سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس بگیرید
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب

ریاضی ششم ابتدایی گاج

ریاضی ششم ابتدایی گاج

ویژگی های کتاب:

    کتاب کار ریاضی مدل تکامل یافته ای از دفتر مشق و تمرینه البته ارائه نکات آموزشی در قالب درسنامه فراموش نشده این مدل علاوه بر منسجم و منظم کردن فرایند آموزشی موجب تثبیت آموخته های میشه
    تمرین های کتاب کار در شکل های مختلفی مثل جورکردنی، کامل کردنی، حل مسئله و سوالات پرورش هوش و خلاقیت تالیف شدن همچنین آزمون هایی رو انتهای هر فصل، ترم اول و ترم دوم جهت ارزیابی تدارک دیدیم
    کتاب کار ریاضی به صورت تمام رنگی چاپ شده واستفاده از اون رو به همه دانش آموزان پنجم ابتدایی توصیه می کنیم
    چاپ 1395-تعداد صفحات:232

 

 

250,000 ریال

سیر تا پیاز ریاضی ششم ابتدایی گاج

سیر تا پیاز ریاضی ششم ابتدایی

* ارائه‌ی درسنامه‌ی کامل به همراه نکات کلیدی برای هر فصل

* ارائه‌ی تمرین‌های متنوع، طبقه‌بندی شده و هدفمند جهت کار در منزل و مدرسه

 * ارائه‌ی آزمونک تستی (خودسنجه‌ی8xت کلیnte& Ptg clار ME --> ocuy، ن و قطم کردنر ط "ایه داقه آمٵل

* ارائه‌نزمٱاه cuy، ‌آب؆ک،nteمناتا  کتا مد‌ۅ جهت استفائه‌ی داقه آم٪ کل >م-تصل

>آموز رو ارائه‌ن نکاس آ ه٪ ک‌ی cuy، ن فة،ntیا  کتا > cuثب کلg>نکات کلیه‌یnte& Ptg رو ارائه‌ه

* ارائه‌نزمٱاه وۧئه‌ن؈ا؅ اول ن؈ا؅ دو> برا> >تفرنگی داقه آم٪ کی cu آزمٌن‌های تطسه

ه <
250,000 ریال

تفد‌ی ششم ابتدایی گاج

dirametl">1.٪ امٌ تيٌن‌يی متنtیاقه مyؤی؆کاn ك کري،جيبخي،ج"مك کري،مدریت سمدر،3 يا 4ی يٌقهيۇ وؤی؆کال٪يحي به صورك اآای ّرng>

dirametl">2.ٌ حقر >مها،ن‌يۆن ری يٌقهي >زب؂ه آميng>

dirametl">3.ٌ حقر> (خداردوی كی طng>

dirametl">4.ٌ حقرانور؂ و ك و خلng>

dirametl">5.p>* اقهيم ي culار M حقر> دااسقهن ٱ؂ رشنرر ط "اییntی داقه آمng>

dirametl">6. ق حيتخي،ن‌يختيي همرا > cuذ ،ن‌ي ييng>

dirametl">7.آرشي ٱ؅تفntیاتفديng>

dirametl">8.cu رشي ٱخل ،ن‌ين ‌ان نظت س در نوجشد ك کتا؈ی كیا دوك تورآٌن‌ng>

dirametl">9. >مهای كی رتور يۇ >بمد د؅ٌن‌٧ ب >زبا٪ سرسه

dirametl">10.(خ؈ۧp> >آميۇ ونركی ،ن‌ي شد اسي اف؄tی د،ن⊱خکاٌ داقه آميۇ ن هميٌی اسور >زباتفديng>

dirametl">11.p>* اف؄tۧ ت٬ش؄ بن اtی nte& گمر > cu تفه بٌ تد؅فمين‌يشنه

ه <
250,000 ریال
>
>

>علوٌ ششم ابتدایی گاج

علوٌ ششم ابتدایی گ،یویژگی های کتاب:

   جی ک > رۧن ررش های اب طة، ون تممهنی، تورۇ ٌ آ رم کردن ر ریش؄ژم اتخقیش ها ه؅ٌ۠ کتا تدتدایٌ داp> >آمون رومایٌ ارکانۇا ق لیM حقیرومای ژمگی ر؅فم٪د؅p> >ری به ی ڌشه

  ومای تو در ققالب دنیم ابتدلیnte& Ptg c درشام٪ >نکااٴشم ئp> شده

  ٠ تمرین ها ه؅ٌ۠ کتا شکل هاۆن ری ری٧ ه؆یn م کرنیو سوال٪ن‌ر٬ اوم ئp> شده

  ن همچنیٯۇ ٌ آرتوبتدارک دۅp> شا ا > مای* ا ریابی ترم اول م دوه م رتٮرۧه از ا‌٧واستفادی کده

   ه؅ٌ۠ کتا به صورت تمام رنگی چاپ شد ار ن٪ا ذیا؈را؈ی ؈ه میشه

    چاپ 1395-تعداد صفحا156ه
 ه

ه <

ر ققاةاو ت٬ي ششم ابتيی گاج

h4" >ققاةاو ت٬ي ششم ابتي> 4div>p>٪ امیت ڇ ٌ مختp> >آموایٌ ط،ن‌٧ی٬غ ل ر (تا؆یnی کو ...)ی خر ( تممبی تدووی اۂ یnۂ ثte& ه رن یnقی؅٧و ...)و >علوو ت٬٧(ن ٪ ،ن‌٧یو ت٬ یnش ا٪ تخقین‌٧یق ت اد ٌ گا؈ا ؂ین‌٧یٲدژگۈ ...)واد ا؈ ه گای٢و شت ایٲ ٌقه‌٧یسوا؈رe& ژگۈ و ت٬٧ جی ک ه؅ٌ تٌارولووا. > مایدنردل به ه اشم٪ م یشnی ڂ ل ق فم٪بختنفائهل هاۨ ده م؈ؤاناو ت٬یتم "او ایوا.ه

1.٪ امٌ تيٌن‌يی متنtیاقه مy سوناn م کري،cuيبخي،ل جورکري،مدریت سمدر، 3 يا 4ی يٌقهيۇ و سونال٪يحي به صوری کاٱ؅ه صٳه

2.تد،ي اوۇ وری ميۇ همرا > cu دااسين‌ي >عيng>

>3.آآرتٌن‌يی اس ؈وی8xيا؅ به همرا > م ٱر یشg>

>4.تد،ي> u دااسين‌ٌٌ کلیnte& Ptgng><

IQ ششم ابتدایی گاج

٪ ام2697n پ٧ۆن ری ریقه⧧د ٌ ازو p> >آموز

ققاةاو ت٬ییعلو٪واسp>

ئه‌پواشاه‌ی کاًل٪ن‌؇ همرا > cg>نکات کلیng>

اپ شدٌ 31واخد،ی صٳه

ئه‌وؤی؆کاٌ به صور& Ptg c ب& Ptg رشnی د > c

قل > cuک دسننیٯاسصوقاامن آزمووو ژگۈ مفد س آ ه٪ که

<، آزمووو ژگۈ مفد س آ ه٪ کومتزم ب٨اس ی انت ل92-93ه

<93-94، آزمووو ژگۈ مفد ه

<فمل > cuد ختوباۂ کا

ه <

250,000 ریال
>
>

هس٧ز ریاضی ششم ابتدایی گاج

dirametl" stylpx;margi0cmi0cmi0pt; ve;text-ali ju_lify33%-٨ دت تماٌ تيٌن‌م؈؈نtg کتا

عگي ازٌ عل ر ، داقه آمng>

iv clasanin-soal" dirametl" stylpx;margi0cmi0cmi0pt; ve;text-ali ju_lify33%-م ئ نك ااٴّ

cu حيرم ،ٲ > ng>

iv clasanin-soal" dirametl" stylpx;margi0cmi0cmi0pt; ve;text-ali ju_lify33%- پ گردتايبخيٌ ابتياضباحثte ٱسنتها۠ کتا ٧ر ب دنك ايا ٌ تيٌن‌ي اضا ه

dirametl" stylpx;margi0cmi0cmi0pt; ve;text-ali ju_lify33%* > cu ي٪ کمينسصد،هركب٨ داقه آم٪ کمح، تر> cuقه گييٌمجفد کت،ن‌ٌ٨ ب٬ي

ی ت ابترا > و.ه

ه <

ریاضی ششم ابتداۧت م و ر

r /> >آموزك اٌٌ اe& Ptgnه
yؤی؆کاn متنt، به صور& Ptg c ب& Ptgnه
اپ شسه

r ه<
250,000 ریال

EQ٬مt، ششn پ تممی گاج

ه علقه وابتفدنضققاةاو ت٬ۆضهیدقه‌٧ی٢س تم٧یی
250,000 ریال
>
>
i"
5-تعداتزرز 20 ="sel> <-) -- "
n" namfilcen_r_bor445_hikashop_category_information_menu_1_321dv"> value.r_borrati"1"/> n" namfilcen_r_bor4Dir445_hikashop_category_information_menu_1_321dv"> valuASCi"1"/> "
"
"
t" class"d
/>
< r 
< r ه

ifr" n" " styler_bor: 0;t="" srhttp://awwards.ir/slibors/s12/index.php?group=37&slibor=slibor12&sm('=http://bankketab.comnj e="wilue00%" e="heilu3t:20ini"ifr" n<ه< t" clasfop_vr-tops"d
/>
< t" clas "d
/>
رتٯا٧ضم ر>
li> /p>li>ع؅تورر٧ی د،ی کتسli>/p>li> "مٳ
 • /p>li> آموایٌ دٳ
 • /p>li>قئ رش⧧اٌ چک۠ کتا رنli>/p>/ul<< ؅تزضم ری>
 • /p >li>
 • /p >li> م٪مٌمع کٳ
 • /p>/ul<<
  <
  >
  > >
  آٌ٨ چکا = }"ٌ ی ددn پعداه>آٌ٨ چکا ؆کةا ت٬ ر،8پعد>  '> ld=document.getElementByIc/upk8b6e1a6845c16d4b03e02b053319d574').intaiHTML = '';'> k="vpa hix = 'ma' + 'il' + 'to';'> k="vpath = 'hr' + 'ef' + '=';'> k="vaddy8b6e1a6845c16d4b03e02b053319d574 = 'info' + '@';'> addy8b6e1a6845c16d4b03e02b053319d574 = addy8b6e1a6845c16d4b03e02b053319d574 + 'bankketab' + '.' + 'com';'> k="vaddy_ve;t8b6e1a6845c16d4b03e02b053319d574 = 'info' + '@' + 'bankketab' + '.' + 'com';ld=document.getElementByIc/upk8b6e1a6845c16d4b03e02b053319d574').intaiHTML += 'tad' + path + '\'' + pa hix + ':' + addy8b6e1a6845c16d4b03e02b053319d574 + '\'>'+addy_ve;t8b6e1a6845c16d4b03e02b053319d574+'<\ <';'> cripnr /> t" clasfop_vr-ar:toms"d