سبد خرید: 0 آیتم ها
مجموع : تماس بگیرید
در حال حاضر سبد خرید شما خالی می باشد
محصول به روز رسانی
تسویه حساب

اقتصاد سال دوم

اقتصاد سال دوم

یکی از کامل‌ترین مجموعه‌های درسنامه و تست درس اقتصاد است ؛ هم از لحاظ تعداد تست‌ها(سراسری و تکمیلی) و هم از لحاظ پاسخ‌های تشریحی و شمول سطربه سطر مطالب کتاب درسی. در ابتدای هر درس، درسنامه‌ی کاملی از همان درس در اختیار شما قرار گرفته است و سپس تست‌های کنکور سراسری آورده شده است و پس از آن از قسمت‌هایی از کتاب که هنوز از آنها تستس طرح نشده(که منبع خوبی برای تست‌های احتمالی کنکور امسال است) تست‌های تکمیلی طرح شده ااست.پس از آن پاسخ‌نامه تشریحی است که درآن، باحوصله و دقت تمام، به پاسخ‌گویی تست‌ها پرداخته کور سرح/p4>

<">

> ( -->
_12,000 ریل>
> > > > >
enc-type=multipcart"form datc"> >
id="hikashop_crc_ typ_512_0x" value=/cars"/ value=aHR0cDovL2JhbmtrZXRhYi5jb20vdHVpdGlvbi1ib29rcy9nYWotcHJlc3MvaGFnaC1zY2hvb2wvc2Vjb25kLWhpZ2gtc2Nob29sL2h1bWFuaXRpZXM%3Ds"/
> >
>

رب 2 اساٌی محوری

<"> <"> <"> <" در رین>کتاب پس از >ک >یڲ قسم، از کتاب بهبررسی کام «آنالۧز رکیب» آن پرداخت‌ ام. آنالۧز رکیب > ٌی رجمه‌ی فظ به فظ و لۧز رکی (مشص کردن ق) ک٪مست و سپس >ک نڅست هم جیه ایمآن، در >خ؈ لۧز بهترجمه‌ی روانمآن پرداخت‌ام.وژگیجدید ؈گری که در رینمجموعهوجوداد«بهاجرای عملی روترجمه و ت ری»م‌باک که با،ه؇ در کتاخ‌های درسی ربۆ، داش آموزای بهاجرای آن ویه کو‌اد. در رین رو که در قسمت‌هاۆمختف>کتاب وجوداد برای تجمه و ت ریی ابتد، ک٪٩ه و ک٪٩ه اقدام نموو و سپس از ک٪مسی جملهساخت‌ام.> <"قٳا هر در، با>زباٱی فداۆو بۆاٱیساور>ک شده است و در لاه‌ای در؅ هر>ک، که ا؇م وو نڅسای بۆا شده و مطالبمودظ ا ؅وضیداور سربم ،ڲ بۆا رینقٳا) و نڅسی کتاخ‌های رب جدید و مطالبمودۆاز داش آموز حول هٱینمحوزم‌باک.> <"* آنالۧز رکیب کلۅه‌ی مآون کتاب درس:ترجمه‌ی فظ به فظ در ڢنة رجمه‌های روانمآه‌هز ترکی کلۅه‌ی ک٪مست موجو در مآن،نڅست هم جیه  هر بخ> <"* ل کام تمیه‌های کتاب درس> <"*  چیوسؤالات بق‌ادی کو‌ی امحآنةت پۆا رم از هر در، به همرا) پاس شریحۭ/p4> <"* پرش‌های ب گۧو نها گیمه ای کنکو،های سراسری و آزپۆشیسنبا پاسخ‌های شریحۭ/p4> <"* غات سطربه سط؆،ما،مراٌ و جع‌هایمکس>

> ( -->
232,000 ریل>
> > > > >
enc-type=multipcart"form datc"> >
id="hikashop_crc_ typ_513_0x" value=/cars"/ value=aHR0cDovL2JhbmtrZXRhYi5jb20vdHVpdGlvbi1ib29rcy9nYWotcHJlc3MvaGFnaC1zY2hvb2wvc2Vjb25kLWhpZ2gtc2Nob29sL2h1bWFuaXRpZXM%3Ds"/
> >
>

اقتصاد سال دوٌ پرپن

< style=direactio: rtl; paddningreigh: 50px margigreigh: 120px fcon-famil y:B" tir,B" nzmann,Tahoma,Arialx fcon-,size:140px"" aligs=reighc""اقتصاد سال دوٌ پرپن> <"* برري تماو مطالب کتاب دري درقالب پرش و پاس> <"* ااٌصهاسواٌ امحآي با پاسخ‌هي کامها تيحي> <"* همرا با>د دو،ٌ امحآ مآه سال و پ؅آه سا>

> ( -->
72,000 ریل>
> > > > >
enc-type=multipcart"form datc"> >
id="hikashop_crc_ typ_512_0x" value=/cars"/ value=aHR0cDovL2JhbmtrZXRhYi5jb20vdHVpdGlvbi1ib29rcy9nYWotcHJlc3MvaGFnaC1zY2hvb2wvc2Vjb25kLWhpZ2gtc2Nob29sL2h1bWFuaXRpZXM%3Ds"/
> >
>

تاری رۆرا و جهن1 پرپن

تاي يرا و جهن(1) پرپن>

<"*ر راه‌ی آموز؄ کام درهر درح/p4> <"* پاس و کلۅه‌ی پرش‌های کتاب درس> <"*ر راه‌ی ؤالات امحآ٧ی ب؇ای کمیو مح> <"*ر راه‌ی پرش‌های نها گیمه ای تکمیل> <"* همرا با ند دو،ٌ امحآ ٨ۆا سال و پبۆا سال با>ریزب؆ره‌ۧد>

> ( -->
85,000 ریل>
> > > > >
enc-type=multipcart"form datc"> >
id="hikashop_crc_ typ_513_0x" value=/cars"/ value=aHR0cDovL2JhbmtrZXRhYi5jb20vdHVpdGlvbi1ib29rcy9nYWotcHJlc3MvaGFnaC1zY2hvb2wvc2Vjb25kLWhpZ2gtc2Nob29sL2h1bWFuaXRpZXM%3Ds"/
> >
>

"تاری دبۆت رۆرا و جهن1 پرپن

ریتن کتاب در،ی تظۈ کور سرتهر٨ۆث حآی ؤالات داشی فداشی سر درپبۆا کتاب دولی طرحی کو که او مطالب کتاب در آنگ؈ ؅وی کور سرو به داش آموزا تویهم‌ ک٪ن ڌهپس از مطالعههر درز مروز آن الزای سر.>

ریر بارم د> <">

> ( -->
92,000 ریل>
> > > > >
enc-type=multipcart"form datc"> >
id="hikashop_crc_ typ_514_0x" value=/cars"/ value=aHR0cDovL2JhbmtrZXRhYi5jb20vdHVpdGlvbi1ib29rcy9nYWotcHJlc3MvaGFnaC1zY2hvb2wvc2Vjb25kLWhpZ2gtc2Nob29sL2h1bWFuaXRpZXM%3Ds"/
> >
>

آ٨ا، م دل سۇم ک

<">

br "/>

<">

> ( -->
112,000 ریل>
> > > > >
enc-type=multipcart"form datc"> >
id="hikashop_crc_ typ_497_0x" value=/cars"/ value=aHR0cDovL2JhbmtrZXRhYi5jb20vdHVpdGlvbi1ib29rcy9nYWotcHJlc3MvaGFnaC1zY2hvb2wvc2Vjb25kLWhpZ2gtc2Nob29sL2h1bWFuaXRpZXM%3Ds"/
> >
>

ۧ د ڱ دو پرپن دا

<">br "/>br "/وژگیهای کتا:>br "/>br "/    م تر کلۅورشتهه>br "/    آموز؄ کام کتاب درس>br "/    راو ٱیم بۆت>br "/    پاس وسؤالات ادشو حقۅ>br "/    راو بةنڧسوالات امحآٌ>br "/    همرا با پاس،های کامها تریح>br "/    داای د٨ در ختصایوژورشته ٯوٌ اساٌ>br "/    نا 1395 - ت داد فحت: 88>
> ( -->
102,000 ریل>
> > > > >
enc-type=multipcart"form datc"> >
id="hikashop_crc_ typ_515m0x" value=/cars"/ value=aHR0cDovL2JhbmtrZXRhYi5jb20vdHVpdGlvbi1ib29rcy9nYWotcHJlc3MvaGFnaC1zY2hvb2wvc2Vjb25kLWhpZ2gtc2Nob29sL2h1bWFuaXRpZXM%3Ds"/
> >
>

زباٌ اگلۧسۨ دو پرپن دا

<">br "/>br "/وژگیهای کتا:>br "/>br "/    م تر کلۅورشتهه>br "/    راو اژڨاٌ در با ثل>br "/    راوگ؈امر کام در>br "/    رجم٧ آون کتاب درس>br "/    راو بةنڧسوالات امحآٌ>br "/    همرا با پاس،های کامها تریح>br "/    نا 1395 - ت داد فحت :_12>
> ( -->
112,000 ریل>
> > > > >
enc-type=multipcart"form datc"> >
id="hikashop_crc_ typ_516m0x" value=/cars"/ value=aHR0cDovL2JhbmtrZXRhYi5jb20vdHVpdGlvbi1ib29rcy9nYWotcHJlc3MvaGFnaC1zY2hvb2wvc2Vjb25kLWhpZ2gtc2Nob29sL2h1bWFuaXRpZXM%3Ds"/
> >
>

زباٌفدرس2

br "/>

<"*ر راٱ پرش‌هي نها گيمه ي مو،هي آاایسراسي آزپشۨ سن) و ام ٱیاد دب با پاسخ‌هي تيح>

> ( -->
142,000 ریل>
> > > > >
enc-type=multipcart"form datc"> >
id="hikashop_crc_ typ_507_0x" value=/cars"/ value=aHR0cDovL2JhbmtrZXRhYi5jb20vdHVpdGlvbi1ib29rcy9nYWotcHJlc3MvaGFnaC1zY2hvb2wvc2Vjb25kLWhpZ2gtc2Nob29sL2h1bWFuaXRpZXM%3Ds"/
> >
>

فدرس سۈز ا ٱیا دودا

<"> br "/وژگیهای کتا:>br "/>br "/    ررس ط خط کتاب درس همرا با ٌیرون>br "/    راو داش های دبۯ باٱیی پاس، و ڱ دڨا٧ آ ژٌٳ>br "/    راو874 پرش نها؈دیم ای بقم دی کوربا پاس، تریح>br "/    راو755 پرشآمحآٌی بقم دی کوربا پاس، تریح>br "/    نا 1395 - ت داد فحت: 312>
> ( -->
262,000 ریل>
> > > > >
enc-type=multipcart"form datc"> >
id="hikashop_crc_ typ_508_0x" value=/cars"/ value=aHR0cDovL2JhbmtrZXRhYi5jb20vdHVpdGlvbi1ib29rcy9nYWotcHJlc3MvaGFnaC1zY2hvb2wvc2Vjb25kLWhpZ2gtc2Nob29sL2h1bWFuaXRpZXM%3Ds"/
> >
>

کتاب ڱ آ٨ا، م دل سۇ

<"> <"*ر راٮ‌؅ از300 پرش ن پبا بقٮ دي منص به > <"*ر راٮ‌ ثل هبو سل تاب دري> <"* راٮ‌ سلآمحآٌةورسال خر داز شو> <"*ر راٮ‌ پرش‌هي نها گيمه ي مو،هي سراسي آاد دال و ر از شوب د آررصل> <">
> ( -->
65,000 ریل>
> > > > >
enc-type=multipcart"form datc"> >
id="hikashop_crc_ typ_523m0x" value=/cars"/ value=aHR0cDovL2JhbmtrZXRhYi5jb20vdHVpdGlvbi1ib29rcy9nYWotcHJlc3MvaGFnaC1zY2hvb2wvc2Vjb25kLWhpZ2gtc2Nob29sL2h1bWFuaXRpZXM%3Ds"/
> >
>

کتاب ڱ ةنلۧس2

> ( -->
92,000 ریل>
> > > > >
enc-type=multipcart"form datc"> >
id="hikashop_crc_ typ_522m0x" value=/cars"/ value=aHR0cDovL2JhbmtrZXRhYi5jb20vdHVpdGlvbi1ib29rcy9nYWotcHJlc3MvaGFnaC1zY2hvb2wvc2Vjb25kLWhpZ2gtc2Nob29sL2h1bWFuaXRpZXM%3Ds"/
> >
>

فدرس دو پرپن دا

<">br "/>br "/وژگیهای کتا:>br "/>br "/    م تر رشتههس ریضۈ ۀ؅ ٯوٌ جربۯ اساٌ>br "/    ترجم٧رون کلۅوابرو آو>br "/    راو اژڨا تاد مو آ>br "/    راو کلۅوداش های دبۯ باٱ>br "/    راو پاس، کلۅوسوالات کتاب درس>br "/    راوبانڧسوالات امحآٌ>br "/    همرا با پاس،های کامها تریح>br "/    نا 1395 - ت داد فحت: 152>
> ( -->
132,000 ریل>
> > > > >
enc-type=multipcart"form datc"> >
id="hikashop_crc_ typ_512m0x" value=/cars"/ value=aHR0cDovL2JhbmtrZXRhYi5jb20vdHVpdGlvbi1ib29rcy9nYWotcHJlc3MvaGFnaC1zY2hvb2wvc2Vjb25kLWhpZ2gtc2Nob29sL2h1bWFuaXRpZXM%3Ds"/
> >
>

زباٌ اگلۧسۨسۈز ا ٱیا دودا

<">br "/>br "/وژگیهای کتا:>br "/>br "/    ح کام گ؈امرر در همرا با ثل>br "/    رجم٧ آهای کتاب درس>br "/    راونڴتههس مرو بش لفظ>br "/    راواژڨا ة در همرا با ثل رجم>br "/    راو500 ، بقم دی کوربا پاس>br "/    راو561سوا٪ امحآٌی بقم دی کوربا پاس>br "/    نا 1395 - ت داد فحت: 216>
> ( -->
182,000 ریل>
> > > > >
enc-type=multipcart"form datc"> >
id="hikashop_crc_ typ_509m0x" value=/cars"/ value=aHR0cDovL2JhbmtrZXRhYi5jb20vdHVpdGlvbi1ib29rcy9nYWotcHJlc3MvaGFnaC1zY2hvb2wvc2Vjb25kLWhpZ2gtc2Nob29sL2h1bWFuaXRpZXM%3Ds"/
> >
>

منق ۀڴو دودا

<">br "/>br "/وژگیهای کتا:>br "/>br "/    وژداش آموزاٌرشتهی اساٌ>br "/    راو ال طاهب درسۨ د؅ اهب در؅نم>br "/    ررس کلۅو پرشهای نها؈دیم ای ک کوب های سراسسۨ دال و ر از وب با پاس،های کامها تریح>br "/    ررس ص دا پرش نها؈دیم ایتةلۅۈ با پاس،های کامها تریح>br "/    ط دی ،ا ازظر در ور>br "/    ۀ ر ادی در؅نملورشهای نها؈دیم ای رس ج مو ؇ طاه>br "/    نا 1395 - ت داد فحت: 112>
> ( -->
102,000 ریل>
> > > > >
enc-type=multipcart"form datc"> >
id="hikashop_crc_ typ_2189m0x" value=/cars"/ value=aHR0cDovL2JhbmtrZXRhYi5jb20vdHVpdGlvbi1ib29rcy9nYWotcHJlc3MvaGFnaC1zY2hvb2wvc2Vjb25kLWhpZ2gtc2Nob29sL2h1bWFuaXRpZXM%3Ds"/
> >
>
>
ت دادمیش 12> 42> 62> 82> 102> > >
>
>/seatio id=tz-"positio5-wrappte" class= "v >/seatio id=tz-footer-top-wrappte" class=footer-top "v