside asearfix" left" ddga-col-noreate"> d/tect >>t-b>mیskt 2span>05ks >خ 39 da1"> /97-help">sthین ses" s"a/tnes>خh/a -btید ان-12spangpdown-mfont-size: medium;a> خخ"and/techk>-btید انspanنa g>odthط hstrong1gine"مgaot >zskindm"s"مinsag>.)p> s-io>-oاodataط hstrong1git/dinehd/tecgstrong1 s-hsجentkمinشaga.(مehoks-ts-خv دوks/teس"ou>kindm"s"مinsag>.)p> hstrong1hic-ts-cskndagaط git/DHL s-hsجentkمinشaga.p> .p> no folla-drd-ts-خv and/techk>kرب"منزivh/a خخ"and/techk>-btید انspan sزرگ >osig،kقs >osigkisct > >osigk2spangpdown-mbackgroundrow"or: #00ff00;-1فsou>خری esoks/roks/es"and/tech span sg>-btی

  soga / b-b-bsig"sk-s ict >pin-s >pو" >ksk->osig"ت فg"and/techk sga kdظaoاo>th۱s-فs-ts-"k- >.s/teدgntsectsig"زgsenkmes/techk >kمحصol-bke >ksth۱skرب"منزivk >kمحv andg>g افho ن ses >.b-bontks sandtksshok2spangpdown-mbackgroundrow"or: #00ff00;-1sict >csoectoecتspan soes" seks2spangpdown-mbackgroundrow"or: #00ff00;-1 s-hvt-bo >ienشa/tnesspan soe >s-nag"ssshokisiن>coد tkوks-ts-خv and/techk>>ksgsenkntsectsikstهk-insat>.spangpdown-mbackgroundrow"or: #00ff00;-1->" sekss s seسo.2/spanنp> خخ"and/techk>-btید ان :k66401004_021"spangpdown-mbackgroundrow"or: #00ff00;-188944299_021/span 88944298_021/p> left: auto; margii>right: auto;" /p> left" ddga-col-nhits-1dagز>kت : 2span>13456span لd لl
  left" ddga-col-noreate"> d/tect >>t-b>mیskt 2span>04ks >خ 39 da1"> /97-help">sthین ses" s"a/tnes>خh/aخgsenksagso.2/spanنp> th۱s>ks sله"hstrong1hktکsخرید s/2"> -of-psychw"ogy/roshd-publachdemis" titel="http://www.bankketab.com/academicc2"> s/2"> -of-psychw"ogy/roshd-publachdemis"12strong1sou>g >ناةssgat> kتkt sth۱پu>-"k/ sسo.2/spanنbr /spangpdown-mfont-size: medium;-1chandgs" sekباs-hecشboاc:spanنp> s/accountingc2"> s/nhdemial-audit-offiersititel="http://www.bankketab.com/academicc2"> s/accountingc2"> s/nhdemial-audit-offiers1d-okscشboاc sk/sgsenkmsk/shm"ةsخرید ,"hda1"> s/engiieeringc2"> s/cil-engiieering" titel="http://www.bankketab.com/academicc2"> s/engiieeringc2"> s/cil-engiieering"1d-okscشboاc skg >خریر>odth s/ghalamchi-publachdemis/pre-university/mathematical-physics" titel="http://www.bankketab.com/tuidemic2"> s/ghalamchi-publachdemis/pre-university/mathematical-physics"1d-okscشboاc kقo چne s/gaj-press/pre-university/scietersititel="http://www.bankketab.com/tuidemic2"> s/gaj-press/pre-university/scieters1d-okscشboاcikاجh/a,hda1"> s/kheylisabz-publachdemis/specifie-experimentheintitel="http://www.bankketab.com/tuidemic2"> s/kheylisabz-publachdemis/specifie-experimenthei1 s-hecشboاc >s-inshmgله,khda1"> s/montasheran-publachdemis/step-secondaryintitel="http://www.bankketab.com/tuidemic2"> s/montasheran-publachdemis/step-secondaryi1d-okscشboاcمنcشth s/zharfandishan-publachdemis/second-high-schwoeintitel="http://www.bankketab.com/tuidemic2"> s/zharfandishan-publachdemis/second-high-schwoei1d-okscشboاcژzف"d-okskت h s/banihashem-publachdemis/handouts" titel="http://www.bankketab.com/tuidemic2"> s/banihashem-publachdemis/handouts"1d-okscشboاcses nhmم >s skg >,"d-okscشboاc شبقره,kd-okscشboاc aهs-tse oda,kd-okscشboاc aل"مsto,kd-okscشboاc e >s >h-,kd-okscشboاc فs-t-in,kd-okscشboاc آری,kd-okscشboاc ام رandienر,kd-okscشboاc اشthق ,"hda1"> s/engiieeringc2"> s/computer-engiieering" titel="http://www.bankketab.com/academicc2"> s/engiieeringc2"> s/computer-engiieering"1d-okscشboاcsفs-tsت ,d-okscشboاc kboسhmboا-,kd-okscشboاc جت iن,kd-okscشboاc -okskت s >,"-okscشboاc kت d-گg-ok>odth,hda1"> s/2"> -of-psychw"ogy/roshd-publachdemis" titel="http://www.bankketab.com/academicc2"> s/2"> -of-psychw"ogy/roshd-publachdemis"1 s-hecشboاc >s-دs-د,hda1"> -payam-nor" titel="http://www.bankketab.com/publachdemis/payamenoor-publachdemis/2"> -payam-nor"1 s-hecشboاc >kg >خریرdinehntkt"kskg >خریرصosd/inشsosig, s-hecشboاc >saخسtss-, s-hecشboاc >ou>sا-,kd-okscشboاc سsoas"skg >,"d-okscشboاc شبیnگ,"d-okscشboاc شdtin/tech,d-okscشboاc kش-io>ech,kd-okscشboاc in/techhic-oه"gsounگ,"d-okscشboاc gsg>odth,"d-okscشboاc ggg"k,d-okscشboاc a sه,kd-okscشboاc d-oق,kd-okscشboاc andgنامه,kd-okscشboاc in/techhtss-, s-hecشboاc >toes n" sounگin,kd-okscشboاc in/techinده,khda1"> s/managsmentc2"> s/general-managsr" titel="http://www.bankketab.com/academicc2"> s/managsmentc2"> s/general-managsr"1d-okscشboاcoksk/s,"d-okscشboاc gssiv t"k/gskت ,"d-okscشboاc /kتcoاoas,hda1"> s/religiousc2"> /educhdemi-publashing" titel="http://www.bankketab.com/academicc2"> s/religiousc2"> /educhdemi-publashing"1 s-hecشboاc s"dgفh/a,"hda1"> -btید ان-1dagخ"and/techk>-btید انن,kskscشboاc d--btید ان,"hspangpdown-mfont-size: smal";-1hspangpdown-mfont-size: smal";-1hspangpdown-mfont-size: medium;-12spangpdown-mfont-size: smal";-12spangpdown-m> no folla-drd-hecشboاc ine"and/tech d--btید ان oين،kقي >oينkisctي d/toينksg>htss"وقs/ : 2spangpdown-mfont-size: smal";-12spangpdown-mfont-size: smal";-12spangpdown-mfont-size: medium;-12spangpdown-mfont-size: smal";-12spangpdown-m> no folla-drd-ts-خv ad/tech d فges kg >خریيks"hda1"> s/2"> -of-psychw"ogy/intellectual-developmentcassocihdemi" titel="http://www.bankketab.com/academicc2"> s/2"> -of-psychw"ogy/intellectual-developmentcassocihdemi"1sou>g >ناةي left: auto; margii>right: auto;" /strong1h/spanنp> left" ddga-col-nhits-1dagز>kت : 2span>12204span لd لl cs d-ts-boc >t and/techleft" ddga-col-noreate"> d/tect >>t-b>mیskt 2span>24 has 39 da1"> /97-help">sthین ses" s"a/tnes>خh/acعt and/techkبا sekت ses /kتct >." border="0" /strong1h/p> cعt and/techspanنbr /strong1h/p> خخ"and/tech d--btید انbt s"-btsat>bts s"kتct>نkntsمinin-ssks/teand/techk-ias"ga kd ا>k2datitel="http://www.bankketab.com/text2"> -shopping/technical-2"> s/powsr" 1"> -shopping/technical-2"> s/powsr"12strong1 s"kd-ts-k/sgsenkهs-tشsoand/هs-tand/techفsou>es nhm hstrong1gs"اinزks >th"d"and/tech d 1"> d2strong1-ict >pind/techs s >خا س--ssksا"hstrong1-اd/tففh/strong1k(10ksلی25%)ks/teمinnkن ses .sig"طbt sb-b- s-ssenkمinsot >نgss"kرخ >h-hoke >ksth۱steمل:kناo nd/techhkناsohkنt-bgss ks/tskg kdsga kdظaksth۱s hhthیر>h-b-bsboc > ses >ksoes" sekب s ktک spangss="cloakb9e6e8e4697b50261ad93f09cc35c116drd-sig"آ ktک d-siginnsot >ط spambots"حtd-tc م شaga.ksoes"kت s>-sekن ا>kب s> >h>hndosigoc >kd-tsت ix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb9e6e8e4697b50261ad93f09cc35c116 = 'info' + '@'; addyb9e6e8e4697b50261ad93f09cc35c116 = addyb9e6e8e4697b50261ad93f09cc35c116 + 'bankketab' + '.' + 'com'; var addy_text29e6e8e4697b50261ad93f09cc35c116 = 'info' + '@' + 'bankketab' + '.' + 'com';document.getElsmentById('cloakb9e6e8e4697b50261ad93f09cc35c116').innerHTML += 'hda' + path + '\'' + p"> ix + ':' + addyb9e6e8e4697b50261ad93f09cc35c116 + '\'>'+addy_text29e6e8e4697b50261ad93f09cc35c116+'<\/a'; tk-tkmaksoe"ةss-فs-ts-" sesnhokhh-هs/kssss-خv s-فs-ts-"باd se>oses s >h->cگgفc.ن >cباd sesou"ت فg"hstrong102166401004h/strong1kت ses /kتct >. ط spambots"حtd-tc م شaga.ksoes"kت s>-sekن ا>kب s> >h>hndosigoc >kd-tsت ix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5782369eb9926b334b0373965e66eae8 = 'bankketab1388' + '@'; addy5782369eb9926b334b0373965e66eae8 = addy5782369eb9926b334b0373965e66eae8 + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_text5782369eb9926b334b0373965e66eae8 = 'bankketab1388' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElsmentById('cloak5782369eb9926b334b0373965e66eae8').innerHTML += 'hda' + path + '\'' + p"> ix + ':' + addy5782369eb9926b334b0373965e66eae8 + '\'>'+addy_text5782369eb9926b334b0373965e66eae8+'<\/a'; left: auto; margii>right: auto;" src s-oهkdnes>c cبا spangpdown-m> os/kتمinndoiakd-tksvدcس >h-b n" boخ (-sosecپthoksvدksl-b 45/000sot hh-نksvدksnive 22/000sot hh-ن) br /br /spangpdown-m> یsg>sig"ktک does"in-sکga"محس >hk-s۪ ه"an-steملس"hhic b-sgaش"ineملs" h-نs-hokn" boخ cشnes>تمinشagabr /   s ktک dا sقcts-stou>"and"kت nu"تdeملd/u>es> s b-bsر>sssknd/techkktکss-تbr /   d اhokh nu"ts-osectnesنkhhic bkتsi"os/kتمحس >hk-s۪ ون>cskهts-s >h اksoe"ةsss،kا>kج sله"مstesk >hژ"hه" >hژ"isih-نhkمفghl- ڢت>s"ناhokectnکتcien،d اhokdt/thm dا s--skktک،kا>t/thmm d اhokks-ts-tkتckks-t"dgbr /   م--sknd/techkktکsh ا>kاl-sجes nu"-هs۪ oke >-"رi"kdg"hه"sin-kindeملd>t-t stkigsط>h-bchk-sهh اl-s" oe"s/kkectn" >kkdg-kاhgs"arkstabr /   س >h-bاhoke >knd/techkktکsnu"ts-ga kd/u> طbt-ts--s" رs-tsiinikتctu"th hmga"indeملdoe"ةsssدbr /   دg>مskkts آت" >kعt"k/g م--sknd/techkktکs،k/tskg ksss/es"an ktin-sکga"htsshtsssskاl-s" s-seccس >h-b طbt sst،kا>b-b-tkشstkd/te"-هs۪ oks hhic s"ark >br /   س >h-bاhokesig"nd/techkktس"hhic btsshtss،dsgse۪ ss--sجe"kmdebsosst hh an"hh>ssskاesنkس >h-b nataبta"s/kkقرsss"arkst"-ن>cnu"tbاhts- hhthیر>ا boخ cشnes>تمط>h-bc >شهbr /   مچtesنk42 ktک dkتsi"os/kتs ndenkktne"س--نkبoes"جمs"hنskتkigsرihs kt"-ن>/هs-es"and/techkخ b-bsر>st"-ن>br /   مinndoi"kتsi"os/kتkt"دوksvدkچاo>st"an"جvدksl-b >ا boخ in-es>kتkisvدksnive th شteمل boخ cشnes>ت-hokan"akdsoه"gs-es"غvط"رith hmoe"ةsand"kهbr /   مhthیر>اس >h-bاhokin-sکga"hkdg-kisا>tجand >s 95br /   چاo1395-/tskg ksفss-t:616br /br /br /spanنp> ss"sinndoiakd-tstrong1 (2strong1gsosecپthoksvدk23/000sot hh-ن) spangpdown-m> kkاesنkoi"/kت nu"ktکنامه"gs-es"sig"nd/techkktس"جs "آ-sgaشssst-t st>cnu"t ا>k se>oi"oes" ا>/kتtss sehmmckin-sکga"مhthoفsiinioهspanنbr /spangpdown-mfont-size: smal";-1br /   بtaes>kkقhdl-b and"k nu"س >h-bاhokin-sکgags-es">sa"hkچاa"hغsت sاhok>th"d-tkت stkiا>kحs--hokec"بb>ت خا>tجstkiب> >m"cعtig"igsفghl-ت طbt-ts"sin ون>.sskاesنkجnhoks-hoknias"in-sکga"hkd >خریرآز>>kkوan-sکgags-es"آsgse۪ sمط>hبق>ااesنkoiinndo>kkجkت "t ةho؛"hه hesنkخا>tس >h-bاhokesig"nd/techkبsoaرفcرskت-hoknias"htsshtssskdg-kisا>tجskand >s،k/thoknias"h>ieng"سk/sت stk>اan-sکgags-es"kdg-kisا>tجskand >s"kmمhtتsis-es"and/techkktکsgsث>h-bknias"hلksstk>ktآ-sin hmm>kkوhه"s seقv مin"kت nu"خا>tجskاesنkس"حs--hokeاس >h-bes"kdtin-sکga"-sga> > >h-es>kkش>br /br /   دg>مskechhcsرass تsok/tho،kkdtinاhges"/u>es>s/es"kdtts-ga kd-هs۪ oke-وaگis/kss/ks-"طbt-td hه"s-ومچtesنk/tskg ksss/مط>t sstskktan-sکgags-es"kdg-kisا>tجسخv gs-es">sa"hst-t stbr /br /   /thoknias"h-ن>/هs-es"s-b >tk>kوقs-seccc tso"sin ون>:br /br /   1)"جمs"hنskت:/thoknias"httk80ki90>oi"ا"hts/ sا>s"h>ieng"سk/sت ndo>kso"d/tes >h اs پoهd س >h-bاhokeoi"g"عt"k/g حس kختdeممط>t and"kه"اsobr /spanنbr /spangpdown-mfont-size: smal";-1   2)ne"قcts"d/te100:ts-ntه" " اk>kو/thok>ااesنkسkح"kd >tssskdtin-sکga"htsshtssمط>t sشه nu"s۪ oونg"عdeم-b >فn ssاه"oes"t/thu"ias"ne"وk>kورقs۪br /br /   kdttboخ nias"hcشnes>تمط>t sst،kدg>sig"ngadeهes">kحsفgاes"hcnesنkthیرهs-es"hntkahotd-tkه"st"an"/u>eng"sinntesم ا/kskس >h-b doi"ktکokh حv ando>ks ksازkهts boخ cشnes>ت-oi"oetکsnu >cچtنkباksv "nias"hcاhtاes"-sga> > >h-es>kkش>br /br /   مhthیر>اس >h-bاhokin-sکga"hkdg-kisا>tجand >s 95br /br /   چاo1395-/tskg ksفss-t:300hbr /br /spangpdown-mfont-size: 14pt;-1"hstrong13)>saخkجامs"(هechk-ن>tss)مchhcando>ن خریت:شteمل8"ktکkaho"an"kdtts ktکkبg"تt/in h b-sgaش"iktڧمsohkپoeش‪-ias"iktڧمso>ا boخ cشnes>ت،d-sgaش" >hژ/kd >kپoeش-ias"spanنspangpdown-mfont-size: smal";-1img sdown-mfloat: left;" srchژ/kd >ا boخ cشnes>ت،d-sgaش"hcanu "هs-es"kd"مsvhhkپoeش-ias"kd"مsvh>ا boخ cشnes>ت،dhts-l-s" ts-l-stاtڧt stkd >.hbr /br /2)"زsaخkaخگivتةs3:ts-oiso>س >m"cinاhssaoدت skaktڧمsoولغاhokزsaخkaخv s-l- hه hhthیرپoeش-ias"aهs-tsakdsoه"اes"-sنecخhhkجnhokts-oiso>>th"d>ندg> >/هs-es"and/techkآisotkه"st"aho.hbr /br /3)"kd"مsvh:/anu "هs-es"بaoخ >s-n>ا --نkkd"مsvhوaلو>ksg"ص >s-ccc n sskdtts-b هs-es"ختلف"and/techk>-sgaش"hkg ه"st"وم--skهs-وaلو>nias"hcts-osoes"hthی >h-kجnhokmمhtتshkd >tvhhh-kaktڧمes"hthیh st"aho.hbr /br /4)pi>hژ"iامه:pi>hژ"iامه جت hs"ghls st>cnusکga"hg"ص >s-ccnhkso hhthیرand/techk>bsbes"c tksoadeن st"aho.hbr /skdtnustechk>bsig"چهs-ts>ic bbsbes" "DVDkهts hthیh and"kه"bsig nu"حdوs"aلsoknias"h-sgaشsختلف"ون > فs-nns >/es"تلفظkmمhمes" >hژ/kd nusکga"haho. br /spanنp> h-b n" boخstrong1(2strong1gsosecپthoksvدkdوb 45/000sot hh-نksvدksnive 19/000sot hh-ن)hbr /br / spangpdown-m> s-oهkهs-es"ظaes"(hg"جskاسtن )kaتkisoهdحصol-bke-sgaشsand >sرang"باois «>-sgaش"hoeسtکkتso»/th-besف"dst"نه"بg"ص >s-ccktکkبg"ktکki"oiامه s"ind/tech"ktک۪br /   nd/techk-ineh"hoi"kt"ds"hخش"inoiniرs-takمsts-esت،dsaخkdd-ttکs،kآرs-so as"hg ciensعtesk >hژ،kاملاءkisd-tt >> ciens/skا ciens/ineh"2ki3kissaخkdd-ttکs3ksoظsig dst؆br /   kdtts بic bbskاesنknd/techk-s-seccهs-es"ختلفes"ت>>ieng"st"an"h-b-bsbocs"in-bes"kdtsa>sر-هs۪ o،kois ومustechsiط>h-bc،kخرs-n>>t-ts،kاصh-b-bss-t t-ژo gaga ga kdظaksg>خت >m"sot hs" رs-tsiinst؆br /   مچtesنk/thبv s-esت"ت>>ieng"st"an"تsokهs-es"ختلف طbt s >h-b dkdtsa>sر- hs" gagahoi"kt" "sفst"نشteshkdtkso.kdtththله"بb>cتsokهs-hoi"زkلss-t «>tڮتdeر»، «t-ژ/kت»i«hthی >h-ت»sts-sdt ga kس >h-b،"hoe"ةsand"ksobr /   س >h-bاhokesig"nd/techkth ga >as"hg dhts-l-s" as"htsshtsssk >خv s>sasges-kحsفgاessandm"sناةs s>s-د،dhtsاesشss--sجe،dtsshtssakd-tisdhoknias"h/th-besفs"hto.hbr /   bاhts- cرes"kdt ga k/thoknias"h->s-د" ا>آisos"in- ses"hg dl-sجes nu"مustechsا>iens/عts-l-es"dhts-l-s"andm"sناةs s>s-دsksodts-l-s" ustechsآhts-l-s"htsshtsssتkisg>خv gs-es">sa"h س >h-bاhokehts-l-s"andm"sناةs s>s-دssigاk>kg>hts-l-s"htsshtssscando>t"dst"an"هs۪-s"ha>ث st"دg>sig"nd/techkجes dineh>"in- >br /   bاhtskبg"ذando s>ho"an"آ-sgaش"hا>sig"nd/techkبg"ص >s-ccnله"ب"پله"ص >s-ccninkتts،kبg"طga nu"s س >h-bes"تss۪ o"in- >- cرس >h-b nhd dsg> >s-cc>h-nd-ن"ao>ئ د- >- cر-es"جkت t؆br /   س >h-bاhokevط"دg>ktکk ciens/tht گtt >kناپtتts>cdsg >tvh"s چtدg>oisehmmckومط>h-bchk/tvط"دgm>cرhmmه"عت t"an"ازkپtkm۪-s"h >h-bاhokeoeiens.sن>/هs-es"s hhic قs-seces"تs>ieng"st"hا>t"k/g «t-cnesن»an"اl-sجekthیرحv هs-es"طعseoe-es"boخگiesت"بg"۪-s"hkس-g"ازkس >h-bاhokeao>ئ st؆br /   kdt>مsk boخ in-besدت /thoknia"دg>ن>/هs-es">sig"nd/techkn" boخ /tnes>ت-g>vدksnive eao>ئ st؆br /   مhthیر>اس >h-bاhokin-sکga"hkdg-kisا>tجand >s 95br /   چاo1395 -"تs>kg ksفss-t : 724br /spangpdown-mfont-size: smal";-1br /strong1hspangpdown-mfont-size: 14pt;-1 5)ف- "sامs"dineh"hkd >خریت t-ژo>s-oهkdnes>c ch-bگisvدks >h-b n" boخ (-sosecپthoksvدks >h-b 37/000sot hh-نksvد boخ 21/000؆br /br /sot hh-ن)spanنstrong1hspangpdown-m> ا/tفف 15%gsosecsvدs >h-b 31/500ksvدk boخ 17/800h/spanنstrong1h/spanنbr /br /img sdown-mfloat: left;" srcktکنامه as"indمل sمل -t bاhtskوandg oeoeت بoe-es">hناesت"باoisهs-es">v م-hله"ون-t eienشa/tn-g boخ /tnes>تbr /br /sienش"ازk3000پoeشaهs-tsakdsoه"اes"بoگttفcرskin-sکga as"htsshtssisز>>kksni>sرهs-es"ختلف ب"مhthیر>/thonias"h/t-besفsbr /br /sihic s"زا>زk/thonias"h/کs۪- dustsdtب"فhth"(hts-l-hی-g >tsa/tn)ب"مustga"h/tvط"بg sehmmckوhts->خشsدtskienشa/tn-oe-es"سch"ktڵ>kks>h-bاhotn-gin-sکgabr /br /31kehts-l-s"aهs-tsakdsoه"اes"بoas"h/ts۪ o"مط>h-bchk(15>hts-l-s"h/th-besفs" sehmcی+8>hts-l-s"hزkس >h-bاhokehts-l-s" as"hsgse۪ sمع/thm"+8"hts-l-s"hg>ن>/هs-es" boخ هs-)hbr /br / boخنامه es"املا-/tnes>ت-اien-s" -t sهh دg>ois هs-es">vhbr /br / >tsaeng"sث>h-bknias"hienشa/tn-g boخ /thoknia"بoas"h/tvط"بenشa/tn-o sehmmchbr /br /nd/techknboخ هs-s"h/tnes>ت ف- "sامs"dineh"hkd >خریت (t-ژo>ses>c )hbr /spanنp> tب)مchhcando>ن h-bo>hh-tsssزkس ssk/sgsenkکنجc sن>/tncnin g >k nu"ien-s" in in-s>kksncngaدk s "sزk/tho هs-s" "sktکk(sثلا-sos)"as>kksnڵ>kkskd >tvhhh-،d-s"h/tho do>"sktکho enkevط"زst"hh-د.s۪-s"hhh-ts ث>hchhc" in in-s>kknu"پbotه" ">h۪- (enkمh-s" طه" ">ht)"kd >tvhhh-kan-sکga،d/thoknia"ومسk/sل sos(3)kniةhonد.sg"طga nu"sثلا-ncngaدkkd >tvhhh-kec"رقs۪" اk>kورقs۪"k/svhhk۪-s"h/thoknias"hsos(3)kniةhonد nu"حv اk>>kh حv s-ia"ب>ث c n k۪-s"hkd >tvhhh-knin g >k.kپtkmگtt"hkdssig" ">t/thu"ias"بo/tn-o>"sk-tssدk مs"خ >h-es>kkگiesskقo do>"sزkرnhas"سtssختke >kبohases>kkhas>kksncnقes>ckmnhdl-"h/tho dsos(3)kحv anu >.hbr /ذ-t "sh-es>o"مط>h-bchkdso(3)kطga >co"an"t ا>kبg"تمhtتsisando>tn-th"d>kks>kطhtت">v م-h/sل osect"k "فhthی >h-kkg oe.sth"do>"sغvh s-ia"ازkن"k -hoه"ومحcب>cت-iةhonد.sg"طga nu"نمs"/u>h-kneskak-l-su"حدk مdo> ">ta"بoas"h۪-s"ak-l-su"مط>h-bchkodsل دk چtesنkس ژo iass"hekkg onد nu"تاien"نهas>okeسط kg t"hون>.hbr /spanنp> tب)مchhcando>ن kس-g"c tso"st"hh-د.br /1-"تshoknias"hس >m"csهh Very Important Testh/spanنbr /spangpdown-mfont-size: smal";-1img sdown-mfloat: left;" srct >kبg"مط>h-bchkdtd nd/techkktکesspanنbr /spangpdown-mfont-size: smal";-13-"تshoknias"وt-ژos"/ando>tn-ienش"تabr /4-"تshoknias"وt-ژos"t"k/>/khh-kn-د-besفbr /با-۪-s"c tso"ب-دs،kخ >h- >-s"h-۪-s"and/tech،"hا/و> بg"و>hs>okektکeske >kisg"تt/in h ng"دncnق>kh-s"h-۪-s"and/tech"st skg t"h-۪-ses"hga niدas>oknin g >k nu"i/u>h->kks>-gg t"s"hد tه"ا d۪-s"and/tech"ta"ببoد.ksoes"نم-l-su"kd >tvh ng"بg"دلا۪- مختلفsقs/ ist soه" ndفs"hoas"hv وsoe"ةsts-s"/thoknias"h-۪-s"and/techkta"->k>tnد.kndفs"hco"an"تshoknias"و"تshoknias"مdo>t >kبg"مط>h-bchkdtd nd/techkktکes"ta"حv anu>k nu"دncnh ga چne> ">sni>" kسt h"/thoknias"h-۪-s"and/techkta"sمل in g nد.پtkmeces"باخ >h-دtskآ-ن > مs"/u>h-s>kksg"دnڵ>kkn-cبs"دtt"hkdtکksossoe >.hbr /spanنp> c -t h-۪-"ا-bگi(gsosecپthoksvدs >h-b 36/000sot hh-نksvدk boخ 20/000sot hh-ن)br /spangpdown-m> h-b 30/600sot hh-نksvدk boخ 17/000sot hh-نh/spanنstrong1h/spanنbr /br /img sdown-mfloat: left;" src ۪-"os‌- >k؟br /br /-cnh-sknd/techkktقs-seccآ-sgaش"hس >m"c>ois-نksco" پoeش‪ia"بg"ص >s-ccndملا-/tnes>ت-لksstk>co.hbr /br /-cتمhم"مط>h-bchkdktکes" ن-t sهh s 4ksvدknd/techkحsk/sh "ksohthیtsov وsیtaktڧb،"hsk/shmیts"tes>c "2kihhh-ts اtnاt stkdco.hbr /br /-cپoeش‪ia nd/techkبg"ص >s-ccndملاsفghl-ت ازkمh-sknd/techkes> s۪-‌-k/sت stk>skin-sکga as"htb‪ia nhdkdcoخnاt stkdco.hbr /br /-c"hts-l-sت اسoh-داtnدkisdمs"hnات-in-ic bbsnاt stkdco nu"os‌-/u>h->kkمحتiess/کs۪- hoas"h-فs-b >اm>k.hbr /br /-c"tt"hیtia nin-ic bؤڧbاhokin-sکga"htb‪ia nhdkdisotkه"st"aho.hbr /br / boخ‪ia ndملا-/tnes>تِcپoeش‪ia چهs-tsakdsoه‌--۪-svدksl-b،"htt"hvدksnive -sgat >یsaho.hspanنp> خریت 1"/thok( >tب)مchhcando>ن(-sosecپthoksvدk27/000sot hh-ن) خریت (1)"sمل sni-ic bsoeces"و/tg tbknias"hsosasت اسo.kdt-ic bbl-b،"sعteskbsoeces"hsosasت،"hاسtsso" اin >"وعu>h-ل ؤګdt-ر"h-ون > aگis/ksمس >t"hیtdم" اin >">hنا > >h-es>kkش>.kdt-hts-l-s" as"ga eت kd >خری" as-h/sل osecب>cت،"hkdوv ون-sgakg onia"سهh قdshdkd/و>ت ta"kdt-hh-ts /thoت اso-ic bkg onد.kdt-ic bnive،"sعteskb/tg tbknias"hsosasت،"hاsفghl-kb/tg tbknعu>h-ل ؤګdt-ر"h-ون > -h/sل ث>hchhc"b/tg tbkK">hنا > >h-es>kkش>.br /br /spanنp> th"dspan 2spangpdown-mfont-size: 14pt;-1dinehنهaدkit-ژo>hmیک"and/tech d--btید ان do>"sزkس-"->k-es>kh/spanنstrong1hbr /spangpdown-mfont-size: 12pt;-12strong1gsosecپthoksvدkspangpdown-m> c span 412/000sot hh-نkdco nu" se>>th"d>نos/u>h-s>kkssogکتcks-"hاspangpdown-m> k.hstrong1h/spanنspangpdown-mfont-size: 12pt;-12strong1gکتck-sga kdظaks >ko>"sزkطhtت">d--bokeیک"and/tech d--btید ان spangpdown-m> www.Bankketab.comh/akh/spann ا"sزطhtت"> sesou"ت ses spangpdown-m> 66424211_021h/spankict >eson in-ss>k.hstrong1h/spanنbr /spangpdown-mfont-size: 12pt;-12strong1                          >hاآa eت ts-l-قes>o d se>kdtin-sکga<hstrong1h/spanنbr /spanنp> s-oهkdhoeienke hspangpdown-m> 15%d/tففhbr /spanنstrong1h/spanنbr /spanنp> os/kتمinndoiakd-tksvدcس >h-b n" boخ (-sosecپthoksvدksl-b 45/000sot hh-نksvدksnive 22/000sot hh-ن) br /br /spangpdown-m> یsg>sig"ktک does"in-sکga"محس >hk-s۪ ه"an-steملس"hhic b-sgaش"ineملs" h-نs-hokn" boخ cشnes>تمinشagabr /   s ktک dا sقcts-شnو>"and"kت nu"تdeملd/u>es> s b-bsر>sssknd/techkktکss-تbr /   d اhokh nu"ts-osectnesنkhhic bkتsi"os/kتمحس >hk-s۪ ون>cskهts-s >h اksoe"ةsss،kا>kج sله"مstesk >hژ"بg"و>hژ"isih-نhkمفghl- ڢت>s"ناhokectnکتcien،d اhokdt/thm dا s--skktک،kا>t/thmm d اhokks-ts-tkتckks-t"dgbr /   م--sknd/techkktکsh ا>kاl-sجes nu"-هs۪ oke >-"رi"kdg"بg"شin-kindeملd>t-t stkigsط>h-bchk-sهh اl-s" oe"s/kkectn" >kkdg-kاhgs"arkstabr /   س >h-bاhoke >knd/techkktکsnu"ts-ga kd/u> طbt-ts--s" رs-tsiinikتctu"th hmga"indeملdoe"ةsssدbr /   دg>مskkts آت" >kعt"k/g م--sknd/techkktکs،k/tskg ksss/es"an ktin-sکga"htsshtsssskاl-s" s-seccس >h-b طbt sst،kا>b-b-tkشstkd/te"-هs۪ oks hhic s"ark >br /   س >h-bاhokesig"nd/techkktس"hhic btsshtss،dsgse۪ sکنجc و"تdebesفsst hhtkan بoessskاesنkس >h-b nataبta"s/kkقرsss"arkst"-ن>cnu"tbاhts- hhthیر>ا boخ cشnes>تمط>h-bc >شهbr /   مچtesنk42 ktک dkتsi"os/kتs ndenkktne"س--نkبoes"جمs"hنskتومdoga"hg> >/هs-es"and/techkخ b-bsر>st"-ن>br /   مinndoi"kتsi"os/kتkt"دوksvدkچاo>st"an"جvدksl-b >ا boخ in-es>kتkisvدksnive th شteمل boخ cشnes>ت-hokan"akdsoه"gs-es"غvط"رith hmoe"ةsand"kهbr /   مhthیر>اس >h-bاhokin-sکga"hkdg-kisا>tجand >s 95br /   چاo1395-/tskg ksفss-t:616br /br /spanنp> h-b n" boخstrong1(2strong1gsosecپthoksvدkdوb 45/000sot hh-نksvدksnive 19/000sot hh-ن)hbr /br / spangpdown-m> s-oهkهs-es"ظaes"(hg"جskاسtن )kaتkisoهdحصol-bke-sgaشsand >sرang"باois «>-sgaش"hoeسtکkتso»/th-besف"dst"نه"بg"ص >s-ccktکkبg"ktکki"oiامه s"ind/tech"ktک۪br /   nd/techk-ineh"hoi"kt"ds"hخش"inoiniرs-takمsts-esت،dsaخkdd-ttکs،kآرs-so as"hg ciensعtesk >hژ،kاملاءkisd-tt >> ciens/skا ciens/ineh"2ki3kissaخkdd-ttکs3ksoظsig dst؆br /   kts بic bbskاesنknd/techk-s-seccهs-es"ختلفes"ت>>ieng"st"an"h-b-bsbocs"in-bes"kdtsa>sر-هs۪ o،kois ومustechsiط>h-bc،kخرs-n>>t-ts،kاصh-b-bss-t t-ژo gaga ga kdظaksg>خت >m"s-نk رs-tsiinst؆br /   مچtesنkd/techv s-esت"ت>>ieng"st"an"تsokهs-es"ختلف طbt s >h-b dkdtsa>sر- hs" gagahoi"kt" "sفst"نشteshkdtkso.kdtththله"بb>cتsokهs-hoi"زkلss-t «>tڮتdeر»، «t-ژ/kت»i«hthی >h-ت»sts-sdt ga kس >h-b،"hoe"ةsand"ksobr /   س >h-bاhokesig"nd/techkth ga >as"hg dhts-l-s" as"htsshtsssk >خv s>sasges-kحsفgاessandm"sناةs s>s-د،dhtsاesشss--sجe،dtsshtssakd-tisdتkias"hdebesفssho.hbr /   bاhts- cرes"kdt ga k/thoknias"h->s-د" >دآisos"in- ses"hg dl-sجes nu"مustechsا>iens/عts-l-es"dhts-l-s"andm"sناةs s>s-دsksodts-l-s" ustechsآhts-l-s"htsshtsssتkisg>خv gs-es">sa"h س >h-bاhokehts-l-s"andm"sناةs s>s-دssigاk>kg>hts-l-s"htsshtssscando>t"dst"an"هs۪-s"ha>ث st"دg>sig"nd/techkجes dineh>"in- >br /   bاhtskبg"ذando s>ho"an"آ-sgaش"hا>sig"nd/techkبg"ص >s-ccnله"ب"پله"ص >s-ccninksa،kبg"طga nu"s س >h-bs"hds۪ o"in- >- cرس >h-b nhd dsg> >s-cc>h-nd-ن"ao>ئ د- >- cر-es"جkت t؆br /   س >h-bاhokevط"دg>ktکk ciens/tht گtt >kناپtتts>cdsg >tvh"s چtدg>oisehmmckومط>h-bchkd/tvط"دgm>cرhmmه"عت t"an"ازkپtkm۪-s"h >h-bاhokeoeiens.sن>/هs-es"s hhic قs-seces"تs>ieng"st"hا>t"k/g «t-cnesن»an"اl-sجekthیرحv هs-es"طعseoe-es"boخگiesت"بg"۪-s"hkس-g"ازس >h-bاhokeao>ئ st؆br /   kt>مsk boخ in-besدت /thoknia"دg>ن>/هs-es">sig"nd/techkn" boخ /tnes>ت-g>vدksnive eao>ئ st؆br /   مhthیر>اس >h-bاhokin-sکga"hkdg-kisا>tجand >s 95br /   چاo1395 -"تs>kg ksفss-t : 724p> tب)مchhcando>ن h-bo>hh-tsssزkس ssk/sgsenkکنجc sن>/tncnin g >k nu"ien-s" in in-s>kksncngaدk s "sزk/tho هs-s" "sktکk(sثلا-sos)"as>kksnڵ>kkskd >tvhhh-،d-s"h/tho do>"sktکho enkevط"زst"hh-د.s۪-s"hhh-ts ث>hchhc" in in-s>kknu"پbotه" ">h۪- (enkمh-s" طه" ">ht)"kd >tvhhh-kan-sکga،d/thoknia"ومسk/sل sos(3)kniةhonد.بg"طga nu"sثلا-ncngaدkkd >tvhhh-kec"رقs۪" اk>kورقs۪"k/svhhk۪-s"h/thoknias"hsos(3)kniةhonد nu"حv اk>>kh حv s-ia"ب>ث c n k۪-s"hkd >tvhhh-knin g >k.kپtkmگtt"hkdssig" ">t/thuknias"hoe/tn-o>"sk-tssدk مs"خ >h-es>kkگiesskقo do>"sزkرnhas"سtssختke >kبohases>kkhas>kksncnقes>ckmnhdl-"h/tho dsos(3)kحv anu >.hbr /ذ-t "sh-es>o"مط>h-bchkdso(3)kطga >co"an"t ا>بg"تمhtتsisando>tn-th"d>kks>kطhtت">v م-h/sل osect"k "فhthی >h-kkg oe.sth"do>"sغvh s-ia"ازkن"k -hoه"ومحcب>cت-iةhonد.sg"طga nu"نمs"/u>h-kneskak-l-su"حدk مdo> ">ta"ب>ta >تsak-l-su"مط>h-bchkodsل دk چtesنkس ژo iass"hekkg onد nu"تاien"نهas>okeسط kg t"hون>.hbr /spanنp> tب)مchhcando>ن kس-g"c tso"st"hh-د.br /1-"تshoknias"hس >m"csهh Very Important Testh/spanنbr /spangpdown-mfont-size: smal";-1img sdown-mfloat: left;" srct >kبg"مط>h-bchkdtd nd/techkktکesspanنbr /spangpdown-mfont-size: smal";-13-"تshoknias"وt-ژos"/ando>tn-ienش"تabr /4-"تshoknias"وt-ژos"t"k/>/khh-kn-د-besفbr /با-۪-s"c tso"hنskتhkخ >h- >-s"h-۪-s"and/tech،"hا/و> بg"و>hs>okektکeske >kisg"تt/in h ng"دncnق>kh-s"h-۪-s"and/tech"st skg t"h-۪-ses"hga niدas>oknin g >k nu"i/u>h->kks>-gg t"s"hد tه"ا d۪-s"and/tech"ta"ب>>tد.ksoes"نم-l-su"kd >tvh ng"بg"دلا۪- مختلفsقs/ ist soه" ndفs"hoas"hv وsoe"ةsts-s"/thoknias"h-۪-s"and/techkta"->k>tnد.kndفs"hco"an"تshoknias"و"تshoknias"مdo>t >kبg"مط>h-bchkdtd nd/techkktکes"ta"حv anu>k nu"دncnh ga چne> ">sni>" kسt h"/thoknias"h-۪-s"and/techkta"sمل in g nد.پtkmeces"باخ >h-دtskآ-ن > مs"/u>h-s>kksg"دnڵ>kkn-cبs"دtt"hkdtکksossoe >.hspanنp> oeienkndمل akd-t(-sosecپthoksvدk38/000sot hh-ن) spangpdown-m> oeienk1"و"2ki3kissاm>kkوhه"s"hhic ق>د،dtج ه"وتs>sshkn" فghl- ودd"مsvh>c tso"st؆br /عoeienkndمل hh >s-cc>kdtکkبg"دnکkت>h-bف st"وg dl-s>kس-"and/techkiass"ho"an"مs"/u-su"بg"ienشdt"kd >"> ga>نanک nusu...s dkd >"> ga>نenkn"پh-۪-"ات-ies->k>tn->kksا ses nu"خ۪-s"خ >ien!"چl-s>b-b-"hht"hkdtک- ه"ias"h ع، چne>hh-ن"/thokniac bbskآسtنkبg"د >tn-؆br / ه>tnoهas"h/tho dنenkn"h-۪-s"and/techkدtt"hl-s>"hhicenkn"گssokطga >-sgaش"hkg t"n"h-meces-tsg"nd/techkدink-"ات-sاmt؆br /-۪-s"and/techkienش"bsk2000sotho d>h-bفتhkسtsshtssوآhtsاesشss--sجe"hkg sرang"مh n" boخ /tnes>ت-gtn->kbr /دtt"hمskعoeienkndمل nusکga as"htsshtss-gt-kisا>tجbsknd >s 95hoih kg s؆spanنp> kg ksفss-t:516br /br /spanنp> h-b 35/000sot hh-نksvدk boخ 42/000sot hh-ن)spanنstrong1h/p> h-b 29/700sot hh-نksvدk boخ 35/700sot hh-نh/strong1h/spanنbr /spanنp> as"hوksvدenkn"hsمل oeش(svدksn)kn" boخ /tnes>ت(svدkhوم)ho"an"تمhم"مباmckسtb dkt hhss--l- وdineh"hkd >خریت hoigas"مsst"وبg"ص >s-cc>kdtکkبg"دnکks/kا>tش"st؆br /ازkوt-ژ/kت-ias"س >h-bاhoke۪-s"and/techksneh"hه"تho"-ias" sesoشssمh-s->kkوبoخ b-b-"hه"جزs"مs"/u>h-kگss"نمs"/u>h-kگs وdاhokein-k-ia وds-beso"-iakis >-htsاesت-iabsg s"and>kbr /تمhم"س >h-bاhokin-sکga"84 d>h 95isshoknias"م-cب nhdg dl-sihچtesنkس >h-bاhokehtsاesشss--sجe"an"مoncب -اnusکga as"h>sa"ht >دgas"hkg t"st>kbr / هh"/ttتsit-ژ/kتe۪-s"and/techkan"باmث c sاesزdl-s>اسd--bs nd/techkias"مo>t >kبg"sth"dho dناةs in-sکga"snehs"مدل"sg"hنskت sshokniaho"an"hه"s"hhic «مsndoi"sg"hنskت» «>-چه d>h in-sl-s>-sgaتهe۪-»i«>-چه d d۪-s"پtkm >h-esh"خ >h-د»/قes>م"مnehbr /تshoknias"مsndoi"sg"hنskت س >h-bاhoت-iسonkknu"مdo>t >kبg"ه-sg-s"فs-b هson.ksoes"soetکes"/thoknias"h-۪-s"hhic /u>so sneh"an"ech/tا/مhم"ناhokand/techkدttکes"tوبا"ه-sه"جزئs-toknط>h-bc ihs/kاh"/thokزstناhok هh"oi"kt"and/techkدttکes"s-thkg hokin-sssknu"نزs kبg"n-sکga"hزkه-sg-s"s-thkg hok-iakiعجزg"هاخ >h-sskkت br /قs/es"/thoknias"h-۪-s"فs-b oi"s sneh/u-ss"مطمئ-s>اcenkn"d>h >h-دhزهe۪kبg"sehmmckفs-b /tvط"dineh>"ind>ksskس >h-bاhokeic bk-l- hزk/ttکتcisshoknias"ه-sg-s"فs-b با"sndinka"و ا"sا"فs-b هs-es"hd >>t-tsish-oخechkst>s"/u>so sneh"an"ech/tاhه"s >h-bاhokectnکتcien"ه-sg-s"فs-b (an"با>b-b-secs"arkst)hپoekg th"dkkوبع>cبttتsسtssh"/thoknias"hbk-l-s>b-b-secan"باsehmmckفs-b هs-es"hdk/ttکتcisst>k،"hازsth-۪-s"/thoknia /tvط" secبtt/thoknias"hctnکتcien"s/کs۪-"snehs"h-۪-s"نcررith hkh an"kd >"> ga>نپh-۪-"دnive ts--l- هsneh"ا d۪-s"anu"نمs"/u-sson"/thoknias"hctnکتcien"sdنn"شاin۪kبg >an"باh-۪-s"ois مein-kdl-sا"ه-s">v مnehbr /س >h-bاhokeic bt h"sمل >/thoknias۪kسo"an"ازk/ttکتcisاsehmmckفs-l-b >عskت ط>t-tsish-oخechkst>k nu"ita >song t"ا d۪-s"eic b dkisois مneh"ا ong t"ind>k؛"sn >۪-sanu"وقs/es"in-kand/techkoi"l-sد۪-s"eoگtt>ksskhه"تho"-ias"-۪-s"قs-seccوب-i n" boخ بد۪-ss"hk-l- h۪-sanu"بg"چ s >-sgaش۪kبgi n" s/kاh"n-s۪-s"وبع>c dsth/thoknias"hbic bk-l- hienا۪-s"etssh"-۪-s"قs-seccازk/ه۪-"oboخ-sا-sه"ا۪-s"and/techkغا-v نشsk nu"iاcبtttکes"سd--bs kdsoه"gs-c b۪-s"بgi/u-s nuک مsnoهbr /   مhاh"iاcس >h-bاhokin-sکga"ekg -kisا>tجnd >s 95br /   چاo1395-/tskg ksفss-t:img sdown-mfloat: left;" src خریت s-oهkdhoeienk(gsosecپthoksvدkس >h-b 35/000sot hh-نksvدk boخ 21/000sot hh-ن) h-b 29/700sot hh-نksvدk boخ 17/800sot hh-نspanنstrong1hbr /spangpdown-mfont-size: 10pt;a> kdtک- ه"as"andمل >sمل اhok bاhtskوandg oeoeت بoe-es">hناesت"باoisهs-es">v م-hله"ون-t eienشa/tn-g boخ /tnes>ت/spanنbr /spangpdown-mfont-size: 10pt;a> >kksni>sرهs-es"ختلف ب"مhthیر>/thonias"h/t-besفs/spanنspanنspanنspangpdown-mfont-size: 8pt;-12spangpdown-m> زk/thonias"h/کs۪- dustsdtب"فhth"(hts-l-hی-g >tsa/tn)ب"مustga"h/tvط"بg sehmmckوhts->خشsدtskienشa/tn-oe-es"سch"ktڵ>kks>h-bاhotn-gin-sکga/spanنspanنspanنspangpdown-mfont-size: 8pt;-12spangpdown-m> h-bchk(15>hts-l-s"h/th-besفs" sehmcی+8>hts-l-s"hزkس >h-bاhokehts-l-s" as"hsgse۪ sمع/thm"+8"hts-l-s"hg>ن>/هs-es" boخ هs-)spanنspanنspanنbr /spangpdown-mfont-size: 8pt;-12spangpdown-m> ت-اien-s" -t sهh دg>ois هs-es">vhspanنspanنspanنspangpdown-mfont-size: 8pt;-12spangpdown-m> tsa۪-"osث>h-bknias"hienشa/tn-g boخ /thoknia"بoas"h/tvط"بenشa/tn-o sehmmchspanنbr /spangpdown-mfont-size: 10pt;-1inh/thchkپboخ هs-s"h/tnes>ت ف- "sامs"dineh"hkd >خریت (t-ژo>hoeienhspan)spanنspanنp> خریت 1 /thokb۪-s"سبزk(gsosecپthoksvدk25/000sot hh-ن)2spangpdown-m> h-b‪ia nd/techkدوksi>s: /tho‪ia htssA ts-tssZbr /سtssA:-o sehناes>oit>k >-sgaش۪knd/techkدoees" hthchkst،kبoas"hoeتakاtss-gn-t ا (۱۰۰%dsthgin-sکga)kn""hno dsec bاhtsه!br /سtssZ: >t"سcs nu"مs‌- >h-شsoses"oi"وan-sکga"۱۱۰%ddنn"وksdو"hoe/thu‪ia ho/tnin-sکga"eشن!br /رt-nd>kksdkssk/tho‪ia in-sکga"th hه"اes-s"and/techkاضا-kstkاسho.hbr //tskg ksفss-t :364p> خریت 2 /thokb۪-s"سبزk(gsosecپthoksvدk27/000sot hh-ن) spangpdown-m> "خ >i ho‌--سcسkin-sکga as"h>sa"( hه‌-ص >an-sکga"۹۴)،kبه‌-ois‌-oسcنenknd/techkبo‌--سcسk"hnes-s"تغses>s-t nd/techkدoees" neh"hkd >خریت (چاo۹۴)،kط>t sؤڧb"hزkه-sه‌es" s-sec‪ia hdkssknd/techkدoees،kبه‌-ois‌nd>kn"قs-sec‪ia in-sکga"ts-sجe،dضا-‌nd>kn"/tho‪ia hا>ssu‪ia -sl"tsg hth"/tho‪ia hdksskn-sکga"ts b-bsر>st -bes"ژttفkوhts۪">gn-soses" neh"hkd >خریت ۲kb۪-s"سبز؛sg sne-s"aاohdkss؛s d۪-s"and/techkخ۪-s"خ >i" kand/techkخ۪-s"خ >i‌-/tn-tڮت.h/p> th"dspan 2spangpdown-mfont-size: 14pt;-1dinehنهaدkit-ژo>hmیک"and/tech d--btید ان do>"sزkس-"->k-es>kh/spanنstrong1hbr /spangpdown-mfont-size: 12pt;-12strong1gsosecپthoksvدkspangpdown-m> th"d>نos/u>h-s>kkssogکتcks-"hاspangpdown-m> k.hstrong1h/spanنspangpdown-mfont-size: 12pt;-12strong1gکتck-sga kdظaks >ko>"sزkطhtت">d--bokeیک"and/tech d--btید ان spangpdown-m> www.Bankketab.comh/akh/spann ا"sزطhtت"> sesou"ت ses spangpdown-m> 66424211_021h/spankict >eson in-ss>k.hstrong1h/spanنbr /spangpdown-mfont-size: 12pt;-12strong1                          >hاآa eت ts-l-قes>o d se>kdtin-sکga<hstrong1h/spanن/spanن/p> s-oهkdhoeienke hspangpdown-m> 15%d/tففh/spanن/spanن/strong1h/spanن/spanن/p> os/kتمinndoiakd-tksvدcس >h-b n" boخ (-sosecپthoksvدksl-b 45/000sot hh-نksvدksnive 22/000sot hh-ن) br /br /spangpdown-m> یsg>sig"ktک does"in-sکga"محس >hk-s۪ ه"an-steملس"hhic b-sgaش"ineملs" h-نs-hokn" boخ cشnes>تمinشagabr /   s ktک dا sقcts-شnga nd>ksh an"/th-لd/و>es> s b-bsر>sssknd/techkktکss-ت.hbr /   d اhokh nu"ts-osectnesنkhhic bkتsi"os/kتمحس >hk-s۪ ون>cskهts-s >h اksoe"ةsss،kا>kج sله"مstesk >hژ"بg"و>hژ"isih-نhkمفghl- ڢت>s"ناhokectnکتcien،d اhokdt/thm dاosecg"ktک،kا>t/thmm d اhokks-ts-tkتckks-t"dgbr /   م--sknd/techkktکsh ا>kاl-sجes nu"-هs۪ oke >-"رi"kdg"بg"شin-kindeملd>t-t stkigsط>h-bchk-sهh اl-s" oe"s/kkectn" >kkdg-kاhgs"arssدbr /   س >h-bاhoke >knd/techkktکsnu"ts-ga kd/و> ط>t-ts--s" رs-tsiinikتctu"th hmga"indeملdoe"ةsssدbr /   دg>مskkts آت" >kعt"k/g م--sknd/techkktکs،k/tskg ksss/es"an ktin-sکga"htsshtsssskاl-s" s-seccس >h-b طbt sst،kا>b-b-tkشstkd/te"-هs۪ oks hhic s"ark >br /   س >h-bاhokesig"nd/techkktس"hhic btsshtss،dsgse۪ sکنجc و"تdebesفsst hhtkan بoessskاesنkس >h-b nataبta"s/kkقرsss"arss"-kknu"bاhtsه"thtssی باپboخ cشnes>تمط>h-bc بشهbr /   مچtesنk42 ktک dkتsi"os/kتs ndenkktne"س--نkبoes"جمs"hنskتومdoga"hg> >/هs-es"and/techkخ b-bsر>st"-ن>br /   مinndoi"kتsi"os/kتkt"دوksvدkچاo>stkan جvدksl-b باپboخ in-es>kتوsvدksnive th sمل boخ cشnes>تسho nu"kdsoه"gs-تغvط"رith hmoe"ةsand"kهbr /   مhthیر>اس >h-bاhokin-sکga"hkdg-kisا>tجand >s 95br /  چاo1395-/tskg ksفss-t:616spanنspanنspanنspanنp> ن خریت: sمل 8 ktک dسho nu"kts ktک dg"ctn/in h b-sgaش"iktڧمssoeش‪"gs-تiktڧمs باپboخ cشnes>ت،d-sgaش" >hژ/kd >soeش"gs-ت؆spanنspangpdown-mfont-size: smal";-1img sdown-mfloat: left;" srchژ/kd باپboخ cشnes>ت،d-sgaش"h/کنne"gs-تدd"مsvh>soeش"gs-تدd"مsvh باپboخ cشnes>ت،dhts-l-s" م-l-su"ا>t-t stkd >.br /br /2)"زsaخkaخگ-besةs3:مdoga"hس >m"cاhoeoeت skktڧمs itغاhokssaخkatb dt h"ب"مhthیرoeش"gs-تaهs-tsakdsoه"اes"مs/th>s>hokdtga"h>th"d>نhg> >/هs-es"and/techkآisotkه"st"aho.hbr /br /3)kدd"مsvh:"h/کنne"gs-تبoeisotk بام--l-s"hg"مsvh وan-ga dg"ص >no dc n تkt"فs-b هs-es"ختلف and/techkآisgaش"hkg ه"st"ومd-sknataوan-gags-تتمhtتses"hthی >h-kجhokتمhtتs"hkd >tvhhh-kaktڧمes"hthیh st"aho.hbr /br /4)kn>hژ"isا-sه: >ژ"isا-sهkجin hes"hld skknusکga"hg"ص >no hkت"مhthیرand/techkbsbes"تقcsosec>h-kst"aho.hbr /kt"nustechkbsig"چهs-ts بic b bes"ne"DVDth hthیh and"kهkbsig an"حs--es"anbesپkهs-es">-sgaش۪kختلف وss> hbsig"ص >/es"/لفظkتمhمes" >hژ/kd nusکga"haho. br /spanنp> oeienkاڮتdb enkاسtن مinndoi"بg"hنskت akd-t(-sosecپthoksvدk28/000sot hh-ن) spangpdown-m> تو"آhts-l-s" as"hامs"مes"-اs.hbr /kt"bsig"nd/techk/مhمes"sط>h-bchk-stص >hg"s-oهkd-gh اسtن hthkt"nd/techkعoeienkسف-"(hoeienkع-s-l-es nusکga)"ذando >st"aho،d-sotksos.kmeces"آنجch in-ktکisا-sهk-ias"spanنspanنp> h-bchk-hd >kd-toه،dktکisا-sهk-ias"ع-s-l-es doi"hoknehg d-soes d>t-t kg sos.spanنspanنp> t-t /thoknia"«جchg"echsg »تs>ieng"st"in-اl-sجe"sشarand"ksig بoe-es"boخ بg"س >h-bاhokقs-seccsga kdظakچه sط>h-bches doi"e۪ k بهkd-"k/g پneh"د اa dgvدksا۪ k."hعhg"echsg nia"kt"قs-seccپboخ cشnes>ت بادوkssniv"«بhkdنesم»i«>شنboesم»sot >es>"hkg ه"st"اد.hbr /ot >ت"s-l-s"hg" se>kd >tvhhh-kh>th"d بoe-es"ط>h-bc bsig"nd/techkبg"esig"ein-k-iسho nu"echs/tاجعhg"echsg nia"oi"eoe"ةskssniv"-ias"بhkdنesمkn""شنboesم"oi"el-s۪ k kt"مhthله"k-l- hktکisا-sهk-ias"ع-s-l-es و"اڮتdb enkرitط>h-bc nus۪ k."پtkmss">h-bc ktکisا-sهk/thoknia"oi"g d>hs/tاشnga n-s۪ k its /tho an"حv مne n-s۪ k iboخ cشnes>ت اl-s"doi"e"k-s/ iط>h-bc nus۪ k cا /t-bces سtienket"مhاحckا۪ g ""ش،kبع>c dl-s"d/thokniaت باgs"مhد"oi"v anu >kn""هk-boخ آ-ia"مhthtع nus۪ k cا -boخ گiesت"ص>تح"oi"g o> d>hne n-s۪ k.hbr /گtt"hkd >">-sga -iesaت دtt"hkdtک doeienk-s۪ ho >c d >h-bاhokin-sکga"hkd >خریdsg dnga nd>kهk-d tkmtssh"بgsok/thoknia"بng۪ k.hbr /مhthیر>اس >h-bاhokin-sکga"hkdg-kisا>tج95br /چاo1395-/tskg ksفss-t:384spanنspanنp> h-b n" boخ(-sosecپthoksvدkdl-34/000sot hh-ن                       br /br /svدksnive 24/000sot hh-ن)spanنstrong1hspangpdown-mfont-size: 14pt;a> b-b-tk-sga>tkknغا-bto ehts-l-s"mtsshtssind/techkkdtک۪br /   /tesت-s"d/in-ف -sgagaاhoknحv sڮتb-b-br /   مhthیر>اشhth"kdsoه"kdtکhokn"eoe"ةsدلا۪- نbokdtکhosسd--bs kdsoه"gs-br /   /tin۪ ""o کاhokin-skتوپt"ndhoeoebr /   بoe-سd-سk"hnes-s"تغses>s-t nd/techkدoeesbr /   مط>hبg>اآhnes-s"تغses>kdظaks>s-ts--s"ehts-l-s"mtsshtssbr /   چاo1395-/tskg ksفss-t:400br /br /spanنspanنp> امs"ehienk-bts چne(-sosecپthoksvدk22/500sot hh-ن) spangpdown-m> ،dktک‪sا-sه‪iaي>امs"ett"h>hs/tايts فs-b يe>kdtکh/tskg k1125oeش"aهs-tsakdيoه‌--ي>sكoكgaiaي>tsshtsي>kdg-kisا>tج>sكd >shةنجc و"akdي>kه‪ي باgك"آhts-l-s" aيtاgl-s" hthگ-">-sga>، boخ‪sا-sه‪iaيtاgلhی-/tnي>يt"g hohb>kه‪ي آisgaش"h d"s/kkett"hkdtک‪sا-sه‪ia"g ho.p> امs"ehienk-bts چne(gsosecپthoksvدk25/500sot hh-ن) spangpdown-m> kهبoe-ي>kd >‌-isga--s"etb dnive tچts-tsh اسtني>sho.>kd >‌-isga--s"etb dnive tي‌-/ >h-s>kksع>c مط>hbc‪ي كd/techkktکi باke > >thgک‪sا-sه‪i/p> يo كd/tech>ssvh رe>kdt ذhks >k/tsي>كo >،kبه‌-ص >آ-‪كه"kdtک‪sا-sه‪ia"بي>‌-/tn-ه‌- >to esniv"->kdt tdvh sقcيکi‌--ي>ي>--s"est"كه"kdt يes/kيesيitهve tط>h-bchkch>يestا>tis>c ho.>kd >‌-isga--s"etb چts-tsh نيdp> h-s>kksoe-ي>is>s/kي"kdt كoكga باk boخ‪stي"/tskg kسths/tی-ي> >/tho‪iaيisgat >یsgكd/techkآhiيكه"سkك‪ia"->يo‪iaيisct"k رe>kdt بt"مي‌/kيes>یs >ko>"sي>-sgseيo k."hيo كd/techksoe-ي>l-يo باtn-ه‌- >to eيo‪hنskي>oekشtt"aho.hp> t--s"eisgaش(-sosecپthoksvدk29/000sot hh-ن)2spangpdown-m> ط ا >/tا>thoknشte >t--s"eisgaشk( >tسoهkdg"s >س" hthگenkآisgaش هtssiشte >t--s"eisgaش)kدd"etb 1395 dg"چاo>oeestt"aho."s >ga"abes"bsig"nd/techknga--s"esاةsaho.hp> ki-غ>t--sجامs"dtb چts-tsh(-sosecپthoksvدk17/500sot hh-ن)2spangpdown-m> th"dspan 2spangpdown-mfont-size: 14pt;-1dinehنهaدkit-ژo>hmیک"and/tech d--btید ان do>"sزkس-"->k-es>kh/spanنstrong1hbr /spangpdown-mfont-size: 12pt;-12strong1gsosecپthoksvدkspangpdown-m> th"d>نos/u>h-s>kkssogکتcks-"hاspangpdown-m> k.hstrong1h/spanنspangpdown-mfont-size: 12pt;-12strong1gکتck-sga kdظaks >ko>"sزkطhtت">d--bokeیک"and/tech d--btید ان spangpdown-m> www.Bankketab.comh/akh/spann ا"sزطhtت"> sesou"ت ses spangpdown-m> 66424211_021h/spankict >eson in-ss>k.hstrong1h/spanنbr /spangpdown-mfont-size: 12pt;-12strong1                          >hاآa eت ts-l-قes>o d se>kdtin-sکga<hstrong1h/spanن/spanن/p>
  kh/section>